Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Proračun za građane.

U 2020. godini dio novca iz proračuna izdvojili smo za dovršenje izgradnje sustava vodoopskrbe – vodovodne mreže Koreničani – Bastajski Brđani –Veliki i Mali Miletinac, početak izgradnje kanalizacijskog sustava u Đulovcu, izgradnju mrtvačnice u Borovoj Kosi ,izgradnja sportskog igrališta u naselju Koreničani i Mali Bastaji, izgradnju društvenog doma u Velikoj Babinoj Gori, modernizaciju i rekonstrukciju  nerazvrstane ceste Đulovac – Škodinovac – Dobra kuća – Batinjani – Batinska rijeka, izgradnja parkirališta u Velikim Bastajima, Batinjanima i Đulovcu uređenje i redovno održavanje  groblja, dječjih i sportskih igrališta te održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete .

Našim studentima osigurali smo novac za dodjelu stipendija kako bismo nagradili njihov trud , pomogli im u daljnjem školovanju te ih potaknuli na bolji uspjeh i veće zalaganje.

Značaj projekt u narednoj godini je izgradnja dječjeg vrtića Sunce. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti najbolje uvjete u kojima će se kroz igru, zabavu i učenje pripremati za školu. 

Za mlade obitelji izdvojili smo novac za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja kako bismo im na neki način pomogli i spriječili njihovo iseljavanje.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev i sufinanciramo cijenu prijevoza.

I ove godine planiramo nastaviti s programom „Zaželi“ koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Ovim programom poboljšati će se kvaliteta života starijim i nemoćnim osobama, pružajući im pomoć u kući.

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, s toga dodjeljujemo pomoći kulturnim Udrugama, ulažemo u kulturne i sakralne objekte te pomažemo i ostalim Udrugama koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. 


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.
Općinski Načelnik

Drago Hodak

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu bilo je provedeno od 25.11.2019. do 02.12.2019.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 20.818.600,00 kn 85,25 %
> Prihodi od poreza 6.712.500,00 kn 27,49 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 11.080.000,00 kn 45,37 %
> Prihodi od imovine 1.472.100,00 kn 6,03 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.554.000,00 kn 6,36 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 601.000,00 kn 2,46 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn 0,33 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 521.000,00 kn 2,13 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn 12,29 %
UKUPNO 24.419.600,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Đulovac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.419.600,00 kuna


Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 20.818.600,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.712.500,00 kn kuna od toga porez i prirez na dohodak planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, porez na imovinu 202.500,00 kuna i porezi na robu i usluge 10.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) planirani u iznosu od 11.080.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija 8.500.000,00 kuna, pomoći iz proračuna 930.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.650.000,00kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.472.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.471.100,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.554.000,00  kuna od toga prihodi po posebnim propisima 1.534.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 20.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 601.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 


Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Rasploživa sredstva iz prethodnih godina


Ukupan donos višak/manjak iz prethodnih godina 182.854,74 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.192.600,00 kn 29,47 %
> Rashodi za zaposlene 1.743.600,00 kn 7,14 %
> Materijalni rashodi 3.550.000,00 kn 14,54 %
> Financijski rashodi 64.000,00 kn 0,26 %
> Subvencije 195.000,00 kn 0,80 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 20.000,00 kn 0,08 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 691.000,00 kn 2,83 %
> Ostali rashodi 929.000,00 kn 3,81 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.017.500,00 kn 65,62 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 0,82 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.017.500,00 kn 57,43 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.800.000,00 kn 7,37 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.200.000,00 kn 4,92 %
UKUPNO 24.410.100,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 24.419.600,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Đulovac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.192.600,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.743.600,00 kuna, od toga plaće 1.405.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 115.600,00 kuna i doprinosi na plaće 223.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.550.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 229.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 708.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.207.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 401.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, od toga 35.000,00 kuna za kamate za primljene zajmove i 29.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 195.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 691.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 929.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 889.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 40.000,00 kunaRashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 16.017.500,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.017.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 13.007.500,00 kuna, postrojenja i oprema 110.000,00 kuna, prijevozna sredstva 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 850.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.800.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate  zajmova planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, od toga:
1. Izdaci za dane zajmove 500.000,00 kuna 
2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 700.000,00 kuna


Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirano u iznosu od 192.354,74 kuna 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 370.000,00 kuna

1. Za donošenje akata panirano je 300.000,00 kuna, od toga naknade vijećnicima 45.000,00 kuna, naknade za rad načelnika 235.000,00 kuna i proračunska pričuva 20.000,00 kuna

2. Za provedbu izbora planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od za izbore i političke stranke;JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 24.049.600,00 kuna


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.686.600,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 850.600,00 kuna, od toga:

• Plaće 558.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.600,00 kuna, doprinosi na plaće 82.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 88.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00

2.  Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 959.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za materijal i energiju 209.000,00 kuna, rashodi za usluge 686.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.000,00 kuna

3. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 762.000,00 kuna:

• Kamate za zajmove 35.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 27.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija 700.000,00 kuna

4. Za opremanje JUO planirano je 115.000,00 kuna, od toga:

• Postrojenja i oprema 65.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kunaProgram 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.038.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 330.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za javnu rasvjetu planirano je 240.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 980.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za javne radove planirano je 378.000,00 kuna, od toga:

• Plaće 112.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 29.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 127.000,00 kunaProgram 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 7.367.500,00  kuna

1. Za mrtvačnicu planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za projektnu dokumentaciju planirano je 800.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 1.087.500,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.077.500,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna

4. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 2.500.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano je 1.150.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima planirano je 1.800.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija Društvenog doma u Velikim Bastajima);


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 506.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS planirano je 496.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg države 20.000,00 kuna, tekuće donacije 456.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

2. Izrada plana zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara na području Općine Đulovac planirana u iznosu od 5.000,00 kuna;

3. Kapitalne donacije DVD-u planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za izgradnju vatrogasnog doma u Đulovcu – redovito održavanje


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 1.317.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

2. Za potporu rada poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna za LAG Bilogora - Papuk

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 202.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 150.000,00 kuna i tekuće donacije 2.000,00 kuna

4. Za razvoj poslovnih zona planirano je 570.000,00 kuna, od toga za kupnju zemljišta – SRC Jezero 200.000,00 kuna i uređenje poslovnih zona 370.000,00 kuna;

5. Za izgradnju trafostanica planirano je 500.000,00 kuna za izgradnju trafostanice Maslenjača

Program 1007 Socijalna skrb planirano je 535.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 225.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 225.000,00 kuna i prijevozna sredstva 50.000,00 kuna

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 260.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 230.000,00 kuna, tekuće donacije 10.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kunaProgram 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 8.199.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 963.000,00 kuna, od toga:

•  Plaće 185.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna, doprinosi na plaće 22.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 31.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 166.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 2.000,00 kuna, postrojenja i oprema 15.000,00 kuna i dani zajmovi drugim razinama vlasti 500.000,00 kuna

2. Za izgradnju dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu planirano je 7.000.000,00 kuna

3. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano iznosu od 136.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna za stipendiranje studenata


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 75.000,00 kuna, od toga NK Tomislav Đulovac 55.000,00 kuna i Konjički klub Hrvatski sokol Vukovje 20.000,00 kuna

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 20.000,00 kuna za uređenje dječjih i sportskih igrališta u naseljima Općine Đulovac


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 375.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za KUD - ove

2. Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 355.000,00 kuna, od toga rekonstrukcija srednjovjekovne kule Stupčanica 10.000,00 kuna i rekonstrukcija sakralnih objekata 10.000,00 kuna


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 921.000,00 kuna

1. Za udruge iz domovinskog rata panirano je 30.000,00 kuna, od toga HVIDR-a Daruvar 20.000,00 kuna, Udruga veterana domovinskog rata 5.000,00 kuna i Udruga policije Daruvar MAD 1991 5.000,00 kuna

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 61.000,00 kuna, od toga Udruga umirovljenika Đulovac 25.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 5.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 30.000,00 kuna

3. Za vjerske zajednice planirano je 130.000,00 kuna tekuće donacije

4. Za nacionalne manjine planirano je 60.000,00 kuna, od toga za Vijeće srpske nacionalne manjine planirano je 25.000,00 kuna i Udrugu Letnica  32.000,00 kuna

5. Za program ZAŽELI planirano je 648.500,00 kuna od toga plaće 550.000,00 kuna i doprinosi na plaće 98.500,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Đulovac za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje od 2020. do 2022. godine
  PREUZMI:

 5. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-GODIŠNJE IZVRŠENJE
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više