Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Đulovac

  Kontakt podaci
  Općina Đulovac
  Đurina 132, 43532 Đulovac
  OIB: 83207178681
  043 382 028
  opcina.djulovac@gmail.com

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

Kako bi gospodarstvo imalo uvjete za razvoj i privlačenje novih investicija, nužno je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu Općine. Ulagat ćemo u cestovnu infrastrukturu, u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju parkirališta, u izgradnju vodovodne mreže i kanalizacijskog sustava. Osigurana su sredstva i za održavanje postojeće komunalne infrastrukture; održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovo djece i mladeži. Stoga planiramo izgradnju asfaltnog sportskog igrališta u naselju Mali Bastaju i Katinac te izgradnju dvodjelne sportske dvorane u Velikim Bastajima.

Našim studentima i ove godine osigurali smo novac za dodjelu stipendija kako bismo nagradili trud naših studenata, pomogli im u daljnjem školovanju te ih potaknuli na bolji uspjeh i veće zalaganje.

Demografskim mjerama na području Općine nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Stoga smo za mlade obitelji izdvojili  novac za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja te isplaćujemo novac za novorođenčad.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev ,sufinanciramo cijenu prijevoza te isplaćujemo božićnice za naše umirovljenike. 

Starijim i nemoćnim sugrađanima kroz projekt „Zaželi“ omogućit ćemo dnevnu pomoć u kućanstvu, a pri tome zaposliti žene koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Ponosimo se našom Općinom, njenom poviješću, ljepotom i kulturom kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali našu tradiciju. Stoga su i u 2022 godini osigurana   sredstva u Proračunu za  pomoći kulturnim Udrugama, i ostalim Udrugama koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 16.12.2021. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2022. godinu.Općinski Načelnik


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu  otvoreno je, više o tome možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine s toga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 17.923.308,00 kn 94,46 %
> Prihodi od poreza 1.669.000,00 kn 8,80 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) 13.801.208,00 kn 72,74 %
> Prihodi od imovine 661.100,00 kn 3,48 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.792.000,00 kn 9,44 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.051.000,00 kn 5,54 %
UKUPNO 18.974.308,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Đulovac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.974.308,00 kuna


Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 17.923.308,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.669.000,00 kn kuna od toga porez i prirez na dohodak planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, porez na imovinu 164.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 5.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) planirani u iznosu od 13.801.208,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija 11.013.200,00 kuna, pomoći iz proračuna 783.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 800.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.205.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 661.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 660.000,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.792.000,00  kuna od toga prihodi po posebnim propisima 1.712.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 80.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.051.000,00 kuna od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 380.000,00 kuna a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 671.000,00 kuna.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.974.300,00 kuna

Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za donošenje akata panirano je 300.000,00 kuna, od toga naknade vijećnicima 90.000,00 kuna, naknade za rad općinskih dužnosnika 190.000,00 kuna i proračunska pričuva 20.000,00 kuna;

2. Za provedbu izbora planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna za izbore i političke stranke.JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 17.007.000,00kuna


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 5.626.000,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 786.000,00 kuna, od toga: plaće za zaposlene 620.000,00 kuna, bonusa za uspješan rad 60.000,00 kuna, naknade za prijevoz s posla i na posao 80.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpoziji 6.000,00 kuna, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 10.000,00 kuna i stručna osposobljavanja 10.000,00 kuna;        2. Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 877.000,00 kuna;

3. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 3.935.000,00 kuna;

4. Za opremanje JUO planirano je 28.000,00 kuna.


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.700.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 245.000,00 kuna od toga: 80.000,00 kuna za održavanje zelenila i košnju travnjaka, 150.000,00 kuna za uređenje groblja i okoliša i 15.000,00 kuna za uklanjanje ruševina iz domovinskog rata

2. Za javnu rasvjetu planirano je 290.000,00 kuna;

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 805.000,00;

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Za javne radove planirano je 300.000,00 kuna.


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 6.480.000,00  kuna

1. Za projektnu dokumentaciju planirano je 505.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 460.000,00 kuna;

3. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 700.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za izgradnju sustava vodoopskrbe i kanalizacije planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 15.000,00 kuna za građevinske objekte;

6. Za izgradnju zgrade multifunkcionalne namjene u Đulovcu planirano je 3.500.000,00 kuna;

7. Za izgradnju dvodjelne sportske dvorane u Velikim Bastajima planirano je 500.000,00  kuna. 


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 521.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS-a i CZ-a planirano je 511.000,00 kuna, od toga sufinanciranje VZO Đulovac 450.000,00 kuna, naknada za sudjelovanje vatrogasnim intervencijama 5.000,00 kuna, HGSS 6.000,00 kuna, civilna zaštita i spašavanje, kontrola pandemije 50.000,00 kuna 

2. Za  kapitalne donacije DVD-u planirano je 5.000,00 kuna.

3. Za  Izradu plana zaštite od požara i procijene ugroženosti od požara na području Općine Đulovac planirano je 5.000,00 kuna


Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 267.000,00 kuna

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 31.000,00 kuna od toga za subvencioniranje uklanjanja ambrozije 5.000,00 kuna i za subvencioniranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje 5.000,00 kuna, sufinanciranje OPG- stočari umjetno osjmenjavanje 20.000,00 kuna i Potpora Pčelarskoj udruzi Bagrem 1.000,00 kuna

2. Za potporu rada poljoprivrednih udruga planirano je 15.000,00 kuna za LAG Bilogora – Papuk;

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 221.000,00 kuna, od toga za poticanje obrtnika i malih poduzetnika 120.000,00 kuna, za udrugu privatnih šumoposjenika 1.000,00 kuna i za pripremu prijava provedbe i praćenje projekata za sufinanciranje iz EU fondova 100.000,00 kuna;

Program 1007 Socijalna skrb planirano je 876.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 371.000,00 kuna, od toga za ogrjev 130.000,00 kuna, jednokratna novčana pomoć 50.000,00 kuna, troškovi stanovanja 50.000,00 kuna ,stanarina – Hrvatske šume 1.000,00 kuna, pomoć za djecu s posebnim potrebama 30.000,00 , pomoć za novorođenčad 50.000,00 kuna i božićnice za umirovljenike 60.000,00 kuna

2. Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 505.000,00 kuna, od toga za ostale naknade iz proračuna 200.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 80.000,00 kuna, crvenio križ 5.000,00 kuna, elementarne nepogode 20.000,00 kuna i sufinanciranje troškova stambenog zbrinjavanja 200.000,00 kuna. 


Program 1008 Obrazovanje – Dječji vrtić Sunce planirano u iznosu od 255.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna za usluge smještaja djece u dječji vrtić Daruvar;

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirani je iznosu od 135.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna za stipendiranje studenata.


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 79.000,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 59.000,00 kuna, od toga NK Tomislav Đulovac 44.000,00 kuna i Konjički klub Hrvatski sokol Vukovje 15.000,00 kuna;

2. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna.


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 10.000,00 kuna za KUD – ove;

2. Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 50.000,00 kuna za   rekonstrukciju sakralnih objekata +


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 1.143.000,00 kuna

1. Za udruge iz domovinskog rata panirano je 21.000,00 kuna, od toga HVIDR-a Daruvar 15.000,00 kuna, Udruga veterana domovinskog rata 4.000,00 kuna i Udruga policije Daruvar MAD 1991 2.000,00 kuna;

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 42.000,00 kuna, od toga Udruga umirovljenika Đulovac 20.000,00 kuna, Udruga invalida Daruvar 5.000,00 kuna, Udruga antifašista 1.000,00 kuna i ostale udruge 16.000,00 kuna;

3. Za vjerske zajednice planirano je 100.000,00 kuna tekuće donacije;

4. Za nacionalne manjine planirano je 75.000,00 kuna, od toga za Vijeće srpske nacionalne manjine planirano je 20.000,00 kuna i Udrugu Letnica  55.000,00 kuna;

5. Za program „Zaželi“ planirano je 905.000,00 kuna, od toga: 500.000,00 kuna za plaće, 35.000,00 kuna za doprinosi OZO i ONR stručno osposobljavanje, 200.000,00 kuna za nabavu higijenskih i kućanskih potrepština za program Zaželi, 10.000,00 kuna za troškove prijevoza, 100.000,00 kuna za troškove obrazovanja žena u Programu, 10.000,00 kuna za marketinške usluge i 50.000,00 kuna za usluge upravljanja projektom


Za proračunskog korisnika dječjeg vrtića Sunce planirano je 672.300,00 kuna.


Program 1012 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Sunce planirano u iznosu od 672.300,00 za troškove financiranja redovne djelatnosti.Za proračunskog korisnika JU Papuk planirano je 945.000,00 kuna


Program 1014 Redovna djelatnost JU Papuk planirano u iznosu od 945.000,00 za troškove financiranja redovne djelatnosti.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog nacrta Proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Đulovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu
    PREUZMI: