Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Donji Andrijevci

  Kontakt podaci
  Općina Donji Andrijevci
  Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci
  OIB: 28037558650
  035/471-223
  opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Donji Andrijevci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.donjiandrijevci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju nerazvrstanih cesta, proširenje vodovodne mreže u Donjim Andrijevcima, rekonstrukciju i izgradnja vodovoda i odvodnje na području Općine, izgradnju i proširenje javne rasvjete, izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, energetska obnova zgrada, te održavanje javnih površina, dječjih igrališta i groblja.

U planu je sanacija divljih odlagališta otpada kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta. 

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga učenicima prvih razreda osnovne škole financiramo nabavku školskih udžbenika, a za učenike viših razreda (od 2. do 8. razreda) financirat će se nabavka radnih bilježnica, sufinanciramo troškove prijevoza i dodjeljujemo nagrade darovitim učenicima, studentima i zaslužnim pojedincima.


Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne naknade. Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. Za naše najmlađe u planu je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Starom Topolju.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrijev.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.


Vaš Načelnik!

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Donji Andrijevci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Donji Andrijevci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Donji Andrijevci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Donji Andrijevci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.118.215,00 kn 96,44 %
> Prihodi od poreza 5.959.715,00 kn 70,80 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.285.000,00 kn 15,26 %
> Prihodi od imovine 390.500,00 kn 4,64 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 483.000,00 kn 5,74 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000,00 kn 3,56 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 280.000,00 kn 3,33 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,24 %
UKUPNO 8.418.215,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.418.215,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.118.215,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.959.715,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.718.715,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 180.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 61.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.285.000,00 kuna – pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 390.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 390.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 483.000,00 kuna, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 235.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 248.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 280.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.115.715,00 kn 60,77 %
> Rashodi za zaposlene 835.000,00 kn 9,92 %
> Materijalni rashodi 2.600.800,00 kn 30,89 %
> Financijski rashodi 10.500,00 kn 0,12 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.200,00 kn 0,19 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.000,00 kn 4,53 %
> Ostali rashodi 1.272.215,00 kn 15,11 %
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.302.500,00 kn 39,23 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 0,83 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.232.500,00 kn 38,40 %
UKUPNO 8.418.215,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.418.215,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu planirani u iznosu od 5.115.715,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 835.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 672.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 65.600,00 kuna i doprinosi na plaće 96.900,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.600.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 50.100,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.283.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.065.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 202.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.500,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 16.200,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 381.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.272.215,00 kuna, od toga za tekuće donacije 1.241.215,00 kuna i kapitalne donacije 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.302.500,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna - materijalna imovina – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.232.500,00 kuna, od toga, građevinski objekti 2.935.000,00 kuna, postrojenje i oprema 125.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 172.500,00 kuna;


RAZDJEL 001. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 8.418.215,00 KUNA

REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.346.800,00 KUNA


Program 1001 Redovne aktivnosti planirane u iznosu od 1.719.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 803.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 672.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine i sl.) 33.600,00 kuna i doprinosi na plaće 96.900,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 676.300,00 kuna, od toga:

 Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 49.600,00 kuna, od toga za službena putovanja(dnevnica,prijevoz i sl.) 32.600,00 kuna i  stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00 kuna (seminari, tečajevi i stručni ispiti).

 Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 253.000,00 kuna, o toga uredski materijal 50.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 9.000,00 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 4.000,00 kuna, električna energija 50.000,00 kuna, plin 50.000,00 kuna, održavanje opreme i strojeva 30.000,00 kuna, održavanje vozila 45.000,00 kuna i sitni inventar 5.000,00 kuna;

 Rashodi za usluge planirani u iznosu od 362.700,00 kuna, od toga usluge telefona, telefaksa 30.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 10.000,00 kuna, tisak 1.000,00 kuna, ostale promidžbe i informiranja 60.000,00 kuna, izrada nove službene stranice općine 15.000,00 kuna, opskrba vodom 4.000,00 kuna, usluge čišćenja, pranja i slično 2.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 20.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 170.000,00 kuna (ugovori od djelu, usluge odvjetnika, geodetsko katastarske usluge i ostale intelektualne usluge), računalne usluge 33.000,00 kuna i ostale usluge 17.700,00 kuna (grafičke i tiskarske usluge, usluge pri registraciji vozila, objava natječaja i oglasa i sl.;

 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 11.000,00 kuna, od toga premije osiguranja imovine i osoba 10.000,00 kuna i ostale pristojbe i naknade 1.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 10.500,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.000,00 kuna i zatezne kamate 500,00 kuna.

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 197.500,00 kuna, od toga

 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine panirani u iznosu od 70.000,00 kuna za kupnju nekretnina

 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine panirani u iznosu od 127.500,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 25.000,00 kuna, instrumenti, uređaji i strojevi 100.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 2.500,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od financijske imovine planirani u iznosu od 500,00 kuna za naknade za smještaj na službenom putu u zemlju

• Rashodi za zaposlene financirani od ostale pomoći planirani u iznosu od 32.000,00 kuna za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


Program 1002 Financiranje predstavničkog, izvršnog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 147.000,00 kuna, od toga:

 Rashodi za usluge 7.000,00 kuna za najam fotokopirnog stroja

 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 140.000,00 kuna, od toga naknade članovima povjerenstava i izvršnih tijela 35.000,00 kuna. troškovi izbora 25.000,00 kuna, reprezentacija 50.000,00 kuna i Dan općine i Dan državnosti 30.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1003 Kultura planirano u iznosu od 65.000,00 kuna

Za financiranje kulturno umjetničkih društava i udruga u kulturi planirano je 65.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 151.000,00 kuna

Za socijalnu skrb planirano je 151.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 136.000,00 kuna, od toga pomoć studentima 55.000,00 kuna, pomoć umirovljenicima 15.000,00 kuna i pronatalitetni program – novorođenče 66.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama


Program 1010 Održavanje cesta i poljskih puteva planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za tekuće sadržaje planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nadstrešnice na stajalištima javnog prometa

Program 1012 Održavanje slivne mreže planirano u iznosu od 1.000,00 kuna

Za sufinanciranje detaljne melioracijske odvodnje planirano je 1.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

Program 1027 Izrada prostorno planske dokumentacije planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izmjene i dopune PPU Općine planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za izradu plansko programske dokumentacije, reciklažno dvorište


Program 1035 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za tekuće donacije planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1036 Poticanje gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za potpore poduzetnicima


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.186.200,00 kuna


Program 0027 Projekt na stao konverzijom planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za izmjene i dopune PPU Općine planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza


Program 1001 Redovite aktivnosti planirane u iznosu od 16.200,00 kuna

Za stručno administrativno osoblje planirano je 16.200,00 kuna financirano od ostale pomoći za izobrazno informativnu aktivnost o održivom gospodarenju otpadom


Program 1009 Održavanje rasvjete planirano u iznosu od 245.000,00 kuna

Za održavanje javne rasvjete planirano je 245.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za električnu energiju


Program 1011 Održavanje građevinskih objekta planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

Za tekuće sadržaje planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza i ostale pomoći od toga energetska obnova zgrada 500.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada 100.000,00 kuna


Program 1021 Izrada tehničke dokumentacije planirano u iznosu od 360.000,00 kuna

Za izradu tehničko planske dokumentacije planirano je 360.000,00 kuna financirano od prihod od poreza od toga projektna dokumentacija (društveni domovi, vrtići i drugo) 300.000,00 kuna i projektna dokumentacija za vodoodvodnju i vodoopskrbu 60.000,00 kuna


Program 1034 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.895.000,00 kuna

1. Za izgradnju komunalne infrastrukture planirano je 2.515.000,00 kuna, od  toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 1.323.200,00 kuna, od toga investicijska ulaganja na objektima na području Općine 100.000,00 kuna, izgradnja pješačkih staza u naseljima 100.000,00 kuna, izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbe i vodoodvodnje na području Općine 400.000,00 kuna, izgradnja i proširenje javne rasvjete 300.000,00 kuna, rekonstrukcija pješačkih staza u D. Andrijevcima 50.000,00 kuna, izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine 173.200,00 kuna i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u St. Topolju 200.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od financijske imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za izgradnju ograda, staza i dr. na grobljima na području Općine

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata iz Fondova EU (projekt Igraonice)

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za proširenje vodovodne mreže u D. Andrijevcima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 826.800,00 kuna, od  toga izrada biciklističkih staza (mjera7) 500.000,00 kuna i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine 326.800,00 kuna

2. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 380.000,00 kuna financirano od prihoda od administrativnih (upravnih) pristojbi, od toga održavanje cesta i poljskih puteva 150.000,00 kuna, održavanje groblja 22.000,00 kuna, održavanje javnih zelenih površina 50.000,00 kuna, održavanje čistoće javnih površina 3.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete 135.000,00 kuna i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 20.000,00 kuna


ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 392.000,00 KUNA


Program 1014 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 392.000,00 kuna

Za tekuće sadržaje planirano je 392.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 306.000,00 kuna, od toga monitoring procijednih i otpadnih voda (deponija "Alabarica") 50.000,00 kuna, održavanje deponije 30.000,00 kuna, deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija 100.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 75.000,00 kuna, zbrinjavanje pasa lutalica, lešina i veterinarske usluge 50.000,00 kuna, obrana od tuče 1.000,00 kuna, naknada štete od elementarnih nepogoda 1.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za sanaciju divljih odlagališta otpada

• Materijalni rashodi financirani od ostalih prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za iznošenje i odvoz smeća

• Materijalni rashodi financirani od ostalih pomoći planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za program javnih radova (oprema za radnike)


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 533.000,00 KUNA


Program 1002 Financiranje predstavničkog, izvršnog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za opremanje dječjih igrališta


Program 1008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 523.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 463.000,00 kuna, od toga

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od prihoda od poreza planirane u iznosu od 413.000,00 kuna, od toga sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 35.000,00 kuna, financiranje udžbenika osnovne škole 110.000,00 kuna, pomoć obitelji i kućanstvima 50.000,00 kuna, donacije Crvenom križu za redovne potrebe 33.000,00 kuna, sufinanciranje učeničkih karata 115.000,00 kuna, donacije Crvenom križu (program pomoć u kući) 30.000,00 kuna, nagrade darovitim učenicima, studentima i zaslužnim pojedincima 10.000,00 kuna i kapitalne donacije za crkve 30.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od ostalih pomoći planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrijev

2. Za demografsku obnovu planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za potpore mladim obiteljima


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 189.000,00 KUNA


Program 1006 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje predškolskog minimuma planirano je 100.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za rad male škole

Program 1007 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 89.000,00 kuna

Za redovne dotacije planirano je 89.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene, od toga za djecu s posebnim potrebama 59.000,00 kuna, financiranje prijevoza osoba s invaliditetom 10.000,00 kuna i dotacija OŠ „Viktor Car Emin“ D. Andrijevci 20.000,00 kuna


SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 421.500,00 KUNA


Program 1004 Šport planirano u iznosu od 421.500,00 kuna

Za potpore u športu planirano je 421.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 349.715,00 KUNA


Program 1015 Zaštita od požara planirano u iznosu od 349.715,00 kuna

1. Za Stožer civilne zaštite i tim CZ (opće namjene) planirano je 50.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga Stožer civilne zaštite 5.000,00 kuna, tim civilne zaštite opće namjene 6.000,00 kuna, vježba snage civilne zaštite 3.000,00 kuna, smotriranje tima civilne zaštite 1.000,00 kuna i redovito tekuće ažuriranje dokumenata iz sustava civilne zaštite 12.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od financijske imovine planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za poslove civilne zaštite (izrada procjena i planova)

2. Za redovito financiranje DVD-a planirano je 294.715,00 kuna financirano od prihoda od poreza za DVD Donji Andrijevci

3. Za udruge građana planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS)Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Doni Andrijevci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više