Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Donji Andrijevci

  Kontakt podaci
  Općina Donji Andrijevci
  Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci
  OIB: 28037558650
  035/471-223
  opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Proračun za građane za 2020 godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Donji Andrijevci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.donjiandrijevci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I ove godine planiramo brojne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s ulaganjem u izgradnju građevinskih objekata u vlasništvu Općine, izgradnju komunalne infrastrukture, izgradnju o održavanje javne rasvjete te održavanje javnih površina. 

Obrazovanje mladih od velike nam je važnosti, stoga smo dio proračunskih sredstava osigurali za pomoć studentima u iznosu od 1.500,00 kuna jednokratno, sufinanciramo nabavu knjiga i prijevoz učenika te dodjeljujemo nagrade učenicima osnovne i srednje škole i studentima za izniman uspjeh u školovanju jer smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva.

Zalažemo se za pronatalitetnu politiku. Želimo pomoći i olakšati roditeljima novorođene djece kroz isplatu jednokratnih naknada. Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. 

Cilj nam je podići kvalitetu života naših stanovnika, preokrenuti negativne trendove iseljavanja mladih iz manjih ruralnih sredina u velike gradove i našu Općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Stoga mladim obiteljima dodjeljujemo potpore za rješavanje stambenog pitanja.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrijev, umirovljenicima čija su primanja manja od 1.500,00 kuna dodjeljujemo poklon bonove, a djeci s posebnim potrebama isplaćujemo pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna godišnje. 

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za financiranje udruga u kulturi, sportskih udruga i drugih udruga koje provode programe od interesa za opće dobro. 


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 18.12.2019. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2020. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2020. Godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Donji Andrijevci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Donji Andrijevci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Donji Andrijevci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 19.360.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 18.917.500,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.347.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 300.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 61.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.896.500,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 9.191.500,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 575.0000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 130.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 535.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 534.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 778.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 11.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 154.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 613.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 443.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 423.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
UKUPNO 0,00 kn
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 19.360.500,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu planirani u iznosu od 5.601.500,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.069.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 870.000.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 144.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.744.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 75.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 410.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.978.00,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 281.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 15.500,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 390.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.182.500,00 kuna, od toga za tekuće donacije 882.500,00 kuna, kapitalne donacije 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.759.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna - materijalna imovina – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.240.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 12.970.000,00 kuna, postrojenje i oprema 210.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 369.000,00 kuna


GLAVA 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.360.500,00 KUNA


Program 1001 Redovne aktivnosti planirane u iznosu od 2.326.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja Općinske uprave financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.016.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 894.000,00 kuna, od toga plaće 720.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 119.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu pod 1.091.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 780.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 116.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od  15.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za nabavu dugotrajne imovine – Općinska uprava planirano je 215.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 130.000,00 kuna financirano od Europske zajednice, postrojenja i oprema 75.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za obilježavanje dana Općine planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za manifestacije u Općini planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1002 Financiranje predstavničkog, izvršnog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 48.000,00 kuna

1. Za financiranje predstavničkih tijela planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za  rad političkih stranaka planirano je 13.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1003 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 65.000,00 kuna

Za financiranje kulturno umjetničkih društava i udruga u kulturi planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1004 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 421.500,00 kuna

Za financiranje udruga u športu planirano je 421.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1005 Socijalna skrb i pomoć građanima, ostale javne potrebe planirano u iznosu od 188.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za Crveni križ planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za ostale javne potrebe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1006 Demografska obnova planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za pronataliteni program planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za demografsku obnovu planirano je 250.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1007 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 128.000,00 kuna 

1. Za financiranje predškolskog minimuma planirano je 78.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka i tekuće pomoći iz proračuna za rashode za usluge

2. Za ostale izdatke za predškolski odgoj planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 15.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 35.000,00 kuna


Program 1008 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za redovne dotacije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za nabavu školskih knjiga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Više i visoko školstvo planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za pomoć studentima planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za ostale naknade građanima i kućanstvima  iz proračuna


Program 1010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 345.000,00 kuna

1. Za stožer civilne zaštite i tim civilne zaštite planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 45.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 5.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za redovito financiranje DVD-A planirano je 295.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1011 Izmjene i dopune PPI planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izmjene i dopune PPI planirano je 50.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1012 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 610.000,00 kuna

1. Za aktivnosti gospodarenja otpadom planirano je 50.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za građevinske objekte

2. Za ostale aktivnosti zaštite okoliša planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i namjenskih prihoda za rashode za usoluge

3. Za zaštitu okoliša – Vastum separata planirano je 400.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći  za rashode za usluge


Program 1013 Izgradnja građevinskih objekata planirano u iznosu od 939.000,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za rashode za usluge

2. Za izgradnju građevinskih objekata u vlasništvu Općine planirano je 519.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 369.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za ostale građevinske objekte planirano je 390.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 290.000,00 kuna i postrojenja i oprema 100.000,00 kuna


Program 1014 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 13.505.000,00 kuna

1. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 435.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda za rashode za usluge

2. Za izgradnju komunalne infrastrukture planirano je 12.100.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda i kapitalne pomoći iz proračuna za građevinske objekte

3. Za održavanje i izgradnju javne rasvjete planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju

4. Za program javnih radova planirano je 175.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz proračunskih fondova, od toga plaće 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

5. Za ostale troškove odražavanja i izgradnje komunalne infrastrukture planirano je 535.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 435.000,00 kuna , od toga građevinski objekti 400.000,00 kuna i postrojenja i oprema 35.000,00 kuna


Program 1015 poticanje gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Financijski izvještaji za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
  PREUZMI: