Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Donji Andrijevci

  Kontakt podaci
  Općina Donji Andrijevci
  Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci
  OIB: 28037558650
  035/471-223
  opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Donji Andrijevci prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.donjiandrijevci.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I ove godine planiramo brojne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s ulaganjem u izgradnju građevinskih objekata u vlasništvu Općine, izgradnju komunalne infrastrukture, izgradnju o održavanje javne rasvjete te održavanje javnih površina. 

Obrazovanje mladih od velike nam je važnosti, stoga smo dio proračunskih sredstava osigurali za pomoć studentima u iznosu od 1.500,00 kuna jednokratno, sufinanciramo nabavu radnih bilježnica i prehranu učenicima osnovne škole i prijevoz učenika srednjih škola te dodjeljujemo nagrade učenicima osnovne i srednje škole i studentima za izniman uspjeh u školovanju jer smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva.

Zalažemo se za pronatalitetnu politiku. Želimo pomoći i olakšati roditeljima novorođene djece kroz isplatu jednokratnih naknada. Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. 

Cilj nam je podići kvalitetu života naših stanovnika, preokrenuti negativne trendove iseljavanja mladih iz manjih ruralnih sredina u velike gradove i našu Općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Stoga mladim obiteljima dodjeljujemo potpore za rješavanje stambenog pitanja (refundiramo sredstva za uplaćeni porez na promet nekretninama te priključke na infrastrukturu).

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev, umirovljenicima čija su primanja manja od 1.500,00 kuna dodjeljujemo poklon bonove, a djeci s posebnim potrebama isplaćujemo pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna godišnje. 

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za financiranje udruga u kulturi, sportskih udruga i drugih udruga koje provode programe od interesa za opće dobro. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 16.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu bilo je provedeno od 26.11.2020. do 16.11.2020. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Donji Andrijevci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Donji Andrijevci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Donji Andrijevci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Donji Andrijevci možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 16.906.584,92 kn 2.243.889,43 € 97,45 %
> Prihodi od poreza 4.017.085,00 kn 533.158,80 € 23,15 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.576.499,92 kn 1.536.465,58 € 66,72 %
> Prihodi od imovine 535.000,00 kn 71.006,70 € 3,08 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 778.000,00 kn 103.258,34 € 4,48 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 423.000,00 kn 56.141,75 € 2,44 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 423.000,00 kn 56.141,75 € 2,44 %
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,12 %
UKUPNO 17.349.584,92 kn 2.302.685,64 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.349.584,92 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.906.584,92 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.017.085,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planirani u  iznosu od 3.656.085,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 300.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 61.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 11.576.499,92 kuna, od toga pomoći iz proračuna 8.649.500,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 175.0000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.751.999,92 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 535.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 534.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 778.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 11.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 154.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 613.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 443.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 423.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 7.504.584,92 kn 996.029,59 € 43,26 %
> Rashodi za zaposlene 1.427.449,92 kn 189.455,16 € 8,23 %
> Materijalni rashodi 3.820.400,00 kn 507.054,22 € 22,02 %
> Financijski rashodi 15.500,00 kn 2.057,20 € 0,09 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 265.000,00 kn 35.171,54 € 1,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade 472.000,00 kn 62.645,17 € 2,72 %
> Ostali rashodi 1.504.235,00 kn 199.646,29 € 8,67 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.845.000,00 kn 1.306.656,05 € 56,74 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,58 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.095.000,00 kn 1.207.113,94 € 52,42 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 kn 86.269,83 € 3,75 %
UKUPNO 17.349.584,92 kn 2.302.685,64 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.299.584,92 kuna

Rashodi poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu planirani u iznosu od 7.504.584,92 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.427.449,92 kuna, od toga plaće (bruto) 1.123.499,92 kuna, ostali rashodi za zaposlene 117.600,00 kuna i doprinosi na plaće 186.350,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.820.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 225.200,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.642.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 452.700,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 15.500,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 265.000,00 kuna, 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna i 215.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 472.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.504.235,00 kuna, od toga za tekuće donacije 1.016.735,00 kuna, kapitalne donacije 350.000,00 kuna, kazne,  penali i naknade štete 16.000,00 kuna, proračunska pričuva 20.000,00 kn i kapitalne pomoći 101.500,00.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.845.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna - materijalna imovina – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.095.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 8.780.000,00 kuna, postrojenje i oprema 275.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 650.000,00 kuna.


GLAVA 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 17.349.584,92 KUNA


Program 1001 Redovne aktivnosti planirane u iznosu od 2.427.500,00 kuna, od toga:

1. Rashodi poslovanja Općinske uprave financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.092.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 915.000,00 kuna, od toga plaće 720.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 kuna i doprinosi na plaće 119.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu pod 1.106.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna, rashodi za usluge 768.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.500,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od  15.500,00 kuna za ostale financijske rashode,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 56.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 20.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 16.000,00 kuna i proračunska pričuva 20.000,00 kuna;

2. Za nabavu dugotrajne imovine – Općinska uprava planirano je 100.000,00 kuna, postrojenja i oprema 90.000,00 kuna financirano od pomoći iz proračuna - tekuće i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

3. Za obilježavanje dana Općine planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za manifestacije u Općini planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za provođenje lokalnih izbora planirano je 120.000,00, od toga 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 50.000,00 kuna za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i 50.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1002 Financiranje predstavničkog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 53.000,00 kuna

Za financiranje predstavničkih tijela planirano je 53.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja 40.000,00 kuna i tekuće donacije 13.000,00 kuna.

Program 1003 Javne potrebe planirano je u iznosu od 1.163.984,00 kuna

1. Rekreacija, kultura, religija planirane u iznosu od 506.500,00 kuna za tekuće donacije;

2. Socijalna skrb planirana u iznosu od 211.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 181.000,00 kuna i 30.000,00 kuna za kapitalne donacije,

3. Crveni križ planirano u iznosu od 50.484,00 kuna za tekuće donacije;

4. Pronatalitetni program planirano u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Demografska obnova planirano u iznosu od 250.000,00 kuna za kapitalne donacije;

6. Ostalo planirano u iznosu od 66.000,00 kuna, od toga 6.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i drugih naknada i 60.000,00 kuna za ostale rashode.


Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 449.251,00 kuna

1. Za stožer civilne zaštite i tim civilne zaštite planirano je 67.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 39.500,00 kuna za rashode za usluge, 23.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 5.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za redovito financiranje DVD-A planirano je 381.751,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće i kapitalne donacije.


Program 1005 Izmjene i dopune prostornog plana planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana planirano je 30.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 205.000,00 kuna

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 130.000,00 kuna 

2. Za komunalne usluge - odvoz smeća planirano je 30.000,00 kuna

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge - zbrinjavanje pasa lutalica planirano je 30.000,00 kuna

4. Za zdravstvene i veterinarske usluge - zbrinjavanje zmija planirano je 15.000,00 kuna


Program 1007 Školstvo planirano u iznosu od 613.000,00 kuna

1. Za predškolski odgoj planirano je 158.000,00 kuna, od toga 88.000,00 kuna za materijalne rashode i 70.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i drugih naknada;

2. Za osnivanje dječjeg vrtića Vila Zvončica planirano je 100.000,00 kuna za ostale rashode poslovanja;

3. Za osnovno obrazovanje planirano je 300.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za materijalne rashode, 215.000,00 kuna za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i 80.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima;

4. Za visoko obrazovanje planirano je 55.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima.


Program 1008 poticanje gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći.


Program 1009 projekt „Mi Vas trebamo“ planirano u iznosu od 621.999,92 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirano u iznos od 156.099,92 kuna, od toga plaće 124.499,92 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.600,00 kuna i doprinosi na plaće 23.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirano u iznos od 465.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 147.200,00 kuna, rashodi za usluge 296.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.200,00 kuna.


Program 1013 Program građenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 8.900.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 2.200.000,00 kuna za građevinske objekte;

2. Za ostale prometne objekte planirano je 4.450.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Za javnu rasvjetu planirano je 1.200.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za građevine javne namjene planirano je 1.050.000,00 kuna, od toga 1.500,00 kuna za kapitalne pomoći i 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte;


Program 1014 program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 910.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 300.000,00 kuna za rashode usluga;

2. Za javnu rasvjetu planirano je 460.000,00 kuna, od toga 260.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju i 200.000,00 kuna rashodi za usluge;

3. Za groblja planirano je 20.000,00 kuna za rashode usluga;

4. Za javne općinske površine planirano je 130.000,00 kuna za rashode usluga

Program 1017 izgradnja i održavanje građevinskih i ostalih objekata planirano u iznosu od 1.586.500,00 kuna

1. Za izgradnju građevinskih objekata planirano je 931.500,00 kuna

2. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 100.000,00 kuna za rashode usluga;

3. Za opremu i strojeve za ostale namjene planirano je 185.000,00 kuna za nabavu postrojenja i opreme;

4. Za javni rad planirano je 175.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za plaće i 25.000,00 kuna za doprinose na plaće.

5. Za ostala održavanja komunalne infrastrukture planirano je 195.000,00 kuna za materijalne rashode.


Program 1019 komunalni pogon planiran u iznosu od 289.350,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 181.350,00 kuna, od toga za plaće 129.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 33.000,00 kuna i doprinosi na plaće 19.350,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 108.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI:

 6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.
  PREUZMI:

 7. NASLOVNA -proračun za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. PRIHODI ZA 2021. - ANALITIKA
  PREUZMI:

 9. RASHODI ZA 2021. I PROJEKCIJE
  PREUZMI:

 10. RASHODI ZA 2021. - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 11. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 12. RASHODI ZA 2021. POZICIJE
  PREUZMI:

 13. Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 14. Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2020.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 15. Evidencija primljenih i danih vrijednosnih papira
  PREUZMI:

Više