Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Prgomet

  Kontakt podaci
  Općina Prgomet
  Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
  OIB: 96601278857
  021 797 788
  opcina.prgomet@st.htnet.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Prgomet prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-prgomet.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračunskim sredstvima nastojimo i ove godine ulagati u unaprjeđenje i uređenje Općine. Programom održavanje komunalne infrastrukture namjeravamo uložiti sredstva u održavanje javne rasvjete, ceste, održavanje građevinskih objekata, groblja i javnih površina.

Izgradnja komunalne infrastrukture bitan je segment u podizanju kvalitete života na području Općine, stog smo osigurali sredstva u iznosu od 3.300.000,00 kuna za ulaganje u vodovod

Potičemo gospodarski rast i razvoj kroz ulaganja u Radnu zonu Labin u vrijednosti od 1.130.000,00 kuna.

Kako bi poboljšali demografsku sliku Općine Prgomet nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Svoj najmlađim članovim društva osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića i troškove programa predškole u punom iznosu. Također sufinanciramo prijevoz učenika i financiramo radne bilježnice. Svim studentima koji predaju zahtjev i ispunjavaju uvijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1000,00 kuna.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je omogućio zapošljavanje 6 žena s područja općine koje se brinu za starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih poslova. Nastavljamo i sa zapošljavanjem ljudi na javnim radovima. Ovim projektima želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje, pomoć invalidima.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2020. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 29.11.2019. do 17.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Prgomet za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Prgomet za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Prgomet koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Prgomet kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.422.700,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 1.395.010,00 kn 14,80 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.415.000,00 kn 68,08 %
> Prihodi od imovine 51.250,00 kn 0,54 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.561.440,00 kn 16,57 %
UKUPNO 9.422.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Prgomet za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.422.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Prgomet za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.422.700,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.395.010,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.288.010,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 100.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 7.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.415.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.765.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 650.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 52.250,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.250,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.561.440,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 350.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 753.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 458.440,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.457.700,00 kn 47,31 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (bruto) JUO 490.000,00 kn 5,20 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (bruto) Javni radovi 400.000,00 kn 4,25 %
> Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kn 0,16 %
> Doprinosi na plaće 131.500,00 kn 1,40 %
> Materijalni rashodi 3.114.200,00 kn 33,05 %
> Financijski rashodi 14.000,00 kn 0,15 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 kn 0,85 %
> Ostali rashodi 213.000,00 kn 2,26 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.965.000,00 kn 52,69 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.735.000,00 kn 39,64 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.230.000,00 kn 13,05 %
UKUPNO 9.422.700,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene - Plaće (bruto) JUO
Rashodi za zaposlene - Plaće (bruto) Javni radovi
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Prgomet za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.422.700,00 kuna


Rashodi od poslovanja

Rashodi od poslovanja Općine Prgomet za 2020. godinu planirani su u iznosu od 4.457.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.036.500,00 kuna, od toga za plaće planirano u iznosu od 490.000,00 kuna za JUO i 400.000,00 kuna za javne radove, za ostale rashode planirano u iznosu od 15.000,00 kuna, za doprinose na plaće planirano u iznosu od 131.500,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.114.200,00 kuna, od toga za naknadu troškova zaposlenima planirani u iznosu od 53.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirano u iznosu od 280.000,00 kuna, rashodi za usluge planirano u iznosu od 2.556.500,00 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja planirano u iznosu od 222.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 14.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani su iznosu od 213.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano u iznosu od 208.000,00 kuna i za kazne, penale i naknade štete planirano u iznosu od 5.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 4.965.000,00 kuna, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 3.735.000,00 kuna i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 1.230.000,00 kuna.


RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.422.700,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.153.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove Općine planirano je 968.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 578.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 490.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 73.500,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 67.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 44.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna i rashodi za usluge 16.500,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 13.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od doprinosa planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za doprinose na plaće

• Materijalni rashodi financirani od komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 37.000,00 kuna, od toga 7.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju i 30.000,00 kuna rashodi za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 262.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 172.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za troškove protokola planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (reprezentacija, vijenci, svijeće, cvijeće i slično)

3. Za predstavnička tijela planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za ulaganja u računalne programe planirano je 15.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 2.812.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.045.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 895.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 890.000,00 kuna

2. Za održavanje ceste planirano je 600.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

3. Za održavanje građevinskih objekata planirani je 381.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za materijal i energiju

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 380.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 360.000,00 kuna

4. Za održavanje prijevoznih sredstava planirano je 24.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja i javnih površina planirano je 762.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge planirano u iznosu 100.000,00 kuna i za građevinske objekte planirano u iznosu od 200.000,00 kuna


Program 1002 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.470.000,00 kuna

1. Za ulaganje u građevinske objekte planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za ulaganja u vodovod planirano je 3.300.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

3. Za ulaganje u odvodnju planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 1003 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za program javnih potreba u sportu planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale rashode – tekuće donacije


Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima iz proračuna (Stanovanje)

2. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći ostale naknade građanima iz proračuna (Obitelj i djeca)


Program 1005 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 20.000,00 kuna financirano do pomoći za tekuće donacije za službe u kulturi

2. Za vjerske zajednice planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije vjerskim zajednicama


Program 1006 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za usluge protupožarne zaštite planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije DVD


Program 1007 Elementarne katastrofe planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za elementarne katastrofe planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama


Program 1009 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za stručne aktivnosti planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 1010 Lokalni izbori planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za lokalne izbore planirano je 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1011 Tekuće donacije HGSS planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za tekuće donacije HGSS planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,  od toga 1.000,00 kuna za rashode za usluge i 2.000,00 kuna za ostale tekuće donacije


Program 1012 Tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo planirano u iznosu od 4.000,00 kuna 

Za tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo planirano je 4.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale tekuće donacije


Program 1013 Ulaganja u radnu zonu Labin planirano u iznosu od 1.130.000,00 kuna

Za ulaganja u radnu zonu Labin planirano je 1.130.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja u građevinske objekte


Program 1014 Javni radovi planirano u iznosu od 455.700,00 kuna 

Za javne radove planirano je 455.700,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna, doprinosi na plaće 50.000,00 kuna  i 5.700,00 kuna za naknade troškova zaposlenima 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan Proračuna Općine Prgomet za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Prgomet za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Odlukao raspodjeli rezultata za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Prgomet za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Prgomet za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Prgomet za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. BILJEŠKE-UZ-POLUGODIŠNJE-IZVRŠENJA-PRORAČUNA-DO-30.06.2020
  PREUZMI:

Više