Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Prgomet

  Kontakt podaci
  Općina Prgomet
  Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
  OIB: 96601278857
  021 797 788
  opcina.prgomet@st.htnet.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Prgomet prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-prgomet.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračunskim sredstvima nastojimo i ove godine ulagati u unaprjeđenje i uređenje Općine. Programom održavanje komunalne infrastrukture namjeravamo uložiti sredstva u održavanje javne rasvjete, ceste, održavanje građevinskih objekata, groblja i javnih površina.

Kako bi poboljšali demografsku sliku Općine Prgomet nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Svojim najmlađim članovim društva osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića i troškove programa predškole u punom iznosu. Također sufinanciramo prijevoz učenika i financiramo radne bilježnice. Svim studentima koji predaju zahtjev i ispunjavaju uvijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je omogućio zapošljavanje 6 žena s područja općine koje se brinu za starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih poslova. Nastavljamo i sa zapošljavanjem ljudi na javnim radovima. Ovim projektima želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i pomoć invalidima.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2021. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s uvaženim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinsko vijeća predstaviti.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 17.11.2020. do 15.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnica predlaže te koji se podastire na usvajanje Općinsko vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Prgomet za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Prgomet za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Prgomet koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Prgomet kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:


plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 5.053.000,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 1.195.000,00 kn 23,65 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.700.000,00 kn 53,43 %
> Prihodi od imovine 33.000,00 kn 0,65 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.125.000,00 kn 22,26 %
UKUPNO 5.053.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna
Ukupni prihodi Općine Prgomet za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.053.000,00 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Prgomet za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.053.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.195.010,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.115.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 70.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 kuna;

2  Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.700.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.700.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 600.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 400.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 33.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 3.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 30.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.125.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 300.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 405.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 420.000,00 kuna.


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.173.000,00 kn 82,58 %
> Rashodi za zaposlene 1.033.000,00 kn 20,44 %
> Materijalni rashodi 2.872.000,00 kn 56,84 %
> Financijski rashodi 14.000,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 80.000,00 kn 1,58 %
> Ostali rashodi 174.000,00 kn 3,44 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 880.000,00 kn 17,42 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 780.000,00 kn 15,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 kn 1,98 %
UKUPNO 5.053.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općine Prgomet za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.053.000,00 kuna

Rashodi od poslovanja

Rashodi od poslovanja Općine Prgomet za 2021. godinu planirani su u iznosu od 4.173.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.033.000,00 kuna (odnose se na zaposlene u općini, zaposlene na javnim radovima i za zaposlene na projektu „Zaželi"),

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.872.000,00 kuna, od toga za naknadu troškova zaposlenima planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirano u iznosu od 216.000,00 kuna, rashodi za usluge planirano u iznosu od 2.395.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja planirano u iznosu od 209.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 14.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani su iznosu od 174.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano u iznosu od 169.000,00 kuna i za kazne, penale i naknade štete planirano u iznosu od 5.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 880.000,00 kuna, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 780.000,00 kuna i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 100.000,00 kuna.
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.053.000,00 KUNA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.101.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove Općine planirano je 931.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 578.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 490.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 73.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 59.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 11.000,00 kuna,

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 11.000,00 kuna,

• Rashodi za zaposlene financirani od doprinosa planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za doprinose na plaće,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga 7.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju i 00.000,00 kuna rashodi za usluge,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 246.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 68.000,00 kuna, rashodi za usluge 172.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.000,00 kuna,

• Financijski rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 3.000,00 kuna,

• Ostali rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za troškove protokola planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (reprezentacija, vijenci, svijeće, cvijeće i slično);

3. Za predstavnička tijela planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za ulaganja u računalne programe planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 2.433.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 705.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 100.000,00 kuna ta materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 605.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 600.000,00 kuna;

2. Za održavanje ceste planirano je 680.000,00 kuna financirano od pomoći, 400.00,00 kuna za rashode za usluge sanacija nerazvrstanih cesta i 280.000,00 kuna za rashode tekućeg i investicijskog održavanja;

3. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 222.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za materijal i energiju,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna;

4. Za održavanje prijevoznih sredstava planirano je 14.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 2.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna;

5. Za održavanje groblja i javnih površina planirano je 812.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za materijal i energiju,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge,

• Materijalni rashodi financirani od prihoda komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 310.000,00 kuna za rashode komunalnih usluga,

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode usluga čišćenja divljih deponija,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske radove na proširenju groblja (Bogdanovioći, Trolokve Prgomet).


Program 1002 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 720.000,00 kuna

1. Za ulaganje u građevinske objekte planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

2. Za ulaganja u vodovod planirano je 550.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;

3. Za ulaganje u odvodnju planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte;


Program 1003 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za program javnih potreba u sportu planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale rashode – tekuće donacije.


Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima iz proračuna (Stanovanje);

2. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći ostale naknade građanima iz proračuna (Obitelj i djeca).


Program 1005 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 90.00.000,00 kuna

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 10.000,00 kuna financirano do pomoći za tekuće donacije za službe u kulturi;

2. Za vjerske zajednice planirano je 80.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije vjerskim zajednicama.


Program 1006 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za usluge protupožarne zaštite planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije DVD.


Program 1007 Elementarne katastrofe planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za elementarne katastrofe planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama.


Program 1009 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za stručne aktivnosti planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode usluga.


Program 1010 Lokalni izbori planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za lokalne izbore planirano je 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1011 Tekuće donacije HGSS planirano u iznosu od 4.000,00 kuna

Za tekuće donacije HGSS planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,  od toga 1.000,00 kuna za rashode za usluge i 3.000,00 kuna za ostale tekuće donacije.


Program 1012 Tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo planirano u iznosu od 4.000,00 kuna 

Za tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo planirano je 4.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale tekuće donacije.


Program 1014 Javni radovi planirano u iznosu od 456.000,00 kuna 

Za javne radove planirano je 456.000,00 kuna od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 400.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2021. godinu i projekcije 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Prgomet za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna za 2021.
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Prgomet za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.g
  PREUZMI:

 6. Godišnji-Program-gradnje-objekata-za-2021-konačni-vijeću
  PREUZMI:

 7. Godišnji-Program-održavanja-objekata-za-2021-konačni-vijeću
  PREUZMI:

 8. BILJESKE-UZ-POLUGODISNJE-IZVRSENJA-PRORACUNA-DO-30.06.2021
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. I. Rebalans plana razvojnih programa za 2021. god
  PREUZMI:

 11. I.Rebalans Programa gradnje za 2021.god_.
  PREUZMI:

 12. I. Rebalans programa odrzavanja za 2021.god.
  PREUZMI:

 13. Obrazloženje rebalansa Proračuna Općine Prgomet za 2021. godine
  PREUZMI:

 14. I. Rebalans proračuna Općine Prgomet za 2021.god
  PREUZMI:

 15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Prgomet za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više