Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Prgomet

  Kontakt podaci
  Općina Prgomet
  Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
  OIB: 96601278857
  021 797 788
  opcina.prgomet@st.htnet.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Prgomet prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-prgomet.hr.


Brojnim i opsežnim komunalnim projektima nastojimo povećati kvalitetu života naših mještana, stoga i u 2022. godini nastavljamo ulagati u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Dio sredstava iz proračuna planiramo utrošiti na održavanje javnih površina, javne rasvjete, cesta, groblja i mrtvačnica. Također, 880.000,00 kuna je namijenjeno za projekte izgradnje vodovoda, kanalizacije i mrtvačnice.

I u ovoj godini nastavljamo provoditi demografske mjere s ciljem zadržavanja i privlačenja mladih obitelji. Naš plan je osigurati sredstva za prijevoz djece i đaka, kao i za njihove radne bilježnice i školski pribor. Otvaramo i natječaj za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava s ciljem poticanja mladih obitelji iz ruralnih područja na izgradnju i adaptaciju njihovih domova.

Želimo da naša Općina bude mjesto ugodno za život, stoga smo osigurali jednokratne pomoći za sve naše studente, koji predaju zahtjev i ispunjavaju tražene uvijete. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna. Želimo nastaviti i sa zapošljavanjem stanovništva na javnim radovima.

Kako bi smo osigurali što lakši i lagodniji život građanima slabijeg imovinskog stanja, dodijeliti ćemo pomoći i naknade za troškove stanovanja. Također, ulažemo i u protupožarnu zaštitu ali i u zdravstvo.

Povijest i kultura naše Općine nam je vrlo bitna, zato želimo nastaviti ulagati u rast i razvoj udruga i zajednica, koje djeluju na području naše Općine i zbog kojih smo prepoznatljivi. Nastavljamo i poticati aktivnost naših građana ulaganjem u sport i rekreaciju. Nadamo se, da će ovakve vrste poticaja pripomoći u rastu i razvitku naše kulture.

Dragi stanovnici izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2022. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2022. godinu bilo je provedeno od 09.11.2021. do 13.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Prgomet za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Prgomet za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Prgomet koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Prgomet kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:


plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.



Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 4.477.000,00 kn 594.200,01 € 100 %
> Prihodi od poreza 870.000,00 kn 115.468,84 € 19,43 %
> Prihodi od imovine 34.000,00 kn 4.512,58 € 0,76 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.123.000,00 kn 149.047,71 € 25,08 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.450.000,00 kn 325.170,88 € 54,72 %
UKUPNO 4.477.000,00 kn 594.200,01 €
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Prgomet za 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.477.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Prgomet za 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.477.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 870.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 800.000,00 kuna i porezi na imovinu planirani u iznosu od 70.000,00 kuna;

2. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 34.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 30.000,00 kuna;

3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

4. Prihodi od komunalne djelatnosti  planirani u iznosu od 823.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 407.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 416.000,00 kuna

4. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.450.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.550.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 400.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 500.000,00 kuna;




Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
UKUPNO 0,00 kn 0,00 €
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna




RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.277.000,00 KUNA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.226.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove Općine planirano je 1.086.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 735.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 120.000,00 kuna,
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 51.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 37.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna,
• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 11.000,00 kuna,
• Rashodi za zaposlene financirani od doprinosa planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za doprinose na plaće,
• Materijalni rashodi financirani od prihoda za komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 7.000,00 za rashode za materijal i energiju,
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 242.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 63.000,00 kuna, rashodi za usluge 172.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.000,00 kuna,
• Financijski rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 5.000,00 kuna,
• Ostali rashodi poslovanja financirani od namjenskih donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za troškove protokola planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja (reprezentacija, vijenci, svijeće, cvijeće i slično);

3. Za predstavnička tijela planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge,
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 75.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za ulaganja u računalne programe planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1.458.000,00 kuna:

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 130.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 85.000,00 kuna za materijal i energiju,
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna;

2. Za održavanje ceste planirano je 520.000,00 kuna financirano od pomoći, 300.00,00 kuna za rashode za usluge sanacija nerazvrstanih cesta i 220.000,00 kuna za rashode tekućeg i investicijskog održavanja;

3. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 225.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za materijal i energiju,
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata  -SANACIJA IGRALIŠTA
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 120.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna;

4. Za održavanje groblja i javnih površina planirano je 583.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za materijal i energiju,
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte,
• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge,
• Materijalni rashodi financirani od prihoda komunalne djelatnosti planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za rashode komunalnih usluga,
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za rashode usluga čišćenja divljih deponija,
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za građevinske radove na proširenju groblja (Bogdanovioći, Trolokve, Labin i Prgomet).

Program 1002 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1080.000,00 kuna:

1. Za ulaganje u građevinske objekte planirano je 230.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ulaganja za mrtvačnice;

2. Za ulaganja u vodovod planirano je 800.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte, od toga 500.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju i izgradnju VODOVOD (TROLOKVE, PRGOMETI LABIN) i 300.000,00 kuna za sanaciju vodoopskrbe Jurići;

3. Za ulaganje u odvodnju planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte (kanalizacija - odvodnja).

Program 1003 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za program javnih potreba u sportu planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale rashode – tekuće donacije sportskim društvima.

Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 80.000,00 kuna:

1. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima iz proračuna (Stanovanje);

2. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći ostale naknade građanima iz proračuna (Prijevoz putnika i đaka).

Program 1005 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 55.00.000,00 kuna:

1. Za javne potrebe u kulturi planirano je 5.000,00 kuna financirano do pomoći za tekuće donacije zakladama i fondacijama (donacije za kulturu i tehničku kulturu);

2. Za vjerske zajednice planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije vjerskim zajednicama.

Program 1006 Protupožarna zaštita planirano u iznosu od 50.000,00 kuna:

Za usluge protupožarne zaštite planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije DVD.

Program 1007 Elementarne katastrofe planirano u iznosu od 5.000,00 kuna:

Za elementarne katastrofe planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama.

Program 1009 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 35.000,00 kuna:

Za stručne aktivnosti planirano je 35.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme i geodetske – katastarske usluge).

Program 1011 Tekuće donacije HGSS planirano u iznosu od 5.000,00 kuna:

Za tekuće donacije HGSS planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 2.000,00 kuna za rashode za usluge i 3.000,00 kuna za ostale tekuće donacije.

Program 1012 Tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo planirano u iznosu od 5.000,00 kuna:

Za tekuće donacije – Zavod za javno zdravstvo planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale tekuće donacije.

Program 1014 Javni radovi planirani u iznosu od 458.000,00 kuna:

Za javne radove planirano je 458.000,00 kuna od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 400.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život).


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet - projekcije 2024. - prihodi
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet - projekcije 2023. - prihodi
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2022. godinu - prihodi
  PREUZMI:

 4. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet - projekcije 2024. - rashodi
  PREUZMI:

 5. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet - projekcije 2023. - rashodi
  PREUZMI:

 6. Prijedlog Proračuna Općine Prgomet za 2022. godinu - rashodi
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje Proračuna Općine Prgomet za 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.god
  PREUZMI:

 9. Proračun Općine Prgomet za 2022.god. sa projekcijama za 2023. i 2024.god
  PREUZMI:

 10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2022. godinu
  PREUZMI:

 11. Plan razvojnih programa sa projekcijama proračuna za razdoblje 2022-2024. godine
  PREUZMI:

 12. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Prgomet za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Zaključak o planu Razvojnih programa proračuna općine Prgomet za 2022. god. sa projekcijom za 2023. god. i 2024.god.
  PREUZMI:

 14. OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA
  PREUZMI:

 15. I. REBALANS PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

Više