Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ražanac

  Kontakt podaci
  Općina Ražanac
  Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  OIB: 08842442553
   023 651 402
  info@opcina-razanac.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ražanac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-razanac.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnja prometnica, parkirališta i nogostupa kao i postavljanje autobuskih nadstrešnica. Planiramo uređenje površina oko novoizgrađene mrtvačnice u Rtini, izgradnju sobe za ispraćaj u Radovinu kao i dovršetak izgradnje mrtvačnice u Ražancu. 

Kako bismo naše mjesto učinili ljepšim ulažemo u održavanje nerazvrstanih cesta, ulica, poljskih putova, javne rasvjete, javnih površina i groblja.

Za mjesta Ljubač i Ljubačke Stanove planiramo uređenje dijela obale – šetnice, u planu je i dogradnja Mletačke kule u Ražancu kao i rekonstrukcija stare Zadruge u Rtini. Započinjemo s izradom projekta za izgradnju Društvenog doma u Jovićima.

Iznimno nam je bitno ulaganje u obrazovanje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s toga smo izdvojili novac za stipendije i školarine, sufinanciramo prijevoz učenicima i nabavku školskih udžbenika. Kako bismo našim učenicima omogućili mjesto za igru i zabavu u planu nam je uređenje školskog igrališta u Ražancu.

U cilju povećanja prirodnog prirasta stanovništva na području Općine Ražanac povećali smo visinu dosadašnje novčane pomoći za novorođenu djecu, na način da se naknade povećaju:

- za 1. dijete s dosadašnjih 1.000,00 kuna na 2.000,00 kuna,

- za 2. dijete s dosadašnjih 1.000,00 kuna na 3.000,00 kuna,

- za 3. dijete i svako slijedeće dijete s dosadašnjih 2.000,00 kuna na 5.000,00 kuna.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima sufinanciramo i boravak djece u dječjim vrtićima.


Socijalno ugroženim stanovnicima i osobama s invaliditetom osiguravamo novčane pomoći.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ražanac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Ražanac za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ražanac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ražanac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Ražanac možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.292.000,00 kn 71,64 %
> Prihodi od poreza 3.538.000,00 kn 30,57 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.530.000,00 kn 13,22 %
> Prihodi od imovine 594.373,00 kn 5,13 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.581.627,00 kn 22,30 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 48.000,00 kn 0,41 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.858.000,00 kn 16,05 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.850.000,00 kn 15,98 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 kn 0,07 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 500.000,00 kn 4,32 %
> Primici od zaduživanja 500.000,00 kn 4,32 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 925.000,00 kn 7,99 %
UKUPNO 11.575.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Ražanac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.575.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Ražanac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.292.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.538.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.000.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.430.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 108.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.530.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 1.170.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 360.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 594.373,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 30.120,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 564.253,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.581.627,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 87.800,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 213.827,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.280.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 40.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 8.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.858.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.850.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 8.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 925.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.818.000,00 kn 58,90 %
> Rashodi za zaposlene 2.050.423,00 kn 17,71 %
> Materijalni rashodi 3.756.977,00 kn 32,46 %
> Financijski rashodi 94.500,00 kn 0,82 %
> Subvencije 40.000,00 kn 0,35 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 kn 0,17 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 385.000,00 kn 3,33 %
> Ostali rashodi 471.100,00 kn 4,07 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.232.000,00 kn 36,56 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 125.000,00 kn 1,08 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.107.000,00 kn 35,48 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 kn 1,30 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 375.000,00 kn 3,24 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 25.000,00 kn 0,22 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 350.000,00 kn 3,02 %
UKUPNO 11.575.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Ražanac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 11.575.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Ražanac za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.818.000,0 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.050.423,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.708.283,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 48.300,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 293.840,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.756.977,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 99.150,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 769.150,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.393.620,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 57.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 437.857,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 94.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 74.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 385.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 471.100,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 421.100,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.382.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 125.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.107.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 3.825.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 27.000,00 kuna, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 240.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 375.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 1001 priprema i donošenje akata predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 188.100,00 kuna

1. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 13.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Sredstava za rad Općinskog vijeća planirana su u iznosu od 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 11.386.900,00 KUNA


URED NAČELNIKA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 293.943,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika planirano je 293.943,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 202.243,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 168.283,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 28.960,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 91.700,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 kuna, Rashodi za usluge 3.000,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 2.760.097,00 kuna

1. Za rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 2.182.097,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.033.320,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 860.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 25.400,00 kuna i doprinosi na plaće 147.920,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.035.777,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 60.850,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 124.500,00 kuna, rashodi za usluge 699.580,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.847,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 73.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za proračunsku zalihu planirano je 43.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 375.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 25.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru i 350.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

4. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.203.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta,ulica i poljskih putova planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 725.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, a odnose se na troškove održavanja javne rasvjete u iznosu od 225.000,00 kuna i troškove potrošnje električne energije u iznosu od 500.000,00 kuna za cijelo područje Općine Ražanac

3. Za održavanje javnih površina planirano je 977.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za održavanje groblja planirano je 116.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za odvoz otpada, dezinsekciju i deratizaciju planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za opskrbu vodom planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za tekuće potpore poticaju poljoprivrede planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima i 50.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 1005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 4.130.000,00 kuna

1. Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano je 1.010.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Za izgradnju nogostupa planirano je 580.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte - planiraju se sredstva za izgradnju četiri nogostupa i to za mjesta: Jovići, Rtina, Radovin i Krneza

3. Za uređenje školskog igrališta u Ražancu planirano je 360.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za izgradnju mrtvačnice u Ražancu planirano je 620.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte - veći dio projekta realiziran je u 2017. godini

5. Za izgradnju mrtvačnice u Ritini planiran je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte – objekt završen u 2017. godini, a planirani se iznos sredstava odnosi na dodatna uređenja oko objekta

6. Za izgradnju sobe za ispraćaj u Radovinu planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

7. Za poslovnu zonu Vukovac planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu - odnosi na izradu studije utjecaja na okoliš

8. Za postavljanje autobusnih nadstrešnica planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte - a raspoređena na Mjesne odbor: Jovići, Krneza i Podvršje

9. Za ulaganja u vodoopskrbu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - radi se o poboljšanju vodoopskrbe na području Općine Ražanac

10. Za ulaganja u javnu rasvjetu planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte - odnosi se na poboljšanje javne rasvjete po mjestima na području Općine Ražanac postavljanjem novih ili zamjenom već postojećih rasvjetnih tijela

11. Za uređenje zaštitnog kamenometa planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte - za mjesta Ljubač i Ljubačke Stanove, a odnose se na uređenja dijela obale - šetnice

12. Za uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

13. Za dogradnja Mletačke kule u Ražancu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

14. Za rekonstrukciju stare Zadruge planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

15. Za projekt izgradnje Društvenog doma planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

16. Za ulaganja na tuđoj imovini - Katastarska izmjera planirano je 38.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu - radi se o završnom elaboratu za k.o.Ražanac po Ugovoru s Geodetskim zavodom Rijeka

17. Za ulaganja na tuđoj imovini-CGO „Biljane Donje“ planirano je 87.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu - radi se o uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i dijelu Ličko-Senjske županije te udjelu lokalnih proračuna prema potpisanom sporazumu sa Zadarskom županijom


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 361.860,00 kuna

1. Za redovan rad Knjižnice Juraj Baraković planirano je 269.860,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 193.720,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 160.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.200,00 kuna i doprinosi na plaće 27.520,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 74.640,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 11.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.650,00, rashodi za usluge 26.040,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.150.00,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za donacije udrugama kulture planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za nabava dugotrajne imovine za potrebe Knjižnice Juraj Baraković planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za donacije sportskim društvima planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije - odnose se na nabavu opreme sportskih udruga i financiranje njihovih natjecanje


Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 395.000,00 kuna

1. Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za jednokratne pomoći osobama s invaliditetom planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknade za novorođenu djecu planirane su u iznosu od 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za stipendije i školarine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za sufinanciranje nabavke udžbenika planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za pomoći humanitarnog karaktera-Crveni križ, Aktiv DDK Ljubač planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za redovan rad DVD – a Ražanac planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za uređenje Društvenog doma u Podvršju planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju planirano u iznosu od 743.000,00 kuna

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Ražanac planirano je 735.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 621.140,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 520.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 11.700,00 kuna i doprinosi na plaće 89.440,00

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 113.860,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.860,00 kuna

2. Za financiranje aktivnosti Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1011 Religija planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije - u ovu aktivnost su uključeni rashodi za obnovu sakralnih objekata na području Općine Ražanac, donacije u svrhu promicanja religijske kulture te potpore održavanju vjerskih blagdana.


Program 1012 Poticaj razvoju turizma planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za potporu radu turističke zajednice Ražanac planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije - podrazumijeva projekte za unapređenje turizma na području Općine Ražanac


Program 1013 Civilne udruge planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za potporu rada civilnih udruga planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti