Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ražanac

  Kontakt podaci
  Općina Ražanac
  Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  OIB: 08842442553
   023 651 402
  info@opcina-razanac.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ražanac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijomnastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet straniciwww.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-razanac.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Značajan dio sredstava iz proračuna je izdvojen za školsko igralište u mjestu Ražanac, izgradnju sobe za ispraćaj u Radovinu, izgradnju prometnica, parkirališta i nogostupa te postavljanje autobusnih nadstrešnica i izgradnju zaštitnog obalnog pojasa na dionici Ljubač – Ljubački stanovi.

U tijeku je i završetak izgradnje mrtvačnice i kapelice u Ražancu 2. faza u kojoj se provode završni radovi na uređenju objekta kao i radovi na vodoopskrbi i odvodnji.

Proveden je postupak javne nabave za projekt ''Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda 3. skupine VS Škulići do naselja Ražanac''. Odabran je najpovoljniji ponuditelj s kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova. Investitor izgradnje je Vodovod d.o.o. Zadar. Ovih dana očekujemo početak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda.

U pripremi je Projekt ''Javne rasvjete u općini Ražanac'', a koji će u svih 8 naselja naše Općine biti postavljena moderna štedna rasvjeta.

Kako bismo naše mjesto učinili ljepšim i ugodnijim za život ulažemo u održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, ulica, poljskih putova i groblja.

Iznimno nam je bitno ulaganje u obrazovanje,jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, s togasufinanciramo prijevoz učenika u škole i nabavu udžbenika te dodjeljujemo stipendije i školarine.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima omogućili mjesto za igru i zabavu u planu nam je uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Ražancu. 

U cilju povećanja prirodnog prirasta stanovništva na području Općine Ražanac povećali smo visinu dosadašnje novčane pomoći za novorođenu djecu, na način da se dosadašnje naknade povećaju:

- za 1. dijete s dosadašnjih 1.000,00 kuna na 2.000,00 kuna,

- za 2. dijete s dosadašnjih 1.000,00 kuna na 3.000,00 kuna,

- za 3. dijete s dosadašnjih 2.000,00 kuna na 5.000,00 kuna, 

- za 4. i svako slijedeće dijete 10.000,00 kuna


Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima sufinanciramo i boravak djece u dječjim vrtićima.

U 2019. godini osigurali smo jednokratne novčane pomoći za socijalno ugrožene osobe i osobe s invaliditetom.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dioprojekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci OpćineRažanac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ražanac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ražanac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnici Općine Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac.


Zakoni i sankcije
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.797.000,00 kn 70,76 %
> Prihodi od poreza 3.995.000,00 kn 28,86 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.725.000,00 kn 19,68 %
> Prihodi od imovine 414.125,00 kn 2,99 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.509.875,00 kn 18,13 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 153.000,00 kn 1,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.513.000,00 kn 10,93 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.505.000,00 kn 10,87 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 kn 0,06 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.500.000,00 kn 10,83 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.500.000,00 kn 10,83 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 1.035.000,00 kn 7,48 %
UKUPNO 13.845.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Ražanac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.797.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.995.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.400.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 95.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.725.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 630.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 595.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 414.125,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.050,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 404.075,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.509.875,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 153.500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 251.375,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.105.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 153.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 150.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.513.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.505.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 8.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 1.035.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.126.655,00 kn 51,47 %
> Rashodi za zaposlene 2.293.500,00 kn 16,57 %
> Materijalni rashodi 3.621.855,00 kn 26,16 %
> Financijski rashodi 100.700,00 kn 0,73 %
> Subvencije 40.000,00 kn 0,29 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 117.500,00 kn 0,85 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 435.000,00 kn 3,14 %
> Ostali rashodi 518.100,00 kn 3,74 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.118.345,00 kn 44,19 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 87.000,00 kn 0,63 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.731.345,00 kn 41,40 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000,00 kn 2,17 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 600.000,00 kn 4,33 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 600.000,00 kn 4,33 %
UKUPNO 13.845.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Ražanac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 13.845.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Ražanac za 2019. godinu planirani su u iznosu od 7.126.655,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.293.500,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.895.730,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 71.700,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 326.070,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.621.855,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 124.535,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 751.620,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.293.165,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 63.446,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 389.089,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 100.700,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 80.700,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 117.500,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 435.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 518.100,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 478.100,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.118.345,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 87.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.731.345,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 5.446.441,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 43.200,00 kuna, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 221.704,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 180.000,00 KUNA


1. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 13.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Sredstava za rad Općinskog vijeća planirana su u iznosu od 166.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 376.805,00 KUNA


1. Za rad ureda načelnika planirano je 376.805,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 223.540,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 190.730,00 kunai doprinosi na plaće 32.810,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 153.265,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima 7.195,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, Rashodi za usluge 46.420,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.150,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.500,00 kuna

2. Za potporu radu civilnih udruga planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za potporu radu turističke zajednice Ražanac planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za financiranje aktivnosti Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za redovan rad Dječjeg vrtića Ražanac planirano je 745.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 657.880,00 kuna, od toga plaće (bruto) 540.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna, doprinosi na plaće 92.880,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 87.120,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 26.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.220,00 kuna, rashodi za usluge 22.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.800,00 kuna

7. Za uređenje Društvenog doma u Podvršju planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za  građevinske objekte

8. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

9. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

10. Za redovan rad DVD-a Ražanac planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

11. Za pomoći humanitarnog karaktera – Crveni križ, aktiv DDK Ljubač planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

12. Za sufinanciranje nabavke udžbenika planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13. Za financiranje prijevoza učenika planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

14. Za pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

15. Za stipendije i školarine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

16. Za naknade za novorođenu djecu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

17. Za jednokratne pomoći osobama s invaliditetom planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

18. Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

19. za donacije sportskim društvima planirano je  75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna i tekuće donacije 60.000,00 kuna. 

20.  Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine za potrebe knjižnice Juraj Baraković  planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga: postrojenja i oprema 10.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna

21. Za donacije udrugama kulture planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

22. Za redovan rad Knjižnice Juraj Baraković planirano je 266.467,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 175.640,00 kuna, od toga plaće (bruto) 137.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.700,00 kuna, doprinosi na plaće 24.940,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 88.127,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 18.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 36.900,00 kuna, rashodi za usluge 23.840,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.287,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.700,00 kuna 

23. Kapitalni projekt: Ulaganja na tuđoj imovini CGO “Biljane Donje“ planirano u iznosu od 87.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

24. Kapitalni projekt: Projekt izgradnje Društvenog doma (korisnik Mjesni odbor Jovići) planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

25. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stare Zadruge (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

26. Kapitalni projekt: dogradnja Mletačke kule u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac)  planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

27. Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

28. Kapitalni projekt: Uređenje zaštitnog kamenometa planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga:

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 100.000,00 kuna

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 100.000,00 kuna

29. Kapitalni projekt: Ulaganja u javnu rasvjetu planirano u iznosu od 1.650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 1.500.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 kuna

30. Kapitalni projekt: Ulaganja u vodoopskrbu planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

31. Kapitalni projekt: Postavljanje autobusnih nadstrešnica planirano u iznosu od 130.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 50.000,00 kuna

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00 kuna

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 50.000,00 kuna

32. Kapitalni projekt: Poslovna zona Vukovac planirano je 50.000,00 kuna (korisnik Mjesni odbor Ražanac) financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

33. Kapitalni projekt: Izgradnja sobe za ispraćaj u Radovinu planirano je 565.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

34. Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice u Rtini (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

35. Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac) planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

36. Kapitalni projekt: Uređenje školskog igrališta u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac) planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

37. Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa planirano je 585.145,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 100.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 100.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 185.145,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 100.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 100.000,00 kuna

38. Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica i parkirališta planirano u iznosu od 1.346.296,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 60.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 310.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubači Stanovi planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 340.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 70.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 416.296,00 kuna

39. Za Opskrbu vodom planirano je 37.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

40. Za odvoz otpada, dezinsekcija i deratizacija planirano je 310.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 213.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 97.500,00 kuna

41. Za Održavanje groblja planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 10.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za rashode za materijal i energiju planirano je 5.000,00 kuna i rashode za usluge 8.000,00 kuna

42. Za održavanje javnih površina planirano je 620.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 85.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00  kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 70.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubači Stanovi planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 100.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 120.000,00 kuna, 

• Za rashode za materijal i energiju planirano je 40.000,00 kuna i rashode za usluge 25.000,00 kuna

43. Za održavanje javne rasvjete planirano je 710.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 480.000,00 kuna i rashodi za usluge 230.000,00 kuna

44. Za održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih putova planirano je 410.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 60.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 40.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubači Stanovi planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 60.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 70.000,00 kuna

45.  Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine planirano u iznosu od 174.904,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 33.200,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 141.704,00 kuna 

46. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 

47. Za proračunsku zalihu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

48. Za Rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 2.362.383,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.236.440,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.020.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 41.000,00 kuna i doprinosi na plaće 175.440,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.007.943,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 73.140,00 kuna, rashodi za ,materijal i energiju 144.500,00 kuna, rashodi za usluge 665.405,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.296,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 108.602,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 98.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 20.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 78.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ražanac
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Ražanac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2018. godfinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 01.01 - 30.06.2019.
  PREUZMI: