Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ražanac

  Kontakt podaci
  Općina Ražanac
  Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  OIB: 08842442553
   023 651 402
  info@opcina-razanac.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ražanac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-razanac.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

U 2020. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne projekte kao što su izgradnja nogostupa i prometnica, uređenje parkirališta, uređenje i opremanje dječjih igrališta, odražavanje groblja, javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, ulica i puteva te postavljanje autobusnih nadstrešnica.

Neki od značajnijih projekata ove godine su izgradnja tržnice – ribarnice u Ražancu i izgradnja sobe za ispraćaj u Radovini. Nastavljamo s izgradnjom mrtvačnice u Ražancu ( II.faza), dogradnjom Mletačke kule u Ražancu i rekonstrukcijom stare Zadruge u Rtini.

Želimo podići kvalitetu života naših stanovnika, stoga roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kn za prvo dijete, 3.000,00 kn zadrugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete. Želimo da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Našim studentima osigurali smo novac za isplatu stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno i jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna kako bi smo im na neki način pomogli u njihovom daljnjem školovanju te ih nagradili za njihov trud i uspjeh i potaknuli ih na još veće zalaganje. Učenicima osnovnih škola sufinanciramo nabavu školskih knjiga, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak mjesečne karte. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i ulaganjem u njih i njihovo obrazovanje postižemo bolji razvitak našeg društva.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima sufinanciramo i boravak djece u dječjim vrtićima.

I ove godine osigurali smo jednokratne novčane pomoći za socijalno ugrožene osobe i osobe s invaliditetom.

Želimo promovirati našu Općinu i pokazati sva povijesna i kulturna dobra koja posjedujemo kroz različite manifestacije.

Potičemo sport i sportske aktivnosti djece i mladeži kroz financiranje sportskih udruga.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ražanac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Ražanac za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ražanac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ražanac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.765.980,00 kn 71,13 %
> Prihodi od poreza 4.880.100,00 kn 35,54 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.700.000,00 kn 19,66 %
> Prihodi od imovine 363.215,00 kn 2,65 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.729.665,00 kn 12,60 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 49.000,00 kn 0,36 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 44.000,00 kn 0,32 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.214.020,00 kn 8,84 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.020,00 kn 0,06 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.206.000,00 kn 8,78 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00 kn 4,37 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 2.150.000,00 kn 15,66 %
UKUPNO 13.730.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Višak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Ražanac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.730.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Ražanac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.765.980,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.880.100,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.750.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.070.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 60.100,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.700.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 930.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 1.650.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 120.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 363.215,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.030,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 353.185,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.729.665,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 184.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 225.665,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.320.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 49.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 45.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 4.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 44.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.214.020,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.206.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 8.020,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 600.000,00kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 2.150.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.110.260,00 kn 59,07 %
> Rashodi za zaposlene 2.406.260,00 kn 17,53 %
> Materijalni rashodi 4.502.000,00 kn 32,79 %
> Financijski rashodi 113.200,00 kn 0,82 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,15 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 83.600,00 kn 0,61 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 450.000,00 kn 3,28 %
> Ostali rashodi 535.200,00 kn 3,90 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.417.250,00 kn 32,17 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 315.000,00 kn 2,29 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.102.250,00 kn 29,88 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 602.490,00 kn 4,39 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 600.000,00 kn 4,37 %
UKUPNO 13.730.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Ražanac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.730.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Ražanac za 2020. godinu planirani su u iznosu od 8.110.260,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.406.260,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.996.530,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.300,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 329.430,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.502.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 140.165,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.113.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.770.763,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 64.940,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 413.132,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 113.200,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 37.500,00 kuna i Ostali financijski rashodi 75.700,00  kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 83.600,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 535.200,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 495.200,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.019.740,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 315.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.102.250,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 3.490.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 307.250,00 kuna, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 285.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 602.490,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 193.100,00 KUNA


1. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 26.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Sredstava za rad Općinskog vijeća planirana su u iznosu od 166.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 401.210,00 KUNA


1. Za rad ureda načelnika planirano je 401.210,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 239.640,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 205.700,00 kuna i doprinosi na plaće 33.940,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 161.570,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima 6.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, Rashodi za usluge 44.270,00 kuna, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 47.150,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.050,00 kuna

2. Za potporu radu civilnih udruga planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za potporu radu turističke zajednice Ražanac planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za financiranje aktivnosti Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za redovan rad Dječjeg vrtića Ražanac planirano je 887.430,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 887.430,00 kuna, od toga plaće (bruto) 887.430,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna, doprinosi na plaće 887.430,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.230,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.485,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 18.095,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.650,00 kuna

7. Za uređenje Društvenog doma u Podvršju planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za  građevinske objekte

8. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

9. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

10. Za redovan rad DVD-a Ražanac planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

11. Za pomoći humanitarnog karaktera – Crveni križ, aktiv DDK Ljubač planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

12. Za sufinanciranje nabavke udžbenika planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13. Za financiranje prijevoza učenika planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

14. Za pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

15. Za stipendije i školarine planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

16. Za naknade za novorođenu djecu planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

17. Za jednokratne pomoći osobama s invaliditetom planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

18. Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

19. Za donacije sportskim društvima planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna i tekuće donacije 60.000,00 kuna. 

20.  Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine za potrebe knjižnice Juraj Baraković  planirano u iznosu od 31.500,00 kuna, od toga: postrojenja i oprema 11.500,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna

21. Za donacije udrugama kulture planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

22. Za redovan rad Knjižnice Juraj Baraković planirano je 299.922,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 193.570,00  kuna, od toga plaće (bruto) 160.830,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.200,00 kuna, doprinosi na plaće 26.540,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 103.652,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 16.820,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 44.250,00 kuna, rashodi za usluge 30.040,0  kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.542,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.700,00 kuna 

23. Kapitalni projekt: uređenje obalnog pojasa Rtina Stošići planirano u iznosu od  320.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

24. Kapitalni projekt: ulaganje u školsko igralište Rtina planirano u iznosu od 160.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

25. Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice – ribarnice u Ražancu planirano u iznosu od 740.000,00 kuna za građevinske objekte

26. Kapitalni projekt: projekt izgradnje Društvenog doma u Radovini planirano u iznosu od 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

27. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stare Zadruge (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

28. Kapitalni projekt: dogradnja Mletačke kule u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac)  planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

29. Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

30. Kapitalni projekt: Uređenje obalnog pojasa Ljubačkog zaljeva - plaže planirano u iznosu od 460.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

31. Kapitalni projekt: Ulaganja u javnu rasvjetu planirano u iznosu od 132.490,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

32. Kapitalni projekt: Ulaganja u vodoopskrbu planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

33. Kapitalni projekt: Postavljanje autobusnih nadstrešnica planirano u iznosu od 120.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 30.000,00 kuna

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00 kuna

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 60.000,00 kuna

34. Kapitalni projekt: Poslovna zona Vukovac planirano je 50.000,00 kuna (korisnik Mjesni odbor Ražanac) financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

35. Kapitalni projekt: Izgradnja sobe za ispraćaj u Radovinu planirano je 565.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

36. Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice u Rtini (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

37. Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac) planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

38. Kapitalni projekt: Uređenje školskog igrališta u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac) planirano u iznosu od 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

39. Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa planirano je 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 400.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 100.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 150.000,00 kuna

40. Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica i parkirališta planirano u iznosu od 625.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 70.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubači Stanovi planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 70.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 80.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 85.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 170.000,00 kuna

41. Za tekuće potpore poticaju poljoprivrede planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 20.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 40.000,00 kuna

42. Za Opskrbu vodom planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

43. Za odvoz otpada, dezinsekcija i deratizacija planirano je 367.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 305.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 62.000,00 kuna

44. Za Održavanje groblja planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 10.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 23.000,00 kuna, 

45. Za održavanje javnih površina planirano je 722.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 80.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00  kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 80.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubači Stanovi planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 130.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 252.000,00 kuna, 

46. Za održavanje javne rasvjete planirano je 890.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 760.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna

47. Za održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih puteva planirano je 625.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 60.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 65.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubači Stanovi planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 220.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 80.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 80.000,00 kuna

48. Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine planirano u iznosu od 500.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 295.750,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 205.000,00 kuna 

49. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 

50. Za proračunsku zalihu planirano je 35.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

51. Za Rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 2.577.248,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.155.850,00 kuna, od toga plaće (bruto) 950.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 49.100,00 kuna i doprinosi na plaće 156.750,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.289.298,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 88.760,00 kuna, rashodi za ,materijal i energiju 173.750,00 kuna, rashodi za usluge 883.358,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.790,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.640,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 110.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 37.500,00 kuna i ostali financijski rashodi 73.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21.600,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Ražanac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Ražanac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.g. - Opći dio - prihodi
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Ražanac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.g. - Opći dio - rashodi
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Ražanac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.g. - Posebni dio - rashodi
  PREUZMI:

 5. Godišnje izvješće o izvršenu Proračuna Općine Ražanac za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. ZAKLJUČAK o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više