Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ražanac

  Kontakt podaci
  Općina Ražanac
  Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  OIB: 08842442553
   023 651 402
  info@opcina-razanac.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ražanac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-razanac.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. kao što su izgradnja nogostupa i prometnica, uređenje parkirališta, uređenje i opremanje dječjih igrališta, odražavanje groblja, javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, ulica i puteva te postavljanje autobusnih nadstrešnica.

Nastavljamo s projektom izgradnje tržnice – ribarnice u Ražancu, izgradnjom sobe za ispraćaj u Radovini i unutarnjim uređenjem mrtvačnice u Ražancu, rekonstrukcijom stare Zadruge u Rtini. U planu je uređenje obalnog pojasa Ljubačkog zaljeva (Ljubač, Ljubački Stanovi) koji se odnose se na uređenje dijela obale i lukobrana.

S ciljem poboljšanja demografske slike Općine roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kn za prvo dijete, 3.000,00 kn zadrugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete te sufinanciramo cijenu boravka djece u dječjem vrtiću.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga smo našim studentima osigurali novac za isplatu stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno i jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna. Učenicima osnovnih škola sufinanciramo nabavu radnih bilježnica, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak mjesečne karte.

Svi građani naše općine zaslužuju dostojanstven život stoga smo socijalno ugroženim stanovnicima osigurali jednokratnu pomoć, pomoć za osobe s invaliditetom i umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ražanac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Ražanac za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ražanac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ražanac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 12.231.450,00 kn 82,73 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 5.709.450,00 kn 38,62 %
> Prihodi od imovine 456.030,00 kn 3,08 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.467.520,00 kn 9,93 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 103.000,00 kn 0,70 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 55.450,00 kn 0,38 %
> Prihodi od poreza 4.440.000,00 kn 30,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 958.000,00 kn 6,48 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 950.000,00 kn 6,43 %
> prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 kn 0,05 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00 kn 4,06 %
> Primici od zaduživanja 600.000,00 kn 4,06 %
Višak iz prethodnih godina 995.550,00 kn 6,73 %
UKUPNO 14.785.000,00 kn
Grafika
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od poreza
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Ražanac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.785.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Ražanac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.231.450,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.440.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.750.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.645.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 45.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.709.450,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 2.810.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 1.720.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 539.450,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 456.030,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 15.015,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 441.015,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.467.520,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 162.995,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 201.525,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.103.000,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 103.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 100.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.000,00 kuna,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 55,450,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 958.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 950.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 8.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 600.000,00kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 995.550,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.135.330,00 kn 55,02 %
> Rashodi za zaposlene 2.680.787,00 kn 18,13 %
> Materijalni rashodi 4.341.093,00 kn 29,36 %
> Financijski rashodi 101.750,00 kn 0,69 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,14 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 83.600,00 kn 0,57 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 445.000,00 kn 3,01 %
> Ostali rashodi 463.100,00 kn 3,13 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.049.670,00 kn 40,92 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 23.000,00 kn 0,16 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.481.670,00 kn 37,08 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 545.000,00 kn 3,69 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 600.000,00 kn 4,06 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 600.000,00 kn 4,06 %
UKUPNO 14.785.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Ražanac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.785.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Ražanac za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.135.330,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.680.787,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.213.603,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 78.900,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 388.284,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.341.093,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 170.250,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.028.550,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.708.185,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 50.830,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 383.278,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 101.750,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 21.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 80.750,00  kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 83.600,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 445.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 463,100,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 443.100,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 20.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.049.670,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.481.670,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.070.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 96.670,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 295.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 545.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 1001 Priprema i donošenje akata predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 170.140,00 kuna

1. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 13.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Sredstava za rad Općinskog vijeća planirana su u iznosu od 157.040,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 14.614.860,00 KUNA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 356.891,00 kuna

Za rad ureda načelnika planirano je 356.891,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 233.246,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 201.680,00 kuna i doprinosi na plaće 31.566,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 123.645,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.450,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 41.870,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.575,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.750,00 kuna.


Program 1013 Civilne udruge planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za potporu radu civilnih udruga planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Poticaj razvoju turizma planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za potporu radu turističke zajednice Ražanac planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1011 Religija planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Program javnih  potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju planirano u iznosu od 848.035,00 kuna

1. Za financiranje aktivnosti Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za redovan rad Dječjeg vrtića Ražanac planirano je 843.035,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 806.325,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 655.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 31.600,00 kuna i doprinosi na plaće 109.725,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 36.710,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 15.860,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.850,00 kuna, rashodi za usluge 6.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za redovan rad DVD-a Ražanac planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 992.454,00 kuna

1. Za projekt „RAŽANAC MOJ DOM“ planirani je 539.454,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 465.304,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 388.673,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.500,00 kuna, doprinosi na plaće 64.131,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 74.150,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 38.750,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 23.750,00 kuna, rashodi za usluge 6.650,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna.

2. Za pomoći humanitarnog karaktera – Crveni križ, aktiv DDK Ljubač planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za sufinanciranje nabavke udžbenika planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za financiranje prijevoza učenika planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za stipendije i školarine planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za naknade za novorođenu djecu planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za jednokratne pomoći osobama s invaliditetom planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

9. Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za donacije sportskim društvima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i tekuće donacije 40.000,00 kuna. 


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 364.937,00 kuna

1. Za nabava dugotrajne imovine za potrebe knjižnice Juraj Baraković  planirano u iznosu od 27.500,00 kuna, od toga: postrojenja i oprema 7.500,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna,

2. Za donacije udrugama kulture planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

3. Za redovan rad Knjižnice Juraj Baraković planirano je 287.437,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 189.962,00  kuna, od toga plaće (Bruto) 158.250,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.600,00 kuna i doprinosi na plaće 26.112,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 94.975,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.640,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 37.100,00 kuna, rashodi za usluge 21.140,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.640,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.455,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna.


Program 1005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.678.000,00 kuna

1. Za uređenje obalnog pojasa Rtina Stošići planirano je 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

2. Za ulaganje u školsko igralište Rtina planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu,

3. Za izgradnja tržnice – ribarnice u Ražancu planirano je 1.605.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

4. Za projekt izgradnje Društvenog doma u Radovini planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

5. Za rekonstrukcija stare Zadruge (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

6. Za dogradnju Mletačke kule u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac)  planirano u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

7. Za uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

8. Za uređenje obalnog pojasa Ljubačkog zaljeva - plaže planirano u iznosu od 970.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

9. Za ulaganja u javnu rasvjetu planirano u iznosu od 225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 75.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

10. Za ulaganja u vodoopskrbu planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

11. za postavljanje autobusnih nadstrešnica planirano u iznosu od 35.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 25.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 10.000,00 kuna.

12. Za poslovnu zonu Vukovac planirano je 10.000,00 kuna (korisnik Mjesni odbor Ražanac) financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za izgradnju sobe za ispraćaj u Radovinu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

14. Za izgradnju mrtvačnice u Rtini (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

15. Za izgradnja mrtvačnice u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac) planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

16. Za uređenje školskog igrališta u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac) planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte,

17. Za izgradnju nogostupa planirano je 1.380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 1.010.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 370.000,00 kuna.

18. Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano u iznosu od 565.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za građevinske objekte, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 60.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 60.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 75.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 70.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 85.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 80.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 85.000,00 kuna.


Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za tekuće potpore poticaju poljoprivrede planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 20.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna.


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.524.800,00 kuna

1. Za Opskrbu vodom planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge,

2. Za odvoz otpada, dezinsekcija i deratizacija planirano je 332.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 270.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 62.000,00 kuna,

3. Za Održavanje groblja planirano je 67.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 10.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 10.000,00 kuna, 

• Za rashode za materijalne usluge 7.000, 00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 620,800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 40.000,00  kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 70.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 60.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 80.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 90.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 120.800,00 kuna.

• Za  materijalne usluge 60.800,00 kuna

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 720.000,00 kuna i rashodi za usluge 180.000,00 kuna

6. Za održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih puteva planirano je 560.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 60.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 50.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 75.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 60.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 70.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 85.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 80.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 80.000,00 kuna.


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 3.432.743,00 kuna

7. Za nabavu dugotrajne imovine planirano u iznosu od 344.170,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 89.170,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 255.000,00 kuna,

8. Za otplatu primljenih zajmova planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija,

9. Za proračunsku zalihu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja,

10. Za Rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 2.453.573,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 985.950,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 29.200,00 kuna i doprinosi na plaće 156.750,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.346.773,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 92.550,00 kuna, rashodi za ,materijal i energiju 160.050,00 kuna, rashodi za usluge 949.025,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.615,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.533,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 99.250,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 21.0000 kuna i ostali financijski rashodi 78.250,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21.600,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan proračuna Općine Ražanac za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.
  PREUZMI:

 2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2021. G.
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Odluke o Planu proračuna za 2021. s projekcijama za 2022.i 2023
  PREUZMI:

 4. Prijedlog zaključka o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac za 2021.
  PREUZMI:

 5. Prijedlog zaključka o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković za 2021. g
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Ražanac za 2021. g. s projekcijama za 2022. g. i 2023. g.
  PREUZMI:

 7. Odluka o Planu proračuna za 2021. g. s projekcijama za 2022.g. i 2023 g.
  PREUZMI:

 8. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Ražanac za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2021. G.
  PREUZMI:

 10. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g
  PREUZMI:

 11. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g
  PREUZMI:

 12. FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA RAŽANAC ZA 2021. G.
  PREUZMI:

 13. Zaključak o Financijskom planu Dječjeg vrtića Ražanac
  PREUZMI:

 14. Financijski plan Knjižnica Juraj Baraković za 2021. i projekcije za 2022. g. i 2023. g.
  PREUZMI:

 15. Obrazloženje financijskog plana za knjižnicu JURAJ BARAKOVIĆ za 2021. g.
  PREUZMI:

Više