Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Ražanac

  Kontakt podaci
  Općina Ražanac
  Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac
  OIB: 08842442553
   023 651 402
  info@opcina-razanac.hr

Proračunski vodič za građane 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Ražanac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-razanac.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. kao što su izgradnja nogostupa i prometnica, uređenje parkirališta, uređenje i opremanje dječjih igrališta, odražavanje groblja, javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, ulica i puteva te postavljanje autobusnih nadstrešnica.

Nastavljamo s projektom izgradnje tržnice – ribarnice u Ražancu, proširenjem groblja u Radovini, ulagat ćemo u poslovnu zonu Vukovac, uredit ćemo plažu „Oselka“, sanirat ćemo spomenik "Galebovi" u Ražancu i još puno novih projekata imamo u planu.

S ciljem poboljšanja demografske slike Općine, roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kn za prvo dijete, 3.000,00 kn zadrugo dijete, 5.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete te sufinanciramo cijenu boravka djece u dječjem vrtiću.

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga smo našim studentima osigurali novac za isplatu stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno i jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna. Učenicima osnovnih škola sufinanciramo nabavu radnih bilježnica, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak mjesečne karte.

Svi građani naše općine zaslužuju dostojanstven život stoga smo socijalno ugroženim stanovnicima osigurali jednokratnu pomoć, pomoć za osobe s invaliditetom i umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Ražanac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu trajalo je od 1.12.2021. do 15.12.2021. godina.


Vaš Načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


           Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Ražanac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Ražanac za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Ražanac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Ražanac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

 Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Ražanac su: Knjižnica Juraj Baraković i Dječji vrtić Ražanac


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.092.505,00 kn 1.737.674,03 € 67,32 %
> Prihodi od poreza 4.785.000,00 kn 635.078,64 € 24,60 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.867.125,00 kn 645.978,50 € 25,02 %
> Prihodi od imovine 518.315,00 kn 68.792,22 € 2,66 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade 2.844.205,00 kn 377.490,88 € 14,62 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 23.000,00 kn 3.052,62 € 0,12 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 54.860,00 kn 7.281,17 € 0,28 %
Višak prihoda iz prethodnih godina 1.157.495,00 kn 153.625,99 € 5,95 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.535.000,00 kn 203.729,51 € 7,89 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.530.000,00 kn 203.065,90 € 7,87 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 kn 663,61 € 0,03 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.664.175,00 kn 486.319,60 € 18,84 %
> Primici od zaduživanja 3.664.175,00 kn 486.319,60 € 18,84 %
UKUPNO 19.449.175,00 kn 2.581.349,13 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Višak prihoda iz prethodnih godina
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Ražanac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.449.175,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Ražanac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.092.505,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.785.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.900.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.850.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 35.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  4.867.125,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu 2.395.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 640.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 1.832.125,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od  518.315,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 15.220,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 503.095,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.844.205,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 182.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 131.500,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.530.205,00 kuna,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 3.000,00 kuna,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 54.860,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.535.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.530.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 5.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 3.664.175,00 kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 1.157.495,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 7.962.405,00 kn 1.056.792,75 € 40,94 %
> Rashodi za zaposlene 2.471.188,00 kn 327.983,01 € 12,71 %
> Materijalni rashodi 3.969.967,00 kn 526.905,17 € 20,41 %
> Financijski rashodi 75.050,00 kn 9.960,85 € 0,39 %
> Subvencije 400.000,00 kn 53.089,12 € 2,06 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 79.200,00 kn 10.511,65 € 0,41 %
> Ostali rashodi 490.000,00 kn 65.034,18 € 2,52 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 477.000,00 kn 63.308,78 € 2,45 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.255.860,00 kn 1.361.186,54 € 52,73 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 846.185,00 kn 112.308,05 € 4,35 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.009.675,00 kn 1.195.789,37 € 46,32 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000,00 kn 53.089,12 € 2,06 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.230.910,00 kn 163.369,83 € 6,33 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,10 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.210.910,00 kn 160.715,38 € 6,23 %
UKUPNO 19.449.175,00 kn 2.581.349,13 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Ražanac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.449.175,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Ražanac za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.962.405,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.471.188,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.044.812,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 65.950,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 360.426,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.969.967,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 185.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 895.720,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od  2.451.360,00 kuna, a i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od  437.687,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 75.050,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 70.050,00  kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 400.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 380.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 79.200,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 477.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 490,000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 470.000,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 20.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.255.860,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 846.185,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.009.675,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 8.504.175,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 25.500,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 460.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od  1.230.910,00 kuna, a čine ih:

1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.210.910,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora,

2. 20.000,00 kuna za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE

Program 1001 Priprema i donošenje akata predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 153.000,00 kuna

1. Za potporu rada političkih stranaka planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

2. Sredstava za rad Općinskog vijeća planirana su u iznosu od 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.296.175,00 KUNA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 325.642,00 kuna

Za rad ureda načelnika planirano je 325.642,00 kuna od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 218.672,00 kuna, od toga plaće (bruto) 187.702,00 kuna i doprinosi na plaće 30.970,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 106.970,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.450,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, rashodi za usluge 48.770,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.750,00 kuna.


Program 1013 Civilne udruge planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za potporu radu civilnih udruga planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Poticaj razvoju turizma planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za potporu radu turističke zajednice Ražanac planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1011 Religija planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Program javnih  potreba u obrazovanju i predškolskom odgoju planirano u iznosu od 881.775,00 kuna

1. Za financiranje aktivnosti Osnovne škole Juraj Baraković Ražanac planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije,

2. Za redovan rad Dječjeg vrtića Ražanac planirano je 874.775,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 815.475,00 kuna, od toga plaće (bruto) 675.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 29.100,00 kuna i doprinosi na plaće 111.375,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 59.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 21.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 kuna.


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 343.000,00 kuna

1. Rekonstrukcija Društvenog doma u Podvršju planirano je 70.000,00 kuna,

2. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za civilnu zaštitu planirano je 8.000,00 kuna za tekuće donacije,

4. Za redovan rad DVD-a Ražanac planirano je 260.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 904.906,00 kuna

1. Za projekt „RAŽANAC MOJ DOM“ planirani je 417.906,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 322.506,00 kuna, od toga plaće (bruto) 252.125,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.500,00 kuna, doprinosi na plaće 64.131,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 94.850,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima  61.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.500,00 kuna, rashodi za usluge 8.750,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 550,00 kuna.

2. Za pomoći humanitarnog karaktera – Crveni križ, aktiv DDK Ljubač planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za sufinanciranje nabavke udžbenika planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za financiranje prijevoza učenika planirano je 112.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoć umirovljenicima i osobama starije životne dobi planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za stipendije i školarine planirano je 85.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za naknade za novorođenu djecu planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za jednokratne pomoći osobama s invaliditetom planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

9. Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim osobama planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za donacije sportskim društvima planirano je 60.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna. 


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od  456.535,00 kuna

1. Za nabava dugotrajne imovine za potrebe knjižnice Juraj Baraković  planirano u iznosu od 100.00,00 kuna, od toga: građevinski objekti 70.000,00 kuna, postrojenja i oprema 10.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna,

2. Za donacije udrugama kulture planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije,

3. Za redovan rad Knjižnice Juraj Baraković planirano je 296.535,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 198.310,00  kuna, od toga plaće (bruto) 164.985,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.600,00 kuna i doprinosi na plaće 27.725,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 95.725,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.080,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.400,00 kuna, rashodi za usluge 26.440,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.805,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna.


Program 1005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.700.360,00 kuna

1. Za rekonstrukcija stare Zadruge (korisnik Mjesni odbor Rtina)  planirano je 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za ulaganje u igralište Rtina planirano je 646.185,00 kuna za nematerijalnu imovinu,

3. Za izgradnja tržnice – ribarnice u Ražancu planirano je 685.000,00 kuna za građevinske objekte,

4. Idejni projekt šetnice u Ljubačkim Stanovima planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

5. Idejni projekt šetnice u Rtini planirano je 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

6. Projekt sanacije starog mosta na predjelu "Mostina" Ljubač planirano je 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

7. Projekt uređenja plaže "Vlaški kraj" Ražanac planirano je 40.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Projekt sanacije spomenika "Galebovi" u Ražancu planirano je 325.000,00 kuna za građevinske objekte,

9. Projekt uređenja Trga "Mirko Miočić" u Rtini planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte,

10. Za dogradnju Mletačke kule u Ražancu (korisnik Mjesni odbor Ražanac)  planirano u iznosu od 80.000,00 kuna za građevinske objekte,

11. Za uređenje i opremanje dječjih igrališta planirano u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte,

12. Uređenje plaže "Oseka" planirano u iznosu od 970.000,00 kuna za građevinske objekte,

13. Ulaganja u javnu rasvjetu planirano u iznosu od 3.764.175,00 kuna za građevinske objekte,

14. Ulaganja u vodoopskrbu planirano u iznosu od 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

15. Postavljanje autobusnih nadstrešnica planirano u iznosu od 25.000,00 kuna za građevinske objekte,

16. Poslovna zona Vukovac planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

17. Izgradnja nogostupa planirano u iznosu od 1.545.000,00 kuna za građevinske objekte u mjesnom odboru Krneza 50.000,00 kuna, mjesnom odboru Radovin 1.445.000,00 kuna i mjesni odbor Ražanac 50.000,00 kuna,

18. Izgradnja prometnica i parkirališta planirano u iznosu od 500.000,00 kuna za građevinske objekte u mjesnom odboru Krneza 30.000,00 kuna, mjesnom odboru Podvršje 30.000,00 kuna, mjesnom odboru Jovići 120.000,00 kuna, mjesnom odboru Ljubački Stanovi 40.000,00 kuna, mjesnom odboru Ljubač 40.000,00 kuna, mjesnom odboru Radovin 50.000,00 kuna, mjesnom odboru Ritina 40.000,00 kuna i mjesnom odboru Ražanac 100.000,00 kuna.


Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za tekuće potpore poticaju poljoprivrede planirano je 40.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 20.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna.


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.112.000,00 kuna

1. Za Opskrbu vodom planirano je 45.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za odvoz otpada, dezinsekcija i deratizacija planirano je 337.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 265.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 72.000,00 kuna,

3. Za Održavanje groblja planirano je 38.000,00 kuna, od toga: 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 5.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 5.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 5.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 5.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 5.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 5.000,00 kuna, 

• Materijalni rashodi planirani su 8.000, 00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 487.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 40.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 40.000,00  kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 40.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 40.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 80.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 50.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 80.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 80.000,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani su 37.000,00 kuna,

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 680.000,00 kuna, 

6. Za održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih puteva planirano je 525.000,00 za rashode za usluge, od toga: 

• Za Mjesni odbor Krneza planirano je 30.000,00 kuna,

• Za Mjesni odbor Podvršje planirano je 30.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Jovići planirano je 30.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubački Stanovi planirano je 30.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ljubač planirano je 40.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Radovin planirano je 40.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Rtina planirano je 245.000,00 kuna, 

• Za Mjesni odbor Ražanac planirano je 80.000,00 kuna.


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 4.414.957,00 kuna

7. Projekt proširenja groblja u Radovinu planirano je 40.000,00 kuna,

8.  Idejni i glavni projekt izgradnje podružnice DV Ražanac u Radovinu planirano je 80.000,00 kuna,

9. Glavni projekt dogradnje O.Š.J.Baraković planirano je 200.000,00 kuna,

10. Za nabavu dugotrajne imovine planirano u iznosu od 65.500,00 kuna, 

11. Subvencioniranje troškova Komunalnog društva Ražanac planirano je  380.000,00 kuna,

12. Otplata primljenih zajmova planirana je 1.230.910,00 kuna,

13. Proračunska zaliha planiran je 41.130,00 kuna,

14. Rad Jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od  2.377.417,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 916.225,00 kuna, od toga plaće (bruto) 765.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 126.225,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.381.992,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 91.570,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 172.820,00 kuna, rashodi za usluge 938.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 179.502,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 72.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 5.0000 kuna i ostali financijski rashodi 67.000,00 kuna,

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.200,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Plana proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.-RAČUN PRIHODA
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Plana proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.-RAČUN RASHODA
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Plana proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.-RASHODI POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 4. Program javnih potreba u kulturi Općine Ražanac za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2022.GODINU
  PREUZMI:

 6. Program javnih potreba na području socijalne skrbi Općine Ražanac za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE RAŽANAC ZA 2022.
  PREUZMI:

 8. Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.-RAČUN PRIHODA
  PREUZMI:

 9. Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.- RAČUN RASHODA
  PREUZMI:

 10. Odluka o Planu proračuna za 2022. s projekcijama za 2023.i 2024. godinu
  PREUZMI:

 11. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture_Općine Ražanac za 2022. godinu
  PREUZMI:

 12. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Program javnih potreba u sportu Općine Ražanac za 2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.-RASHODI POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 15. II. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Ražanac za 2022 (prvi dio)
  PREUZMI:

Više