Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Budinščina

  Kontakt podaci
  Općina Budinščina
  Budinšćina 6, 49284 Budinščina
  OIB: 06550373801
  049 459 192
  opcina.budinscina@kr.htnet.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Budinščina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.budinscina.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnja kanalizacije i pješačke staze u dijelu naselju Budinščina, uređenje Trga u centru Budinščine, te uređenje javnih površina i groblja, sanacija klizišta.

Veliki projekt koji je u planu jest izgradnja Dječjeg vrtića i jaslica, želimo da naši najmlađi stanovnici imaju modernu ustanovu u kojoj će biti sve potrebno da se kroz igru i zabavu pripremaju za školu.

U planu je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Društvenih domova u naselju Pažurovec i Grotovec, te rekonstrukciju Društvenog doma u Gotalovcu i opremanje društvenih domova u Krapinici, Zajezdi i Pecama.

Učenicima osnovne škole i učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz i dodjeljujemo stipendije. Za učenike srednjih škola stipendija iznosi 300,00 kuna, a studentska stipendija iznosi 500,00 kuna.  Sve to činimo za mlade  jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade, za prvo dijete 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, za treće i svako slijedeće dijete u obitelji 2.500,00 kuna. Sufinanciramo boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima te financiramo program predškole. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.


Vaš Načelnik! 


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Budinščina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Budinščina za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Budinščina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Budinščina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Budinščina možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.773.100,00 kn 80,84 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.455.000,00 kn 46,27 %
> Prihodi od imovine 94.100,00 kn 0,51 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 540.000,00 kn 2,96 %
> Prihodi od poreza 5.684.000,00 kn 31,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 101.000,00 kn 0,55 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,55 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 kn 0,01 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn 16,42 %
> Primici od zaduživanja 3.000.000,00 kn 16,42 %
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 400.000,00 kn 2,19 %
UKUPNO 18.274.100,00 kn
Grafika
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od poreza
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Budinščina za 2019. godinu planirani su u iznosu od 18.274.100,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Budinščina za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.773.100,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.684.000,00 kuna, od toga porez na dohodak planiran u iznosu od 5.309.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 360.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.455.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od  5.050.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.155.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 250.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 94.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 21.800,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 72.300,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 5.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 67.500,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 467.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 101.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 400.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.644.100,00 kn 25,41 %
> Materijalni rashodi 2.871.500,00 kn 15,71 %
> Financijski rashodi 99.000,00 kn 0,54 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 332.500,00 kn 1,82 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 347.200,00 kn 1,90 %
> Ostali rashodi 467.100,00 kn 2,56 %
> Rashodi za zaposlene 526.800,00 kn 2,88 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.430.000,00 kn 68,02 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.230.000,00 kn 66,93 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 kn 1,09 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.200.000,00 kn 6,57 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.200.000,00 kn 6,57 %
UKUPNO 18.274.100,00 kn
Grafika
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Budinščina za 2019. godinu planirani su u iznosu od 18.274.100,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Budinščina za 2019. godinu planirani u iznosu od 4.644.100,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 526.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 36.800,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.871.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 24.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 500.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.919.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 99.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 55.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 44.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  332.500,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.500,00 kuna i za pomoći korisnicima drugih proračuna 330.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 347.200,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 467.100,00 kuna, od toga za tekuće donacije 447.100,00 kuna i kapitalne donacije 20.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.430.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  12.230.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 11.900.000,00 kuna, postrojenje i oprema 130.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.357.100,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.343.500,00 kuna, od toga:

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 817.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 402.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 415.000,00 kuna

2. Za tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti planirano je 56.00,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 43.500,00 kuna i rashodi za usluge 13.000,00 kuna 

3. Za uređenje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova planirano je 270.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna

4. Za prostorno planiranje planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izgradnju objekata društvene namjene - društveni domovi planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 13.600,00 kuna

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 13.600,00 kuna za tekuće donacije


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.917.000,00 KUNA


GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 830.200,00 KUNA


Program 1003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 830.200,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 721.700,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 526.800,00, od toga plaće (Bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 36.800,00 kuna i doprinosi na plaće 70.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 171.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 24.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 37.500,00 kuna, rashodi za usluge 103.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 63.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 21.000,00 kuna i rashodi za usluge 42.500,00 kuna

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu


GLAVA 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 425.000,00 KUNA


Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 301.500,00 kuna

1. Za vatrogastvo planirano je 280.000,00 kuna, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 kuna i tekuće donacije 250.000,00 kuna

2. Za Civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 21.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i tekuće donacije 3.500,00 kuna


GLAVA 00203 GOSPODARSTVO PLANIRANO JE 7.500,00 KUNA


Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva PLANIRANO U IZNOSU OD 7.500,00 kuna

Za potporu udrugama građana vezanih uz gospodarstvo planirano je 7.500,00 kuna za tekuće donacije


GLAVA 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.174.000,00 KUNA


Program 1006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.661.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 795.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna i rashodi za usluge 665.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 159.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 104.500,00 kuna

3. Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu planirani u iznosu od 338.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 188.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

4. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 101.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje groblja, ograde i mrtvačnice planirano je 257.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.500,00 kuna i rashodi za usluge 249.000,00 kuna

6. Za infrastrukturu širokopojasnog pristupa planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.446.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 3.181.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 31.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 25.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 6.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 1.950.000,00 kuna za građevinske objekte

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2. Za kanalizaciju planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 250.00,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje i opremanje javnih površina planirano je 1.765.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 1.750.000,00 kuna i za postrojenje i opremu 15.000,00 kuna

5. Za uređenje površina uz sakralne objekte planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za sanaciju klizišta s izgradnjom potpornog zida planirano je 650.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Program zaštite i okoliša planirano u iznosu od 67.000,00 kuna

1. Za gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za zaštita životinja i higijeničarska službu planirano je 37.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna


GLAVA 00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 7.060.000,00 KUNA


Program 1009 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 7.045.000,00 kuna

1. Odgojno i administrativno tehničko osoblje i nabava opreme planirano je 300.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica planirano je 6.745.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 15.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.700.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

1. Za proslavu Dana škole u Budinščini planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim učenicima 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 53.600,00 KUNA


Program 1012 Program javnih potreba planirano u iznosu od 43.600,00 kuna

1. Za djelatnost kulturno umjetničkih društava planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje čuvanja arhivske građe planirano je 1.600,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uređenje i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Program obnove sakralnih objekata planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Pomoć za sakralne objekte planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za kapitalne donacije


GLAVA 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 94.000,00 KUNA


Program 1014 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 94.000,00 kuna

Za djelatnost udruga u športu i rekreaciji planirano je 94.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 84.000,00 kuna i kapitalne donacije 10.000,00 kuna


GLAVA 00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 396.200,00 KUNA


Program 1015 Program socijalne skrbi i novčane pomoći planirano u iznosu od 347.200,00 kuna

1. Za pomoć i novcu pojedincima i obiteljima planirano je 265.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi planirano je 82.200,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 49.000,00 kuna

1. Za poticaj djelovanju udruga planirano je 24.500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za humanitarnu djelatnost planirano je 24.500,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00 kuna i tekuće donacije 22.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Budinščina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI: