Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Budinščina

  Kontakt podaci
  Općina Budinščina
  Budinšćina 6, 49284 Budinščina
  OIB: 06550373801
  049 459 192
  opcina.budinscina@kr.htnet.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Budinščina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.budinscina.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2021. godini planiramo značajan dio sredstava iz Proračuna uložiti u komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s izgradnjom i održavanjem nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, održavanjem groblja, održavanjem građevina i uređaja javne namjene, uređenjem i opremanjem objekta upravne zgrade te uređenjem površina uz sakralne objekte.

Tijekom predstojeće godine planiramo nastavak izgradnje dječjeg vrtića i jaslica. Nakon izgradnje i opremanja, vrtić će moći primiti ukupno 72 djece, od toga u jaslicama 12, a u vrtiću 60).

Jedan od vodećih projekata u 2021. godini je izgradnja Gerontološkog centra Zajezda. Riječ je o projektu odobrenom u sklopu poziva“ Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza „, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovim projektom će se omogućiti  osobama starije životne dobi te osobama s invaliditetom izvanistitucijski oblik skrbi te omogućio njihov proces inkluzije.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade, za prvo dijete 1.500,00 kuna, za drugo dijete 2.000,00 kuna, za treće i svako slijedeće dijete u obitelji 2.500,00 kuna. 

Svi građani naše općine zaslužuju dostojanstven život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje toga smo u Proračunu osigurali sredstva za gospodarenje otpadom i za sanaciju nelegalnih odlagališta, te za zaštitu životinja i higijeničarska službu.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u našoj Općini napravimo po mjeri svakog čovjeka, pogotovo u teškim vremenima koja su nas snašla.

Vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine  za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 9.12.2020. do 17.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Budinščina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Budinščina za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Budinščina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Budinščina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Budinščina možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:


• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:


plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 21.599.000,00 kn 90,75 %
> Prihodi od poreza 5.959.300,00 kn 25,04 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 14.970.000,00 kn 62,90 %
> Prihodi od imovine 17.700,00 kn 0,07 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 652.000,00 kn 2,74 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 201.000,00 kn 0,84 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 8,40 %
UKUPNO 23.800.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Budinščina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 23.800.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Budinščina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.599.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.959.300,00 kuna, od toga porez na dohodak planiran u iznosu od 5.794.300,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 14.970.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 13.500.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.120.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 350.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 17.700,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 10.150,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 7.550,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 652.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 4.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 228.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 420.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 201.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.943.000,00 kn 24,97 %
> Rashodi za zaposlene 543.800,00 kn 2,28 %
> Materijalni rashodi 3.657.100,00 kn 15,37 %
> Financijski rashodi 110.000,00 kn 0,46 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 700.000,00 kn 2,94 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 432.000,00 kn 1,82 %
> Ostali rashodi 500.100,00 kn 2,10 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.331.000,00 kn 68,62 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.126.000,00 kn 4,73 %
Manjak iz prethodne godine 400.000,00 kn 1,68 %
UKUPNO 23.800.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Manjak iz prethodne godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Budinščina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 23.800.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Budinščina za 2021. godinu planirani u iznosu od 5.958.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 543.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 61.800,00 kuna i doprinosi na plaće 62.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.657.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 22.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 455.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.559.500,00 kuna , ostali nespomenuti rashodi poslovanja 595.200,00 kuna i naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa planirani u iznosu 25.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 86.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 24.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  700.000,00 kuna, od toga pomoći korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 400.000,00 kuna i za prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirano je 300.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 432.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 500.100,00 kuna, od toga za tekuće donacije 480.100,00 kuna i kapitalne donacije 20.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.331.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  15.891.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 15.700.000,00 kuna, postrojenje i oprema 41.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 240.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 200.000,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.126.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Manjak iz prethodne godine

400.000,00 kunaRAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.925.700,00 KUNA

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.912.100,00 kuna, od toga:

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 1.383.100,00 kuna, od toga rashodi za usluge 809.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 573.200,00 kuna

2. Za tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti planirano je 139.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna i rashodi za usluge 128.000,00 kuna 

3. Za uređenje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova planirano je 240.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

4. Za izgradnju objekata društvene namjene - društveni domovi planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 13.600,00 kuna

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 13.600,00 kuna za tekuće donacije


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 21.474.300 KUNA


GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 892.200,00 KUNA

Program 1003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 892.200,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 794.700,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 543.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 61.800,00 kuna i doprinosi na plaće 62.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 226.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 22.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 49.500,00 kuna, rashodi za usluge 148.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 66.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 27.000,00 kuna i rashodi za usluge 39.500,00 kuna

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 31.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 26.000,00 kuna za postrojenja i opremu


GLAVA 00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 316.500,00 KUNA

Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 316.500,00 kuna

1. Za vatrogastvo planirano je 300.000,00 kuna, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 kuna i tekuće donacije 250.000,00 kuna

2. Za Civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 16.500,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i tekuće donacije 3.500,00 kuna

GLAVA 00203 GOSPODARSTVO PLANIRANO JE  7.500,00 KUNA

Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 7.500,00 kuna

Za potporu udrugama građana vezanih uz gospodarstvo planirano je 7.500,00 kuna za tekuće donacije


GLAVA 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.097.000,00 KUNA

Program 1006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.705.000,0kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 905.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 805.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 85.000,00 kuna

3. Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu planirani u iznosu od 294.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 194.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

4. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 95.000,00 kuna za rashode za usluge 55.000,00 kuna i za rashode za materijal i energiju 40.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja, ograde i mrtvačnice planirano je 289.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.500,00 kuna i rashodi za usluge 287.500,00 kuna

6. Za infrastrukturu širokopojasnog pristupa planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.115.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 1.400.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 1.400.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 200.00,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje i opremanje javnih površina planirano je 515.000,00 kuna, za građevinske objekte 


Program 1008 Program zaštite i okoliša planirano u iznosu od 277.000,00 kuna

1. Za gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća planirano je 220.000,00 kuna; 20.000,00 kuna  za rashode za usluge i 200.000,00 kuna pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za zaštitu životinja i higijeničarska službu planirano je 57.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 55.000,00 kuna


GLAVA 00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.177.000,00 KUNA


Program 1009 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 5.162.000,00 kuna

1. Odgojno i administrativno tehničko osoblje i nabava opreme planirano je 150.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica planirano je 5.012.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 86.000,00 kuna, za primljene kredite i zajmove 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiran je iznos od 300.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna za građevinske objekte

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.126.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

1. Za proslavu Dana škole u Budinščini planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim učenicima 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 53.600,00 KUNA

Program 1012 Program javnih potreba planirano u iznosu od 43.600,00 kuna

1. Za djelatnost kulturno umjetničkih društava planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje čuvanja arhivske građe planirano je 1.600,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uređenje i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 1013 Program obnove sakralnih objekata planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Pomoć za sakralne objekte planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za kapitalne donacije


GLAVA 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 414.000,00 KUNA

Program 1014 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 414.000,00 kuna

• Za djelatnost udruga u športu i rekreaciji planirano je 114.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 104.000,00 kuna i kapitalne donacije 10.000,00 kuna

• Za sportsko-rekreacijsku zonu i autokamp u Budinščini planirano je 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu –prirodna bogatstva

• Za uređenje i opremanje sportskih građevina u Budinščini planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

GLAVA 00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.516.500,00 KUNA


Program 1015 Program socijalne skrbi i novčane pomoći planirano u iznosu od 10.457.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 290.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi planirano je 142.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za Gerontološki centar Zajezda planirano je 10.025.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 59.500,00 kuna


1. Za poticaj djelovanju udruga planirano je 24.500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za humanitarnu djelatnost planirano je 35.000,00 kuna, za tekuće dona


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Budinščina za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Budinščina za 2021. i projekcije 2022. i 2023.g
    PREUZMI:

  3. Odluka o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
    PREUZMI: