Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Budinščina

  Kontakt podaci
  Općina Budinščina
  Budinšćina 6, 49284 Budinščina
  OIB: 06550373801
  049 459 192
  opcina.budinscina@kr.htnet.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Budinščina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.budinscina.hr.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Stoga u 2022. godini Općina Budinščina planira ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kao što su održavanje i uređenje javnih površina, održavanje građevina i uređaja javne namjene, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, ograde i mrtvačnice, izgradnja i uređenje javne rasvjete te uređenje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata.

Želimo očuvati okoliš jer nam je od velike važnosti za Općinu i za naše buduće naraštaje. Stoga smo dio sredstava izdvojili za gospodarenje otpadom i sanaciju postojećih odlagališta, zatvaranje neodgovarajućih i ilegalnih odlagališta komunalnog i drugog otpada, kao i zaštitu životinja i higijeničarsku službu.

Smatramo kako mladi i obrazovani ljuti temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i motivirali ih, uspješnim učenicima dodjeljujemo nagrade, te sufinanciramo školska natjecanja i priredbe.

Demografskim mjerama na području Općine Budinščina nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Visina novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete u obitelji iznosi 1.500,00 kuna za prvo dijete 2.000,00 kuna za drugo dijete i 2.500,00 kuna za treće i svako naredno novorođeno dijete u obitelji.  Kako bih naše najmlađe usrećili te im pružili što bolje uvjete, i ove godine nastavljamo sa izgradnjom dječjeg vrtića, te sa uređenjem i opremanjem dječjeg igrališta.  

Kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje, stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći i  pomoći za troškove stanovanja.

Najveći projekt 2022.godine je izgradnja Gerontološkog centra „Zajezda“ koji obuhvaća rekonstrukciju zgrade bivše osnovne škole Zajezda, koja će se opremiti za pružanje širokog spektra socijalnih usluga za starije osobe, poglavito pomoći u kući, dnevnog boravka, savjetovanja, dostave gotovih obroka i posuđivanja pomagala. jačanja socijalne infrastrukture, pogotovo pomoći starijima u našem društvu.


Na području općine Budinščina dominira poljoprivredna djelatnost, pa smo dio novca iz proračuna izdvojili smo za subvencije našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima kako bi im na neki način pomogli u daljnjem razvoju njihove djelatnosti.

Sport i rekreacija imaju veliku ulogu u životu građana, te na našem području djeluju brojne sportske udruge pa zbog toga ulažemo u sportske udruge i u uređenje i opremanje sportskih građevina. 

S ciljem očuvanja tradicije i kulture odlučili smo sufinancirat čuvanje arhivske građe, te smo dio sredstava izdvojili za uređenje i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Vodič za građane“ – Sudjeluj u proračunu.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2022. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Budinščina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu provodilo se od 9.12.2021. - 22.12.2021.godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Budinščina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Budinščina za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Budinščina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Budinščina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Budinščina možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
UKUPNO 0,00 kn 0,00 €
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Budinščina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.900.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Budinščina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 23.250.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.200.000,00 kuna, od toga porez na dohodak planiran u iznosu od 4.103.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 90.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 7.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 18.017.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 10.750.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 6.117.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 1.150.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 7.450,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 8.550,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od  1.017.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 4.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 613.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 149.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
UKUPNO 0,00 kn 0,00 €
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Budinščina za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.700.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Budinščina za 2022. godinu planirani u iznosu od 8.055.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.786.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 2.230.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 241.800,00 kuna i doprinosi na plaće 315.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.043.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 89.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.066.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.452.600,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 410.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 182.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 32.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  105.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 442.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 496.100,00 kuna, od toga za tekuće donacije 486.100,00 kuna i kapitalne donacije 10.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.640.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  12.340.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 11.120.000,00 kuna, postrojenje i oprema 1.070.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 4.005.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak / Manjak iz prethodne godine u iznosu od 200.000,00 kuna


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.325.700,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.311.400,00 kuna, od toga:

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 727.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 395.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 332.000,00 kuna

2. Za tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti planirano je 134.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna i rashodi za usluge 123.000,00 kuna 

3. Za uređenje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova planirano je 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

4. Za izgradnju objekata društvene namjene - društveni domovi planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 13.600,00 kuna

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 13.600,00 kuna za tekuće donacije


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 23.375.000,00 KUNA


GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.014.800,00 KUNA


Program 1003 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.014.800,00 kuna

1. Za jedinstveni upravni odjel  planirano je 929.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 656.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 480.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 96.800,00 kuna i doprinosi na plaće 80.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 245.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 53.500,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 27.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 65.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna i rashodi za usluge 36.500,00 kuna

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu


GLAVA 00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 318.500,00 KUNA


Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 318.500,00 kuna

1. Za vatrogastvo planirano je 305.000,00 kuna, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 55.000,00 kuna i tekuće donacije 250.000,00 kuna

2. Za Civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 13.500,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i tekuće donacije 3.500,00 kuna


GLAVA 00203 GOSPODARSTVO PLANIRANO JE  7.500,00 KUNA


Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 7.500,00 kuna

Za potporu udrugama građana vezanih uz gospodarstvo planirano je 7.500,00 kuna za tekuće donacije


GLAVA 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.192.600,00 KUNA


Program 1006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.830.600,0kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 990.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 890.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 130.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 35.000,00 kuna i rashodi za usluge 95.000,00 kuna

3. Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu planirani u iznosu od 294.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 194.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

4. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 90.000,00 kuna za rashode za usluge 50.000,00 kuna i za rashode za materijal i energiju 40.000,00 kuna

5. Za održavanje groblja, ograde i mrtvačnice planirano je 310.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.500,00 kuna i rashodi za usluge 309.000,00 kuna

6. Za infrastrukturu širokopojasnog pristupa planirano je 16.100,00 kuna za rashode za usluge


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.185.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 600.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 300.00,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje i opremanje javnih površina planirano je 635.000,00 kuna, za građevinske objekte 

4. Za sanaciju klizišta s izgradnjom potpornog planirano je 650.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1008 Program zaštite i okoliša planirano u iznosu od 177.000,00 kuna

1. Za gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća planirano je 120.000,00 kuna; 70.000,00 kuna  za rashode za usluge i 50.000,00 kuna pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za zaštitu životinja i higijeničarska službu planirano je 57.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 55.000,00 kuna


GLAVA 00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 7.075.500,00 KUNA


Program 1009 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 7.060.500,00 kuna

1. Za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica planirano je 6.710.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.795.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 95.000,00 kuna i doprinosi na plaće 200.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 735.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 64.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 510.000,00 kuna, rashodi za usluge 111.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 155.000,00 kuna za ostale financijske, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate planirani su u iznosu od 4.005.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 

2. Za uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Budinščina planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

1. Za proslavu Dana škole u Budinščini planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 

2. Za sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim učenicima 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 53.600,00 KUNA


Program 1012 Program javnih potreba planirano u iznosu od 43.600,00 kuna

1. Za djelatnost kulturno umjetničkih društava planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje čuvanja arhivske građe planirano je 1.600,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uređenje i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Program obnove sakralnih objekata planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Pomoć za sakralne objekte planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za kapitalne donacije


GLAVA 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 219.000,00 KUNA


Program 1014 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 219.000,00 kuna

• Za djelatnost udruga u športu i rekreaciji planirano je 104.000,00 kuna za tekuće donacije

• Za uređenje i opremanje sportskih građevina u Budinščini planirano je 115.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu 


GLAVA 00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.493.500,00 KUNA


Program 1015 Program socijalne skrbi i novčane pomoći planirano u iznosu od 10.428.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 290.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi planirano je 152.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za Gerontološki centar Zajezda planirano je 9.986.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 335.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 35.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 151.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.500.000,00 kuna, od toga 8.500.000,00 kuna za građevinske objekte i 1.000.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 65.500,00 kuna

1. Za poticaj djelovanju udruga planirano je 24.500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za humanitarnu djelatnost planirano je 41.000,00 kuna, za tekuće donacije 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Budinščina za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  2. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021.
    PREUZMI: