Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Poštovani građani,


na ovoj stranici možete preuzeti dokumentaciju vezanu uz proračun za 2014. godinu.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 14.156.200,00 kn 1.878.850,62 € 99,56 %
> Prihodi od poreza 9.929.100,00 kn 1.317.818,04 € 69,83 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 883.000,00 kn 117.194,24 € 6,21 %
> Prihodi od imovine 542.200,00 kn 71.962,31 € 3,81 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.561.900,00 kn 340.022,56 € 18,02 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,49 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 170.000,00 kn 22.562,88 € 1,20 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 63.000,00 kn 8.361,54 € 0,44 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 63.000,00 kn 8.361,54 € 0,44 %
UKUPNO 14.219.200,00 kn 1.887.212,16 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.991.800,00 kn 1.193.416,95 € 63,24 %
> Rashodi za zaposlene 2.684.100,00 kn 356.241,29 € 18,88 %
> Materijalni rashodi 3.092.400,00 kn 410.432,01 € 21,75 %
> Financijski rashodi 97.500,00 kn 12.940,47 € 0,69 %
> Subvencije 185.900,00 kn 24.673,17 € 1,31 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 353.000,00 kn 46.851,15 € 2,48 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.122.500,00 kn 148.981,35 € 7,89 %
> Ostali rashodi 1.456.400,00 kn 193.297,50 € 10,24 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.783.000,00 kn 502.090,38 € 26,60 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.035.000,00 kn 402.813,72 € 21,34 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 748.000,00 kn 99.276,66 € 5,26 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 44.400,00 kn 5.892,89 € 0,31 %
Razlika višak/manjak prihoda 1.400.000,00 kn 185.811,93 € 9,85 %
UKUPNO 14.219.200,00 kn 1.887.212,16 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Razlika višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Projekcije Proračuna za 2015-2016. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun za 2014. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa za 2014-2016. godinu
  PREUZMI:

 4. Programi za 2014. godinu
  PREUZMI:

 5. Prve izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu
  PREUZMI: