Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Poštovani građani,


na ovoj stranici možete preuzeti dokumentaciju vezanu uz proračun za 2015. godinu.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 14.862.500,00 kn 1.972.592,74 € 81,39 %
> Prihodi od poreza 9.988.300,00 kn 1.325.675,23 € 54,70 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.010.000,00 kn 134.050,04 € 5,53 %
> Prihodi od imovine 725.000,00 kn 96.224,04 € 3,97 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.879.200,00 kn 382.135,51 € 15,77 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 90.000,00 kn 11.945,05 € 0,49 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 170.000,00 kn 22.562,88 € 0,93 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 63.000,00 kn 8.361,54 € 0,35 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 63.000,00 kn 8.361,54 € 0,35 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.335.000,00 kn 442.630,57 € 18,26 %
> Primici od zaduživanja 3.335.000,00 kn 442.630,57 € 18,26 %
UKUPNO 18.260.500,00 kn 2.423.584,84 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.625.500,00 kn 1.277.523,39 € 52,71 %
> Rashodi za zaposlene 2.636.000,00 kn 349.857,32 € 14,44 %
> Materijalni rashodi 2.991.000,00 kn 396.973,92 € 16,38 %
> Financijski rashodi 139.000,00 kn 18.448,47 € 0,76 %
> Subvencije 540.000,00 kn 71.670,32 € 2,96 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 486.000,00 kn 64.503,28 € 2,66 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.304.000,00 kn 173.070,54 € 7,14 %
> Ostali rashodi 1.529.500,00 kn 202.999,54 € 8,38 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.838.000,00 kn 1.040.281,37 € 42,92 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.883.000,00 kn 780.808,28 € 32,22 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.955.000,00 kn 259.473,09 € 10,71 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 97.000,00 kn 12.874,11 € 0,53 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 97.000,00 kn 12.874,11 € 0,53 %
Razlika višak/manjak 700.000,00 kn 92.905,97 € 3,83 %
UKUPNO 18.260.500,00 kn 2.423.584,84 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Razlika višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Projekcija Proračuna za 2015-2017. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun za 2015. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI: