Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2016. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2016 godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Oroslavje prikuplja i investira sredstva. 

Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.oroslavje.hr.


Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo Vam željeli omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima možete sudjelovati u razvijanju našeg Grada.

Činimo sve kao bismo poboljšali i razvili naš grad, s toga smo se odlučili na izradu Strategije razvoja Grada Oroslavja koja će nam pomoći da vidimo koje sve kritične točke treba ukloniti kao i planove što sve treba napraviti kako bismo poboljšali naš grad kroz sve segmente. Kroz strategiju ćemo odrediti ciljeve koje želimo postići kao i stvoriti viziju i misiju koja će nam biti vodilja pri ostvarenju i realizaciji zadanih ciljeva.

Iz proračuna smo izdvojili novac za asfaltiranje cesta, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnju nogostupa i parkirališta.

Veliki dio novca smo izdvojili za nadogradnju Dječjeg vrtića, projekt je potreban zbog povećanja djece koja se trebaju upisati u vrtić, a i kako bismo im učinili sve kako bi imali što bolje uvjete za igru i učenje. Posebno se radujemo zbog povećanog broja djece jer je to nešto čemu težimo i za čega se zalažemo, s toga Grad Oroslavlje roditeljima novorođene djece daruje 1.500,00 kuna jednokratne naknade.

Za naše učenike i studente izdvojili smo novac za stipendije i sufinanciranje prijevoza, želimo im pomoći u njihovom obrazovanju i uputiti ih u pravom smjeru, jer ipak su oni naša budućnost i sve ostaje na njima.

Planiramo obnoviti dječja igrališta kupnjom nove opreme, kako bismo našim mališanima igru učinili boljom i zanimljivijom kao i da bismo ih potakli na igre i uživanje u prirodi.

Naš Grad se posebno ponosi svojom prirodnom ljepotom i sadržajem koji nudi, od parkova, povijesnih  znamenitosti do modernog dijela. Kako bismo još bolje promovirali naš Grad i kako bismo privukli još više turista dio novaca smo odvojili za turističku zajednicu. Ponosimo se našim Gradom, ljepotom i kulturom koju pruža kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali naše tradicije.

Poštovani građani, ovo je samo dio stvari za koje se zalažemo i u čega ulažemo.

Ovim putem želimo Vas pozvati da nam svojim prijedlozima ukažete na ono što Vi smatrate da je bitno kako bismo se još više i bolje razvili.


Gradonačelnik Grad Oroslavja

Ivan Tuđa


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Oroslavja za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutići“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 15.181.000,00 kn 2.014.864,95 € 78,27 %
> Prihodi od poreza 9.300.000,00 kn 1.234.322,12 € 47,95 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.229.800,00 kn 163.222,51 € 6,34 %
> Prihodi od imovine 610.800,00 kn 81.067,09 € 3,15 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.787.900,00 kn 502.740,73 € 19,53 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 59.500,00 kn 7.897,01 € 0,31 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 193.000,00 kn 25.615,50 € 1,00 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79.000,00 kn 10.485,10 € 0,41 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 79.000,00 kn 10.485,10 € 0,41 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.135.000,00 kn 548.808,81 € 21,32 %
> Primici od zaduživanja 4.135.000,00 kn 548.808,81 € 21,32 %
UKUPNO 19.395.000,00 kn 2.574.158,87 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Oroslavja za 2016. godinu planirani su u iznosu od 19.395.000,00 kuna

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2016. godinu su 15.181.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 9.300.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 8.450.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 625.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 225.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.229.800,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 1.127.000,00 kuna, , pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 102.800,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 610.800,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.800,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.787.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 80.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 779.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.928.400,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 59.500,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - Ostali prihodi planirano u iznosu od 193.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2016. godinu planiranih u iznosu od 79.000,00 kuna, a čine ih:

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 79.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Oroslavja za 2016. Godinu planirani u iznosu od 4.135.000,00 kuna, a čine ih:

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 4.135.000,00 kuna, od toga primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna i Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora planirani u iznosu od 135.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 10.904.500,00 kn 1.447.275,86 € 56,22 %
> Rashodi za zaposlene 2.882.200,00 kn 382.533,68 € 14,86 %
> Materijalni rashodi 4.138.600,00 kn 549.286,61 € 21,34 %
> Financijski rashodi 100.700,00 kn 13.365,19 € 0,52 %
> Subvencije 510.000,00 kn 67.688,63 € 2,63 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 584.000,00 kn 77.510,12 € 3,01 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.368.000,00 kn 181.564,80 € 7,05 %
> Ostali rashodi 1.321.000,00 kn 175.326,83 € 6,81 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.060.500,00 kn 1.069.812,20 € 41,56 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.650.500,00 kn 882.673,04 € 34,29 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.410.000,00 kn 187.139,16 € 7,27 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,41 %
> zdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,41 %
Višak/manjak 350.000,00 kn 46.452,98 € 1,80 %
UKUPNO 19.395.000,00 kn 2.574.158,87 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
zdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Oroslavja za 2016. godinu planirani su u iznosu od 19.395.000,00 kuna

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2016. godinu planirani su u iznosu od 10.904.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.882.200,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.398.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 60.400,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 423.800,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.138.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 104.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 987.200,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.731.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 276.400,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 100.700,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 26.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 74.700,00 kuna

4. Subvencije - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 510.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 584.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 61.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 523.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.368.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.321.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.271.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2016. godinu planirani u iznosu od 8.060.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.650.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.905.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 320.500,00 kuna, prijevozna sredstva planirana u iznosu od 168.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 97.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 160.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 1.410.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Oroslavja za 2016. Godinu planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, a čine ih:

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani u iznosu od 80.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 280.000,00 KUNA


Program 1001 donošenje akata i mjera iz djelokruga predizvršnih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 205.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 105.000,00 kuna 

• financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna

2. Za strategiju razvoja Grada Oroslavja planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za osnovnu funkciju stranaka planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA PLANIRANO 12.523.000,00 KUNA


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 2.248.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.272.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 980.000,00 kuna, a čine i: Plaće (bruto) 835.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 130.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 262.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Za rad vlastitog pogona planirano je 455.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 295.000,00 kuna, od toga: Plaće (bruto) 220.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga: Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 141.000,00 kuna

3. Za održavanje kombi vozila planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 9.000,00 kuna

4. Za informatizaciju uprave planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga za postrojenje i opremu 20.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 60.000,00 kuna

5. Za nabavu gospodarskog vozila (kombi vozila) planirano je 226.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 20.000,00 kuna u nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi 12.000,00 kuna, financijski rashodi 16.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – prijevozna sredstva financirano od financijske imovine – leasing planirano je 135.000,00 kuna

6. Za javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 143.000,00 kuna financirano od HZ za zapošljavanje – sezonski radovi, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 129.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 109.000,00 kuna i doprinosi na plaće 20.000,00 kuna

• Materijali rashodi - naknade troškova zaposlenima planirani u iznosu od 14.000,00 kuna

7. Za stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 40.000,00 kuna financirano od HZ za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa


Program 1002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 855.000,00 kuna

1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 9.000,00 kuna

2. Za održavanje D.D. Andraševac planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna

3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna

4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 

5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga: Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 19.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna

6. Za troškove javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

7. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

8. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 60.000,00 kuna, od za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 18.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 41.400,00 financirano os kapitalne pomoći

9. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Andraševec planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Mokrice planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

12. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano od donacija od trgovačkih društva i 16.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada. Odnose se na održavanje prostora: stara mrtvačnica, Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika.

13. Za izgradnju i dodatna ulaganja – Stara gradska knjižica planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

14. Za izgradnju gradske vijećnice planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 685.000,00 kuna

1. Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara planirana u iznosu od 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

2. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 160.000,00 kuna i ostali rashodi planirani u iznosu od 510.000,00 kuna

3. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za djelovanje kroz udruge planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 665.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost turističke zajednice planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

4. Za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirane u iznosu od 140.000,00 kuna financiran od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Za subvencioniranje uzgoja stoke planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

6. Za donacije udrugama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga pomoći unutar općeg proračuna 1.000,00 kuna i tekuće donacije 9.000,00 kuna


Program 1005 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 935.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za preventivnu deratizacije javnih površina i starih zgrada planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za higijeničarsku službu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 50.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječu suhih stabla planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za program povećanja energetske učinkovitosti planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

8. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 200.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.649.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 1.150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 174.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 71.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

3. Za održavanje uređaja i objekata odvodnje planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

4. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

7. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode planirano je 60.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od pomoći – sanacija šteta od elementarne nepogode


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 2.425.000,00 kuna

1. Za izgradnju cesta, nogostupa i parkirališta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za asfaltiranje cesta – dodatna ulaganja planirano je 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći i 20.000,00 kuna financirano od kapitalnih donacija građana – asfaltiranje

3. Za izgradnju objekata i uređaja odvodnje planirano je 20.000,00 kuna financirano od kapitalne donacije građana – kanalizacija za građevinske objekte

4. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

5. Za uređenje groblja planirani je 170.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 900.000,00 kuna za građevinske objekte od toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 500.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – radna zona

7. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 15.000,00 kuna financirano os prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 100.000,00 kuna financirano od prihodi za posebne namjene i 100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći (razno)

11. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

12. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

13. Za otplatu kredita za traktor planirano je 60.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija i 10.000,00 kuna financirano od kamata za primljene kredite i zajmove

14. Za izgradnju besplatne internetske mreže 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1008 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Osnovna djelatnost športskih udruga planirana u iznosu od 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 710.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja od toga 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Županijskog proračuna, odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvenstvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija , Dan grada, Božićne i Novogodišnje proslave i dr.

2. Za djelatnost udruga u kulturi planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za održavanje kino dvorane planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

4. Za osnovnu djelatnost vjerske zajednice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za uređenje Doma kulture planirano je 455.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenje i oprema planirano u iznosu 5.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano u iznosu o 450.000,00 kuna od toga 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – Dom kulture

6. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 40.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – skulpture u parku

7. Za lokalni program mladih planirano je 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći – državni proračun


Program 1010 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 730.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirano je 730.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 230.000,00 kuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 kuna


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 323.000,00 kuna

1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 50.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za pomoć Srednjoj školi Oroslavje planirano je 50.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendije učenika planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Grad Oroslavje stipendira 30 učenika

4. Za financiranje troškova asistentice planirano je 33.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1012 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu 170.00,00 kuna 

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Poticanje mjere demografske obnove planirano je u iznosu od 90.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Grad Oroslavje roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna


Program 1014 Javne potrebe djece d poteškoćama u razvoju planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za rješavanje govorno – jezičnih poteškoća djece planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 298.000,00 kuna

1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 128.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 35.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna i 63.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova

2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr.) planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kazne, penale i naknade štete


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Hvidru, dragovoljce Domovinskog rata, veterane Domovinskog rata i dr. planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticaj djelovanja podružnice umirovljenika i udruge civilnih invalida planirano u iznosu os 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za humanitarnu djelatnost ostalih udruga planirana u iznosu od 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1017 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu 110.000,00 kuna

Za stipendije studentima planirano u iznosu 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 6.242.000,00 KUNA


DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆI“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.595.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića planirana u iznosu od 5.595.000,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 950.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene – plaće (bruto) planirani u iznosu od 756.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Materijalni rashodi – rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 194.000,00 kuna, od toga 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći – državni proračun i 9.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna

2. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 644.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 366.700,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Dječji vrtić Cvrkutići, od toga Plaće (Bruto) 178.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 26.400,00 kuna i doprinosi na plaće 161.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 225.400,00 kuna od tog 191.600,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Dječji vrtić Cvrkutići, 28.800,00 financirano od pomoći – proračunski korisnici i 5.000,00 kuna financirano od donacije – Dječji vrtić Cvrkutići

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Dječji vrtić Cvrkutići

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenje i oprema planirani u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Dječji vrtić Cvrkutići

3. Za dogradnju Dječjeg vrtića planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od primljenih zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora za građevinske objekte


GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 497.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice planirana u iznosu od 497.000,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 269.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 225.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 121.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 56.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna u ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 92.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti od toga 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Gradska knjižnica Oroslavje i 52.000,00 kuna financirano od pomoći – proračunski korisnici


OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta planirana u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 86.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) 74.000,00 kuna i doprinosi na plaće 12.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Otvorenog učilišta planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 41.300,00 kuna od toga 35.800,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Otvoreno učilište Oroslavje, 3.000,00 kuna financirano od pomoći – proračunski korisnici i 2.500,00 kuna financirano od donacije – Otvoreno učilište Orolslavje

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.200,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene – Otvoreno učilište Oroslavje

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenje i oprema planirano u iznosu od 5.500,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene – Otvoreno učilište Oroslavje

• Ostali rashodi – tekuće donacije planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od donacije – Otvoreno učilište Orolslavje


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun za 2015. godinu
  PREUZMI:

 2. Program izgradnje komunalne infratrukture za 2015. godinu
  PREUZMI:

 3. Projekcija Proračuna za 2015-2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI:

 6. Bilješke uz godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu
  PREUZMI:

 7. Prijedlog Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 9. Godišnje izvršnje Programa za 2016. godinu
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 11. Tablica danih zajmova i primljenih otplata_31.12.2016
  PREUZMI:

 12. Plan razvojnih programa Grada Oroslavja -godišnje izvršenje 01.01.-31.12.2016. godine
  PREUZMI:

Više