Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Oroslavje prikuplja i investira sredstva. 

Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.oroslavje.hr.


Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo Vam željeli omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima možete sudjelovati u razvijanju našeg Grada.

Veliki dio novca izdvojili smo za nastavak uređenja nerazvrstanih cesta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje parkova, nastavak uređenja groblja, nastavak rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete, sufinanciranje izgradnje sustava odvodnje aglomeracija Marija Bistrica – Oroslavje, financiranje izmjena i dopuna Prostornog plana Grada te Urbanističkih planova, nastavak financiranja izgradnje nogostupa uz Županijske ceste te nerazvrstane ceste na području Grada i uređenje radne zone Mokrice.

Planiramo nastaviti s izgradnjom Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ Oroslavje, projekt je potreban zbog povećanja djece koja se trebaju upisati u vrtić, a i kako bismo im učinili sve kako bi imali što bolje uvjete za igru i učenje. Financiramo rad Male škole i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Zalažemo se za povećanje broja djece, s toga Grad Oroslavlje roditeljima novorođene djece daruje 1.500,00 kuna jednokratne naknade.

Kako bismo našim učenicima i studentima pomogli u obrazovanju dio novca izdvojili smo za sufinanciranje školske kuhinje djeci slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne i srednjih škola i stipendije.

Naš Grad se posebno ponosi svojom prirodnom ljepotom i sadržajem koji nudi, od parkova, povijesnih znamenitosti do modernog dijela. Kako bismo još bolje promovirali naš Grad i kako bismo privukli još više turista dio novaca smo odvojili za turističku zajednicu. Ponosimo se našim Gradom, ljepotom i kulturom koju pruža kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali naše tradicije.

Sufinanciramo rad svih udruga s našeg područja pa i šire, jer one predstavljaju naš kraj i njeguju našu tradiciju.

Poštovani građani, ovo je samo dio projekata koje smo izdvojili.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvoju našeg Grada. 

Gradonačelnik Grad Oroslavja


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJEŠto je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Oroslavja za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutići“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 17.540.300,00 kn 2.327.997,88 € 99,55 %
> Prihodi od poreza 11.667.500,00 kn 1.548.543,37 € 66,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.320.000,00 kn 175.194,11 € 7,49 %
> Prihodi od imovine 778.300,00 kn 103.298,16 € 4,42 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 3.429.500,00 kn 455.172,87 € 19,46 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 4.645,30 € 0,20 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 310.000,00 kn 41.144,07 € 1,76 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79.000,00 kn 10.485,10 € 0,45 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 79.000,00 kn 10.485,10 € 0,45 %
UKUPNO 17.619.300,00 kn 2.338.482,98 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Oroslavja za 2017. godinu planirani su u iznosu od 17.619.300,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2017. godinu su 17.540.300,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 11.667.500,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 10.607.500,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 760.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.320.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 1.129.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 151.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 778.300,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 8.300,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 770.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.429.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 80.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 849.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 35.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - Ostali prihodi planirano u iznosu od 310.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2017. godinu planiranih u iznosu od 79.000,00 kuna, a čine ih:

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 79.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 12.639.300,00 kn 1.677.523,39 € 71,74 %
> Rashodi za zaposlene 3.275.200,00 kn 434.693,74 € 18,59 %
> Materijalni rashodi 4.954.100,00 kn 657.522,07 € 28,12 %
> Financijski rashodi 106.500,00 kn 14.134,98 € 0,60 %
> Subvencije 410.000,00 kn 54.416,35 € 2,33 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 638.000,00 kn 84.677,15 € 3,62 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.493.500,00 kn 198.221,51 € 8,48 %
> Ostali rashodi 1.762.000,00 kn 233.857,59 € 10,00 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.910.000,00 kn 651.668,99 € 27,87 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.290.000,00 kn 436.658,04 € 18,67 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.620.000,00 kn 215.010,95 € 9,19 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,40 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,40 %
UKUPNO 17.619.300,00 kn 2.338.482,98 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Oroslavja za 2017. godinu planirani su u iznosu od 17.619.300,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2017. godinu planirani su u iznosu od 12.639.300,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.275.200,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.732.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 478.200,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.954.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 140.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.084.600,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.291.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 388.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 106.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 18.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 88.500,00 kuna

4. Subvencije - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 410.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 638.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 65.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 573.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.493.500,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.762.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.662.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 80.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2017. godinu planirani u iznosu od 4.910.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.290.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 2.430.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 665.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 105.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 90.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 1.620.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Oroslavja za 2017. Godinu planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, a čine ih:

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani u iznosu od 70.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 420.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predizvršnih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 400.000,00 kuna


1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• rashodi za usluge 120.000,00 kuna koji se odnose se na štampanje Gradskog lista, troškove informiranja, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, grafičke usluge,

• ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 kuna, odnose se na  naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika, za naknade članovima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te članovima povjerenstava i raznih komisija, javnobilježničke i druge naknade, troškove za Dan grada, troškove reprezentacije

• ostali financijski rashodi 35.000,00 kuna odnose se na zatezne kamate te naknade i kamate po kreditu

2. Za Izbore planirano je izdvojiti 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade biračkim odborima i potrošni materijal

Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za osnovnu funkciju stranaka planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA PLANIRANO 14.507.500,00 KUNA


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 2.460.000,00 kuna, od toga:


1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 1.569.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.156.000,00 kuna, a čine i: Plaće (bruto) 970.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 171.000,00 kuna

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 353.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna; rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu, troškove električne energije, potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, te sitan inventar; rashodi za usluge 200.000,00 kuna, obuhvaćaju usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi objave akata, opskrba vodom, pričuva, ugovora o djelu- administrativne usluge, usluge vještačenja računalne usluge – održavanje programa i web stranica, nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl.; ostali nespomenuti rashodi poslovanja i financijski rashodi 63.000,00 kuna, obuhvaćaju premije osiguranja zaposlenih, usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi.

2. Za rad vlastitog pogona planirano je 460.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 319.000,00 kuna, od toga: Plaće (bruto) 266.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 47.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 141.000,00 kuna, od toga: Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3. Za održavanje kombi vozila planirano je 23.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 9.000,00 kuna, odnose se na troškove održavanja, registracije, premije osiguranja, nabava auto-guma

4. Za nabavu dugotrajne imovine JUO planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za postrojenje i opremu 40.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 40.000,00 kuna, Odnosi se na ulaganja u računalne programe te nabavu nove opreme

5. Za nabavu gospodarskog vozila planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za kamate po kreditu (leasing-gospodarsko vozilo) 8.000,00 kuna i otplatu glavnice – gospodarsko vozilo na fin. leasing 20.000,00 kuna, odnosi se na otplate glavnice postojećeg vozila

6. Za javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 260.000,00 kuna financirano od HZ za zapošljavanje – sezonski radovi, od toga Plaće (bruto) 199.000,00 kuna, doprinosi na plaće 26.000,00 kuna i naknada za prijevoz 26.000,00 kuna, , odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme, 6 mjeseci, po Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

7. Za stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 40.000,00 kuna financirano od HZ za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa

Program 1002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 2.020.000,00 kuna


1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 9.000,00 kuna

2. Za održavanje D.D. Andraševac planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna

3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna

4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 

5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga: Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna, odnose se na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika:

6. Za troškove javne rasvjete planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

7. Za Gradsku vijećnicu – novi prostor planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashod za materijal i energiju 100.000,00 kuna i  rashodi za usluge 900.000,00 kuna

8. Za redovan rad mrtvačnice i groblja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i prijevoz posmrtnih ostataka 10.000,00 kuna

9. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nabavu opreme za uređenje Društvenih domova i ostalih zgrada

10. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 

11. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Andraševec planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

12. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Mokrice planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

13. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

14. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano od donacija od trgovačkih društva i 16.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada.

15. Za izgradnju i dodatna ulaganja – Stara gradska knjižica planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

16. Za otkup Dvorca planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 690.000,00 kuna


1. Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara planirana u iznosu od 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za sufinanciranje rada JVP 160.000,00 kuna i tekuće donacije 510.000,00 kuna, odnosi se na pomoć gradu Zaboku za sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku te donacijama vatrogasnim društvima: DVD Oroslavje te DVD Slatina

2. Za civilnu zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, odnosi se za izradu Plana zaštite i spašavanja

3. Za djelovanje kroz udruge planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 540.000,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost Turističke zajednice planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za prostorno planiranje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte, odnosi se na izradu Detaljnog plana Centar – Sjever

3. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

Odobrena su za poduzetničke kredite: Legradmetal Mokrice, Preis-super Oroslavje, Kamen Kučiš Oroslavje, te Berislavić doo Mokrice, Zagorjeplast Mokrice, Oroslavje-zaštitna oprema Oroslavje, Monaris d.d.Oroslavje

4. Za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirane u iznosu od 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije obrtnicima, trgovačkim društvima za izgradnju, rekonstrukciju

5. Za subvencioniranje poljoprivrednika planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima

6. Za donacije udrugama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za donacije udrugama za nabavu poljoprivrednih sadnica


Program 1005 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 635.000,00 kuna


1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za preventivnu deratizacije javnih površina i starih zgrada planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za higijeničarsku službu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječu suhih stabla planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za program povećanja energetske učinkovitosti planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

8. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 100.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.474.000,00 kuna


1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala, skidanje bankina, čišćenje jaraka, zacjeljivanje kanala uz cestu, postava prometnih znakove i signalizaciju, proširenje putova, te investicijsko održavanje asfaltiranih cesta.

2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 324.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna-sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče, materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor; rashodi za usluge 160.000,00 kuna-i održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju, zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita, Ugovora o djelu i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna odnose se na premiju osiguranja traktora

3. Za održavanje uređaja i objekata odvodnje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

4. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za održavanje javne rasvjete planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode planirano je 60.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od pomoći – sanacija šteta od elementarne nepogode


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 2.760.000,00 kuna


1. Za izgradnju cesta, nogostupa i parkirališta planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za asfaltiranje cesta – dodatna ulaganja planirano je 220.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći ŽP i 20.000,00 kuna financirano od kapitalnih donacija građana – asfaltiranje

3. Za izgradnju objekata i uređaja odvodnje planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za uređenje Dječjih igrališta planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

5. Za uređenje groblja planirani je 290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za uređenje gradskog groblja

6. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 800.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 500.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – radna zona – županijski proračun

7. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za izgradnju vodovodne mreže

9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za javnu rasvjetu

10. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihodi za posebne namjene za rekonstrukciju javne rasvjete i 30.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći DP za poboljšanje energetske učinkovitosti

11. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

12. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

13. Za otplatu kredita za traktor planirano je 60.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka od toga 10.000,00 kuna kamate – nabava traktora na leasing i 10.000,00 kuna za otplate glavnice – nabava traktora na fin. leasing

14. Za izgradnju besplatne internetske mreže 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

15. Za uređenje gradske tržnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1008 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 595.500,00 kuna


1. Osnovna djelatnost športskih udruga planirana u iznosu od 592.000.000,00 kuna, od toga 580.000,00 kuna financirano od općih prihoda za tekuće donacije i 12.000,00 kuna financirano od primitaka za tekuće donacije za sportske nagrade

2. Za sportske nagrade planirano je 3.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.222.000,00 kuna


1. Za manifestacije u kulturi planirano je 122.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja od toga 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Županijskog proračuna, odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvenstvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija , Dan grada, Božićne i Novogodišnje proslave i dr.

2. Za djelatnost udruga u kulturi planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donacije udrugama prema odobrenim Programima te Odlukama gradonačelnika

3. Za održavanje kino dvorane planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za održavanje kino dvorane, odnosi se na potrošnju plina te održavanja opreme

4. Za osnovnu djelatnost vjerske zajednice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donaciju Župnom uredu Oroslavje

5. Za uređenje Doma kulture planirano je 610.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći – Državni proračun, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 600.000,00 kuna

6. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 150.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka i kapitalne pomoći – Državni proračun, od toga za građevinske objekte od toga 50.000,00 kuna i parkovi – povijesni spomenici 100.000,00 kuna

7. Za lokalni Program mladih planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći – Državni proračun za 40.000,00 kuna i 45.000,00 kuna iz Proračuna Grada Oroslavja.

8. Za lokalni program mladih  prema Programima Udruga s područja Grada Oroslavja.  


Program 1010 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 730.000,00 kuna


Za sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirano je 730.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga pomoći unutar općeg proračuna 230.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000,00 kuna


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 303.000,00 kuna


1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za pomoć Srednjoj školi Oroslavje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za stipendije učenika planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

4. Za sufinanciranje troškova asistentice planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

5. Za program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1012 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu 180.000,00 kuna 


1. Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1013 Poticanje mjere demografske obnove planirano je u iznosu od 70.000,00 kuna


Za potpore za novorođeno dijete planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Grad Oroslavje roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna


Program 1014 Javne potrebe djece s poteškoćama u razvoju planirano u iznosu od 30.000,00 kuna


Za rješavanje govorno – jezičnih poteškoća djece planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 488.000,00 kuna


1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 148.000,00 kuna od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pokrivanje troškova stanovanja, 35.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – drva i 63.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova za pokrivanje troškova stanovanja-pričuva

2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu 

3. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr.) planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 200.000,00 kuna


1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Hvidru, dragovoljce Domovinskog rata, veterane Domovinskog rata i dr. planirano u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za humanitarnu pomoć umirovljenicima planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za humanitarnu djelatnost ostalih udruga planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1017 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu 110.000,00 kuna


Za stipendije studentima planirano u iznosu 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 2.691.800,00 KUNA


DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆI“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.164.800,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića planirana u iznosu od 2.164.800,00 kuna


1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 819.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) u iznosu od 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći ŽP i organizacija predškole 9.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći ŽP

2. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 845.800,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, pomoći PK i donacija, od toga Plaće (Bruto) 250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 38.000,00 kuna, doprinosi na plaće 183.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 49.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 165.000,00, rashodi za usluge 85.800,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 kuna, tekuće donacije 2.500,00 kuna, postrojenje i oprema 50.000,00 kuna

• Za dogradnju Dječjeg vrtića planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 497.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice planirana u iznosu od 497.000,00 kuna


1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 405.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 271.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 225.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 109.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 15.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 92.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti od toga 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Gradska knjižnica Oroslavje i 52.000,00 kuna financirano od pomoći – proračunski korisnici


OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga:


Za administrativno i stručno osoblje planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 22.000,00 kuna, doprinosi na plaće 2.200,00 kuna, materijal i energija 1.600,00 kuna, rashodi za usluge 1.200,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2017. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Oroslavja za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Polugodišnje izvršenje PRORAČUNA 30.06.2017.
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI: