Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Oroslavje prikuplja i investira sredstva. 

Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.oroslavje.hr.


Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo Vam željeli omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima možete sudjelovati u razvijanju našeg Grada.

Veliki dio novca izdvojili smo za nastavak uređenja nerazvrstanih cesta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje parkova, nastavak uređenja groblja i nastavak rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete.

Planiramo nastaviti s izgradnjom Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ Oroslavje, projekt je potreban zbog povećanja djece koja se trebaju upisati u vrtić, a i kako bismo im učinili sve kako bi imali što bolje uvjete za igru i učenje. Financiramo rad Male škole i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Zalažemo se za povećanje broja djece, s toga Grad Oroslavje roditeljima novorođene djece daruje 1.500,00 kuna jednokratne naknade za prvo i drugo dijete te 3.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.

Kako bismo našim učenicima i studentima pomogli u obrazovanju dio novca izdvojili smo za sufinanciranje školske kuhinje djeci slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne i srednjih škola i studentima te dodijelili stipendije za redovne učenike srednjih škola i studente. 

Naš Grad se posebno ponosi svojom prirodnom ljepotom i sadržajem koji nudi, od parkova, povijesnih znamenitosti do modernog dijela. Kako bismo još bolje promovirali naš Grad i kako bismo privukli još više turista dio novaca smo odvojili za turističku zajednicu. Ponosimo se našim Gradom, ljepotom i kulturom koju pruža kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali naše tradicije.

Sufinanciramo rad svih udruga s našeg područja pa i šire, jer one predstavljaju naš kraj i njeguju našu tradiciju.

Poštovani građani, ovo je samo dio projekata koje smo izdvojili.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2018. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 17.11.2017. do 17.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Gradonačelnik Grada Oroslavja

Emil GredičakPoštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje gradonačelnik predlaže te kao takav ide na usvajanje Gradskog vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Oroslavja za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutići“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 18.432.700,00 kn 2.446.439,71 € 78,40 %
> Prihodi od poreza 11.791.000,00 kn 1.564.934,63 € 50,15 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.858.000,00 kn 246.598,98 € 7,90 %
> Prihodi od imovine 808.300,00 kn 107.279,85 € 3,44 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 3.590.400,00 kn 476.527,97 € 15,27 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 75.000,00 kn 9.954,21 € 0,32 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 310.000,00 kn 41.144,07 € 1,32 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79.000,00 kn 10.485,10 € 0,34 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 79.000,00 kn 10.485,10 € 0,34 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.000.000,00 kn 663.614,04 € 21,27 %
> Primici od zaduživanja 5.000.000,00 kn 663.614,04 € 21,27 %
UKUPNO 23.511.700,00 kn 3.120.538,85 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Oroslavja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.511.700,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2018. godinu su 18.432,700,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 11.791.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 10.681.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 810.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.858.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 1.677.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 141.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 808.300,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 8.300,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.590.400,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 89.900,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 830.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.670.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 75.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - Ostali prihodi planirano u iznosu od 310.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2018. godinu planiranih u iznosu od 79.000,00kuna, a čine ih:

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 79.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija  za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.000.000,00 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 12.263.700,00 kn 1.627.672,71 € 52,16 %
> Rashodi za zaposlene 3.522.400,00 kn 467.502,82 € 14,98 %
> Materijalni rashodi 3.903.800,00 kn 518.123,30 € 16,60 %
> Financijski rashodi 152.000,00 kn 20.173,87 € 0,65 %
> Subvencije 630.000,00 kn 83.615,37 € 2,68 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 601.000,00 kn 79.766,41 € 2,56 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.514.500,00 kn 201.008,69 € 6,44 %
> Ostali rashodi 1.940.000,00 kn 257.482,25 € 8,25 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.736.000,00 kn 1.424.912,07 € 45,66 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.936.000,00 kn 655.119,78 € 20,99 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.800.000,00 kn 769.792,29 € 24,67 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 312.000,00 kn 41.409,52 € 1,33 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 312.000,00 kn 41.409,52 € 1,33 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,85 %
UKUPNO 23.511.700,00 kn 3.120.538,85 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Oroslavja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.511.700,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 12.263.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.522.400,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.913.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 107.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 502.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.903.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 128.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 929.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.360.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 436.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 152.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 112.000,00 kuna

4. Subvencije - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 630.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirano u iznosu od 601.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.514.500,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.940.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.870.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2018. godinu planirani u iznosu od 10.736.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.936.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 4.300.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 489.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 77.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 70.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 5.800.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Oroslavja za 2018. godinu planirani u iznosu od 312.000,00 kuna, a čine ih:

1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani u iznosu od 312.000,00 kuna


 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 616.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predizvršnih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 581.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 531.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• rashodi za usluge 245.000,00 kuna koji se odnose se na štampanje Gradskog lista, troškove informiranja te  grafičke usluge,

• ostali nespomenuti rashodi poslovanja 258.000,00 kuna, odnose se na  naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika, za naknade članovima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te članovima povjerenstava i raznih komisija, javnobilježničke i druge naknade, troškove proslave Dana grada te troškove reprezentacije

• ostali financijski rashodi 28.000,00 kuna odnose se na zatezne kamate te naknade i kamate po kreditu.

2. Za EU FONDOVE planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna .


Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

1. Za osnovnu funkciju stranaka planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za rad lokalne akcijske grupe planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA PLANIRANO 19.845.500,00 KUNA

Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 2.626.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad gradskog  administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 1.809.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.291.000,00 kuna, a čine i: Plaće (bruto) 1.070.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 181.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 443.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna; rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu, troškove električne energije, potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, te sitan inventar; rashodi za usluge 280.000,00 kuna, obuhvaćaju usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi objave akata, opskrba vodom, pričuva, ugovora o djelu- administrativne usluge, usluge vještačenja računalne usluge – održavanje programa i web stranica, nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl.; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna 

• financijski rashodi 75.000,00 kuna, obuhvaćaju premije osiguranja zaposlenih, usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi.

2. Za rad vlastitog pogona planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 272.000,00 kuna, od toga: Plaće (bruto) 266.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna, doprinosi na plaće 47.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 61.000,00 kuna, od toga: Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

3. Za održavanje kombi vozila planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 8.000,00 kuna, odnose se na troškove održavanja, registracije, premije osiguranja, nabava auto-guma

4. Za nabavu dugotrajne imovine JUO planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za postrojenje i opremu 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna. 

5. Za nabavu gospodarskog vozila planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za kamate po kreditu (leasing-gospodarsko vozilo) 4.000,00 kuna i otplatu glavnice – gospodarsko vozilo na fin. leasing 28.000,00 kuna, odnosi se na otplate glavnice postojećeg vozila

6. Za javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 260.000,00 kuna financirano od HZ za zapošljavanje – sezonski radovi, od toga Plaće (bruto) 210.000,00 kuna, doprinosi na plaće 40.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme, 6 mjeseci, po Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

7. Za stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 40.000,00 kuna financirano od HZ za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa

Program 1002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.542.000,00 kuna

1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 5.500,00 kuna i rashodi za usluge 9.500,00 kuna

2. za održavanje D.D. Andraševec planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 9.000,00 kuna

3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna i rashodi za usluge 9.000,00 kuna

4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 

5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga: Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 54.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna, odnose se na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika:

6. Za troškove javne rasvjete planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

7. Za Gradsku vijećnicu – novi prostor planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashod za materijal i energiju 45.000,00 kuna i  rashodi za usluge 45.000,00 kuna

8. Za redovan rad mrtvačnice i groblja planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna 

9. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

10. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Andraševec planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

12. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Mokrice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

13. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

14. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 40.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano od donacija od trgovačkih društva 

15. Za izgradnju i dodatna ulaganja –mrtvačnica planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 84.000,00 kuna i 16.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada

16. Za nabavu poslovnog prostora 360.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 692.000,00 kuna

1. Osnovna djelatnost službi za zaštitu od požara planirana u iznosu od 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za sufinanciranje rada JVP 160.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, odnosi se za izradu Plana zaštite i spašavanja

3. Za djelovanje kroz udruge planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

4. Djelovanje DVD-ova na području grada Oroslavja 510.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Sufinanciranje projekta Policija u zajednici 6.000,00 kuna 


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 920.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Turističke zajednice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

2. Rad poduzetničkog inkubatora 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i tekuće donacije 25.000,00 kuna

3. Za prostorno planiranje planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte, odnosi se na izradu Detaljnog plana Centar – Sjever te izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja.

4. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

Odobrena su za poduzetničke kredite: Legradmetal Mokrice, Preis-super Oroslavje, Kamen Kučiš Oroslavje, te Berislavić doo Mokrice, Zagorjeplast Mokrice, Oroslavje-zaštitna oprema Oroslavje, Monaris d.d.Oroslavje

5. Za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirane u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije obrtnicima, trgovačkim društvima za izgradnju, rekonstrukciju

6. Za subvencioniranje poljoprivrednika planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima

7. Za donacije udrugama planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za donacije udrugama za nabavu poljoprivrednih sadnica


Program 1005 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 740.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za zaštitu kućnih ljubimaca planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za higijeničarsku službu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 30.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći ŽP- sanacija nelegalnih odlagališta otpada

5. Za čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječu suhih stabla planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

7. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 200.00,00 kuna, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte i 100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći DP-reciklažnog dvorišta


Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 924.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala, skidanje bankina, čišćenje jaraka, zacjeljivanje kanala uz cestu, postava prometnih znakove i signalizaciju, proširenje putova, te investicijsko održavanje asfaltiranih cesta.

2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 324.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashode za materijal i energiju 160.000,00 kuna-sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče, materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor; rashodi za usluge 160.000,00 kuna-i održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju, zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita, Ugovora o djelu i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna odnose se na premiju osiguranja traktora

3. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode planirano je 60.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od pomoći – sanacija šteta od elementarne nepogode


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 8.300.000,00 kuna

1. Otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 270.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

2. Cestovni promet-  kamate za primljene kredite i zajmove 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

3. Izgradnju cesta, nogostupa i parkirališta planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 300.000,00 kuna i 1.000.000,00 kuna  financirano od kapitalne pomoći iz DP- ceste za građevinske objekte

4. Za asfaltiranje cesta – dodatna ulaganja planirano je 4.150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći ŽP-asfaltiranje cesta, 50.000,00 kuna financirano od kapitalne donacije građana- asfaltiranje, 4.000.000,00 kuna financirano primljenim zajmovima od kreditnih institucija izvan javnog sektora

5. Za uređenje Dječjih igrališta planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte 150.000,00 kuna te postrojenje i opremu 100.000,00 kuna

6. Za uređenje groblja planirani je 290.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za uređenje gradskog groblja

7. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 1.000.000,00 kuna financirano primljenim zajmovima od kreditnih institucija izvan javnog sektora 

8. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

9. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

10. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za javnu rasvjetu

11. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene za rekonstrukciju javne rasvjete 

12. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

13. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

14. Za otplatu kredita za traktor planirano je 15.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka od toga 14.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija i 1.000,00 kuna kamate za primljene kredite i zajmove 

15. Za izgradnju besplatne internetske mreže 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

16. Za uređenje gradske tržnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1008 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 603.500,00 kuna

1. Osnovna djelatnost športskih udruga planirana u iznosu od 600.000.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda za tekuće 

2. Za sportske nagrade planirano je 3.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.157.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi planirano je 122.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja od toga 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 2.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Županijskog proračuna, odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvenstvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija, Dan grada, uskršnji, božićni i novogodišnji koncerti  i dr.

2.  Za djelatnost udruga u kulturi planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donacije udrugama prema odobrenim Programima te Odlukama gradonačelnika

3. Za održavanje kino dvorane planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za održavanje kino dvorane, odnosi se na potrošnju plina te održavanja opreme

4. Za osnovnu djelatnost vjerske zajednice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donaciju Župnom uredu Oroslavje

5. Za uređenje Doma kulture planirano je 600.000,00 kuna, 300.000,00 kuna  financirano do općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 290.000,00 kuna, 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći DOM KULTURE- državni proračun za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

6. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 160.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i 100.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – KULTURNI SPOMENICI- državni proračun

7. Za lokalni Program mladih planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 


Program 1010 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 700.000,00 kuna

Za sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirano je 200.000,00 kuna i za smještaj djece u privatnim vrtićima 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 155.000,00 kuna

1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za pomoć Srednjoj školi Oroslavje planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za stipendije redovnih učenika srednjih škola  planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 1012 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu 413.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranjeprijevoza učenika i studenata planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje asistenta u nastavi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći unutar općeg proračuna

4.Za program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 68.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći unutar općeg proračuna

5. Za nabavu knjiga za učenike Osnovne škole planirano je 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje po programu Škola u prirodi planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći unutar općeg proračuna


Program 1013 Poticanje mjere demografske obnove planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Grad Oroslavje roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo  i drugo dijete, a 3.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete.


Program 1014 Dodatne uslge u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 163.000,00 kuna

Za rješavanje govorno – jezičnih poteškoća djece planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 470.000,00 kuna

1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 148.000,00 kuna od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pokrivanje troškova stanovanja, 35.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – drva i 63.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova za pokrivanje troškova stanovanja-pričuva

2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za Pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu 

3. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr.) planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za stipendije i školarine prema socijalnom kriteriju planirano je 135.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 265.000,00 kuna

1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Hvidru, dragovoljce Domovinskog rata, veterane Domovinskog rata i dr. planirano u iznosu od 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za humanitarnu pomoć umirovljenicima planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za humanitarnu djelatnost ostalih udruga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1017 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu 55.000,00 kuna

Za stipendije redovnim studentima planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 2.850.200,00 KUNA

DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆI“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.235.800,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića planirana u iznosu od 1.685.800,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 870.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) u iznosu od 804.000,00 kuna i rashodi ta materijal i energiju 46.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći DP- korisnicima  organizacija predškole 10.000,00 kuna financirano od tekućih pomoći ŽP

• Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 815.800,00 kuna, 730.800,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene, 70.000,00 kuna financirano od pomoći PK –Dječji vrtić Oroslavje i 15.000,00 kuna financirano od donacija  

• Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 550.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 527.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice planirana u iznosu od 527.000,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 445.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 285.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 239.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 139.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 15.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 82.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti od toga 16.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Gradska knjižnica Oroslavje i 51.000,00 kuna financirano od pomoći – proračunski korisnici


OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 87.400,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta planirana u iznosu od 87.400,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 87.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 74.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna i doprinosi na plaće 11.400,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2018. i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Oroslavja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnje izvršenje program za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz godišnje izvršenje Proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnje-izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. godinu
  PREUZMI:

 6. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2017. GODINU
  PREUZMI:

 7. POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 8. 30.06.2018. -PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
  PREUZMI:

 9. Bilješke uz polugodišnje izvršenje Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 10. GRAD OROSLAVJE- PROGRAMI-2018. -izvršenje 30.06.2018
  PREUZMI:

Više