Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Oroslavje prikuplja i investira sredstva. 
Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.oroslavje.hr.

Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo Vam željeli omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima možete sudjelovati u razvijanju našeg Grada.

Veliki dio novca izdvojili smo za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i parkirališta, održavanje i uređenje parkova, dječjih igrališta, groblja i nastavak rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete.

Značajan dio sredstava iz proračuna planiramo namijeniti za uređenje reciklažnog dvorišta i izgradnju biciklističke staze.

Planiramo nastaviti s izgradnjom Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ Oroslavje, projekt je potreban zbog povećanja djece koja se trebaju upisati u vrtić, a i kako bismo im učinili sve kako bi imali što bolje uvjete za igru i učenje. Financiramo rad Male škole i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Za naše učenike i studente osigurali smo novac za stipendije  kako bi smo im pomogli u daljnjem obrazovanju i nagradili njihov trud i zalaganje. Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje prehrane i programa produženog boravka u Osnovnoj školi i nabavu udžbenika za učenike Osnovne škole.
Zalažemo se za povećanje broja djece, s toga Grad Oroslavlje roditeljima novorođene djece daruje 1.500,00 kuna jednokratne naknade.

Dio novca izdvojili smo za izgradnju sportskih prostorija Nogometnog kluba, uređenje prostorija Auto moto kluba i sportske nagrade. 

Osobama slabijeg imovinskog stanja pomažemo u pokrivanju troškova stanovanja, dajemo pomoć u novcu, pomoć u naravi i stipendije i školarine za učenike i studente prema socijalnom kriteriju.


Naš Grad se posebno ponosi svojom prirodnom ljepotom i sadržajem koji nudi, od parkova, povijesnih znamenitosti do modernog dijela. Kako bismo još bolje promovirali naš Grad i kako bismo privukli još više turista dio novaca smo odvojili za turističku zajednicu. Ponosimo se našim Gradom, ljepotom i kulturom koju pruža kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali naše tradicije.
Sufinanciramo rad svih udruga s našeg područja pa i šire, jer one predstavljaju naš kraj i njeguju našu tradiciju.

Poštovani građani, ovo je samo dio projekata koje smo izdvojili.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 30.11.2018. do 18.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.

Gradonačelnik Grad Oroslavja
Emil GredičakŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 
U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Oroslavja za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutići“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna. 


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 34.914.300,00 kn 4.633.923,95 € 85,78 %
> Prihodi od poreza 13.450.000,00 kn 1.785.121,77 € 33,05 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar proračuna 14.430.000,00 kn 1.915.190,13 € 35,45 %
> Prihodi od imovine 901.100,00 kn 119.596,52 € 2,21 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.798.200,00 kn 769.553,39 € 14,25 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,06 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 310.000,00 kn 41.144,07 € 0,76 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 186.000,00 kn 24.686,44 € 0,46 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.600.000,00 kn 743.247,73 € 13,76 %
UKUPNO 40.700.300,00 kn 5.401.858,12 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Oroslavja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 40.700.300,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2019. godinu su 34.914,300,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 13.450.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 11.600.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.500.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 350.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 14.430.000,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna 515.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 60.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 155.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 13.700.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 901.100, od toga prihodi od financijske imovine 8.800,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 892.300,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.798.200,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 95.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 903.200,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 4.800.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 310.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2019. godinu planiranih u iznosu od 186.000,00 kuna a čine ih prihodi od prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija  za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.600.000,00 Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 16.085.000,00 kn 2.134.846,37 € 39,52 %
> Rashodi za zaposlene 4.217.100,00 kn 559.705,36 € 10,36 %
> Materijalni rashodi 5.567.300,00 kn 738.907,69 € 13,68 %
> Financijski rashodi 159.600,00 kn 21.182,56 € 0,39 %
> Subvencije 625.000,00 kn 82.951,76 € 1,54 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.183.000,00 kn 157.011,08 € 2,91 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.034.000,00 kn 269.958,19 € 5,00 %
> Ostali rashodi 2.299.000,00 kn 305.129,74 € 5,65 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.194.300,00 kn 3.211.135,44 € 59,45 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.774.300,00 kn 1.695.440,97 € 31,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 11.420.000,00 kn 1.515.694,47 € 28,06 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 221.000,00 kn 29.331,74 € 0,54 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,49 %
> Preneseni manjak 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,49 %
UKUPNO 40.700.300,00 kn 5.401.858,12 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Preneseni manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


Ukupni rashodi Grada Oroslavja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 40.700.300,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2019. godinu su 16.805,000,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.217.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.405.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 200.100,00 kuna i doprinosi na plaće 612.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.567.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 142.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.002.600,00 kuna, rashodi za usluge 3.776.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 76.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 570.400,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 159.600,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 42.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 117.600,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 625.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.034.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.299.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 2.219.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 30.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 24.194.300,00 kuna, od toga: 

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.774.300,00 kuna, od toga građevinski objekti 10.970.000,00 kuna, postrojenja i oprema 1.024.300,00 kuna, prijevozna sredstva 600.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 11.420.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.370.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 50.000,00 kunaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 221.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Višak/manjak prihoda -200.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 800.000,00 KUNA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predizvršnih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 760.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 610.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• rashodi za usluge 280.000,00 kuna koji se odnose se na štampanje Gradskog lista, troškove informiranja, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, grafičke usluge,
• ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 kuna, odnose se na  naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika, za naknade članovima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te članovima povjerenstava i raznih komisija, javnobilježničke i druge naknade, troškove za Dan grada, troškove reprezentacije
• ostali financijski rashodi 30.000,00 kuna odnose se na zatezne kamate te naknade i kamate po kreditu
2. Za naknade Poreznoj upravi planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge
3. Za EU projekte planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge 
Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 40.000,00 kuna
1. Za osnovnu funkciju stranaka planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za partnerstva i članstva Grada Oroslavje planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA PLANIRANO 32.494.000,00 KUNA
Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 3.397.000,00 kuna, od toga:
1. Za redovan rad gradskog  administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 2.114.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.569.000,00 kuna, a čine i: Plaće (bruto) 1.275.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 69.000,00 kuna i doprinosi na plaće 225.000,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 470.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna; rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna, ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu, troškove električne energije, potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, te sitan inventar; rashodi za usluge 290.000,00 kuna, obuhvaćaju usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi objave akata, opskrba vodom, pričuva, ugovora o djelu- administrativne usluge, usluge vještačenja računalne usluge – održavanje programa i web stranica, nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl.; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna 
• financijski rashodi 75.000,00 kuna, obuhvaćaju premije osiguranja zaposlenih, usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi.

2. Za rad vlastitog pogona planirano je 438.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga: Plaće (bruto) 280.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna 
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 68.000,00 kuna, od toga: Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna
3. Za održavanje kombi vozila planirano je 96.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 16.000,00 kuna, odnose se na troškove održavanja, registracije, premije osiguranja, nabava auto-guma
4. Za rad poljoprivrednog redara planirano je 56.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 kuna
5. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo planirano je 93.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka 
6. Za nabavu dugotrajne imovine JUO planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za postrojenje i opremu 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna. 
7.Za nabavu gospodarskog vozila planirano je 200.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda od zaduženja
8. Za javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga Plaće (bruto) 210.000,00 kuna, doprinosi na plaće 40.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, , odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme, 6 mjeseci, po Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
9. Za stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa
Program 1002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 6.072.000,00 kuna

1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 17.000,00 kuna
2. Za održavanje D.D. Andraševac planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna
3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 26.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i rashodi za usluge 17.000,00 kuna
4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 
5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 107.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga: Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna, odnose se na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika:
6. Za troškove javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju
7. Za Gradsku vijećnicu – novi prostor planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashod za materijal i energiju 45.000,00 kuna i  rashodi za usluge 45.000,00 kuna
8. Za redovan rad mrtvačnice i groblja planirano je 27.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna 
9. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 
10. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
11. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Andraševec planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
12. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Mokrice planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
13. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 4.080.000,00 kuna, od toga 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 4.000.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
14. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 10.000,00 kuna financirano od donacija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
15. Za izgradnju i dodatna ulaganja –mrtvačnica planirano je 150.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
16. Za uređenje “Štale“ – gospodarski objekat Mokrice planirano je 750.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 700.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 815.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP Zabok planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
2. Za civilnu zaštitu planirano je 23.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, odnosi se za izradu Plana zaštite i spašavanja
3. Za djelovanje kroz udruge planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
4. Djelovanje DVD-ova na području grada Oroslavja 584.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
5. Sufinanciranje projekta Policija u zajednici 11.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
6. Za program prometne kulture za najmlađe u 2018.godini planirano je 2.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć unutar općeg proračuna

Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 1.280.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Turističke zajednice planirano je 220.000,00 kuna od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 20.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije
2. Rad poduzetničkog inkubatora 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i tekuće donacije 25.000,00 kuna
3. Za održavanje širokopojasne infrastrukture pristupu internetu planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
4. Za prostorno planiranje planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosi se na izradu Detaljnog plana Centar – Sjever
5. Za izgradnju širokopojasne infrastrukture pristupu Interneta planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu
6. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
7. Za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
8. Za poticanje poljoprivrede – subvencioniranje planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
9. Za potpore poljoprivredi kroz rad udruga planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1005 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 2.212.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
2. Za troškove za zaštitu kućnih ljubimaca planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
3. Za higijeničarsku službu planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 60.000,00 kuna od toga 50.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći ŽP- sanacija nelegalnih odlagališta otpada
5. Za čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
6. Za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječu suhih stabla planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka
7. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 1.500.00,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu i 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte
8. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 272.000,00 kuna financirano od opći prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.035.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala, skidanje bankina, čišćenje jaraka, zacjeljivanje kanala uz cestu, postava prometnih znakove i signalizaciju, proširenje putova, te investicijsko održavanje asfaltiranih cesta.
2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 345.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna-sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče, materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor; rashodi za usluge 180.000,00 kuna-i održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju, zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita, Ugovora o djelu i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna odnose se na premiju osiguranja traktora
3. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge
4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge
5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 510.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge
6. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode planirano je 300.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 11.042.000,00 kuna

1.  Otplatu glavnice primljenih zajmova za traktor planirano je 170.000,00 kuna, od toga 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i 30.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove 
2. Za izgradnju cesta, nogostupa, parkirališta planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 
3. Za asfaltiranje cesta – dodatna ulaganja planirano je 5.010.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od donacija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 5.000.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda od zaduženja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4. Za uređenje Dječjih igrališta planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte 150.000,00 kuna te postrojenje i opremu 100.000,00 kuna
5. Za uređenje groblja planirani je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
6. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 
7. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 70.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  za građevinske objekte i 20.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte
8. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći
9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte
10. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 60.000,00 kuna  financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
11. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu
12. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirano je 410.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 400.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda od zaduženja za prijevozna sredstva
13. Za izgradnju biciklističkih staza planirano je 4.050.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte i 4.000.000,00 kuna financirano od  pomoći za građevinske objekte
14. Za sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice planirano je 42.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna
15. Za uređenje gradske tržnice planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

Program 1008 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 1.355.000,00 kuna

1. Osnovna djelatnost športskih udruga planirana u iznosu od 750.000.000,00 kuna financirano od opći prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za izgradnju sportskih prostorija i Nogometnog kluba planirano je 550.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte
3. Za uređenje prostorija Auto moto kluba planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4. Za sportske nagrade planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.210.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi planirano je 180.000,00 kuna, od toga 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja i 50.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja, odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvenstvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija , Dan grada, Božićne i Novogodišnje proslave i dr.
2.  Za djelatnost udruga u kulturi planirano je 285.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donacije udrugama prema odobrenim Programima te Odlukama gradonačelnika
3. Za održavanje kino dvorane planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za održavanje kino dvorane, odnosi se na potrošnju plina te održavanja opreme
4. Za osnovnu djelatnost vjerske zajednice planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donaciju Župnom uredu Oroslavje
5. Za uređenje Doma kulture planirano je 600.000,00 kuna, 300.000,00 kuna  financirano do općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 290.000,00 kuna, 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći DOM KULTURE- državni proračun za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
6. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte
7. Za kulturne manifestacije – oprema planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu
8. Za lokalni Program mladih planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
 
Program 1010 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 810.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
2. Za  pomoć u radu dječjih vrtića – privatni planirano je 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 415.000,00 kuna

1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
2. Za pomoć Srednjoj školi Oroslavje planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
3. Za stipendije učenika planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1012 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu 702.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3. Za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
4. Za program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
5. Za nabavu knjiga za učenike Osnovne škole planirano je 165.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
6. Za sufinanciranje po programu Škola u prirodi planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Program 1013 Poticanje mjere demografske obnove planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Grad Oroslavje roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna

Program 1014 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 184.000,00 kuna

1. Za rješavanje govorno – jezičnih poteškoća djece planirano je 34.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 525.000,00 kuna

1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 155.000,00 kuna od toga 54.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, 35.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – drva i 66.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje stanova za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 
3. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr.) planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kazne, penale i naknade štete
6. Za stipendije i školarine prema socijalnom kriteriju planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
7. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
2. Za Hvidru, dragovoljce Domovinskog rata, veterane Domovinskog rata i dr. planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
3. Za humanitarnu pomoć umirovljenicima planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
4. Za humanitarnu djelatnost ostalih udruga planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1017 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu 100.000,00 kuna

Za stipendije studentima planirano u iznosu 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 7.206.300,00 KUNA
DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆI“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.357.300,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića planirana u iznosu od 1.957.300,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 1.110.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 990.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od pomoći i rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći
2. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 847.300,00 kuna od toga
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 448.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 180.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 53.000,00 kuna i doprinosi na plaće 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 297.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna, rashodi za usluge 45.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka
• Financijski rashodi planiranu u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od pomoći za postrojenja i opremu
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od donacija za rashode za materijal i energiju

Program 1002 Izgradnja dječjeg vrtića planirano u iznosu od 4.400.000,00 kuna

Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 4.400.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i 4.000.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 717.700,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice planirana u iznosu od 717.700,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 467.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 390.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 67.000,00 kuna 
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 79.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna 
• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 6.600,00
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 47.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 2.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 45.000,00 kuna 
2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 117.700,00 kuna, od toga 
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale rashode za zaposlene
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 42.700,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka
• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna financirano od pomoći za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 131.300,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta planirana u iznosu od 131.300,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 131.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 103.100,00 kuna od toga, plaće (bruto) 80.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.100,00 kuna i doprinosi na plaće 15.000,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.500,00 kuna i rashodi za usluge 20.500,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode 
2. Za redovnu djelatnost Otvorenog učilišta planirano je 200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100,00 kuna i rashodi za usluge 100,00 kuna

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2019. i projekcija 2020 i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Oroslavja za 2019. i projekcija 2020 i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Oroslavja za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI: