Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Oroslavje prikuplja i investira sredstva. 

Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.oroslavje.hr.

Odlučili smo se na ovaj projekt jer smo Vam željeli omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima možete sudjelovati u razvijanju našeg Grada.

U 2020. godini nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, izgradnju cesta, nogostupa, parkirališta, izgradnju i održavanje javne rasvjete, održavanje društvenih domova, održavanje i uređenje zelenih površina, dječjih igrališta, groblja, uređenje gradske tržnice te postavljanje autobusnih stajališta.

Neki od značajnih projekata su izgradnja biciklističke staze s kojom bi se spojili željeznički kolodvor u Zaboku i autobusno stajalište u centru Oroslavja, te završna faza izgradnje reciklažnog dvorišta.

Planiramo nastaviti s proširenjem i adaptacijom Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ Oroslavje, projekt je potreban zbog povećanja djece koja se trebaju upisati u vrtić, a i kako bismo im učinili sve kako bi imali što bolje uvjete za igru i učenje. Financiramo rad Male škole i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

Za naše učenike i studente osigurali smo novac za stipendije  kako bi smo im pomogli u daljnjem obrazovanju i nagradili njihov trud i zalaganje. Ove godine planiramo podijeliti 59 stipendija učenicima u iznosu od 400,00 kuna i 55 stipendija studentima u iznosu od 500,00 kuna.

Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje prehrane i programa produženog boravka u Osnovnoj školi i nabavu udžbenika za učenike Osnovne škole.

Zalažemo se za povećanje broja djece, s toga Grad Oroslavlje roditeljima novorođene djece daruje 1.500,00 kuna jednokratne naknade.

Dio novca izdvojili smo za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportskih prostorija Nogometnog kluba i sportske nagrade. 

Pojedincima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja pomažemo u pokrivanju troškova stanovanja, dajemo pomoć u novcu, pomoć u naravi,stipendije i školarine za učenike i studente prema socijalnom kriteriju, sufinanciramo ljetovanje djece i troškove prijevoza djece s poteškoćama.

Naš Grad se posebno ponosi svojom prirodnom ljepotom i sadržajem koji nudi, od parkova, povijesnih znamenitosti do modernog dijela. Kako bismo još bolje promovirali naš Grad i kako bismo privukli još više turista dio novaca smo odvojili za turističku zajednicu. Ponosimo se našim Gradom, ljepotom i kulturom koju pruža kao i manifestacijama koje organiziramo kako bismo očuvali naše tradicije.

Sufinanciramo rad svih udruga s našeg područja pa i šire, jer one predstavljaju naš kraj i njeguju našu tradiciju.


Poštovani građani, ovo je samo dio projekata koje smo izdvojili.


Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2020. godinu.
Gradonačelnik Grad Oroslavja

Emil GredičakSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu bilo je provedeno od 22.11.2019. do 12.12.2019. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Proračun Grada Oroslavja za 2020. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Oroslavja za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutići“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište OroslavjeZakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 27.562.000,00 kn 3.658.106,05 € 85,13 %
> Prihodi od poreza 14.660.000,00 kn 1.945.716,37 € 45,28 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.517.400,00 kn 865.007,63 € 20,13 %
> Prihodi od imovine 899.500,00 kn 119.384,17 € 2,78 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.344.100,00 kn 709.283,96 € 16,51 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 kn 1.990,84 € 0,05 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 126.000,00 kn 16.723,07 € 0,39 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 55.000,00 kn 7.299,75 € 0,17 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.760.000,00 kn 631.760,57 € 14,70 %
UKUPNO 32.377.000,00 kn 4.297.166,37 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Oroslavja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 32.377.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2020. godinu su 27.562.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 14.660.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 12.810.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.500.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 350.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 6.517.400,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna 440.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 30.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 191.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.856.400,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 899.500, od toga prihodi od financijske imovine 7.400,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 892.100,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.344.100,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 95.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 613.100,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 4.636.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 126.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2020. godinu planiranih u iznosu od 55.000,00 kuna a čine ih prihodi od prodaje građevinskih objekata.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija  za 2020. godinu planirani su u iznosu od 4.760.000,00 Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 15.544.060,00 kn 2.063.051,30 € 48,01 %
> Rashodi za zaposlene 4.008.200,00 kn 531.979,56 € 12,38 %
> Materijalni rashodi 5.010.860,00 kn 665.055,41 € 15,48 %
> Financijski rashodi 136.000,00 kn 18.050,30 € 0,42 %
> Subvencije 725.000,00 kn 96.224,04 € 2,24 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.036.000,00 kn 137.500,83 € 3,20 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.349.000,00 kn 311.765,88 € 7,26 %
> Ostali rashodi 2.279.000,00 kn 302.475,28 € 7,04 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.612.940,00 kn 2.204.916,05 € 51,31 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 66.361,40 € 1,54 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.132.940,00 kn 1.875.763,49 € 43,65 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.980.000,00 kn 262.791,16 € 6,12 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 220.000,00 kn 29.199,02 € 0,68 %
UKUPNO 32.377.000,00 kn 4.297.166,37 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Oroslavja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 32.377.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2020. godinu su 15.544.060,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.008.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.244.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 224.100,00 kuna i doprinosi na plaće 540.100,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.010.860,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 171.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.011.700,00 kuna, rashodi za usluge 3.231.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46.060,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 136.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 16.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 120.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 725.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.036.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 686.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.349.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.279.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 2.219.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u znosu od 16.612.940,00 kuna, od toga: 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.132.940,00 kuna, od toga građevinski objekti 12-401-400,00 kuna, postrojenja i oprema 836.500,00 kuna, prijevozna sredstva 760.000,00 kuna , knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.980.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 953.000,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predizvršnih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 910.000,00 kuna

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 770.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• rashodi za usluge 440.000,00 kuna koji se odnose se na štampanje Gradskog lista, troškove informiranja, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, grafičke usluge,

• ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 kuna, odnose se na  naknade za rad predstavničkih tijela – naknada dogradonačelnika, za naknade članovima Gradskog vijeća, Mjesnih odbora te članovima povjerenstava i raznih komisija, javnobilježničke i druge naknade, troškove za Dan grada, troškove reprezentacije

• ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna odnose se na zatezne kamate te naknade i kamate po kreditu

2. Za naknade Poreznoj upravi planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za EU projekte planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge 


Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 43.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za partnerstva i članstva Grada Oroslavje planirano je 23.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA PLANIRANO  31.424.000,00 KUNA


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 2.929.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 2.260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.570.000,00 kuna, a čine i: Plaće (bruto) 1.275.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 225.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 620.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna; rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu, troškove električne energije, potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, te sitan inventar; rashodi za usluge 390.000,00 kuna, obuhvaćaju usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi objave akata, opskrba vodom, pričuva, ugovora o djelu- administrativne usluge, usluge vještačenja računalne usluge – održavanje programa i web stranica, nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl.; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna 

• financijski rashodi 70.000,00 kuna, obuhvaćaju premije osiguranja zaposlenih, usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi.

2. Za rad vlastitog pogona planirano je 427.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 349.000,00 kuna, od toga: Plaće (bruto) 269.000,00 kuna. ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 78.000,00 kuna, od toga: Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 33.000,00 kuna i rashodi za usluge 29.000,00 kuna

3. Za održavanje kombi vozila planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 14.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna, odnose se na troškove održavanja, registracije, premije osiguranja, nabava auto-guma

4. Za rad poljoprivrednog redara planirano je 36.000,00 kuna, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 34.000,00 kuna

5. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo planirano je 35.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Za nabavu dugotrajne imovine JUO planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za postrojenje i opremu 35.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna. 

7. Za javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 76.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga Plaće (bruto) 61.000,00 kuna, doprinosi na plaće 13.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, , odnosi se na zapošljavanje na određeno vrijeme, 6 mjeseci, po Programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

8. Za stručno osposobljavanje – rad bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa

Program 1002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.312.000,00 kuna

1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 36.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

2. Za održavanje D.D. Andraševac planirano je 16.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna

3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 

5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 108.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga: Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 kuna, odnose se na održavanje prostora: Spomen kuća Marka Čižmeka, prostorije šahovske udruge i udruge ribića, stara gradska knjižnica, udruga umirovljenika:

6. Za troškove javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

7. Za redovan rad mrtvačnice i groblja planirano je 32.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna 

8. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

9. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Mokrice planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

12. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano od donacija i 20.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

13. Za izgradnju i dodatna ulaganja –mrtvačnica planirano je 100.000,00 kuna 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

14. Za uređenje “Štale“ – gospodarski objekat Mokrice planirano je 300.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 849.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP Zabok planirano je 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 27.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, odnosi se za izradu Plana zaštite i spašavanja

3. Za djelovanje kroz udruge planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

4. Djelovanje DVD-ova na području grada Oroslavja 584.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za projekt Postava sigurnosnih kamera planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

6. Sufinanciranje projekta Policija u zajednici 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za program prometne kulture za najmlađe planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć unutar općeg proračuna


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 1.290.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Turističke zajednice planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Rad poduzetničkog inkubatora 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i tekuće donacije 25.000,00 kuna

3. Za održavanje širokopojasne infrastrukture pristupu internetu planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za prostorno planiranje planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosi se na izradu Detaljnog plana Centar – Sjever

5. Za izgradnju širokopojasne infrastrukture pristupu Interneta planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

6. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

7. Za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima za rekonstrukciju, dogradnju planirano je 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

8. Za poticanje poljoprivrede – subvencioniranje planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

9. Za potpore poljoprivredi kroz rad udruga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1005 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 2.144.540,00 kuna

1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za troškove za zaštitu kućnih ljubimaca planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za higijeničarsku službu planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 30.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći ŽP- sanacija nelegalnih odlagališta otpada

5. Za čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i sječu suhih stabla planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za nabavu opreme za prikupljanje otpada planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

8. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 1.377.540,00 kuna, od toga 377.540,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenja i opremu i 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

9. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 272.000,00 kuna financirano od opći prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

10. Za savjetodavne usluge u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.355.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala, skidanje bankina, čišćenje jaraka, zacjeljivanje kanala uz cestu, postava prometnih znakove i signalizaciju, proširenje putova, te investicijsko održavanje asfaltiranih cesta.

2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 415.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna-sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče, materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor; rashodi za usluge 250.000,00 kuna-i održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju, zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita, Ugovora o djelu i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna odnose se na premiju osiguranja traktora

3. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 510.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 6.453.000,00 kuna

1. Otplatu glavnice primljenih zajmova za traktor planirano je 201.000,00 kuna, od toga 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i 11.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove 

2. Za izgradnju cesta, nogostupa, parkirališta planirano je 550.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 

3. Za uređenje Dječjih igrališta planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna, postrojenja i oprema 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 50.000,00 kuna

4. Za uređenje groblja planirani je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte 

6. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

8. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

9. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna, od toga 33.540,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 66.460,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

11. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih zelenih površina planirano je 790.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 760.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda od zaduženja za prijevozna sredstva

12. Za izgradnju biciklističkih staza planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte i 2.400.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

13. Za sufinanciranje izgradnje oroslavsko-stubičke obilaznice planirano je 42.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

14. Za uređenje gradske tržnice planirano je 750.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

Program 1008 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 1.670.000,00 kuna

1. Osnovna djelatnost športskih udruga planirana u iznosu od 800.000.000,00 kuna financirano od opći prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za projektnu dokumentaciju i izgradnju sportskih prostorija Nogometnog kluba planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za uređenje prostorije Auto moto kluba planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za sportske nagrade planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 1.335.000,00 kuna

1. Za manifestacije u kulturi planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja, odnosi se na troškove za organiziranje kulturnih manifestacija: Fašničke špelancije, Dan žena, Dani kazališta u Oroslavju, Izložba slika, Prvenstvo u Ski-rolanju, Likovna kolonija , Dan grada, Božićne i Novogodišnje proslave i dr.

2. Za djelatnost udruga u kulturi planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donacije udrugama prema odobrenim Programima te Odlukama gradonačelnika

3. Za održavanje kino dvorane planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za održavanje kino dvorane, odnosi se na potrošnju plina te održavanja opreme

4. Za osnovnu djelatnost vjerske zajednice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije, odnosi se na donaciju Župnom uredu Oroslavje

5. Za uređenje Doma kulture planirano je 800.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – DOM KULTURE – državni proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

7. Za kulturne manifestacije – oprema planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

8. Za lokalni Program mladih planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 


Program 1010 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 1.115.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja djece u dječjim jaslicama planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za pomoć u radu dječjih vrtića – privatni planirano je 940.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za financiranje rada trećeg odgajatelja  - osobnog asistenta planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1011 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za pomoć Srednjoj školi Oroslavje planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za stipendije učenika planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1012 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu 616.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Za nabavu knjiga za učenike Osnovne škole planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći ŽP- sufinanciranje nabave knjiga za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje po programu Škola u prirodi planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1013 Poticanje mjere demografske obnove planirano je u iznosu od 110.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, Grad Oroslavje roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1.500,00 kuna

Program 1014 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 184.000,00 kuna

1. Za rješavanje govorno – jezičnih poteškoća djece planirano je 34.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 580.000,00 kuna

1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 155.000,00 kuna od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći  ŽP – za drva i 35.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

3. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za ostale naknade (ljetovanje djece, školske knjige i dr.) planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kazne, penale i naknade štete

6. Za stipendije i školarine prema socijalnom kriteriju planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za promicanje vrijednosti Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za humanitarnu pomoć umirovljenicima planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za humanitarnu djelatnost ostalih udruga planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1017 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu 90.000,00 kuna

Za stipendije studentima planirano u iznosu 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 7.968.660,00 KUNA

DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆI“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 7.968.660,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića planirana u iznosu od 1.862.260,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 1.230.960,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.100.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 110.960,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od pomoći i rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći

2. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 631.300,00 kuna od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 283.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) 40.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 188.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 222.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 56.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 85.100,00 kuna, rashodi za usluge 64.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.060,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Financijski rashodi planiranu u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 116.000,00 kuna financirani od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 11.500,00 kuna, rashod za materijal i energiju 64.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od donacija za rashode za materijal i energiju


Program 1002 Izgradnja dječjeg vrtića planirano u iznosu od 6.106.400,00 kuna

Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 6.106.400,00 kuna, od toga 2.106.400,00 kuna financirano od kapitalne pomoći – EU sredstva – Dječji vrtić i 4.000.000,00 kuna financirano od namjenskih prihoda od zaduženja za građevinske objekte


GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 771.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice planirana u iznosu od 771.000,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 693.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 520.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 414.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 48.000,00 kuna i doprinosi na plaće 58.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 48.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna 

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 9.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 45.000,00 kuna 

2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 78.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna financirano od pomoći za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 126.800,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta planirana u iznosu od 126.800,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 126.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 109.100,00 kuna od toga, plaće (bruto) 85.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.100,00 kuna i doprinosi na plaće 16.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 6.500,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode 

2. Za redovnu djelatnost Otvorenog učilišta planirano je 200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100,00 kuna i rashodi za usluge 100,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2020. i projekcija 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Oroslavja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2020.G.
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz polugodišnje izvršenje Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. GRAD OROSLAVJE- Programi -Polugodišnje izvršenje za 2020. g.
  PREUZMI:

 6. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Oroslavja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Godišnji obračun proračuna za 2020. godinu.
  PREUZMI:

Više