Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Oroslavje

  Kontakt podaci
  Grad Oroslavje
  Oro trg 1
  OIB:
  049/284-175
   grad-oroslavje@kr.t-com.hr

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Oroslavje ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici oroslavje.hr.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama nastavljamo s razvojem gospodarstva i poduzetništva kroz isplatu subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima i sufinanciranja izobrazbe poljoprivrednika. 

Želja mi je da naš Grad bude ugodno i poželjno mjesto za život i rad stanovnika. Kako bi u tome uspjeli, moramo dosta resursa i snage usmjeriti na mlade. Živimo u vremenu koje stavlja na kušnju naše strpljenje i mogućnost napretka pa je stoga bitno da kroz zajedništvo i potporu smanjimo generacijski jaz i zajedničkim snagama riješimo problem današnjice koji mladi ne žele slijediti.

Smatram da je obrazovanje iznimno važno i bitna točka u izvršavanju proračuna zato smo i ove godine izdvojili sredstva za isplatu stipendija učenicima i studentima. Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. u planu nam je isplata 40 stipendija za nadarene učenike i studente, učenike i studente slabijeg imovinskog stanja i za učenike i studente deficitarnih zanimanja.

Od većih projekata u plan unam je nastavak izgradnje Poučne staze Oroslavje i izgradnje biciklističke staze. Tim projektima želimo upoznati stanovnike i posjetitelje Grada s bogatstvom prirodne raznolikosti, educirati ih i informirati o šumi, gospodarenju šumama i zaštiti okoliša. Bogatijom turističkom ponudom doprinijeti ćemo unapređenju gospodarskog statusa Grada.

Rekonstrukcijom Dječjeg vrtića osigurat ćemo najmlađim stanovnicima Grada ugodnije, ljepše i kvalitetnije mjesto za igru, učenje i razvoj.

Demografskim mjerama na području Grada Oroslavja nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.500,00 kuna. i 3.000,00 kuna za treće i svako daljnje dijete.

Proračunom su naravno obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurana su sredstva za isplatu pomoći u novcu, pomoći u naravi i pomoći troškova stanovanja, kao i sredstva za sufinanciranje ljetovanja djece slabijeg imovinskog stanja. 

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike. Izdvajamo sredstva za razne manifestacije kao i za redovan rad udruga.

Da bi naš okoliš ostao u naslijeđe mlađim generacijama i dalje aktivno ulažemo u održavanje i poboljšanje postojeće infrastrukture kao i nadogradnju iste. Volimo svoj grad, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će polučiti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajedniceGradonačelnik Grad Oroslavja


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2021. do 15.12.2021.godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Oroslavja za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… A

Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutići“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 38.225.677,00 kn 5.073.419,20 € 89,92 %
> Prihodi od poreza 15.680.680,00 kn 2.081.183,89 € 36,89 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 17.732.605,00 kn 2.353.521,14 € 41,71 %
> Prihodi od imovine 500.019,00 kn 66.363,93 € 1,18 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.216.873,00 kn 559.675,23 € 9,92 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,06 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 70.500,00 kn 9.356,96 € 0,17 %
Preneseni višak prihoda 4.236.000,00 kn 562.213,82 € 9,96 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 49.000,00 kn 6.503,42 € 0,12 %
> Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 49.000,00 kn 6.503,42 € 0,12 %
UKUPNO 42.510.677,00 kn 5.642.136,44 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Preneseni višak prihoda
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Oroslavja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 42.510.677,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2022. godinu su 38.225.677,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 15.680.680,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 14.398.920,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.050.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 231.760,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 17.732.605,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna 94.000,00 kuna, , pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 89.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 17.099.605,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 450.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 500.019,00 od toga prihodi od financijske imovine 1.219,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 498.800,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.216.873,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 60.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 973.600,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 3.183.273,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 70.500,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2022. godinu planiranih u iznosu od 49.000,00 kuna a čine ih prihodi od prodaje građevinskih objekata.


Preneseni višak prihoda

Rezultat poslovanja 4.236.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 15.270.037,00 kn 2.026.682,20 € 35,92 %
> Rashodi za zaposlene 4.735.492,00 kn 628.507,80 € 11,14 %
> Materijalni rashodi 5.245.003,00 kn 696.131,53 € 12,34 %
> Financijski rashodi 234.852,00 kn 31.170,22 € 0,55 %
> Subvencije 245.000,00 kn 32.517,09 € 0,58 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 661.690,00 kn 87.821,36 € 1,56 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.166.000,00 kn 287.477,60 € 5,10 %
> Ostali rashodi 1.982.000,00 kn 263.056,61 € 4,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.395.650,00 kn 3.105.136,37 € 55,03 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,47 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.119.923,00 kn 1.741.313,03 € 30,86 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.075.727,00 kn 1.337.278,78 € 23,70 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.844.990,00 kn 510.317,87 € 9,04 %
UKUPNO 42.510.677,00 kn 5.642.136,44 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Oroslavja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 42.510.677,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2022 godinu planirani su u iznosu od 15.270.037,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.735.492,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.878.620,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 281.220,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 575.652,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.245.00,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 228.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.085.975,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.402.528,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 527.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 243.852,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 124.052,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 110.800,00 kuna

4. Subvencije - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 245.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 661.690,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 76.690,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 585.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 2.166.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.982.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.942.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2022. godinu planirani u iznosu od 23.395.650,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.119.923,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 11.727.650,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.060.273,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 97.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 235.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 10.075.727,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.844.990,00, od toga 2.981.530,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija, 88.800,00 kuna za otplatu  glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA - 419.000,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika i Gradskog vijeća- 380.000,00 kuna

1. Za poslovanje ureda Gradonačelnika i Gradskog vijeća planirano je 250.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga, rashodi za usluge 165.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna

2. Za naknadu Poreznoj upravi planirano je 130.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke te jačanje partnerstva 39.000,00 kuna

1. Za rad političkih stranaka planirano je 16.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za partnerstva i članstva Grada Oroslavje planirano je 23.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA -  42.091.677,00 KUNA

Program 1001 Javna uprava i administracija 2.971.500,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja planirano je 2.071.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.475.000,00 kuna, a čine ih plaće (bruto) 1.150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 225.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 535.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 53.000,00 kuna; rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, (ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala za sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu, troškove električne energije, potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela, te sitan inventar); rashodi za usluge 390.000,00 kuna, (obuhvaćaju usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi objave akata, opskrba vodom, pričuva, ugovora o djelu- administrativne usluge, usluge vještačenja računalne usluge – održavanje programa i web stranica, nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl).; ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna 

• Financijski rashodi 61.000,00 kuna, (obuhvaćaju premije osiguranja zaposlenih, usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali rashodi, nepredviđeni rashodi).

2. Za rad vlastitog pogona planirano je 741.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 568.000,00 kuna, od toga: plaće (bruto) 500,000,00 kuna. ostali rashodi za zaposlene 68.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna, od toga: naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 33.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

* Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna financirano od komunalne naknade

3. Za održavanje kombi vozila planirano je 33.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka i prihoda 

4. Za rad poljoprivrednog redara planirano je 36.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 kuna

5. Za opremanje javne uprave planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna

6. Za Javne radove – HZ  planirano je 60.500,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene-javni radovi, od toga plaće (bruto) 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 9.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 1.500,00 kuna


Program 1002 Upravljanje imovinom - 6.659.800,00 kuna

1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 23.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna

2. Za održavanje D.D. Andraševac planirano je 23.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 11.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna

3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 23.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna i rashodi za usluge 9.000,00 kuna

4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 15.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 

5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 88.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za materijalne rashode

6. Za troškove javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

7. Za održavanje mrtvačnice planirano je 82.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 65.000,00 kuna 

8. Za otplatu glavnice primljenih i robnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika planirano je 88.800,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

9. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

10. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 10.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Andraševec planirano je 137.000,00 kuna 

12. Za dodatna ulaganja na D.D. Mokrice planirano je 30.000,00 kuna financirano iz naknada s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 

13. Za izgradnju i dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 5.700.000,00 kuna financirano iz opći prihoda i primitaka i pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

14. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima od toga 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, 10.000,00 kuna financirano iz donacija i 20.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

15. Za nabavu poslovnog prostora planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

16. Za uređenje “Štale“ – gospodarski objekat Mokrice planirano je 100.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1003 Program organiziranje i zaštite spašavanja- 96.000,00 kuna

1. Za civilnu zaštitu planirano je 36.000,00 kuna financirano izopćih prihoda i primitaka za rashode za usluge i materijal i energiju, odnosi se za izradu Plana zaštite i spašavanja

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za postavu sigurnosnih kamera planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

4. Za sufinanciranje projekta – Policija u zajednici planirano je 5.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1004 Program razvoja gospodarstva – 350.690,00 kuna

1. Za EU projekte planirano je 230.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za usluge održavanja sinhronog pristupa internetu planirano je 24.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za izgradnju širokopojasne infrastrukture pristupa internetu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za izradu ažurnog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture pristupa interneta planirano je 41.690,00 kuna financirani iz općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za izradu analize putničkog prijevoza planirano je 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1005 Zaštita okoliša – 3.467.000,00 kuna

1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 61.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 kuna

2. Za troškove za zaštitu kućnih ljubimaca planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za higijeničarsku službu planirano je 106.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za čišćenje snijega i posipanje cesta i nogostupa zbog poledice planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za Strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za financiranje udruga u zaštiti okoliša planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za uređivanje zapuštenih površina planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka  za građevinske objekte

9. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 80.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za zacjevljivanje oborinskih jaraka planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

11. Za nabavu opreme za prikupljanje otpada planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

12. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 3.000.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 2.400.000,00 kuna financirano je iz pomoći za građevinske objekte


Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 1.057.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za rashode za usluge, (odnosi se na održavanje na području cijelog grada: nabava i razgrtanje kamenog materijala, skidanje bankina, čišćenje jaraka, zacjeljivanje kanala uz cestu, postava prometnih znakove i signalizaciju, proširenje putova, te investicijsko održavanje asfaltiranih cesta).

2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 247.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga za rashodi za materijal i energiju 140.000,00 kuna-(sezonsko cvijeće i trajnice, sitni alat, pribor, gnojivo, armaturne mreže, cement, natpisne ploče, materijal za održavanje opreme, gorivo za kosilice i traktor); rashodi za usluge 100.000,00 kuna- (održavanje traktora, alata i strojeva te registraciju, zemljani radovi na zelenim površinama, nabava i popravak božićnog nakita, Ugovora o djelu) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna odnose se na premiju osiguranja traktora

3. Za održavanje gradskog groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

4. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 20.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za najam i održavanje javne rasvjete planirano je 470.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za rashode za usluge 

7. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

7. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1007 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture- od 7.402.000,00 kuna

1. Za izgradnju nogostupa planirano je 1.350.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna financirano je iz kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte i 1.000.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene kao prenesi višak prihoda

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje cesta planirano je 3.010.000,00 kuna, od toga 658.727,00 kuna financirano je iz komunalnog doprinosa, 941.273,00 kuna financirano je iz komunalne naknade i 1.400.000,00 kuna financirano je iz prenesenog viška prihoda, sve za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 10.000,00 kuna financirano od kapitalne donacije građana za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za izgradnju objekata oborinske odvodnje planirano je 30.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene i 10.000,00 kuna financirano je iz komunalne naknade, sve za građevinske objekte

4. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 30.000,00 kuna, od 8.727,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 21.273,00 kuna financirano je iz komunalnog doprinosa za postrojenja i opremu

5. Za uređenje groblja planirano je 220.000,0 kuna, od toga 70.00000 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i 150.000,00 kuna financirano je iz komunalne naknade za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva i dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 200.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa za građevinske objekte

7. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 70.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa za građevinske objekte

8. Za izgradnju vodovodnog sustava planirano je 30.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 40.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 40.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

11. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

12. Za izgradnju Dječjeg igrališta – Park obitelji Prpić planirano je 425.000,00 kuna, od toga 176.920,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 248.080,00 kuna financirano je iz kapitalne pomoći – sredstva EU za građevinske objekte

13. Za izgradnju biciklističkih staza planirano je 1.657.000,00 kuna, od toga 857.000,0 kuna financirano je iz kapitalne pomoći – sredstva EU i 800.000,00 kuna financirano je iz prenesenog viška prihoda za građevinske objekte

14. Za uređenje gradske tržnice planirano je 250.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1008 Program javnih potreba u športu – 5.213.650,00 kuna

1. Za financiranje zajednice sportskih udruga planirano je 605.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 63.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje zajednice sportskih udruga-sportske stipendije planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za izgradnju zgrade za šport i rekreaciju planirano je 4.365.650,00 kuna, od toga 3.329.650,00 kuna financirano je iz kapitalne pomoći – sredstva EU i 1.036.000,00 kuna financirano je iz prenesenog viška prihoda za građevinske objekte

5. Za uređenje prostorije Auto moto kluba planirano je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za sportske nagrade planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1009 Javne potrebe u kulturi - 340.000,00 kuna

1. Za financiranje projekata u kulturi planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja;

2. Za financiranje udruga kulturi planirano je 90.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Za održavanje Doma kulture planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 25.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 5.000,00 kuna za rashode za usluge;

4. Za donacije vjerski zajednicama planirano je 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

5. Za uređenje Doma kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima;

6. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 100.000,00 kuna financirani iz općih prihoda i primitaka za građevinske objekte;

7. Za financiranje nabave opreme za kulturne manifestacije planirano je 15.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu;

8. Za lokalni program mladih planirano je 20.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Predškolski odgoj - 1.336.000,00 kuna

1. Za Financiranje smještaja djece u vlasništvu drugih općina i gradova planirano je 121.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći dane proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za pomoć u radu dječjih vrtića u privatnom vlasništvu planirano je 1.180.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za financiranje rada trećeg odgajatelja planirano -osobnog asistenta planirano je 35.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1011 Program javnih potreba u školstvu – Osnovno obrazovanje - 525.000,00 kuna

1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 60.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 92.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za nabavu knjiga za učenike Osnovne škole planirano je 211.000,00 kuna, od toga 141.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći ŽP

5. Za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

5. Za sufinanciranje po programu Škola u prirodi planirano je 2.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1012 Javne potrebe u školstvu – srednjoškolsko obrazovanje – 218.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata planirano je 70.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za pomoći Srednjoj školi Oroslavje planirano je 60.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

3. Za stipendije učenicima planirano je 43.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za stipendije učenika po socijalnom kriteriju planirano je 40.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi u srednjim školama planirano je 5.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1013 Potrebe u školstvu – Visokoškolsko obrazovanje – 128.000,00 kuna

1. Za stipendije studentima planirano je 53.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za stipendije studentima po socijalnom kriteriju planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1014 Dodatne usluge u zdravstvu i – 24.000,00 kuna

Za rješavanje govorno-jezičnih poteškoća djece planirano je 24.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1015 Program socijalne skrbi – 2.254.875,00 kuna 

1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 65.000,00 kuna od toga 12.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka, 24.000,00 kuna financirano je iz tekuće pomoći ŽP i 29.000,00 kuna financirano je iz prihoda od prodaje stanova, sve za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 110.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za poslove prema zakonu o pogrebničkoj djelatnosti planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za kazne, penale i naknade štete;

7. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju planirano je 8.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

8. Za pomoć osobama s posebnim potrebama planirano je 5.000,00 ,kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

9. Za sufinanciranje troškova ljetovanja djece planirano je 22.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

10. Za Projekt – U službi svih nas – UP.02.1.1.12.007 – planirano je 1.964.875,00 kuna financirano iz tekuće pomoći – EU sredstva, od toga rashodi za materijal i energiju 64.875,00 kuna, rashodi za usluge 900.000,00 kuna, postrojenja i oprema 200.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00 kuna


Program 1016 Razvoj civilnog društva – 204.000,00 kuna

1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 87.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija planirano je 117.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;


Program 1017 Program kreditnog zaduživanja – 1.032.420,00 kuna

1. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo planirano je 34.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 31.600,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija i 2.400,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove;

2. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za traktor planirano je 192.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 156.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija i 36.000,00 kuna za kamate na primljene kredite i zajmove;

3. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za ceste planirano je 31.760,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove;

4. Za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (beskamatni zajam) planirano je 774.660,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 


Program 1018 Grad Oroslavje – prijatelj djece – 35.000,00 kuna

Za Programsku djelatnost – Grad Oroslavje – prijatelj djece planirano je 35.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1019 Program javnih potreba u vatrogastvu – 824.000,00 kuna

1. Za Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok planirano je 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna;

2. Za preventivno djelovanje na zaštitu od požara – financiranje DVD-a na području grada planirano je 624.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1020 Program malog i srednjeg poduzetništva-205.000,00 kuna

1. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 105.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

2. Za subvencije za rekonstrukcije, izgradnju obrtnicima, poduzetnicima i trgovačkim društvima planirano je 100.000,00 kuna financirano iz komunalnih doprinosa za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1021 Program prostornog i planskog planiranja – 230.000,00 kuna

1. Za izradu planske dokumentacije planirano je 30.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

2. Za provođenje izmjere stambenog i poslovnog prostora planirano je 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1022 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – 60.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima za uzgoj stoke planirano je 35.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka;

2. Za subvencije izobrazbe poljoprivrednika planirano je 5.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka;

3. Za potpore poljoprivrednicima kroz  rad udruga planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

4. Za sanaciju šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;


Program 1023  Program poticanja razvoja turizma – 1.180.000,00 kuna

1. Za financiranje rada Turističke zajednice planirano je 170.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za manifestacije i sajmove planirano je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka  za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3.Za manifestaciju dan Grada Oroslavja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za manifestaciju MOTO VIKEND OROSLAVJE planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna i tekuće donacije 25.000,00 kuna;

5. Za izgradnju Poučne staze Grada Oroslavja planirano je 710.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka i 700.000,00 kuna financirano je iz kapitalne pomoći – sredstva EU za građevinske objekteDJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆI“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.603.442,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića - 2.755.620,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 1.840.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.640.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka

2. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 915.620,00 kuna od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 509.892,00 kuna, od toga plaće (bruto) 230.620,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.620,00 kuna i doprinosi na plaće 208.652,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 361.728,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 101.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 219.000,00 kuna, rashodi za usluge 38.728,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene

• Financijski rashodi planiranu u iznosu od 5.000,00 kuna financirani iz prihoda za posebne namjene

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 34.000,00 kuna financirani iz pomoći, za naknade troškova zaposlenima

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani iz donacija za rashode za materijal i energiju


Program 1002 Rekonstrukcija dječjeg vrtića – 2.847.822,00 kuna

1. Za otplatu glavnice kredita za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 2.847.822,00 kuna, od toga 793.930,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka, 2.000.000,00 kuna financirano je iz kapitalne pomoći -sredstva EU za otplatu glavnice i 53.892,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove


GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE – 548.000,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice – 548.000,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 473.000,00 kuna financirano izopćih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 285.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 228.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 133.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 9.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 38.000,00 kuna, rashodi za usluge 68.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 kuna 

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 51.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 9.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 42.000,00 kuna 

2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 75.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene-Gradska knjižnica Oroslavje

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna financirano iz pomoći za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE -126.300,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta - 126.300,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 126.100,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 116.100,00 kuna od toga, plaće (bruto) 80.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 13.600,00 kuna i doprinosi na plaće 23.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.800,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.800,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 700,00 kuna za ostale financijske rashode 

2. Za redovnu djelatnost Otvorenog učilišta planirano je 200,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 100,00 kuna i rashodi za usluge 100,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Oroslavja za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024.g
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Oroslavja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Bilješke uz proračun za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 4. Proracun-2022.-–-Programi
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz Proračun za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. GRAD OROSLAVJE-POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 7. Izvjestaj-o-danim-jamstvima-Izvršenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 8. Polugodisnje-izvrsenje-proracuna-Biljeske - za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 9. Izvjestaj-o-koristenju-proracunske-zalihe-za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 10. Program-gospodarstvo-Izvrsenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 11. Program-gradnje komnalne infrastrukture -Izvrsenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 12. Program-kulture-Izvrsenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 13. Program-obrazovanje-Izvrsenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 14. Program-legalizacija-Izvrsenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

 15. Program-odrzavanja komunalne infrastrukture -Izvrsenje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
  PREUZMI:

Više