Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podcrkavlje

  Kontakt podaci
  Općina Podcrkavlje
  Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje
  OIB: 39613161208
  035/221-109
  opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.792.250,00 kn 93,95 %
> Prihodi od poreza 4.629.000,00 kn 29,40 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.825.250,00 kn 56,05 %
> Prihodi od imovine 173.000,00 kn 1,10 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.120.000,00 kn 7,11 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 kn 0,19 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.000,00 kn 0,34 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,32 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 kn 0,02 %
Višak/manjak prihoda 900.000,00 kn 5,72 %
UKUPNO 15.745.250,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.087.250,00 kn 32,31 %
> Rashodi za zaposlene 1.305.000,00 kn 8,29 %
> Materijalni rashodi 2.438.500,00 kn 15,49 %
> Financijski rashod 45.750,00 kn 0,29 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 87.000,00 kn 0,55 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.000,00 kn 2,42 %
> Ostali rashodi 830.000,00 kn 5,27 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.658.000,00 kn 67,69 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,19 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.123.000,00 kn 51,59 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.505.000,00 kn 15,91 %
UKUPNO 15.745.250,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashod
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Podcrkavlje za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
  PREUZMI: