Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podcrkavlje

  Kontakt podaci
  Općina Podcrkavlje
  Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje
  OIB: 39613161208
  035/221-109
  opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podcrkavlje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.podcrkavlje.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju i sanaciju nerazvrstanih cesta (Trnovačka ulica u Tomici, cesta prema groblju u Duboviku, cesta u Tomici – odvojak vinogradske ulice, odvojak Brodske ulice u Podcrkavlju, Drenićeva ulica u Brodskim Zdencima i dr.), rekonstrukciju sustava javne rasvjete u naselju Tomica, uređenje središta Općine, parkirališta uz općinsku zgradu, izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja, izgradnja i opremanje dječjih igrališta i igrališta za mlade, te uređenje javnih površina.

U planu su energetska obnova Društvenog doma u Glogovici i Brodskim Zdencima, kao i energetska obnova sportskih objekata u Podcrkavlju i Tomici.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga učenicima osnovne škole sufinanciramo nabavku radnih bilježnica i ostalog pribora, sufinanciramo cijene prijevoza učenicima srednjih škola, studentima dodjeljujemo stipendije, jer želimo sudjelovati u njihovom školovanju i nagraditi njihov uspjeh.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade koje iznose 1.500,00 kuna za prvo i drugo dijete, 2.000,00 kuna za treće dijete i 5.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete. Sufinanciramo boravak djece u Dječjoj igraonici i financiramo program predškole.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima učinili život ljepšim i zanimljivijim u planu je veliki projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Podcrkavlju, želimo djeci pružiti sve potrebno kako bi se kroz igru i zabavu pripremali za školu.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrijev.

Stanovnicima koji su dugo na tržištu rada dali smo priliku da se zaposle kroz dva projekta koja smo osigurali u cilju poticanja zapošljavanja, a to su Javni radovi i projekt „Zaželi. Kroz projekt „Zaželi“ zaposlili smo 14 osoba koje se brinu za sedamdesetak osoba starije dobi. 

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podcrkavlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podcrkavlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podcrkavlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Podcrkavlje možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:


plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.792.250,00 kn 93,95 %
> Prihodi od poreza 4.629.000,00 kn 29,40 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.825.250,00 kn 56,05 %
> Prihodi od imovine 173.000,00 kn 1,10 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.120.000,00 kn 7,11 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 kn 0,19 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 15.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.000,00 kn 0,34 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,32 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 kn 0,02 %
Višak/manjak prihoda 900.000,00 kn 5,72 %
UKUPNO 15.745.250,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Podcrkavlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 15.745.250,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podcrkavlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.792.250,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.629.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.537.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 80.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 12.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.825.250,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.013.950,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 700.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 7.111.300,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 173.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 168.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.120.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 185.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 335.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 53.000,00 kuna

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata


Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 900.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.087.250,00 kn 32,31 %
> Rashodi za zaposlene 1.305.000,00 kn 8,29 %
> Materijalni rashodi 2.438.500,00 kn 15,49 %
> Financijski rashod 45.750,00 kn 0,29 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 87.000,00 kn 0,55 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.000,00 kn 2,42 %
> Ostali rashodi 830.000,00 kn 5,27 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.658.000,00 kn 67,69 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,19 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.123.000,00 kn 51,59 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.505.000,00 kn 15,91 %
UKUPNO 15.745.250,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashod
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Podcrkavlje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 15.745.250,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Podcrkavlje za 2019. godinu planirani u iznosu od 5.087.250,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.305.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.080.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 32.500,00 kuna i doprinosi na plaće 192.500,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.438.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 172.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 543.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.508.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 28.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 45.750,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 30.750,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 87.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 kuna i za pomoći korisnicima drugih proračuna 77.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 381.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 830.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 600.000,00 kuna, kapitalne donacije 30.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna, izvanredni rashodi – proračunska zaliha 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.658.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.123.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 7.490.000,00 kuna, postrojenje i oprema 533.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.505.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 627.500,00 KUNA


GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 60.000,00 KUNA


Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

1. Za sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 567.500,00 KUNA


Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 567.500,00 kuna

1. Za poslovanje ureda načelnika planirano je 337.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 270.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 230.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 57.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za međuopćinsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

4. Naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti planirane u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za promidžbu Općine planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za prigodne proslave Općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

7. Za redovitu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

9. Okvirni kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti planirano u iznosu od 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.000,00 kuna


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 15.117.750,00 KUNA


Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 965.250,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 328.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 311.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 250.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.500,00 kuna i doprinosi na plaće 44.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 17.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije planirano je 151.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirano u iznosu od 136.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 32.000,00 kuna, rashodi za usluge 52.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

3. Za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 365.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za financijske i ostale rashode poslovanja planirano je 65.750,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.750,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2002 Upravljanje imovinom Općine planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Održavanje objekata za redovito korištenje – režijski troškovi planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge

3. Za održavanje zgrada u vlasništvu Općine planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

4. Održavanje objekta za redovito korištenje – tekuća održavanja planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za materijal i energiju

5. Za opremanje općinske zgrade planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

6. Za kupnju zemljišta planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu RH za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 2003 Prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine planirano je 50.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 25.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.021.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 370.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

2. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 91.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 90.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge

3. Za redovito održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za održavanje kanalske mreže planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge

6. Za održavanje javno prometnih površina -  nogostupi planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge

7. Za sanaciju odlagališta otpada planirano je 20.000,00 kuna, od toga 13.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka i 7.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge

8. Za održavanje igrališta za djecu i mlade planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

9. Za nabavu opreme za održavanje javnih površina – Dilj Gora d.o.o. planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za kapitalne pomoći


Program 2005 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.108.000,00 kuna

1. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Orioviću planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Za nerazvrstanu cestu Trnovačka ulica u Tomici planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima i 800.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

3. Za uređenje središta Općine planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa i 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

4. Za investicijsko ulaganje na građevinskom objektu Brodski Zdenci planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za izgradnju vodovodnog sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

6. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Duboviku planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u naselju Tomica (2. faza) planirao je 180.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 90.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

8. Za nerazvrstanu cestu prema groblju u Duboviku (2. faza) planirano je 300.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 210.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

9. Za investicijsko ulaganje na građevinskom objektu u Gornjem Slatniku planirano je 50.000,00 kuna od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 25.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za odvojak sa D53 Brodske ulice u Podcrkavlju (nerazvrstana cesta „Duboki put“) planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

11. Za odvojak sa D53 Brodske ulice u Podcrkavlju (nerazvrstana cesta „Kod trafostanice – brodska kbr. 18“) planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

12. Za nerazvrstanu cestu Drenićeva ulica u Brodskim Zdencima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

13. Za odvojak sa D53 prema groblju u Rastušju ( „Put u vinograde“) planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

14. Za odvojak sa LC Kindrovo – nerazvrstana cesta pored crkve u Kindrovu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

15. Za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu planirano je 250.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

16. Za parkiralište uz općinsku zgradu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

17. Za igrališta za djecu i mlade planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

18. Za sportsko rekreacijski prostor u Podcrkavlju planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

19. Za investicijsko ulaganje na Društvenom domu u Rastušju planirano je 70.000,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

20. Za investicijsko ulaganje na Društvenom domu u Donjem Slatiniku planirano je 25.000,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

21. Za energetsku obnovu – Društveni dom u Glogovici planirano je 570.000,00 kuna, od toga 85.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 484.500,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

22. Za energetsku obnovu – Sportski objekt u Brodskim Zdencima planirano je 610.000,00 kuna, od toga 91.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 518.500,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

23. Za energetsku obnovu – Sportski objekt u Podcrkavlju planirano je 595.000,00 kuna, od toga 89.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  i 505.750,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

24. Za energetsku obnovu – Sportski objekt u Tomici planirano je 510.000,00 kuna, od toga 76.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 433.500,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

25. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Donjem Slatiniku planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

26. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatiniku planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

27. Za izgradnju ograde na groblju u Duboviku planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

28. Za spremnik za vodu na groblju u Podcrkavlju planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

29. Za izgradnju Dječjeg vrtića u Podcrkavlju planirano je 4.100.000,00 kuna od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.900.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

1. Za postavljanje natpisnih ploča planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju

2. Za opremanje društvenih domova planirano je 65.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijal i energiju 45.000,00 za postrojenje i opremu


Program 2007 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 50.000,0 kuna

1. Za poticanje poljoprivrednih djelatnosti planirano je 20.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna i 10.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za kazne, penale i naknade štete

2. Za elementarne nepogode planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći za kazne, penale i naknade štete


Program 2008 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 203.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za intervencije Javne vatrogasne postrojbe planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za razvoj sustava Civilne zaštite planirano je 98.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.500,00 kuna, rashodi za usluge 33.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

• Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 58.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 247.000,00 kuna

1. Za sportske stipendije planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za djelovanje sportskih udruga planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za održavanje sportskih objekta planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za dodatna ulaganja na sportskim objektima planirano je 27.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 12.000,00 kuna i 15.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2010 Javne potrebe u kulturi i religiji planirano je 87.000,00 kuna 

1. Za kulturno umjetnički amaterizam planirano je 30.000,00 kuna za financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za očuvanje sakralne baštine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

3. Za kulturne manifestacije od interesa za Općinu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje škole sviranja planirano je 12.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge


Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć planirano u iznosu od 383.000,00 kuna 

1. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknadu za novorođenčad planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevnom drvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za stipendiranje studenata planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za darivanje povodom sv. Nikole planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za sufinanciranje Dječje igraonice za djecu predškolske dobi planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2012 Predškolski odgoj i skrb o djeci planirano u iznosu od 70.000,00 kuna 

Za financiranje Male škole  planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2013 Javne potrebe u obrazovanju planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školskog pribora prvašićima planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje kazališnih i ostalih predstava planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje škole za djecu s teškoćama u razvoju planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2014 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu RH za rashode za usluge

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 40.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 38.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu RH za rashode za usluge

3. Za financiranje rada skloništa za životinje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2015 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 1.268.000,00 kuna

1. Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.000,00 kuna

2. Za poticanje zapošljavanja – Javni radovi planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 4.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 226.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 190.000,00 kuna i doprinosi na plaće 36.000,00 kuna

3. Za projekt „Zaželi – zaposli“ planirano je 948.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu 6.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 497.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 410.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 245.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

• Ostali rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2016 Gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

1. Za selektivno skupljanje otpada planirano je 150.000,00 kuna, od toga 22.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 127.500,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu

2. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 150.000,00 kuna, od toga 22.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 127.500,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Podcrkavlje za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više