Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podcrkavlje

  Kontakt podaci
  Općina Podcrkavlje
  Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje
  OIB: 39613161208
  035/221-109
  opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podcrkavlje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.podcrkavlje.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. Nastavljamo ulagati u modernizaciju i proširenje javne rasvjete, vodoopskrbu, opremanje i uređenje igrališta za djecu i mlade, uređenje središta Općine, izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta ( cesta prema groblju u Duboviku, odvojak sa D53 prema groblju u Rastušju ( „Put u vinograde“), odvojak sa LC Kindrovo – nerazvrstana cesta pored crkve u Kindrovu, i dr.), izgradnju ograde i uređenju parkirališta na mjesnom groblju, rekonstrukciju sustava javne rasvjete u naselju Tomica ( 2.faza),izgradnju mrtvačnica i uređenje groblja te izgradnju nogostupa u Gornjem Slatniku.

U proračunu za 2021. godini izdvojili smo sredstva za izgradnju Društvenog i Vatrogasnog doma u Podcrkavlju, energetsku obnovu Društvenog doma u Glogovici, energetsku obnovu sportskih objekata u Podcrkavlju, Tomici i Brodskim Zdencima te izgradnju Društvenog doma u naselju Matković Mala. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata i sufinanciranje nabave školskih knjiga i školskog pribora. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Isto tako, financiramo program Male škole i sufinanciramo Dječju igraonicu i kazališne predstave.

Demografskim mjerama na području Općine Podcrkavlje nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.500,00 kuna za prvo i drugo dijete, 2.000,00 kuna za treće dijete i 5.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete.

Za stanovnike slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i pomoći za troškove stanovanja. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Podcrkavlje da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje bilo je provedeno od 02.11.2020. do 02.12.2020. godine.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podcrkavlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podcrkavlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podcrkavlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Proračun možete pronaći ovdje


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenjaProračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 10.498.975,47 kn 1.393.453,51 € 58,31 %
> Prihodi od poreza 4.140.318,47 kn 549.514,70 € 22,99 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.503.607,00 kn 465.008,56 € 19,46 %
> Prihodi od imovine 261.550,00 kn 34.713,65 € 1,45 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.866.500,00 kn 247.727,12 € 10,37 %
> Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija 67.000,00 kn 8.892,43 € 0,37 %
> Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen ugovornih obveza 650.000,00 kn 86.269,83 € 3,61 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,06 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 124.000,00 kn 16.457,63 € 0,69 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 121.000,00 kn 16.059,46 € 0,67 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 kn 398,17 € 0,02 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.600.000,00 kn 610.524,92 € 25,55 %
Vlastiti izvori 2.782.956,53 kn 369.361,81 € 15,46 %
UKUPNO 18.005.932,00 kn 2.389.797,86 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen ugovornih obveza
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Podcrkavlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.005.932,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podcrkavlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.498.975,47 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.140.318,47 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.043.318,47 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 85.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 12.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.503.607,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 112.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 533.394,84 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 680.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.178.212,16 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 261.550,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 5.050,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 256.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.866.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 185.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.081.500,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 600.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 67.000,00 kuna

6. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen ugovornih obveza planirani u iznosu od 650.000,00 kuna 

7. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 124.000,00 kuna

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 121.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiran u iznosu od 4.600.000,00 kuna


Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 2.782.956,53 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 7.260.932,00 kn 963.691,29 € 40,33 %
> Rashodi za zaposlene 2.094.960,00 kn 278.048,97 € 11,63 %
> Materijalni rashodi 3.653.222,00 kn 484.865,88 € 20,29 %
> Financijski rashodi 75.750,00 kn 10.053,75 € 0,42 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 172.000,00 kn 22.828,32 € 0,96 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 460.000,00 kn 61.052,49 € 2,55 %
> Ostali rashodi 805.000,00 kn 106.841,86 € 4,47 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.745.000,00 kn 1.426.106,58 € 59,67 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.695.000,00 kn 623.133,59 € 26,07 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.570.000,00 kn 473.820,43 € 19,83 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.480.000,00 kn 329.152,56 € 13,77 %
UKUPNO 18.005.932,00 kn 2.389.797,86 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI


Ukupni rashodi Općine Podcrkavlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.005.932,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi od poslovanja Općine Podcrkavlje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.260.932,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.094.960,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.764.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 295.960,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.653.222,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 118.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 948.922,00 kuna, rashodi za usluge 2.137.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 448.700,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 75.750,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 60.750,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 172.000,00 kuna, od toga pomoći unutar proračuna 160.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 12.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 460.000,0 kuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 805.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 575.000,00 kuna, kapitalne donacije 30.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna, izvanredni rashodi 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.745.000,00 kuna, od toga: 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.695.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 95.000,00 kuna i nematerijalna imovina 4.600.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.570.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.170.000,00 kuna, postrojenja i oprema 350.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.480.000,0 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 921.775,00 KUNA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 280.000,00 KUNA


Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

1. Za sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima planirano je 45.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za lokalne izbore planirano je 200.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za otplatu dugoročnog kredita “Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje“ planirano je 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode


GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 641.775,00 KUNA


Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 641.775,00 kuna

1. Za poslovanje ureda načelnika planirano je 350.775,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 273.775,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 235.000,00 kuna i doprinosi na plaće 38.775,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 52.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za međuopćinsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju planirano je 45.000,00 za ostale nespomenute rashode poslovanja

3.  Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna za izvanredne rashode

4. Naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti planirane u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za promidžbu Općine planirano je 71.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za prigodne proslave Općine planirano je 80.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna

7. Za redovitu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Okvirni kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti planirano u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.000,00 kuna


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 17.084.157,00 KUNA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.138.157,00 KUNA


Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.251.200,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 450.450,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 404.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 330.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 54.450,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije planirano je 160.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirano u iznosu od 145.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 32.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna

3. Za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi planirano je 580.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 550.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za financijske i ostale rashode poslovanja planirano je 60.750,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 750,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2002 Upravljanje imovinom Općine planirano u iznosu od 5.060.000,00 kuna

1. Održavanje objekata za redovito korištenje – režijski troškovi planirano u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 20.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 40.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda po posebnim propisima, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje zgrada u vlasništvu Općine planirano je 190.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

4. Za opremanje općinske zgrade planirano je 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Za kupnju zemljišta planirano je 95.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

6. Za izgradnju društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje planirano je 4.600.000,00 kuna 

7. Za rušenje derutnih zgrada u vlasništvu Općine planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2003 Prostorno planska dokumentacija planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.415.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 660.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 600.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

2. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 170.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za redovito održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje kanalske mreže planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje javno prometnih površina -  nogostupi planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje igrališta za djecu i mlade planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za nabavu opreme za održavanje javnih površina – Dilj Gora d.o.o. planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 2005 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.760.000,00 kuna

1. Za dogradnju sportskog objekta NKL Podcrkavlje u Podcrkavlju planirano je 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za izgradnju ograde i uređenje parkirališta na mjesnom groblju Podcrkavlje planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje središta Općine planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za investicijsko ulaganje na građevinskom objektu Brodski Zdenci planirano je 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za izgradnju vodovodnog sustava planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći

6. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Duboviku planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju sustava javne rasvjete u naselju Tomica (2.faza) planirano je 180.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za odvojak sa D53 prema groblju u Rastušju ( „Put u vinograde“) planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

9. Za odvojak sa LC Kindrovo – nerazvrstana cesta pored crkve u Kindrovu planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

10. Za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu planirano je 300.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za igrališta za djecu i mlade planirano je 75.000,00 kuna, od toga 37.500,00 kuna za postrojenja i opremu

12. Za energetsku obnovu – Društveni dom u Glogovici planirano je 570.000,00 kuna, od toga 85.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 484.500,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

13. Za energetsku obnovu – Sportski objekt u Brodskim Zdencima planirano je 610.000,00 kuna, od toga 91.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 518.500,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

14. Za energetsku obnovu – Sportski objekt u Podcrkavlju planirano je 595.000,00 kuna, od toga 89.250,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

15. Za energetsku obnovu – Sportski objekt u Tomici planirano je 510.000,00 kuna, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

16. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Donjem Slatiniku planirano je 10.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za izgradnju mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatniku planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

18. Za nadogradnju javne rasvjete planirano je 50.000,00 za građevinske objekte

19. Za izgradnju nogostupa u naselju Gornji Slatnik planirano je 100.000,0 kuna za građevinske objekte

20. Za izgradnju društvenog doma u naselju Matković Mala planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte 

21. Za izgradnju ograde na groblju u naselju Rastušje planirano je 60.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za izgradnju nadstrešnice na igralištu u naselju Donji Slatnik planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

23. Za sanaciju ceste u Trnovačkoj ulici planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

24. Za izgradnju pješačke staze u Ulici Vida Došena planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte

25. Za izgradnju ceste do groblja u Donjem Slatniku planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

26. Za sanaciju ceste i parkinga pokraj igrališta u Brodskim Zdencima planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

27. Za rekonstrukciju ceste “Put do groblja“ u Gornjem Slatniku planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

28. Za sanaciju ceste “Odvojak D53 prema k.br-111“ u Rastušju planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

29. Za izgradnju parkirališta kod doma u Rastušju planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

30. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine planirano je 620.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 2006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za opremanje društvenih domova planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 

2. Za postavljanje oglasnih ploča na području općine planirano je 15.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za poticaje za kupnju prve nekretnine planirano je 50.000,00 kuna 


Program 2007 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 50.000,0 kuna

1. Za poticanje poljoprivrednih djelatnosti planirano je 20.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

2. Za elementarne nepogode planirano je 30.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2008 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 260.600,00 kuna

1. Za sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za intervencije Javne vatrogasne postrojbe planirano je 5.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za razvoj sustava Civilne zaštite planirano je 105.600,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 42.600,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.500,00 kuna, rashodi za usluge 33.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.100,00 kuna

• Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 58.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 267.000,00 kuna

1. Za sportske stipendije planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.  Za djelovanje sportskih udruga planirano je 210.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za održavanje sportskih objekta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za dodatna ulaganja na sportskim objektima planirano je 27.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 12.000,00 kuna i 15.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2010 Javne potrebe u kulturi i religiji planirano je 87.000,00 kuna 

1. Za kulturno umjetnički amaterizam planirano je 30.000,00 kuna za za tekuće donacije

2. Za očuvanje sakralne baštine planirano je 30.000,00 kuna za kapitalne donacije

3. Za kulturne manifestacije od interesa za Općinu planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje škole sviranja planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć planirano u iznosu od 330.000,00 kuna 

1. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknadu za novorođenčad planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevnom drvu planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za stipendiranje studenata planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za darivanje povodom sv. Nikole planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2012 Predškolski odgoj i skrb o djeci planirano u iznosu od 60.000,00 kuna 

Za financiranje Male škole  planirano je 60.000,0 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2013 Javne potrebe u obrazovanju planirano u iznosu od 17.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje školskog pribora prvašićima planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje kazališnih i ostalih predstava planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje škole za djecu s teškoćama u razvoju planirano je 2.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za financiranje vanškolskih aktivnosti planirano je 5.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2014 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 185.000,00 kuna

1. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 105.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za financiranje rada skloništa za životinje planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sanaciju odlagališta otpada planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge, 

5. Za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za nadziranje divljih deponija planirano je 15.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 2015 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 985.357,00 kuna

1. Za poticanje zapošljavanja – Javni radovi planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 64.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 4.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 226.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 190.000,00 kuna i doprinosi na plaće 36.000,00 kuna

2. Za projekt „Zaželi – zaposli“  II planirano je 685.357,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 534.735,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 459.000,00 kuna i doprinosi na plaće 75.735,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.622,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 28.422,00 kuna, rashodi za usluge 8.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.600,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2016 Gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za selektivno skupljanje otpada planirano je 150.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 2017 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za prijevoz pokojnika na obdukciju planirano je 5.000,00 kuna za ostale nespomenute usluge.


PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PODCRKAVLJE 


Program 2018 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića planirana u iznosu od 946.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 946.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 656.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 91.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 95.000,00 kuna, rashodi za usluge 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Podcrkavlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2021. TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021.
  PREUZMI:

 6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2021.
  PREUZMI:

 10. II. Izmjene i dopune Općine Podcrkavlje za 2021
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više