Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Bukovica

  Kontakt podaci
  Općina Nova Bukovica
  Trg Franje Tuđmana 1
  OIB: 72006805985
  033 564 304
  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.novabukovica.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju nogostupa, cesta i ulica. U planu nam je izrada kanalizacijskog i vodovodnog sustava kako bi sva naselja imala vodu i kanalizaciju. Ulažemo u javnu rasvjetu, želimo postojeću zamijeniti s LED rasvjetom i tako uštedjeti. Planira se obnova Mjesnih domova na području Općine.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih s toga smo svim učenicima Osnovne škole omogućili besplatne udžbenike, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola, studentima dajemo stipendije i sufinanciramo Visoku školu u Virovitici.

Sufinanciramo boravak djece u vrtićima kao i predškolu, želimo omogućiti svoj djeci da kroz igru i zabavu uče i razvijaju se i tako pripremaju za školu.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Želimo očuvati našu povijest i kulturu s toga Udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih očuvali i pomogli da nas predstavljaju i prikazuju sve najbolje iz našeg kraja.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Nova Bukovica za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Bukovica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Bukovica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 4.535.000,00 kn 99,89 %
> Prihodi od poreza 573.000,00 kn 12,62 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.253.000,00 kn 49,63 %
> Prihodi od imovine 977.000,00 kn 21,52 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 732.000,00 kn 16,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.000,00 kn 0,11 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 2.000,00 kn 0,04 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 kn 0,07 %
UKUPNO 4.540.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Bukovica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.540.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Bukovica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.535.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 573.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 43.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice)i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.253.000,00- Pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 977.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 975.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 732.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 15.000,00 kuna,Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 402.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 315.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.050.000,00 kn 67,18 %
> Rashodi za zaposlene 540.500,00 kn 11,91 %
> Materijalni rashodi 1.675.000,00 kn 36,89 %
> Financijski rashodi 24.000,00 kn 0,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 285.500,00 kn 6,29 %
> Ostali rashodi 525.000,00 kn 11,56 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.350.000,00 kn 29,74 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.350.000,00 kn 29,74 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 140.000,00 kn 3,08 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 kn 2,20 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 40.000,00 kn 0,88 %
UKUPNO 4.540.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.540.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 3.050.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 540.500,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 450.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 19.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 71.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.675.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 592.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 31.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 412.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 285.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 525.000,00 kuna za Tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 1.350.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna za građevinske objekte


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 140.000,00 kuna

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiran u iznosu od 40.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavnička i izvršna tijela Općine Nova Bukovica planirano u iznosu od 930.000,00 kuna


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 930.000,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće i komisije planirano je 815.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za doprinose na plaće

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 387.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte

• Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Za Dan Općine planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za reprezentaciju planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za ostale rashode planirano je 60.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 59.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 717.500.000,00 KUNA


Program 1002 Uprava i administracija planirano u iznosu od 717.500,00 kuna

1. Za jedinstveni upravni odjel planirano je 643.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 536.500,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 450.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 kuna i doprinosi na plaću 67.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 107.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 31.000,00 kuna

2. Za rashode za redovno poslovanje planirano je 74.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 61.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.000,00 kuna za ostale financijske rashode


KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 1.998.000,00 KUNA


Program 1003 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 1.523.000,00 kuna

1. Za uređenje domova na području Općine planirano je 460.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna, kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna, građevinski objekti 250.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i financijskih institucija izvan javnog sektora 40.000,00 kuna

2. Uređenje poljskih puteva planirano je 100.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

3. Za materijal i dijelove za održavanje planirano je 45.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

4. Za usluge održavanja planirano je 90.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 87.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

5. Za opskrbu vodom planirano je 107.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna

6. Za gospodarenje otpadom planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 37.500,00 kuna za rashode za usluge

8. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 1.500,00 kuna za rashode za sluge

9. Za veterinarske usluge planirano je 69.000,00 kuna za rashode za usluge

10. Za uređenje prostora planirano je 78.000,00 kuna. od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

11. Za kanalizaciju planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1004 Opće usluge planirano u iznosu od 174.000,00 kuna

1. Za geodetsko katastarske usluge planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za ostale usluge planirano je 64.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 62.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna


Program 1005 Energija planirano u iznosu od 101.000,00 kuna 

Za energiju planirano je 101.000,00 kuna za rashode za usluge i materijal


Program 1006 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 200.000,00 kuna

Za nogostup planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 149.000,00 KUNA


Program 1007 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 149.000,00 kuna 

1. Za Vatrogastvo planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Crveni križ planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANE I ŠKOLSTVO PLANIRANO JE U IZNOSU OD 239.000,00 KUNA


Program 1009 Javne potrebe u obrazovanju i školstvu planirano u iznosu od 239.000,00 kuna

1. Za predškolski i školski odgoj planirano je 138.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga, rashodi za usluge 28.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 105.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

2. Za visoku školu za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za potpore studentima planirano je 36.000,00 kuna za Energija planirano u iznosu od 101.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za podmirenje troškova prijevoza učenicima srednjih škola planirano je 50.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Učeničku zadrugu Bukvica planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 60.000,00 KUNA


Program 1010 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 60.000,00 kuna

Za sportske klubove planirano je 60.000,00 kuna rashodi za materijal i energiju


SOCIJALNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 94.500,00 KUNA


Program 1011 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 94.500,00 kuna

1. Za organizaciju slijepih planirano je 500,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova stanovanja po Odluci o socijalnoj skrbi planirano je 4.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalna davanja planirano je 90.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA


Program 1008 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

Za Udruge u kulturi planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA


Program 1012 Rad udruga planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za donacije udrugama planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije


OSTALI RASHODI PLANIRANO U IZNOSU OD 32.000,00 KUNA


Program 1013 Ostali rashodi planirani u iznosu od 32.000,00 kuna

1. Za LAG Marinianis planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zavod za hitnu medicinu i dolazak liječnika specijalista planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Nova Bukovica za 2017 godinu sa projekcijama za 2018 i 2019 godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2017 godinu sa projekcijama za 2018 i 2019 godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica od 01.01 - 30.06.2017.
  PREUZMI: