Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Bukovica

  Kontakt podaci
  Općina Nova Bukovica
  Trg Franje Tuđmana 1
  OIB: 72006805985
  033 564 304
  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Proračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet straniciwww.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.novabukovica.hr.

Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna, stoga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca planiramo izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju nogostupa, cesta i ulica. U planu nam je izrada kanalizacijskog i vodovodnog sustava kako bi sva naselja imala vodu i kanalizaciju. Ulažemo u javnu rasvjetu, želimo postojeću zamijeniti s LED rasvjetom i tako uštedjeti. Planira se obnova mjesnih domova na području općine.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih s toga smo svim učenicima Osnovne škole omogućili besplatne udžbenike, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola, studentima dajemo stipendije i sufinanciramo Visoku školu u Virovitici.

Sufinanciramo boravak djece u vrtićima kao i predškolu, a time želimo omogućiti svoj djeci da kroz igru i zabavu uče i razvijaju se i tako pripremaju za školu. Istovremeno roditeljima te djece želimo omogućiti bolje ili barem iste uvjete koje bi imali u nekoj drugoj, razvijenijoj sredini, te tako ih potaknuti da ostanu ovdje i ne planiraju iseljavanje.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Želimo očuvati našu povijest i kulturu s toga udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih očuvali i pomogli da nas predstavljaju i prikazuju sve najbolje iz našeg kraja.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam to i napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 13.11.2017. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir, na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, a prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2018. godinu


Vaš načelnik!

Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Bukovica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Bukovica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. To znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 4.972.300,00 kn 99,27 %
> Prihodi od poreza 523.000,00 kn 10,44 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.781.400,00 kn 55,53 %
> Prihodi od imovine 977.000,00 kn 19,51 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 690.900,00 kn 13,79 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.500,00 kn 0,73 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 25.000,00 kn 0,50 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 11.500,00 kn 0,23 %
UKUPNO 5.008.800,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Bukovica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.008.800.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Bukovica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.972.300,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 523.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu 450.000,00 kuna, stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 3.000,00 kuna, povremeni porezi na imovinu 40.000,00 kuna, porez na promet 20.000,00 kuna i porezi na korištenje dobra ili izvođenje aktivnosti 10.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice)i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.781.400,00 kuna, od toga tekuće pomoći iz proračuna 2.581.400,00 kuna i kapitalne pomoći iz proračuna 200.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 977.000,00 kuna, od toga kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.000,00 kuna, naknada za koncesije 20.000,00 kuna, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 890.000,00 kuna, naknada za korištenje nefinancijske imovine 15.000,00 kuna i ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 690.900,00 kuna, od toga ostale upravne pristojbe i naknade 5.000,00 kuna, prihodi vodnog gospodarstva 20.000,00 kuna, doprinosi za šume 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi 200.900,00 kuna, komunalni doprinosi 20.000,00 kuna, komunalne naknade 290.000,00 kuna i naknade za priključak 5.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 36.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.500,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.848.800,00 kn 76,84 %
> Rashodi za zaposlene 540.500,00 kn 10,79 %
> Financijski rashodi 14.000,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 335.500,00 kn 6,70 %
> Ostali rashodi 797.000,00 kn 15,91 %
> Materijalni rashodi 2.161.800,00 kn 43,16 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.060.000,00 kn 21,16 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.060.000,00 kn 21,16 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00 kn 2,00 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 kn 2,00 %
UKUPNO 5.008.800,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.008.800,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.848.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 540.500,00, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 19.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 64.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.500,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.161.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima u iznosu od 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.007.000,00 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 770.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 18.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 296.800,00 kuna. 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 kuna, od toga bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.000,00 kuna i zatezne kamate 1.000,00 kuna.

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 335.500,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna (darovi djeci za sv. Nikolu), naknade građanima i kućanstvima u novcu 240.500,00 kuna(sufinanciranje vrtića, programa pomoć u kući, stipendije, pomoć novorođenoj djeci, podmirenje troškova ogrijeva) i naknade građanima i kućanstvima u naravi 90.000,00 kuna (sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i nabava školskih knjiga Osnovna škola).

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 797.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu (župa Uznesenja BDM Nova Bukovica, političke stranke, DVD Nova Bukovica Brezik, školska kuhinja, nabava vatrogasnog vozila, VŠMTI, civilna zaštita, arheološko nalazište Sjenjak, HGSS, Hrvatski crveni križ, učenička zadruga i  udruge sa područja općine Nova Bukovica).


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 1.060.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.060.000,00 kuna, od toga građevinski objekti u iznosu od 960.000,00 kuna i postrojenje i oprema u iznosu od  100.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavnička i izvršna tijela Općine Nova Bukovica planirano u iznosu od 755.800,00 kuna


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 755.800,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće i komisije planirano je 425.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 271.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 221.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

• Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Za Dan Općine planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za reprezentaciju planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za ostale rashode planirano je 275.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 174.800,00 kuna, od toga rashodi za materijal i  energiju 110.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.800,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za zatezne kamate


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 718.500.000,00 KUNA


Program 1002 Uprava i administracija planirano u iznosu od 718.500,00 kuna

1. Za jedinstveni upravni odjel planirano je 634.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 540.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 64.000,00 kuna i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenost 7.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 94.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.000,00 kuna

2. Za rashode za redovno poslovanje planirano je 84.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 71.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 5.000,00 kuna i usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa


KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 2.153.000,00 KUNA


Program 1003 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 1.473.000,00 kuna

1. Za uređenje domova na području Općine planirano je 450.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 250.000,00 kuna

2. Uređenje poljskih putova planirano je 240.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

3. Za materijal i dijelove za održavanje planirano je 70.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

4. Za usluge održavanja planirano je 120.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 kuna, ostale usluge 37.000,00 kuna i premije osiguranja 3.000,00 kuna

5. Za opskrbu vodom planirano je 7.000,00 kuna za komunalne usluge

6. Za gospodarenje otpadom planirano je 120.000,00 kuna od toga komunalne usluge 30.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 20.000,00 kuna i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 70.000,00 kuna

7. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 37.500,00 kuna za rashode za usluge

8. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 1.500,00 kuna za rashode za sluge

9. Za veterinarske usluge planirano je 69.000,00 kuna za rashode za usluge

10. Za uređenje prostora planirano je 158.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 155.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.000,00 kuna i naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.000,00 kuna

11. Za kanalizaciju planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1004 Opće usluge planirano u iznosu od 314.000,00 kuna

1. Za geodetsko katastarske usluge planirano je 160.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge

2. Za ostale usluge planirano je 154.000,00 kuna, od toga usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 kuna, komunalne usluge 5.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 25.000,00 kuna, ostale usluge 120.000,00 kuna i pristojbe i naknade 2.000,00 kuna


Program 1005 Energija planirano u iznosu od 106.000,00 kuna 

Za energiju planirano je 106.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1006 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 260.000,00 kuna

Za nogostup planirano je 260.000,00 kuna za građevinske objekte


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 404.000,00 KUNA


Program 1007 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 404.000,00 kuna 

1. Za Vatrogastvo planirano je 385.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za HGSS planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za Crveni križ planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


OBRAZOVANE I ŠKOLSTVO PLANIRANO JE U IZNOSU OD 252.000,00 KUNA


Program 1009 Javne potrebe u obrazovanju i školstvu planirano u iznosu od 252.000,00 kuna

1. Za predškolski i školski odgoj planirano je 123.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 kuna za intelektualne usluge

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima u naravi 40.000,00 kuna

2. Za visoku školu za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za potpore studentima planirano je 64.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za podmirenje troškova prijevoza učenicima srednjih škola planirano je 50.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Učeničku zadrugu Bukvica planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 131.500,00 KUNA


Program 1011 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 131.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje projekta POMOĆ U KUĆI – prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom – II planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za organizaciju slijepih planirano je 500,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za podmirenje troškova stanovanja po Odluci o socijalnoj skrbi planirano je 4.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za socijalna davanja planirano je 107.000,00 kuna za stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 85.000,00 KUNA


Program 1008 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za Udruge u kulturi planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za vjerske zajednice planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 260.000,00 KUNA


Program 1012 Rad udruga planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

Za donacije udrugama planirano je 260.000,00 kuna za tekuće donacije


OSTALI RASHODI PLANIRANO U IZNOSU OD 249.000,00 KUNA


Program 1013 Ostali rashodi planirani u iznosu od 249.000,00 kuna

1. Za LAG Marinianis planirano je 4.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zavod za hitnu medicinu i dolazak liječnika specijalista planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ceste planirano je 225.000,00 kuna od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 75.000,00 kuna i ceste, željeznice i ostali prometni objekti 150.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti