Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Bukovica

  Kontakt podaci
  Općina Nova Bukovica
  Trg Franje Tuđmana 1
  OIB: 72006805985
  033 564 304
  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.novabukovica.hr.

Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna, stoga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca planiramo izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju nogostupa, cesta i ulica. U planu nam je izrada kanalizacijskog i vodovodnog sustava. Ulažemo u održavanje i uređenje javne rasvjete, poljskih puteva, dječjih igrališta, javnih površina i groblja.

U planu je uređenje Doma Brezik, uređenje Doma Donja Bukovica, Uređenje Doma Bukovački Antunovac, uređenje Doma u Novoj Bukovici, uređenje Doma u Dobroviću, izgradnja Doma Gonje Viljevo i Bjelkovac i dogradnja Doma u Miljevicma.

Obrazovanje mladih nam je jako bitno s toga smo i ove godine svim učenicima Osnovne škole omogućili besplatne udžbenike, sufinanciramo prijevoz učenicima srednjih škola, studentima dajemo stipendije i sufinanciramo pomoćnika u nastavi.

Sufinanciramo boravak djece u vrtićima kao i predškolu, a time želimo omogućiti svoj djeci da kroz igru i zabavu uče i razvijaju se i tako pripremaju za školu. Istovremeno roditeljima te djece želimo omogućiti bolje ili barem iste uvjete koje bi imali u nekoj drugoj, razvijenijoj sredini, te tako ih potaknuti da ostanu ovdje i ne planiraju iseljavanje.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Želimo očuvati našu povijest i kulturu s toga udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih očuvali i pomogli da nas predstavljaju i prikazuju sve najbolje iz našeg kraja.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam to i napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 14.11.2018. do 28.11.2018. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš načelnik!

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Bukovica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Bukovica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. To znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.175.000,00 kn 99,73 %
> Prihodi od poreza 3.273.000,00 kn 35,58 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.252.000,00 kn 46,22 %
> Prihodi od imovine 961.000,00 kn 10,45 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 689.000,00 kn 7,49 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.000,00 kn 0,27 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 25.000,00 kn 0,27 %
UKUPNO 9.200.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI 

Ukupni prihodi Općine Nova Bukovica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.200.000.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Bukovica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.175.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.273.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu 3.200.000,00 kuna, porez na imovinu 53.000,00 kuna, porez na robu i usluge 20.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.252.000,00 kuna, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 961.000,00 kuna, od toga kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine 960.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 689.000,00 kuna, od toga ostale upravne pristojbe i naknade 5.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 392.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade 292.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.878.000,00 kn 63,89 %
> Rashodi za zaposlene 886.600,00 kn 9,64 %
> Materijalni rashodi 3.694.400,00 kn 40,16 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,09 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 432.500,00 kn 4,70 %
> Ostali rashodi 856.500,00 kn 9,31 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.222.000,00 kn 35,02 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.222.000,00 kn 35,02 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 100.000,00 kn 1,09 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000,00 kn 1,09 %
UKUPNO 9.200.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.200.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.878.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 886.600,00, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 698.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 117.600,00 kuna i doprinosi na plaće 71.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.694.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 78.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.325.000,00 kuna, rashodi za usluge 936.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.400,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 432.500,00 kuna, 

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 856.500,00 kuna zatekuće donacije u novcu (župa Uznesenja BDM Nova Bukovica, političke stranke, DVD Nova Bukovica Brezik, školska kuhinja, nabava vatrogasnog vozila, VŠMTI, civilna zaštita, arheološko nalazište Sjenjak, HGSS, Hrvatski crveni križ, učenička zadruga i  udruge sa područja općine Nova Bukovica).


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 3.222.000,00 kuna

Rashodi za građevinske objekte 3.212.000,00 kuna, i  rashodi za nabavu oprema ostale namjene 10.000,00 kuna. 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoruOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 1.138.400,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće i komisije planirano je 451.400,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 317.400,00 kuna, od toga rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.400,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za tekuće donacije 

• Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za Dan Općine planirano je 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za reprezentaciju planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za ostale rashode planirano je 592.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 591.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 552.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna 


Program 1002 Uprava i administracija planirano u iznosu od 1.055.600,00 kuna

1. Za jedinstveni upravni odjel planirano je 983.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 886.600,00 kuna, od toga plaće (bruto) 698.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 117.600,00 kuna i doprinosi na plaće 71.000,00 kuna za plaće Jedinstvenog upravnog odjela i javnih radova

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 97.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 78.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna

2. Rashode za redovno poslovanje planirani u iznosu od 72.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 38.000,00 kuna i rashodi za usluge 27.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa


Program 1003 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 3.997.000,00 kuna

1. Za uređenje domova na području Općine planirano je 2.900.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 950.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.950.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Uređenje poljskih putova planirano je 400.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

3. Za materijal i dijelove za održavanje planirano je 80.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

4. Za usluge održavanja planirano je 115.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 112.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

5. Za opskrbu vodom planirano je 7.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za gospodarenje otpadom planirano je 35.000,00 kuna za rashode za usluge – iznošenje i odvoz smeća

7. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 57.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za veterinarske usluge – higijeničarska služba, planirano je 69.000,00 kuna za rashode za usluge

10.Za uređenje prostora planirano je 133.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 1.000,00 kuna

11. Za kanalizaciju planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte - sufinanciranje izgradnje kanalizacije Nova Bukovica


Program 1004 Opće usluge planirano u iznosu od 339.000,00 kuna

1. Za geodetsko katastarske usluge planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za ostale usluge planirano je 329.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 327.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna


Program 1005 Energija planirano u iznosu od 95.000,00 kuna 

Za energiju planirano je 95.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1006 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 1.042.000,00 kuna

Za nogostup Nova Bukovica planirano je 1.042.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1007 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 399.000,00 kuna 

1. Za Vatrogastvo planirano je 375.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu – redovna sredstva i sufinanciranje projekata 

2. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za HGSS planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za Crveni križ planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 1008 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za udruge u kulturi planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za vjerske zajednice planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Javne potrebe u obrazovanju i školstvu planirano u iznosu od 501.500,00 kuna

1. Za predškolski i školski odgoj planirano je 326.500,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 148.000,00 kuna za rashode za usluge

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 165.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 13.500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za visoku školu za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za potpore studentima planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – stipendije i školarine

4. Za podmirenje troškova prijevoza i stanovanja učenicima srednjih škola planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Učeničku zadrugu Bukvica planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 126.500,00 KUNA


Program 1011 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 112.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje projekta POMOĆ U KUĆI – prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom – II planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za organizaciju slijepih planirano je 500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za podmirenje troškova stanovanja po Odluci o socijalnoj skrbi planirano je 4.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za socijalna davanja planirano je 88.000,00 kuna, od toga 83.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1012 Rad udruga planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za donacije udrugama planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Ostali rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna

1. Za LAG Marinianis planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zavod za hitnu medicinu i dolazak liječnika specijalista planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ceste planirano je 95.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna i građevinski objekti 20.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Nova Bukovica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu
  PREUZMI: