Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Bukovica

  Kontakt podaci
  Općina Nova Bukovica
  Trg Franje Tuđmana 1
  OIB: 72006805985
  033 564 304
  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.novabukovica.hr.

Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili sredstva iz Proračuna, stoga Vam predstavljamo Proračun za građane.

I ove godine nastojimo ulagati u unaprjeđenje i uređenje Općine Nova Bukovica. Osigurali smo sredstva za izgradnju nogostupa u Novoj Bukovici, Miljevcima i Breziku. U programu komunalna infrastruktura izdvojili smo veći dio sredstava za uređenje zgrada kulturnih institucija, a odnosi se na uređenje Doma Brezik, Donja Bukovica, Dobrović, Bukovački Antunovac i Dom kulture u Novoj Bukovici, izgradnju doma Bjelkovac i Gornje Viljevo  te uređenje poljskih puteva.

Proračunskim sredstvima planiramo financirati i razne usluge održavanja, dimnjačarskih, veterinarskih, geodetskih usluga i nabave kanti za otpad. Tekuće i investicijsko održavanje groblja na području Općine. 

Demografskim mjerama na području Općine Nova Bukovica nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Kao najbitnijim članovima društva osigurali smo sredstva za izgradnju dječjeg vrtića u Novoj Bukovici i dječjih igrališta. Sufinanciramo boravak djece koja pohađaju vrtić i isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu od 3.000,00 kuna.

Svojim školarcima planiramo sufinancirati mjesečne karte i troškove stanovanja učenicima srednjih škola koji se školuju i žive izvan mjesta u iznosu od 500,00 kuna. Proračunskim sredstvima planiramo izdvojiti i za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, školske kuhinje i male škole.

Podupiremo i naše studente te dodjeljujemo stipendije 10 studenta mjesečnim iznosom od 800,00 kuna.

Potrebitim stanovnicima slabijeg imovinskog stanja s područja Općine nastojimo osigurati sredstva za jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam to i napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 08.11.2019. do 08.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Nova Bukovica za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Bukovica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Bukovica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. To znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.



Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.987.000,00 kn 99,64 %
> Prihodi od poreza 3.341.200,00 kn 22,21 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.759.500,00 kn 64,89 %
> Prihodi od imovine 1.122.000,00 kn 7,46 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 764.300,00 kn 5,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.500,00 kn 0,36 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 53.500,00 kn 0,36 %
UKUPNO 15.040.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI 


Ukupni prihodi Općine Nova Bukovica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.040.500,00 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Bukovica za 2020 godinu planirani su u iznosu od 14.987.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.341.200,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu 3.260.000,00 kuna, porez na imovinu 53.200,00 kuna, porez na robu i usluge 28.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.759.500,00 kuna, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.112.000,00 kuna, od toga kamate na depozite po viđenju 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine 1.121.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 764.300,00 kuna, od toga upravne pristojbe 2.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 472.300,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade 290.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 53.500,00 kuna  za prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava. 



Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.856.100,00 kn 38,94 %
> Rashodi za zaposlene 717.800,00 kn 4,77 %
> Materijalni rashodi 3.022.800,00 kn 20,10 %
> Financijski rashodi 8.000,00 kn 0,05 %
> Subvencije 2.000,00 kn 0,01 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 432.500,00 kn 2,88 %
> Ostali rashodi 1.673.000,00 kn 11,12 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.127.000,00 kn 60,68 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.127.000,00 kn 60,68 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 57.400,00 kn 0,38 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 57.400,00 kn 0,38 %
UKUPNO 15.040.500,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Bukovica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.040.500,00 kuna

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Nova Bukovica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.856.100,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 717.800,00, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 629.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 16.800,00 kuna i doprinosi na plaće 72.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.022.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 88.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.369.500,00 kuna, rashodi za usluge 1.170.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 383.800,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna

4. Subvencije planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 432.500,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.673.000,00 kuna, od toga 1.473.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu (župa Uznesenja BDM Nova Bukovica, političke stranke, DVD Nova Bukovica Brezik, školska kuhinja, VŠMTI, civilna zaštita, arheološko nalazište Sjenjak, HGSS, Hrvatski crveni križ, učenička zadruga i  udruge sa područja općine Nova Bukovica) i 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 9.127.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 3.627.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 8.935.000,00 kuna, postrojenja i opremu 162.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 57.400,00 kuna

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 57.400,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 945.400,00 kuna

1. Za Općinsko vijeće i komisije planirano je 601.400,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 178.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 65.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• Subvencije planirano u iznosu od 2.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora financirano od općih prihoda i primitaka

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za građevinske objekte i 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od općih prihoda i primitaka

• Za izdatke za dionice i udjele u glavnici planirano je u iznosu od 57.400,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru financirano od općih prihoda i primitaka

• Za materijalne rashode planirano je iznosu od 160.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode financirano od prihoda za posebne namjne

2. Za Dan Općine planirano je 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 

3. Za reprezentaciju planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za ostale rashode planirano je 244.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode financirano od općih prihoda i primitaka

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju financirano od pomoći


Program 1002 Uprava i administracija planirano u iznosu od 906.300,00 kuna

1. Za jedinstveni upravni odjel planirano je 833.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 717.800,00 kuna, od toga plaće (bruto) 629.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.800,00 kuna i doprinosi na plaće 72.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 97.500,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 88.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i 3.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Materijalni rashodi planirano u iznosu od 8.000,00 kuna za naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa financirani od prihoda za posebne namjene 

2. Rashode za redovno poslovanje planirani u iznosu od 73.000,00 kuna, od toga:

• Materijalne rashode planirano je 66.000,00 kuna, od toga rashodi za materija i energiju planirani u iznosu od 39.000,00 kuna i rashodi za usluge planirani u iznosu od 27.000,00 kuna

• Financijske rashode planirano je 7.000,00 kuna za ostale financijske rashode


Program 1003 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 3.190.000,00 kuna

1. Za uređenje domova na području Općine planirano je 2.220.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 475.000,00 kuna za rashode za materijal i usluge financirano od općih prihoda i primitaka 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.005.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od općih prihoda i primitaka

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 740.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od pomoći

2. Uređenje poljskih putova planirano je 150.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

3. Za materijal i dijelove za održavanje planirano je 75.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

4. Za usluge održavanja planirano je 95.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

5. Za opskrbu vodom planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za gospodarenje otpadom planirano je 177.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 152.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano od pomoći

7. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 65.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za veterinarske usluge planirano je 69.000,00 kuna za rashode za usluge

10. Za uređenje prostora planirano je 133.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 1.000,00 kuna

11. Za kanalizaciju planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći financirano od vlastitih prihoda


Program 1004 Opće usluge planirano u iznosu od 823.300,00 kuna

1. Za geodetsko katastarske usluge planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za ostale usluge planirano je 818.300,00 kuna, od toga:

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 477.800,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga 476.000,00 kuna za rashode za usluge i 1.800,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 340.500,00 kuna financirano od pomoći, od toga 140.000,00 kuna za rashode za materijal i usluge i 200.000,00 kuna za rashode za usluge 


Program 1005 Energija planirano u iznosu od 95.000,00 kuna 

Za energiju planirano je 95.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1006 Kapitalna ulaganja planirana u iznosu od 1.260.000,00 kuna

Za nogostup planirano je 1.260.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.160.00,00 kuna financirani iz općih prihoda i primitaka i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kuna financirani iz pomoći


Program 1007 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 974.000,00 kuna 

1. Za Vatrogastvo planirano je 935.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za HGSS planirano je 7.000,00 kuna za tekuće donacije 

4. Za Crveni križ planirano je 22.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1008 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za udruge u kulturi planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za vjerske zajednice planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Javne potrebe u obrazovanju i školstvu planirano u iznosu od 5.924.000,00 kuna

1. Za predškolski i školski odgoj planirano je 5.749.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.000,00 kuna za rashodi za usluge financirano od općih prihoda i primitaka

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 165.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financirano od općih prihoda i primitaka 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna za građevinske objekte financirano od pomoći

2. Za visoku školu za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za potpore studentima planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – stipendije i školarine

4. Za podmirenje troškova prijevoza i stanovanja učenicima srednjih škola planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za Učeničku zadrugu Bukvica planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 90.000,00 kuna 

Za Sportske klubove planirano je 90.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1011 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 112.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje projekta POMOĆ U KUĆI – prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom – II planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za organizaciju slijepih planirano je 500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za podmirenje troškova stanovanja po Odluci o socijalnoj skrbi planirano je 4.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za socijalna davanja planirano je 88.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 83.000,00 kuna i ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1012 Rad udruga planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za donacije udrugama planirano je 300.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Ostali rashodi planirani u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za LAG Marinianis planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zavod za hitnu medicinu i dolazak liječnika specijalista planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ceste planirano je 280.000,00 kuna za građevinske objekte




Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Nova Bukovica za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI: