Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Podravski

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Podravski
  Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski
  OIB: 89238941129
  048 816 066
  opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Proračun za građane za 2019. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Podravski prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klostarpodravski.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Prugovoc - Kozarevac, izgradnju vodovodne mreže, izgradnju kanalizacije, izgradnju parkirališta i šetališta na području Općine, izgradnju groblja, te održavanje javnih površina, dječjih igrališta, javne rasvjete i groblja.

U planu je obnova zgrade Vatrogasnog doma, obnova zgrade nogometnog kluba Mladost kao i obnova Društvenog doma u Budančevici, uređenje Poučno – edukativne pješačke staze „Veliki Brijeg“ Kozarevac, izgradnja dječjeg igrališta Kozarevac i drugo.

Dva velik projekta koja želimo realizirate jesu izrada sportske dvorane u OŠ Kloštar podravski, jer želimo našoj djeci pružiti sve najbolje uvjete za učenje i razvijanje. I drugi projekt je izgradnje tržnice u Općini Kloštar Podravski.

Očuvanje okoliša nam je jako bitno s toga smo dio novca izdvojili za sanaciju odlagališta otpada, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i izgradnju reciklažnog dvorišta.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu i financiramo provođenje programa predškole.

Započeli smo s projektom „ZAŽELI“, ovaj projekt namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Tako ćemo zaposliti 11 žena s područja naše Općine i pružiti skrb starijim i nemoćnim osobama kojima je pomoć najpotrebnija. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Podravski za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kloštar Podravski za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Podravski koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Podravski kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Kloštar Podravski možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 36.302.500,00 kn 99,67 %
> Prihodi od poreza 3.029.000,00 kn 8,32 %
> Pomoći od subjekata unutar opće države 29.713.500,00 kn 81,58 %
> Prihodi od imovine 2.250.000,00 kn 6,18 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.190.000,00 kn 3,27 %
> Ostali prihodi 120.000,00 kn 0,33 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 kn 0,27 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 50.000,00 kn 0,14 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,14 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 21.000,00 kn 0,06 %
> Primljene otplate glavnice danih zajmova 20.000,00 kn 0,05 %
> Primici od zaduživanja 1.000,00 kn 0,00 %
UKUPNO 36.423.500,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljene otplate glavnice danih zajmova
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kloštar Podravski za 2019. godinu planirani su u iznosu od 36.302.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.029.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.729.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 250.000,00 kuna;

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 29.713.500,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.500.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 28.213.500,00 kuna,;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.250.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 2.240.000,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.190.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe 10.000,00 kuna i prihodi po posebnim propisima 1.180.000,00 kuna

5. Ostali prihodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga vlastiti prihodi 100.000,00 kuna i kazne 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga prihodi o prodaje građevinskih objekata 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 30.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga primljene otplate glavnice danih zajmova 20.000,00 kuna i primici od zaduživanja 1.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.791.500,00 kn 12,87 %
> Rashodi za zaposlene 480.000,00 kn 1,29 %
> Financijski rashodi 60.000,00 kn 0,16 %
> Subvencije 100.000,00 kn 0,27 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 594.000,00 kn 1,59 %
> Naknade građanima i kućanstvima 425.000,00 kn 1,14 %
> Ostali rashodi 1.195.500,00 kn 3,21 %
> Materijalni rashodi 1.937.000,00 kn 5,20 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.051.500,00 kn 80,69 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 kn 0,27 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.951.500,00 kn 80,42 %
Otplate glavnice kredita 1.000.000,00 kn 2,69 %
> Otplate glavnice primljenih zajmova osiguravajućih društava u javnom sektoru 1.000.000,00 kn 2,69 %
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja/manjak prihoda 1.400.000,00 kn 3,76 %
UKUPNO 37.243.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Otplate glavnice primljenih zajmova osiguravajućih društava u javnom sektoru
Vlastiti izvori - rezultat poslovanja/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 001 Redovan ra predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale ne spomenute rashode poslovanja;

2. Za promidžbu Općine planirano je 50.000,00 kuna reprezentaciju.


Program 002 redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.611.000,00 kuna

1. Za osnovne troškove funkcioniranja planirano je 1.526.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 581.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 69.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 132.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

• Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl.

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 255.000,00 kuna za pomoći unutar opće države

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 1.000,00 kuna i izvanredni rashodi 19.000,00 kuna

2. Nabava opreme za potrebe redovitog funkcioniranje planirano u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i računalni programi 35.000,00 kuna


Program 003 Tekuće i investicijsko održavanje imovine planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 004 Komunalno KP d.o.o. planirano u iznosu od 1.230.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.00,00 kuna

3. Za održavanje javnih površina i ostalo planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna ia rashodi za usluge 20.000,00 kuna

4. Za održavanje smetlišta planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal u energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

5. Za komunalne usluge planirano je 800.000,00 kuna za komunalne usluge

6. Održavanje odvodnih kanala za oborinske vode planirano u iznosu od 30.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 005 Socijalna i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 425.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 345.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 kuna, pomoć za ogrijev 75.000,00 kuna, pomoć za stanovanje 40.000,00 kuna, pomoć studentima 50.000,00 kuna, pomoć srednjoškolcima 40.000,00 kuna i pomoć za novorođenčad 40.000,00 kuna

2. Za ostale naknade iz proračuna u naravi planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga darovi 65.000,00 kuna i klub Mariška 15.000,00 kuna


Program 006 Religija, kultura, šport i ostale društvene djelatnosti planirano u iznosu od 1.195.500,00 kuna

Za religiju planirano je 40.000,00 kuna, kulturu 61.500,00 kuna, šport 519.000,00 kuna, vatrogastvo 100.000,00 kuna, civilna zaštita 25.000,00 kuna, političke stranke 19.500,00 kuna, bibliobus 7.000,00 kuna, Crveni križ 20.000,00 kuna, ostale društvene djelatnosti 398.000,00 kuna i HGSS 5.000,00 kuna


Program 007 Izgradnja i nabava poslovnih i građevinskih objekata planirano u iznosu od 31.672.000,00 kuna

1. Za poduzetničku zonu planirano je 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu i građevinske objekte

2. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

3. Za općinski vodovod – izgradnja vodovodne mreže na području Općine planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za sportsku dvoranu planirano je 10.000.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za poslovne objekte društvene Domove i mrtvačnice na području Općine planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za poslovne objekte – Društveni domovi nabava inventara na području Općine planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za ostale građevinske objekte – spomenici planirano je 7.000,00 kuna, od toga obnova spomenika Limbuš 1.000,00 kuna, obnova spomenika Sveta Obitelj 1.000,00 kuna i arheološki lokalitet – Gorbonuk 5.000,00 kuna

8. Za Dječji vrtić – Dom Oderijan planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za rekonstrukciju plinske mreže na području naselja Općine Kloštar Podravski planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za sanaciju odlagališta otpada planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za izgradnju Etno kuće u naselju Kloštar Podravski planirano je 5.000,00 kuna za građevinske objekte

12. Za izgradnju parkirališta/igrališta u naseljima Općine Kloštar Podravski planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za prijevozna sredstva planirano je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu

14. Za dokumentaciju – priprema projekata za EU fondove planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za poslovni objekt – Zgrada općine planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

16. Za ostale građevinske objekte – asfaltiranje pješačkih staza na području Općine planirano u iznosu od 300.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Prugovoac – Kozarevac planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte

18. Za videonadzor na području Općine planirano je 50.000,00 kuna ostale građevinske objekte

19. Za legalizaciju objekata i izradu projektne dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

20. Za Akcijski plan održavanja energetskog razreda planirano je 5.000,00 kuna

21. Za projekt izgradnje kanalizacije u aglomeraciji Općine Kloštar Podravski planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za postavljanje semafora s mjeračem brzine planirano je 5.000,00 kuna

23. Za izgradnju turističkog naselja planirano je 5.000,00 kuna

24. Za izgradnju parka i šetališta u naselju Budančevica planirano je 50.000,00 kuna

25. Za izgradnju groblja na području Općine Kloštar Podravski planirano je 10.000,00 kuna

26. Za rekonstrukciju i adaptaciju športsko-vatrogasnih domova na području Općine planirano je 100.000,00 kuna

27. Za otplatu glavnice primljenog kredita od tuzemnih kreditnih institucija planirano je 1.000.000,00 kuna

28. Za energetsku obnovu zgrade Vatrogasnog doma KP planirano je 500.000,00 kuna

29. Za obnovu sportskog objekta „NK MLADOST“ planirano je 800.000,00 kuna

30. Za „ZAŽELI“ program zapošljavanja žena planirano je 1.900.000,00 kuna

31. Za adaptaciju i uređenje za javnu namjenu planirano je500.000,00 kuna

32. Za dječje igralište Kozerevac planirano je 200.000,00 kuna

33. Za izgradnju platforme za prijevoz osoba s invaliditetom planirano je 250.000,00 kuna

34. Za nabavu i zamjenu cestovnih svjetiljki planirano je 300.000,00 kuna

35. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada planirano je 100.000,00 kuna

36. Za poučno – edukativnu pješačku stazu „Veliki Brijeg“ planirano je 800.000,00 kuna 

37. Za energetsku obnovu Društvenog doma Bundačevica planirano je 500.000,00 kuna 

38. Za polivalentni objekt javne namjene – TRŽNICA planirano je 9.000.000,00 kuna

39. Za izgradnju tribine planirano je 150.000,00 kuna

40. Za opremanje pozornice Dom Kloštar Podravski planirano je 250.000,00 kuna

41. Za izradu projektno tehničke dokumentacije za objekt TRŽNICA planirano je 

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021.
    PREUZMI:

  2. Proračun Općine Kloštar Podravski za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021.
    PREUZMI: