Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Podravski

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Podravski
  Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski
  OIB: 89238941129
  048 816 066
  opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Proračun za građane za 2020. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Podravski prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klostarpodravski.hr.

Kroz projekt Proračun za građane želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima.

I ove godine dio sredstava iz proračuna planirani smo za asfaltiranje nerazvrstanih prometnica i pješačkih staza na području Općina Kloštar Podravski, rekonstrukciju i adaptaciju športsko-vatrogasnih domova, modernizaciju javne rasvjete te održavanje javnih površina.

Ključni projekt u 2020. godini je izgradnja sportske dvorane koja je od  iznimne važnosti za društvo, kulturu i sport, a naročito za mnogobrojnu djecu koja pohađaju školu u neposrednoj blizini dvorane te će im se omogućiti održavanje tjelesne kulture u Sportskoj dvorani kao i korištenje iste za udruge i klubove koji djeluju na području naše Općine.

Za naše najmlađe stanovnike preuredili smo Društveni dom u Oderjanu u dječji vrtić, koji je u potpunosti prilagođen vrtićkim sadržajima, kako bi se djeca kroz igru i zabavu pripremala za školu. U vrtić je upisano 20 djece u mješovitu odgojnu skupinu. U planu je izrada projektne dokumentacije za gradnju novog vrtića koji će imati tri odgojne skupine kako bi što više djece s područja naše Općine moglo biti upisano.

Roditeljima novorođene djece osigurali smo sredstva za isplatu jednokratnih pomoći u vrijednosti od 500,00 kuna.

Prvim razredima osnovne škole financiramo nabavu radnih bilježnica, te sufinanciramo prijevoz učenika u punom iznosu, a studentima mjesečno isplaćujemo pomoć od 100,00 kuna.

U planu je izgradnjom reciklažnog dvorišta, kojim će se osigurati infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada što predstavlja preduvjet za smanjenje komunalnog otpada koje se odlaže na odlagališta.

Započeli smo s projektom „ZAŽELI“, ovaj projekt namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Tako ćemo zaposliti 11 žena s područja naše Općine i pružiti skrb starijim i nemoćnim osobama kojima je pomoć najpotrebnija. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 


Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 18.11.2019. do 01.12.2019. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Podravski za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Podravski koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Podravski kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun Općine Kloštar Podravski možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 17.805.495,65 kn 84,96 %
> Prihodi od poreza 2.090.000,00 kn 9,97 %
> Pomoći od subjekata unutar države 12.155.495,65 kn 58,00 %
> Prihodi od imovine 2.250.000,00 kn 10,74 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prorpisima 1.190.000,00 kn 5,68 %
> Ostali prihodi 120.000,00 kn 0,57 %
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja 100.000,00 kn 0,48 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 50.000,00 kn 0,24 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,24 %
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja 3.051.000,00 kn 14,56 %
> Primljene otplate glavnice danih zajmova 3.050.000,00 kn 14,55 %
> Primici od zaduživanja 1.000,00 kn 0,00 %
UKUPNO 20.956.495,65 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od subjekata unutar države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim prorpisima
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljene otplate glavnice danih zajmova
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu planirani su u iznosu od 20.946.495,65 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.795.495,65 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.090.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.790.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 250.000,00 kuna;

2. Pomoći od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 12.155.495,65 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.500.000,00 kuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 9.155.495,65 kuna,;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.250.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 2.240.000,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.190.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe 10.000,00 kuna i prihodi po posebnim propisima 1.180.000,00 kuna

5. Ostali prihodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga vlastiti prihodi 100.000,00 kuna i kazne 20.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga prihodi o prodaje građevinskih objekata 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 30.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 3.051.000,00 kuna, od toga primljene otplate glavnice danih zajmova 3.050.000,00 kuna i primici od zaduživanja 1.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.346.906,00 kn 35,07 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) JUO 400.000,00 kn 1,91 %
> Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Projekt Zaželi 500.000,00 kn 2,39 %
> Ostali rashodi za zaposlene 35.500,00 kn 0,17 %
> Doprinosi na plaće 204.500,00 kn 0,98 %
> Materijalni rashodi 3.493.406,00 kn 16,68 %
> Financijski rashodi 170.000,00 kn 0,81 %
> Subvencije 100.000,00 kn 0,48 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće Države 755.000,00 kn 3,60 %
> Naknade građanima i kućanstvima 460.000,00 kn 2,20 %
> Ostali rashodi 1.228.500,00 kn 5,86 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.599.589,65 kn 50,60 %
> Rashodi za nabavi neproizvedene imovine 100.000,00 kn 0,48 %
> Rashodi za nabavi proizvedene dugotrajne imovine 10.499.589,65 kn 50,13 %
Otplata glavnice kredita 3.000.000,00 kn 14,32 %
UKUPNO 20.946.495,65 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) JUO
Rashodi za zaposlene - Plaće (Bruto) Projekt Zaželi
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće Države
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavi neproizvedene imovine
Rashodi za nabavi proizvedene dugotrajne imovine
Otplata glavnice kredita
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu planirani su u iznosu od 20.946.495,65 kuna


Rashodi poslovanja Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.346.906,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.140.000,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu od 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 72.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.493.406,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 141.456,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 292.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.510.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 549.950,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima, od toga 50.000,00 kuna za subvencije obrtnicima razvoj poduzetništva i zapošljavanje na području Općine Kloštar Podravski, 30.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i 20.000,00 kuna za subvencije-čipiranje pasa

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 755.000,00 kuna, od toga 170.000,00 kuna za tekuće pomoći unutar opće države – JVP, 550.000,00 kuna za tekuće pomoći unutar opće države – Vrtić i 35.000,00 kuna za tekuće pomoći unutar opće države – Osnovna Škola

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 460.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za naknade za bolest i invalidnost, 410.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.228.500,00 kuna za tekuće donacije od toga, 1.208.500,00 kuna za tekuće donacije u novcu, 1.000,00 kuna za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, 14.000,00 kuna za nepredviđene rashodi do visine proračuna pričuve i 5.000,00 kuna za ostale izvanredne rashode.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 10.599.589,65 kuna

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodno bogatstvo.

Rashodi za nabavi proizvedene dugotrajne imovine planiran u iznosu od 10.499.589,65 kuna od toga 10.389.589.65 kuna za građevinske objekte, 60.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 50.000,00 kuna za nematerijalnu prirodnu imovinu.


Izdaci za otplatu glavnice kredita planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice kredita planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova osig. Društva u javnom sektoru – dugoročni


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 001 Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale ne spomenute rashode poslovanja;

2. Za promidžbu Općine planirano je 80.000,00 kuna za reprezentaciju.


Program 002 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 3.688.406,00 kuna

1. Za osnovne troškove funkcioniranja planirano je 3.578.406,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 480.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 72.000,00 kuna

• Rashodi za geronto domačice-”Program Zaželi” planirani u iznosu od 660.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za plaće, 27.500,00 kuna za ostale rashode za zaposlene i 132.500,00 kuna za doprinose na plaću 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.173.456,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 141.456,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 262.000,00 kuna, rashodi za usluge 550.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 70.000,00 kuna

• Subvencije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl.

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 755.000,00 kuna za pomoći unutar opće države

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga kazne, penali i naknade štete 1.000,00 kuna i izvanredni rashodi 19.000,00 kuna

2. Nabava opreme za potrebe redovitog funkcioniranje planirano u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 60.000,00 kuna i računalni programi 50.000,00 kuna


Program 003 Tekuće i investicijsko održavanje imovine planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 004 Komunalno KP d.o.o. planirano u iznosu od 1.850.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 250.00,00 kuna

3. Za održavanje javnih površina i ostalo planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

4. Za održavanje smetlišta planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal u energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

5. Za komunalne usluge planirano je 800.000,00 kuna za komunalne usluge

6. Održavanje odvodnih kanala za oborinske vode planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 005 Socijalna i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 410.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 330.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 kuna, pomoć za ogrijev 50.000,00 kuna, pomoć za stanovanje 40.000,00 kuna, pomoć studentima 50.000,00 kuna, pomoć srednjoškolcima 50.000,00 kuna i pomoć za novorođenčad 40.000,00 kuna

2. Za ostale naknade iz proračuna u naravi planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga darovi 65.000,00 kuna i klub Mariška 15.000,00 kuna

Program 006 Religija, kultura, šport i ostale društvene djelatnosti planirano u iznosu od 1.208.500,00 kuna

Za religiju planirano je 40.000,00 kuna, kulturu 62.000,00 kuna, šport 520.000,00 kuna, vatrogastvo 100.000,00 kuna, civilna zaštita 25.000,00 kuna, političke stranke 19.500,00 kuna, bibliobus 7.000,00 kuna, Crveni križ 20.000,00 kuna, HGSS 5.000,00 kuna i ostale društvene djelatnosti 400.000,00 kuna


Program 007 Izgradnja i nabava poslovnih i građevinskih objekata planirano u iznosu od 13.469.589,65 kuna

1. Za poduzetničku zonu planirano je 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu i građevinske objekte

2. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

3. Za općinski vodovod – izgradnja vodovodne mreže na području Općine planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za sportsku dvoranu planirano je 3.000.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za poslovne objekte društvene Domove i mrtvačnice na području Općine planirano je 10.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za ostale građevinske objekte – spomenici planirano je 7.000,00 kuna, od toga obnova spomenika Limbuš 1.000,00 kuna, obnova spomenika Sveta Obitelj 1.000,00 kuna i arheološki lokalitet – Gorbonuk 5.000,00 kuna

7. Za Dječji vrtić – Dom Oderijan planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za rekonstrukciju plinske mreže na području naselja Općine Kloštar Podravski planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za sanaciju odlagališta otpada planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte 

10. Za prijevozna sredstva planirano je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu

11. Za dokumentaciju – priprema projekata za EU fondove planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za poslovni objekt – Zgrada općine planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za ostale građevinske objekte – asfaltiranje pješačkih staza na području Općine planirano u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za ostale građevinske objekte – videonadzor na području Općine Kloštar podravski planiran je iznos od 100.000,00 kuna za ostale građevinske objekte – videonadzor

15. Za legalizaciju objekata i izradu projektne dokumentacije planirano je 20.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

16. Za Akcijski plan održavanja energetskog razreda planirano je 5.000,00 kuna

17. Za projekt izgradnje kanalizacije u aglomeraciji Općine Kloštar Podravski planirano je 607.589,65 kuna za građevinske objekte

18. Za izgradnju turističkog naselja planirano je 5.000,00 kuna za građevinske objekte

19. Za izgradnju parka i šetališta u naselju Budančevica planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

20. Za izgradnju groblja na području Općine Kloštar Podravski planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

21. Za rekonstrukciju i adaptaciju športsko-vatrogasnih domova na području Općine planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za kupnju nekretnine na području Općine Kloštar Podravski planiran je iznos od 200.000,00 kuna za građevinske objekte

23. Za izgradnju reciklažnog dvorište planiran je iznos od 4.500.000,00 kuna za građevinske objekte

24. Za otplatu glavnice primljenog kredita od tuzemnih kreditnih institucija planiran je iznos od 3.000.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kloštar Podravski za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI: