Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kloštar Podravski

  Kontakt podaci
  Općina Kloštar Podravski
  Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski
  OIB: 89238941129
  048 816 066
  opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kloštar Podravski prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klostarpodravski.hr.

Kroz projekt Proračun za građane želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su, rekonstrukcija i adaptacija športsko-vatrogasnih domova, modernizacija javne rasvjete te održavanje javnih površina.

Ključni projekt u 2021. godini je izgradnja sportske dvorane koja je od  iznimne važnosti za društvo, kulturu i sport, a naročito za mnogobrojnu djecu koja pohađaju školu u neposrednoj blizini dvorane te će im se omogućiti održavanje tjelesne kulture u Sportskoj dvorani kao i korištenje iste za udruge i klubove koji djeluju na području naše Općine.

Značajniji projekti u 2021. godini su: nabava zemljišta, izgradnja školsko sportske dvorane kloštar Podravski, dječji vrtić Oderjan, dokumentacija za projekte EU, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i pješačka staza Kozarevac, izgradnja kanalizacije u anglomeraciji, kupnja nekretnina, rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prugovcu, montažne tribine na igralištu kloštar Podravski, obilježje „Hrvatski velikani“ u Kloštru Podravskom, WIFI4EU-brzi Internet, opremanje dvorane doma kulture u Kloštru Podravskom, izgradnja i opremanje sportske građevine-igralište Prugovac.

Za naše najmlađe stanovnike preuredili smo Društveni dom u Oderjanu u dječji vrtić, koji je u potpunosti prilagođen vrtićkim sadržajima, kako bi se djeca kroz igru i zabavu pripremala za školu. U vrtić je upisano 20 djece u mješovitu odgojnu skupinu. U planu je izrada projektne dokumentacije za gradnju novog vrtića koji će imati tri odgojne skupine kako bi što više djece s područja naše Općine moglo biti upisano.

Roditeljima novorođene djece osigurali smo sredstva za isplatu jednokratnih pomoći u vrijednosti od 500,00 kuna.

Prvim razredima osnovne škole financiramo nabavu radnih bilježnica, te sufinanciramo prijevoz učenika u punom iznosu, a studentima mjesečno isplaćujemo pomoć od 100,00 kuna.

U planu je izgradnjom reciklažnog dvorišta, kojim će se osigurat infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada što predstavlja preduvjet za smanjenje komunalnog otpada koje se odlaže na odlagališta.

Nastavljamo s projektom „ZAŽELI“, koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Tako ćemo zaposliti 11 žena s područja naše Općine i pružiti skrb starijim i nemoćnim osobama kojima je pomoć najpotrebnija. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 02.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2021. godinu.Vaš Načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 2.11.2020. do 2.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kloštar Podravski za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kloštar Podravski koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kloštar Podravski kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Kloštar Podravski možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.319.600,00 kn 66,63 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.194.000,00 kn 35,16 %
> Prihodi od imovine 1.973.600,00 kn 6,81 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 380.900,00 kn 1,31 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 120.000,00 kn 0,41 %
> Prihodi od poreza 6.651.100,00 kn 22,94 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 75.000,00 kn 0,26 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,17 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 kn 0,09 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.000.000,00 kn 20,69 %
> Primici od zaduživanja 6.000.000,00 kn 20,69 %
Višak/ manjak prihoda 3.599.100,00 kn 12,41 %
UKUPNO 28.993.700,00 kn
Grafika
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od poreza
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak/ manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu planirani su u iznosu od 25.394.600,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.319.600,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.651.100,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.480.700,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 133.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 37.400,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.194.000,00 kuna, od toga pomoći iz drugih proračuna 7.500.000,00 kuna,  pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 2.580.300,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 113.700,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.973.600,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.963.600,00 kuna;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 380.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 6.200,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 104.700,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 270.000,00 kuna.

5. Ostali prihodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga prihodi o prodaje građevinskih objekata 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje uredske opreme 5.000,00 kuna.


 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Višak/ manjak prihoda 3.599.100,00 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.350.400,00 kn 32,25 %
> Rashodi za zaposlene 1.838.000,00 kn 6,34 %
> Materijalni rashodi 4.955.400,00 kn 17,09 %
> Financijski rashodi 220.000,00 kn 0,76 %
> Subvencije 100.000,00 kn 0,34 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 35.000,00 kn 0,12 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.010.000,00 kn 3,48 %
> Ostali rashodi 1.192.000,00 kn 4,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.843.300,00 kn 64,99 %
Izdaci za otplatu glavnice kredita 800.000,00 kn 2,76 %
UKUPNO 28.993.700,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za otplatu glavnice kredita
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.993.700,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu planirani su u iznosu od 9.350.400,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.838.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 302.500,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.955.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 166.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.489.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.370.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 929.900,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 kuna i  ostali financijski rashodi 70.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 35.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.010.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za naknade za bolest i invalidnost i 960.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.192.000,00 kuna za tekuće donacije od toga, 1.172.000,00 kuna za kapitalne donacije i 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade šteta.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 18.843.300,00 kuna

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodno bogatstvo.

Rashodi za nabavi proizvedene dugotrajne imovine planiran u iznosu od 18.743.300,00 kuna od toga 17.334.60,00 kuna za građevinske objekte, 1.078.700,00 kuna za postrojenje i opremu, 5.000,00 kuna za prijevozna sredstva i 325.000,00 kuna za nematerijalnu prirodnu imovinu.


Izdaci za otplatu glavnice kredita planirani u iznosu od 800.000,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice kredita planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova osig. Društva u javnom sektoru – dugoročniOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 1001 Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.610.000,00 kuna, od toga:

1. Naknade za rad predstavničkih tijela planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale ne spomenute rashode poslovanja;

2. Za promidžbu Općine planirano je 80.000,00 kuna za reprezentaciju,

3. Lokalne izbore planirano je 300.000,00 kuna za nespomenute rashode poslovanja;

4. Prigodne proslave Općine planirano je 200.000,00 kuna za rashode općih usluga;

5. Povrat kredita glavnica planirano je 800.000,00 kuna  za otplatu glavnice primljenih kredita i primljenih zajmova;

6. Kamata planirana je u iznosu od 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

7. Monografija Općine Kloštar Podravski planirana u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1002 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 2.948.400,00 kuna

1. Za osnovne troškove funkcioniranja planirano je 2.948.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.140.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) za redovan rad 900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.500,00 kuna i doprinosi na plaće 204.500,00 kuna,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.433.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 141.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 262.000,00 kuna, rashodi za usluge 660.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 369.900,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 70.000,00 kuna,

• Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i sl.

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 35.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna,

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.000,00 kuna,

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade šteta. 


Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje imovine planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna;

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1004 Komunalno KP d.o.o. planirano u iznosu od 1.750.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna;

2. Za održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.00,00 kuna;

3. Za održavanje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna;

4. Za održavanje smetlišta planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal u energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna;

5. Za komunalne usluge planirano je 800.000,00 kuna za komunalne usluge;

6. Održavanje odvodnih kanala za oborinske vode planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode usluga.


Program 1005 Socijalna i zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 2.460.000,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 330.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 kuna, pomoć za ogrjev 50.000,00 kuna, pomoć za stanovanje 40.000,00 kuna, pomoć studentima 50.000,00 kuna, pomoć srednjoškolcima 50.000,00 kuna i pomoć za novorođenčad 40.000,00 kuna;

2. Za ostale naknade iz proračuna u naravi planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga darovi 65.000,00 kuna i klub Mariška 15.000,00 kuna;

3. Sufinanciranje dječjeg vrtića planirano je 550.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Program „Zaželi“ planirano je 1.500.000,00 kuna, od toga za plaće (bruto) 600.000,00 kuna, doprinosi na plaće 98.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 777.000,00 kuna.

Program 1006 Religija, kultura, šport i ostale društvene djelatnosti planirano u iznosu od 1.172.000,00 kuna

Tekuće donacije planirane su: religija 60.000,00 kuna, kultura 80.000,00 kuna, šport 600.000,00 kuna, vatrogastvo 270.000,00 kuna, civilna zaštita 70.000,00 kuna, političke stranke 25.000,00 kuna, bibliobus 7.000,00 kuna, Crveni križ 20.000,00 kuna, HGSS 25.000,00 kuna i ostale društvene djelatnosti 15.000,00 kuna.

Program 1007 Izgradnja i nabava poslovnih i građevinskih objekata planirano u iznosu od 18.843.300,00 kuna

1. Za poduzetničku zonu planirano je 120.000,00 kuna za materijalnu imovinu i građevinske objekte;

2. Za modernizaciju javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna za ostale građevinske objekte;

3. Za općinski vodovod – izgradnja vodovodne mreže na području Općine planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte;

4. Za školsko sportsku dvoranu planirano je 12.000.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za poslovne objekte društvene Domove i mrtvačnice na području Općine planirano je 10.000,00 kuna za građevinske objekte;

6. Za ostale građevinske objekte – spomenici planirano je 7.000,00 kuna, od toga obnova spomenika Limbuš 1.000,00 kuna, obnova spomenika Sveta Obitelj 1.000,00 kuna i arheološki lokalitet – Gorbonuk 5.000,00 kuna;

7. Za Dječji vrtić – Dom Oderijan planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte;

8. Za rekonstrukciju plinske mreže na području naselja Općine Kloštar Podravski planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte;

9. Za sanaciju odlagališta otpada planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte;

10. Za prijevozna sredstva planirano je 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

11. Za dokumentaciju – priprema projekata za EU fondove planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

12. Za ostale građevinske objekte – asfaltiranje nerazvrstanih prometnica i pješačkih staza na području Općine planirano u iznosu od 400.000,00 kuna za građevinske objekte;

13. Za ostale građevinske objekte – videonadzor na području Općine Kloštar podravski planiran je iznos od 100.000,00 kuna za ostale građevinske objekte – videonadzor;

14. Za legalizaciju objekata i izradu projektne dokumentacije planirano je 20.000,00 kuna za ostale građevinske objekte;

15. Za Akcijski plan održavanja energetskog razreda planirano je 5.000,00 kuna;

16. Za projekt izgradnje kanalizacije u aglomeraciji Općine Kloštar Podravski planirano je 607.600,00 kuna za građevinske objekte;

17. Za izgradnju turističkog naselja planirano je 5.000,00 kuna za građevinske objekte;

18. Za rekonstrukciju i adaptaciju športsko-vatrogasnih domova na području Općine planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte;

19. Za kupnju nekretnine na području Općine Kloštar Podravski planiran je iznos od 800.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

20. Za vertikalno podiznu platformu u javnoj zgradi društvenog doma planirano je 220.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

21. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Prugovcu planirano je 375.000,00 kuna za građevinske objekte;

22. Za montažne tribine na igralištu planirano je 128.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

23. Za spomen obilježje „Hrvatski velikan“ u Kloštru Podravskom planirano je 110.000,00 kuna za građevinske objekte;

24. Za WIFI4EU planirano je 113.700,00 kuna za postrojenja i opremu;

25. Za poučno – edukativnu stazu „Veliki breg“ Kozarevac planirano je 904.000,00 kuna za građevinske objekte;

26. Za opremanje dvorane doma kulture u Kloštru Podravskom planirano je 517.000,00 kuna za tekuće donacije i postrojenja i opremu;

27. Za izgradnju i opremanje sportske građevine-igrališta planirano je 236.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

28. Za izgradnju kružnog toka u Kozarevcu planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte;


Program 1008 Mjesni odbori planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za mjesne odbore planirano je 40.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga za MO Kloštar Podravski 10.000,00 kuna, MO Budančevica 10.000,00 kuna, MO Kozarevac 10.000,00 kuna i MO Prugovac 10.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
  PREUZMI:

 3. VODIČ ZA MJEŠTANE UZ PRORAČUN OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020
  PREUZMI:

 9. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.03.2021.
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Podravski za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-30.9.2021.
  PREUZMI:

Više