Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Milna

  Kontakt podaci
  Općina Milna
  Sridnja kala 1, 21405 Milna
  OIB: 41430773588
  +385 (0)21 636 212
   opcina@opcinamilna.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Milna prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinamilna.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Također i ovogodišnjim proračunom nastojimo ulagati u razvoj i podizanje standarda života na području Općine Milna. Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu planirano izgraditi igralište Ložišće, Parkiralište Milna i Bobovišće, nerazvrstane ceste Lokalne ceste – Milna, cesrta D114 – Bobovišće na moru, Podhume, Južna obilaznica te ostale ceste na području Općine. Jedan od bitnih segmenata je i održavanje komunalne infrastrukture te poljskih i protupožarnih puteva, groblja javne površine, javnu rasvjetu, javne i zelene površine, mjesne plaže.

Nastojimo ulagati u budućnost Općine Milna kroz sufinanciranje mladih u obrazovanju, stoga smo našim studentima i učenicima osigurali stipendije u mjesečnom iznosu od 500 kuna te sufinanciramo troškove učeničkog prijevoza.

Najmlađim članovima društva osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića te investiranje u održavanje objekta dječjeg vrtića. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo naknade u iznosu od 3.000 kuna i 500 kuna mjesečno do navršene prve godine života za prvo dijete, za drugo dijete 5.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene druge godine života te za treće i svako sljedeće dijete 7.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene treće godine života.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje, pomoć invalidima.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.


Dragi stanovnici predstavio sam dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Milna za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Milna za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Milna koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Milna kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Milna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.084.000,00 kn 1.736.545,23 € 76,59 %
> Prihodi od poreza 5.665.000,00 kn 751.874,71 € 33,16 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće 2.520.000,00 kn 334.461,48 € 14,75 %
> Prihodi od imovine 1.014.000,00 kn 134.580,93 € 5,94 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 3.885.000,00 kn 515.628,11 € 22,74 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.000.000,00 kn 530.891,23 € 23,41 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 4.000.000,00 kn 530.891,23 € 23,41 %
UKUPNO 17.084.000,00 kn 2.267.436,46 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Milna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.084.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Milna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.084.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.665.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.665.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 3.780.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 220.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.520.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.410.000,00 kuna i pomoći pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu 1.110.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.014.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 21.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine 993.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.885.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 270.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 115.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna, za prihode od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 6.971.000,00 kn 925.210,70 € 40,80 %
> Rashodi za zaposlene 1.379.900,00 kn 183.144,20 € 8,08 %
> Materijalni rashodi 4.304.100,00 kn 571.252,24 € 25,19 %
> Financijski rashodi 31.000,00 kn 4.114,41 € 0,18 %
> Subvencije 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,29 %
> Naknade građanima i kućanstvima 375.000,00 kn 49.771,05 € 2,20 %
> Ostali rashodi 831.000,00 kn 110.292,65 € 4,86 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.613.000,00 kn 1.010.418,74 € 44,56 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.100.000,00 kn 145.995,09 € 6,44 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.558.000,00 kn 604.950,56 € 26,68 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.955.000,00 kn 259.473,09 € 11,44 %
Višak/manjak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina 2.500.000,00 kn 331.807,02 € 14,63 %
UKUPNO 17.084.000,00 kn 2.267.436,46 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Višak/manjak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Milna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 17.084.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Milna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.971.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.379.900,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.133.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 186.900,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.304.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 153.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 303.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.070.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 777.300,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 31.000,00 kuna ostale financijske rashode

4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirani u iznosu od 50.000,00 kuna ta subvencije obrtnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 375.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 831.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 7.613.000,00 kuna

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, od toga za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.558.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 3.400.000,00 kuna, za postrojenje i opremu planirano u iznosu od 845.000,00 kuna i nematerijalna prirodan bogatstva planirano u iznosu od 313.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.955.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.482.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 473.000,00 kuna


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana u iznosu od 2.500.000,00 kuna 


Glava 00101 OPĆINA MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.993.500,00 KUNA


Program 111 Javna uprava planirano u iznosu od 1.723.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 1.673.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 901.400,00 kuna , od toga plaće (bruto) 748.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 123.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 744.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 123.800,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 89.000,00 kuna, rashodi za usluge 334.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.300,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za komunalne usluge planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge 

Program 112 Sport planirano u iznosu od 86.000,00 kuna

Za sufinanciranje sportskih aktivnosti planirano je 86.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 115 Neprofitne organizacije planirano u iznosu od 271.000,00 kuna

1. Za ostale udruge i društva planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sportske udruge planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga 40.000,00 kuna za Udrugu balunjera „Crvana“, 35.000,00 kuna za Sportsko društvo „Milna“ i 15.000,00 kuna za Karate klub „Dojo“ Brač

3. Za udruge roditelja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije – Udruga „Brački pupoljci“

4. Za Crveni križ planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za DDDK planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za LAG Brač, Šolta planirano je 8.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za Udrugu Bobovišće na moru planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za Hrvatsku pučku prosvjetu Ložišća planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za KŠRM Mrdulja planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

10. Za Lovačko društvo Brač planirano je 8.000,00 kuna za tekuće donacije 

11. Za Amatersko kazalište Servantes planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

12. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 116 Socijalna i zdravstvena skrb planirano u iznosu od 380.000,00 kuna

1. Za pomoć kućanstvima planirano je 220.000,00 kuna, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 50.000,00 kuna, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 150.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u novcu 15.000.00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna za stanovanje 

2. Za pomoć studentima i đacima planirano je 155.000,00 kuna, od toga stipendije i školarine 75.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna 15.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 40.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u naravi 25.000,00 kuna

3. Za suzbijanje ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 


Program 117 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano je 50.000,00 kuna 

Za subvencije poduzetništvu planirano je 50.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Program 118 Protupožarna i civilna zaštita planirano je 390.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje DVD-a planirano je 270.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za protupožarne i zaštitne aktivnosti planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 119 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.570.000,00 kuna

1. Za nerazvrstane ceste i mjesne ulice planirano je 200.000,00 kuna, od toga putevi Milna 130.000,00 kuna i mjesni put Ložiš, Bobovišće i Bobovišće na moru 70.000,00 kuna

2. Za poljske i protupožarne puteve planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za groblje planirano je 40.000,00 kuna za usluge održavanje groblja

4. Za javne površine i čistoću planirano je 710.000,00 kuna, od toga uređenje zelenih površina 200.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 300.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 kuna, ekološka renta 70.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 100.000,00 kuna

5. Za javnu rasvjetu planirano je 280.000,00 kuna, od toga energija 180.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 kuna

6. Za mjesne plaže planirano je 80.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00 kuna i zakupnine i najamnine 45.000,00 kuna

7. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 10.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 1.000.000,00 kuna za ostale komunalne usluge

Program 120 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.813.000,00 kuna

1. Za igralište Ložišće planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za parkiralište Milna planirano je 1.450.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirano je 1.100.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne planirano je 350.000,00 kuna 

3. Za parkiralište – Bobovišće planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za mjesne plaže planirano je 190.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za ostale javne površine planirano je 330.000,00 kuna, o toga za građevinske objekte 150.000,00 kuna i postrojenje i opremu 180.000,00 kuna

6. Za šetnicu planirano je 215.000,00 kuna za dodatna ulaganja - plaža

7. Za nerazvrstane ceste planirano je 2.145.000,00 kuna, od toga za ceste, željeznice i ostale prometne objekte planirano je 2.080.000,00 kuna i za postrojenje i opremu planirano je 65.000,00 kuna 

8. Za javnu rasvjetu planirano je 473.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

9. Za groblja planirano je 270.000,00 kuna, od toga za mrtvačnicu u Milni 50.000,00 kuna, širenje groblja sa mrtvačnicom Ložišće planirano je 50.000,00 kuna, širenje groblja 70.000,00 kuna i dodatna uređenja groblja 120.000,00 kuna 

10. Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 640.000,00 kuna, od toga uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 160.000,00 kuna i zeleni otoci i kontejneri 480.000,00 kuna


Program 121 Javne ustanove planirane u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za Župni ured planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za poljoprivrednu zadrugu „Ložišće“ planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Osnovnu školu Milna planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za Turističku zajednicu Općine Milna planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 123 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije planirano u iznosu od 2.260.000,00 kuna

1. Za ostala ulaganja i razvojne studije planirano je 238.000,00 kuna, od toga ID PPUO Milna 120.000,00 kuna i projektni dokumenti – studije i strategije 118.000,00 kuna

2. Za ulaganje u imovinu DV planirano je 195.000,00 kuna za opremu dječjeg vrtića 120.000,00 kuna i za projektnu dokumentaciju planirano je 75.000,00 kuna

3. Za ulaganja u imovinu planirano je 1.377.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu 300.000,00 kuna za troškove sudskih postupaka i rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini planirani u iznosu od 1.077.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskih objektima

4. Za ulaganje u objekte sportske namjene planirano je 450.000,00 kuna za sportska igrališta


Program 125 Kopneni prijevoz planirano u iznos od 280.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje autobusne linije planirano je 180.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sufinanciranje katamaranske linije planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 590.500,00 KUNA


Program 201 Dječji vrtić Milna planirao u iznosu od 590.500,00 kuna

Za Dječji vrtić Milna planirano je 590.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 478.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 385.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 63.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od  109.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za usluge bankama 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Programa potreba javnih ustanova Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Prijedlog Programa potreba u sportu i rekreaciji Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Prijedlog Programa ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, razvojne strategije i imovinu Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Prijedlog Socijalnog programa Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Projekcije Proračuna Općine Milna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Proračun Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Milna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 13. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01-31.12.2020.
  PREUZMI:

 14. Financijski izvještaji - DV Milna
  PREUZMI:

 15. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje 01.01-31.12.2020. - DV Milna
  PREUZMI:

Više