Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Župa dubrovačka

  Kontakt podaci
  Općina Župa dubrovačka
  Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  OIB: 26643690230
  020 487 470
  opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka  prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Kroz program komunalnog gospodarstva ukupno ćemo izdvojiti 26.504.000 kuna, od toga se dio od 12.584.000,00 odnosi  na zajedničko ulaganje sa Gradom Dubrovnikom, a za izgradnju Groblja Dubac. 

Za aktivnost održavanja  i izgradnje javne rasvjete izdvojit ćemo iznos od 1.396,000,00.

Na aktivnosti izgradnje i redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta kao i izgradnju Šetnice Srebreno planiramo izdvojiti 5.900.000,00.

U 2018. godini za sufinanciranje predškolskog odgoja te izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića u Kuparima izdvojit ćemo 6.400.000,00 a za sufinanciranje programa osnovnog obrazovanja kroz financiranje cjelodnevnog boravka i projekata Osnovne škole Župa dubrovačka  izdvajamo 454.000,000 kuna. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga sufinanciramo prijevoz učenicima, sufinanciramo kupnju udžbenika i školskog pribora učenicima osnovne škole, studentima i učenicima dodjeljujemo stipendije.

Posebnu pažnju posvećujemo najosjetljivijim skupinama našeg društva. Invalidima, socijalno ugroženim obiteljima, umirovljenicima, bolesnima s našeg područja .Tim korisnicima nudimo raznovrsne oblike financijske pomoći. Za zdravstvo i socijalnu skrb  izdvojit ćemo  1.860.500,00 kuna.

Podržavajući raznolike programe i aktiovnosti udruga u kulturi izdvajamo 589.000,00, a za sportske udruge iznos od 679.900,00 kuna.  

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Župa dubrovačka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Župa dubrovačka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Župa dubrovačka možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa Durovačka.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 46.681.570,00 kn 98,25 %
> Prihodi od poreza 20.472.000,00 kn 43,09 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.914.940,00 kn 20,87 %
> Prihodi od imovine 5.725.850,00 kn 12,05 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 9.757.280,00 kn 20,54 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 801.000,00 kn 1,69 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.500,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 320.000,00 kn 0,67 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kn 0,53 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 0,15 %
Vlastiti izvori 513.580,00 kn 1,08 %
> Višak/manjak prihoda 513.580,00 kn 1,08 %
UKUPNO 47.515.150,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 47.515.150,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.681.570,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 20.472.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu od 18.242.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.550.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 680.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.914.940,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 9.813.840,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 51.100,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.725.850,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100.850,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.625.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 9.757.280,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 528.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.029.280,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 6.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 801.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 81.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 720.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 10.500,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 10.000,00 kuna i ostali prihodi 500,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda planiran u iznosu od 513.580,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 30.376.900,00 kn 63,93 %
> Rashodi za zaposlene 10.232.500,00 kn 21,54 %
> Materijalni rashodi 13.382.880,00 kn 28,17 %
> Financijski rashodi 29.000,00 kn 0,06 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 423.000,00 kn 0,89 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.335.000,00 kn 4,91 %
> Ostali rashodi 3.974.520,00 kn 8,36 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.133.250,00 kn 36,06 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 kn 0,95 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.683.250,00 kn 35,11 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000,00 kn 0,01 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 5.000,00 kn 0,01 %
UKUPNO 47.515.150,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 47.515.150,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 21.143.120,00 kuna, od čega rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Župa dubrovačka iznose 9.233.780,00 kuna. 

Izdaci za rad općinske uprave planirani su u iznosu 4.535.600,00 kuna, a odnose se na: 

Rashode za zaposlene Općine Župa dubrovačka planirani u iznosu od 3.171.500,00. Naknade troškova za zaposlene planirane su u iznosu od 110.000,00, rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna te rashodi za usluge su planirane u iznosu od 577.000,00. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 109.100,00 kuna, ostali financijski rashodi su planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, dok su kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirana u iznosu od 47.000,00 kuna

1. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.218.100,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 110.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.325.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 9.243.000,00 kuna, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 540.100,00 kuna

2. Financijski rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna

3. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 423.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.335.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.974.520,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.104.520,00 kuna i kapitalne pomoći 870.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 17.110.00,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.660.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 14.850.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.780.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.000,00 kuna – izdaci za dionice i udjele u glavnici


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 46.854.030,00 KUNA


Program 1001 Stručne službe Općine planirano u iznosu od 4.535.600,00 kuna

1. za stručne službe, tehničko i stručno osoblje planirano je 4.488.600,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 2.640.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene-nagrade 70.000,00 kuna, doprinos za dodatno zdravstveno 13.500,00 kuna, doprinos za zdravstveno osiguranje 400.000,00 kuna, doprinos za zapošljavanje 48.000,00 kuna, dnevnice za službeni put 5.000,00 kuna, smještaj na službenom putu 5.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu 20.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao 75.000,00 kuna, seminari, savjetovanja 5.000,00 kuna, uredski materijal 5.000,00 kuna, ostali materijal za redovno poslovanje 85.000,00 kuna, sitni inventar - zastave općine i rh 5.000,00 kuna, literatura- časopisi, tisak 5.000,00 kuna, motorni benzin 20.000,00 kuna, ostali materijal - lož ulje 50.000,00 kuna, energija zgrada općine 300.000,00 kuna, energija poslovni prostori 30.000,00 kuna, poštarina 50.000,00 kuna, usluge telefona, faxa 50.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila 65.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 150.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade 12.000,00 kuna, ostale usluge - održavanja kotlovnice 10.000,00 kuna, ostale usluge - čišćenje prostora 90.000,00 kuna, promidžbeni materijal 10.000,00 kuna, najamnine za građevinske objekte 10.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 100.000,00 kuna, ugovori o dijelu 30.000,00 kuna, premije osiguranja prijevoznih sredstava 25.000,00 kuna, premije osiguranja ostale imovine 40.000,00 kuna, premije osiguranja osoba 2.100,00 kuna, reprezentacija 40.000,00 kuna, tuzemne članarine 2.000,00 kuna, usluge platnog prometa 20.000,00 kuna i ostale zatezne kamate 1.000,00 kuna

2. za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirano je 47.000,00 kuna, od toga ulaganje u računalne programe 22.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 5.000,00 kuna, računala i računalna oprema 15.000,00 kuna i dionice i udjeli u trgovačkim društvima 5.000,00 kuna


KOMUNALNO GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 26.504.000,00 KUNA


Program 1003 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 26.504.000,00 kuna

1. Za javne površine planirano je 3.365.000,00 kuna, od toga za materijal – građevinski 200.000,00 kuna, Usluge održavanja javnih zelenih površina 1.600.000,00 kuna, Usluge održavanja čistoće javnih površina 1.500.000,00 kuna, Komunalne usluge tehnički nadzor 5.000,00 kuna, Ostale intelektualne usluge - nadzor građ - mater. 30.000,00 kuna, Ostale intelektualne usluge - konzultantske usluge 20.000,00 kuna i Znanstvena djela - projekt uređenje zelenih površina 10.000,00 kuna

2. Za groblje planirano je 12.584.000,00 kuna, od toga za zemljište – Groblja 400.000,00 kuna, Ostale intelektualne usluge - natječajna dokumentacija groblje 434.000,00 kuna, Izgradnja potpornih gabionskih zidova 4.921.000,00 kuna,  Ostale intelektualne usluge - groblje Dubac 900.000,00 kuna, Znanstvena djela - izrada projekata groblje Dubac 791.000,00 kuna, Izrada DPU-a groblje 20.000,00 kuna i Izgradnja južnog potpornog zida 5.118.000,00 kuna

3. Za javnu rasvjetu planirano je 1.396.000,00 kuna, od toga električna energija 600.000,00 kuna, usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme - Javna rasvjeta 160.000,00 kuna, nadzor i troškovnici javne rasvjete 40.000,00 kuna, Usluge tekućeg održavanja postroj i opreme - popravci javne rasvjete 125.000,00 kuna, javna rasvjeta Šetnica Srebreno I faza 371.000,00 kuna i Javna rasvjeta - uz nerazvrstane ceste 100.000,00 kuna

4. Za  ceste planirano je 5.900.000,00 kuna, od toga za usluge tekućeg održavanja - krpljenje rupa i ostl. asfalt 300.000,00 kuna, Usluge tekućeg održavanja - nogostupi, skalinate 300.000,00 kuna, Kapitalna donacija – ŽUC 250.000,00 kuna, Usluge tekućeg održavanja ŽC i LC 400.000,00 kuna, Ostale usluge tekućeg održavanja cesta – zimsko 70.000,00 kuna, Ostale intelektualne usluge - nadzor ceste i građevina 30.000,00 kuna, ostale usluge održavanja cesta - signalizacija i umjetne izbočine 85.000,00 kuna, geodet. katastar. usluge - ucrtavanje ceste 50.000,00 kuna, Šetnica Srebreno I. faza 4.145.000,00 kuna, Zemljište 50.000,00 kuna i Znanstvena djela - projekti cesta 220.000,00 kuna

5. Za morsku obalu planirano je 70.000,00 kuna, od toga Ostale usluge održavanja morske obale 10.000,00 kuna, Znanstvena djela - projekt lučice Srebreno 50.000,00 kuna i Tekuće pomoći županijskom proračunu - onečišćenje mora 10.000,00 kuna

6. Za zaštitu okoliša planirano je 70.000,00 kuna za kapitalne pomoći u javnom sektoru – Grabovica

7. Za razvoj vodoopskrbe planirano je 515.000,00 kuna, od toga Kapitalne pomoći trgovačkim društvima – izgradnja vodovoda 100.000,00 kuna, Kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projekt vodovoda 220.000,00 kuna i Ostali građevinski objekti - vodovod Šetnica Srebreno I faza 195.000,00 kuna

8. Za izgradnju kanalizacije planirano je 560.000,00 kuna, od toga Ostale usluge održavanja - kanalizacija, odvodnja, vodovod 270.000,00 kuna, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odvodnja 50.000,00 kuna, Znanstvena djela - projekt šetnice sa infrastrukturom 30.000,00 kuna, Intelektualne usluge - projekti odvodnja i nadzor 10.000,00 kuna, Znanstvena dijela - projekt kanalizacije Čibača 150.000,00 kuna i Intelektualne usluge - priprema dokumentacije za Fondove 50.000,00 kuna

9. Za ostale komunalne usluge planirano je 1.514.000,00 kuna, od toga ostala usluga održavanja- groblja, izvori, nadstrešnica 1.000.000,00 kuna, Opskrba vodom 65.000,00 kuna, hidranti 10.000,00 kuna, Deratizacija i dezinsekcija 150.000,00 kuna, Komunalne usluge – zaštitari 87.000,00 kuna, Geodetsko - katastarske usluge 50.000,00 kuna, Ostale usluge održavanja - uklanjanje olupina 87.000,00 kuna, Ostale usluge održavanja - označavanje ulica 10.000,00 kuna, Ostale komunalne usluge - hvatanje životinja 30.000,00 kuna i Sitni inventar - oprema igrališta 25.000,00 kuna

10. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 300.000,00 kuna za dokumente prostornog uređenje – izrada UPU


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 10.446.030,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 10.446.030,00 kuna

1. Za predškolski odgoj planirano je 9.357.030,00 kuna, od toga 

• projektna dokumentacija za novi vrtić 100.000,00 kuna, 

• DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA - Plaće za zaposlene 5.800.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene - darovi 63.000,00 kuna,Ostali rashodi za zaposlene - regres 97.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene – jubilarne nagrade 31.000,00 kuna, Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 7.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene – nagrade 64.000,00 kuna, Doprinos za dodatno zdravstveno 36.000,00 kuna, Doprinos za zdravstveno osiguranje 864.000,00 kuna, Doprinos za zapošljavanje 99.000,00 kuna, Dnevnice za službeni put 3.000,00 kuna, Naknade za smještaj na službenom putu 2.000,00 kuna, Naknade za prijevoz na službenom putu 2.000,00 kuna, Naknade za prijevoz na posao 200.000,00 kuna, Ostali materijal za djecu s posebnim potrebama 28.000,00 kuna, Ostali materijal - program predškole 23.000,00 kuna, Seminari, savjetovanja i sl. 25.000,00 kuna, Tečajevi i stručni ispiti 11.000,00 kuna, Naknada za korištenje vlastitog auta u poslovne svrhe 8.000,00 kuna, Uredski materijal 20.000,00 kuna, Uredski materijal / potrošni materijal za grupe 50.000,00 kuna, Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 80.000,00 kuna, Sitni inventar 6.000,00 kuna, Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000,00 kuna, Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00 kuna, Namirnice 750.000,00 kuna, Literatura - časopisi, tisak 7.000,00 kuna, Literatura – bilten 6.500,00 kuna, Lož ulje – vrtić 21.000,00 kuna, Električna energija 20.000,00 kuna, Plin 17.000,00 kuna, Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.000,00 kuna, Poštarina 1.500,00 kuna, Usluge prijevoza 7.000,00 kuna, Usluge telefona, telefaxa 10.000,00 kuna, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 kuna, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade 4.000,00 kuna, Ostale usluge, atesti i procjena 17.000,00 kuna, Usluge čišćenja pranja i sl. 40.000,00 kuna, Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje HZZ 17.500,00 kuna, Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 23.587,00 kuna, Tisak - natječaji, oglasi 2.500,00 kuna, Opskrba vodom 20.000,00 kuna, Odvoz smeća 15.730,00 kuna, Deratizacija i dezinsekcija 4.000,00 kuna, Zakupnine i najamnine 208.275,00 kuna, Obvezni i preventivni zdravstveni pregled djelatnika 25.000,00 kuna, Laboratorijske usluge 5.000,00 kuna, Ugovori o djelu 250.000,00 kuna, Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 2.000,00 kuna, Ostale intelektualne usluge 717,00 kuna, Film i izrada fotografija 1.000,00 kuna, Reprezentacija 10.000,00 kuna, Naknade članovima vijeća 83.741,00 kuna, Premije osiguranja zaposlenika 4.630,00 kuna, Usluge platnog prometa 8.000,00 kuna, Uredska oprema 1.250,00 kuna, Namještaj 10.000,00 kuna, Uređaji 5.000,00 kuna i Oprema 7.000,00 kuna

2. Za osnovno obrazovanje planirano je 454.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije u novcu - OŠ Župa dubrovačka - asistent u nastavi 14.000,00 kuna, Tekuće pomoći županijskom proračunu - cjelodnevni boravak 363.000,00 kuna, Kapitalna pomoć županijskom proračunu - projektna dokumentacija 50.000,00 kuna, Tekuće donacije u novcu OŠ Župa dubrovačka – projekti 15.000,00 kuna i Tekuće donacije u novcu - OŠ - škola šport – Brenum 12.000,00 kuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 635.000,00 kuna za stipendije i školarine


ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.860.500,00 KUNA


Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 1.860.500,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu planirano je 90.000,00 kuna za zdravstvene i laboratorijske usluge

2. Za socijalno humanitarne udruge planirano je 70.500,00 kuna, od toga Crveni križ 30.000,00 kuna, Udruga slijepih 3.000,00 kuna, Udruga multipla skleroza 3.000,00 kuna, Matica umirovljenika 13.500,00 kuna, Udruga Dva skalina 3.000,00 kuna, Udruga gluhih 3.000,00 kuna, Udruga slatki život 3.000,00 kuna, Centar Josipovac 9.000,00 kuna i Udruga dist. cel. 3.000,00 kuna

3. Za socijalni program planirano je 1.700.000,00 kuna, od toga pomoći obiteljima i kućanstvima 900.000,00 kuna, Naknade za  novorođenčad 100.000,00 kuna i Sufinanciranje cijene prijevoza 700.000,00 kuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 589.000,00 KUNA


Program 1007 Kultura planirano u iznosu od 589.000,00 kuna

1. Za financiranje udruga u kulturi planirano je 399.000,00 kuna, od toga KUD M. Marojica 130.000,00 kuna, Limena glazba 80.000,00 kuna, Kurenat 9.000,00 kuna, likovna sekcija BB 3.000,00 kuna, Projektna dokumentacija knjižnice 87.000,00 kuna, ŽK 50.000,00 kuna i mažuretke 40.000,00 kuna

2. Za pokroviteljstva i pomoć u kulturi planirano je 190.000,00 kuna, od toga ŽU i groblja 80.000,00 kuna, crkve 80.000,00 kuna i domovi kulture 30.000,00 kuna


INFORMIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 302.000,00 KUNA


Program 1008 Informiranje planirano u iznosu od 302.000,00 kuna

Za informiranje građana planirano je 302.000,00 kuna, od toga Usluge interneta 25.000,00 kuna, Elektronski mediji 30.000,00 kuna, Usluge informiranja 140.000,00 kuna, Usluge oglašavanja ostalih 30.000,00 kuna, Tisak - natječaji javna nabava 20.000,00 kuna, Intelektualne usluge - turistička karta župe 45.000,00 kuna i Usluge održavanja web stranice Općine 12.000,00 kuna


SPORT I REKREACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 679.000,00 KUNA


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 679.000,00 kuna

Za donacije udrugama u sportu planirano je 679.000,00 kuna, od toga Judo klub 54.000,00 kuna, ŽOK Župa 54.000,00 kuna, FUN h2O 5.000,00 kuna, VK Gusar 144.000,00 kuna, Usluge tekućeg održavanja spotskih objekata 20.000,00 kuna, NK Župa dubrovačka 180.000,00 kuna, tenis klub Župa 3.000,00 kuna, nogometna škola Astarea 72.000,00 kuna, BK Hidroelektrana 13.500,00 kuna, BK Postranje 13.500,00 kuna, BK Brgat 13.500,00 kuna, BK Donj Brgat 13.500,00 kuna, BK Župa dbk 13.500,00 kuna, BK Rijeka 13.500,00 kuna, MNK Plat 9.000,00 kuna, ŽNK Libertas 3.000,00 kuna, Bridge klub 7.200,00 kuna, LD Župa dbk 13.500,00 kuna, KI Aikido 4.500,00 kuna, AK Župa 9.000,00 kuna, Capoeira 2.700,00 kuna, NK akademija 9.000,00 kuna, MNK Square 9.000,00 kuna, 


UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 61.000,00 KUNA


Program 1010 Udruge planirano u iznosu od 61.000,00 kuna

Za tekuće donacije u novcu – Udruge planirano je 61.000,00 kuna, od toga UHDDR 16.000,00 kuna, HVIDRA 25.000,00 kuna, UHBDDR 8.000,00 kuna, udruga civilne žrtve rata 4.000,00 kuna, Udruga udovice rata 4.000,00 kuna i Udruga liječenih od PTSP 4.000,00 kuna


TEHNIČKA KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 12.000,00 kuna


Program 1012 Tehnička kultura planirano u iznosu od 12.000,00 kuna

Za tehničku kulturu planirano je 12.000,00 kuna za Ronilački klub


OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.864.000,00 KUNA


Program 1011 Ostale aktivnosti općine planirane u iznosu od 1.864.000,00 kuna

za protupožarnu zaštitu planirano je 1.864.000,00 kuna, od toga DVD 1.650.000,00 kuna, usluge tekućeg održavanja 87.000,00 kuna, usluge tekućeg održavanja – daljnje širenje pp 87.000,00 kuna, oprema za civilnu zaštitu 10.000,00 kuna, GSS 12.000,00 kuna, procjena ugroženosti od požara 10.000,00 kuna i HPD Sniježnica 8.000,00 kuna


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 550.120,00 KUNA


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 550.120,00 kuna

1. Za općinsko vijeće planirano je 430.000,00 kuna, od toga Rashodi protokola 1.000,00 kuna, Reprezentacija 10.000,00 kuna, Naknade članovima pred. tijela. Vijeće 290.000,00 kuna, Ostale intelektualne usluge - savjet mladih 1.000,00 kuna, političke stranke 78.120,00 kuna, nacionalne manjine 40.000,00 kuna i 

Tuzemne članarine 10.000,00 kuna

2. Za mjesnu samoupravu planirano je 20.000,00 kuna za naknade članovima MO

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 10.000,00 kuna za reprezentaciju


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 111.000,00 KUNA


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 111.000,00 kuna

Za Općinskog načelnika planirano je 111.000,00 kuna, od toga Usluge pokroviteljstva i promidžbe 50.000,00 kuna, Božić i Nova godina 60.000,00 kuna i Rashodi protokola - vijenci, cvijeće i sl. 1.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
  PREUZMI:

 2. Projekcija Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan i program rada Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
  PREUZMI: