Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Župa dubrovačka

  Kontakt podaci
  Općina Župa dubrovačka
  Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  OIB: 26643690230
  020 487 470
  opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka  prikuplja i investira sredstva. Sa željom  da  omogućimo uvid u rad naše Općine i da je  učinimo  što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Kroz program komunalnog gospodarstva ukupno ćemo izdvojiti 22.176.000 kuna, od toga se dio od 6.576.000,00 odnosi na nastavak izgradnje Groblja Dubac. 

Za aktivnost održavanja  i izgradnje javne rasvjete izdvojit ćemo iznos od 1.360,000,00 kuna.

Na aktivnosti redovnog održavanja i  izgradnje županijskih i lokalnih cesta planiramo izdvojiti  ukupno 3.427.000,00 kuna dok kapitalna ulaganja u izgradnju cesta iznose 2.309.000,00

Dio sredstava iz proračuna u iznosu od 1.635.000,00 kuna planiramo izdvojiti za izgradnju kanalizacije i odvodnje.

Iznos od 651.000,00 kuna planiramo namijeniti za razvitak gospodarskih djelatnosti, za subvencije poljoprivrednicima i trgovačkim društvima u javnom sektoru. 

U 2019. godini za sufinanciranje predškolskog odgoja te izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog dječjeg vrtića izdvojit ćemo 7.020.800,0 kuna,a za sufinanciranje programa osnovnog obrazovanja kroz financiranje produženog boravka i projekata Osnovne škole Župa dubrovačka  izdvajamo 507.000,000 kuna. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga sufinanciramo prijevoz učenicima, sufinanciramo kupnju udžbenika i školskog pribora učenicima osnovne škole, studentima i učenicima dodjeljujemo stipendije.

Posebnu pažnju posvećujemo najosjetljivijim skupinama našeg društva: invalidima, socijalno ugroženim obiteljima, umirovljenicima, bolesnima s našeg područja .Tim korisnicima nudimo raznovrsne oblike financijske pomoći. Za zdravstvo i socijalnu skrb  izdvojit ćemo  1.927.000,00 kuna.

Podržavajući raznolike programe i aktivnosti udruga u kulturi izdvajamo 589.000,00 kuna, a za sportske udruge i izgradnju dječjih i sportskih igrališta iznos od 1.910.000,00 kuna.  


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u Župi dubrovačkoj napravimo po mjeri svakog čovjeka, stoga ukoliko imate bilo kakve prijedloge, a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini , budite ih slobodni uputiti.

 Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 16.11.2018. do 16.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš NačelnikŠto je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Župa dubrovačka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Župa dubrovačka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Župa dubrovačka možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa Durovačka.


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 44.609.407,08 kn 94,84 %
> Prihodi od poreza 21.650.000,00 kn 46,03 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.338.747,08 kn 11,35 %
> Prihodi od imovine 6.057.860,00 kn 12,88 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.683.800,00 kn 22,71 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 868.000,00 kn 1,85 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.000,00 kn 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 310.000,00 kn 0,66 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn 0,17 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 kn 0,49 %
Višak/manjak prihoda 2.115.000,00 kn 4,50 %
UKUPNO 47.034.407,08 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 47.034.407,08 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 44.609.407,08 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 21.650.000,00kuna, od toga Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu od 18.300.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.680.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 670.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.338.747,08 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 5.246.260,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 44.967,08 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 47.520,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.057.860,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 129.400,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.928.460,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 10.683.800,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 623.800,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.510.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 6.550.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 868.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 83.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 785.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 11.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 10.000,00 kuna i ostali prihodi 1.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 230.000,00 kunaVlastiti izvori/Rezultat poslovanja


Višak prihoda planiran u iznosu od 2.115.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 35.577.407,08 kn 75,64 %
> Rashodi za zaposlene 11.024.000,00 kn 23,44 %
> Materijalni rashodi 16.067.407,08 kn 34,16 %
> Financijski rashodi 28.000,00 kn 0,06 %
> Subvencije 600.000,00 kn 1,28 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 666.000,00 kn 1,42 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.330.000,00 kn 4,95 %
> Ostali rashodi 4.862.000,00 kn 10,34 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.452.000,00 kn 24,35 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 kn 1,70 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.652.000,00 kn 22,65 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000,00 kn 0,01 %
UKUPNO 47.034.407,08 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 47.034.407,08 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 35.577.407,08 kuna. 


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 11.024.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 9.085.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 384.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.555.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.067.407,08 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 392.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.551.020,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 12.267.296,08 kuna i  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 857.091,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 600.000,00 kuna,od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 550.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 666.000,00kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.330.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.862.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.482.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.370.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.452.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.652.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 9.432.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.120.000,00 kuna.Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.000,00 kuna – izdaci za dionice i udjele u glavnici


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 46.285.287,08 KUNA


Program 1001 Stručne službe Općine planirano u iznosu od 5.484.600,00 kuna


1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 5.384.600,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.700.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna, doprinosi na plaće 500.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 117.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 553.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.262.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 131.600,00 kuna i ostali financijski rashodi 21.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirano je 100.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 80.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.000,00 kuna
GOSPODARSTVO


Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planirano u iznosu od 651.000,00 kuna


Za gospodarstvo, poljoprivredu i ekonomske poslove planirano je 651.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 550.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 51.000,00 kuna


KOMUNALNO GOSPODARSTVO 


Program 1003 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 22.176.000,00 kuna


1. Za kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za javne površine planirano je 3.470.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.260.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina

3. Za groblje planirano je 6.576.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.890.000,00 kuna, građevinski objekti 4.386.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 kuna

4. Za javnu rasvjetu planirano je 1.360.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 735.000,00 kuna, rashodi za usluge 375.000,00 kuna i građevinski objekti 250.000,00 kuna

5. Za  ceste planirano je 3.427.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.370.000,00 kuna, kapitalne pomoći 800.000,00 kuna, materijalna imovina – prirodna bogatstva 800.000,00 kuna, građevinski objekti 237.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 220.000,00 kuna

6. Za morsku obalu planirano je 145.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 135.000,00 kuna

7. Za zaštitu okoliša planirano je 350.000,00 kuna za kapitalne pomoći u javnom sektoru – Grabovica

8. Za razvoj vodoopskrbe planirano je 220.000,00 kuna za kapitalne pomoći 

9. Za izgradnju kanalizacije planirano je 1.635.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 580.000,00 kuna, građevinski objekti 950.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 105.000,00 kuna

10. Za ostale komunalne usluge planirano je 1.814.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za kapitalna ulaganja u ceste planirano je 2.309,00 kuna za građevinske objekte

12. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 370.000,00 kuna za dokumente prostornog uređenje – izrada UPU, izrade dopuna i izmjena PPODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 11.129.687,08 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 11.129.687,08 kuna


1. Za predškolski odgoj planirano je 10.042.687,00 kuna, od toga 

• projektna dokumentacija za novi vrtić 100.000,00 kuna, 

• DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA planirano u iznosu od 9.942.687,08 kuna, od toga

• Plaće (bruto) 6.385.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 284.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.055.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 275.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.063.020,00 kuna, rashodi za usluge 740.296,08 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.371,00 kuna, ostali financijski rashodi 7.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna

2. Za osnovno obrazovanje planirano je 507.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 480.000,00 kuna i tekuće donacije 27.000,00 kuna

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 580.000,00 kuna za stipendije i školarine


ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.927.000,00 KUNA


Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu od 1.927.000,00 kuna


1. Za zdravstvenu zaštitu planirano je 90.000,00 kuna za zdravstvene i laboratorijske usluge

2. Za socijalno humanitarne udruge planirano je 87.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za socijalni program planirano je 1.750.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 589.000,00 KUNA


Program 1007 Kultura planirano u iznosu od 589.000,00 kuna


1. Za financiranje udruga u kulturi planirano je 459.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i tekuće donacije 359.000,00 kuna

2. Za pokroviteljstva i pomoć u kulturi planirano je 130.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i tekuće donacije 100.000,00 kuna


INFORMIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 304.000,00 KUNA


Program 1008 Informiranje planirano u iznosu od 304.000,00 kuna


Za informiranje građana planirano je 304.000,00 kuna za rashode za usluge.


SPORT I REKREACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.910.000,00 KUNA


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 1.910.000,00 kuna


1. Za sportske i rekreacijske terene planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za donacije udrugama u novcu planirano je 1.000.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za uređenje dječjih i sportskih igrališta planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge


UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 47.000,00 KUNA


Program 1010 Udruge planirano u iznosu od 47.000,00 kuna


Za tekuće donacije u novcu – Udruge planirano je 47.000,00 kuna.


OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.067.000,00 KUNA


Program 1011 Ostale aktivnosti općine planirane u iznosu od 2.067.000,00 kuna


Za protupožarnu zaštitu planirano je 2.067.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 270.000,00 kuna, tekuće donacije 1787.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 543.120,00 KUNA


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 543.120,00 kuna


1. Za općinsko vijeće planirano je 400.120,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 358.120,00 kuna i tekuće donacije 40.000,00 kuna 

2. Za mjesnu samoupravu planirano je 43.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 100.000,00 kuna za reprezentaciju


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 206.000,00 KUNA


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 206.000,00 kuna


Za Općinskog načelnika planirano je 206.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.000,00 kuna, tekuće donacije 35.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 10.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Projekcija Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020.-i-2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa za razdoblje 2020.-2021. godine
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. Izmjene i dopune Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više