Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Župa dubrovačka

  Kontakt podaci
  Općina Župa dubrovačka
  Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  OIB: 26643690230
  020 487 470
  opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Ovogodišnji proračun Općine Župa dubrovačka u svom programu komunalnog gospodarstva ukupno izdvaja 37.495.000,00 kuna, od navedenog iznosa 3.490.000,00 kuna namjeravamo izdvojiti za održavanje javnih površina te izradu projektne dokumentacije za uređenje zelenih površina, 21.113.000,00 kuna planiramo izdvojiti za Groblje Dubac i izgradnju I. faze groblja. U javnu rasvjetu namjeravamo uložiti 1.655.00,00 kuna, na aktivnosti redovnog održavanja i izgradnje županijskih i lokalnih cesta planiramo izdvojiti ukupno 2.717.000,00 kuna.

Također u programu komunalnog gospodarstva osigurali smo sredstva za održavanje i rekonstrukciju morske obale u iznosu od 951.000,00 kuna, sa proračunskim sredstvima u iznosu od 2.322.000,00 kuna planiramo izgradnju plinovoda, vodovoda, kanalizacije –Čibača, dok kapitalna ulaganja u izgradnju cesta iznose 1.350.000,00 kuna, a 1.750.000,00 kuna se odnosi na izgradnju Sportskih i rekreacijskih terena - izgradnja igrališta Brašina.

Za zdravstvenu i socijalnu skrb namjeravamo izdvojiti 2.058.000,00 kuna za zdravstvenu zaštitu, socijalno humanitarne usluge i socijalne programe kroz koje planiramo pomoći obiteljima i kućanstvima, opremiti novorođenčad, sufinancirati cijene prijevoza.

U Sportu i rekreaciji kroz donacije udrugama u sportu planiramo donirati 1.050.000,00 kuna u tekuće donacije – Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka i održavanje sportskih objekata. Od tekućih donacija izdvajamo i 1.950.000,00 kuna za donaciju DVD-u.

U 2020. godini za sufinanciranje predškolskog odgoja osigurana sredstva u iznosu od 13.200.000,00 kuna, osim vlastitih sredstva za financiranje dječjeg vrtića. Tijekom 2019. godine odobren nam je projekt sufinanciran od Europske unije za Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vrijednosti od 12.728.804,00 kuna. Zbog svoje iznimne važnosti našim najmlađim građanima bit će omogućena bolja skrb, senzorna soba, oprema i didaktika koja će nadopuniti materijalno okruženje kao i raznoliki i inovativniji program. Bit će okruženi stručnim timom od logopeda, psihologa, defektologa, pedagoga te 18 odgajateljica.

Našim učenicima i studentima smo osigurali sredstva iz proračuna za sufinanciranje prijevoza, kupnju udžbenika i školskog pribora učenicima osnovne škole. Učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Župa dubrovačka dodjeljujemo za školsku godinu 2019./2020. 39 učeničkih stipendija i 44 stipendije za studente.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u Župi dubrovačkoj napravimo po mjeri svakog čovjeka, stoga ukoliko imate bilo kakve prijedloge, a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini , budite ih slobodni uputiti.

Vaše prijedloge i komentare možete ostavljati do 11.12.2019. kada ćemo sve zaprimljeno razmotriti na sjednici Općinskog vijeća, te prihvaćene prijedloge uvrstiti u konačan proračun za 2020. godinu


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Župa dubrovača za 2020. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Župa dubrovačka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Župa dubrovačka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju i predlaganju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja / financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja / financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa, što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa Durovačka.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 62.880.000,00 kn 93,21 %
> Prihodi od poreza 24.275.000,00 kn 35,98 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.055.880,00 kn 32,69 %
> Prihodi od imovine 4.534.400,00 kn 6,72 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.951.120,00 kn 16,23 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.042.600,00 kn 1,55 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 21.000,00 kn 0,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 330.000,00 kn 0,49 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,15 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 kn 0,34 %
Vlastiti izvori 4.250.000,00 kn 6,30 %
> Rezultat poslovanja 4.250.000,00 kn 6,30 %
UKUPNO 67.460.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 67.460.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 62.880.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 24.275.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu od 21.000.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.550.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 725.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 22.055.880,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 16.345.880,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 4.510.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.533.400,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 28.400,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.506.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 10.951.120,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 861.120,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.390.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 6.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.042.600,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 81.600,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 961.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 19.000,00 kuna i ostali prihodi 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 230.000,00 kuna


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda planiran u iznosu od 4.250.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 40.255.000,00 kn 59,67 %
> Rashodi za zaposlene 12.967.000,00 kn 19,22 %
> Materijalni rashodi 18.720.400,00 kn 27,75 %
> Financijski rashodi 37.600,00 kn 0,06 %
> Subvencije 580.000,00 kn 0,86 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 640.000,00 kn 0,95 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.430.000,00 kn 3,60 %
> Ostali rashodi 4.880.000,00 kn 7,23 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.200.000,00 kn 40,32 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 0,59 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.800.000,00 kn 39,73 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000,00 kn 0,01 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnic 5.000,00 kn 0,01 %
UKUPNO 67.460.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dionice i udjele u glavnic
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 67.460.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu planirani su u iznosu od 40.255.000,00 kuna.

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.967.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 10.730.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 447.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.790.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.720.400,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.114.288,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.018.800,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 13.684.500,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 902.812,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 37.600,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 580.000,00 kuna,od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 480.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 640.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.430.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.880.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.790.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 70.000,00 kuna i kapitalne pomoći 990.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 27.200.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 26.800.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 24.928.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 187.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.685.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.000,00 kuna – izdaci za dionice i udjele u glavnici


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 66.291.888,00 KUNA


Program 1001 Stručne službe Općine planirano u iznosu od 5.723.888,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 5.648.888,00 kuna, od toga za plaće zaposlenika Općine (bruto) 2.850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna, doprinosi na plaće 500.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 123.888,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 585.300,00 kuna, rashodi za usluge 1.299.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 162.700,00 kuna i ostali financijski rashodi 28.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirano je 75.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 50.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.000,00 kuna


GOSPODARSTVO


Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planirano u iznosu od 580.000,00 kuna

Za gospodarstvo, poljoprivredu i ekonomske poslove planirano je 580.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 480.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima 100.000,00 kuna


KOMUNALNO GOSPODARSTVO 


Program 1003 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 37.495.000,00 kuna

1. Za kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu planirano je 525.000,00 kuna za izgradnju nove javne rasvjete na području Općine

2. Za javne površine planirano je 3.490.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.280.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna

3. Za groblje planirano je 21.113.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kn , rashodi za usluge 3.280.000,00 kuna, građevinski objekti 19.366.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 450.000,00 kuna

4. Za javnu rasvjetu planirano je 1.655.000 kuna, od toga za rashode za usluge planirano u iznosu od 470.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirano u iznosu od 1.035.000,00 kuna i za izgradnju javne rasvjete uz nerazvrstane ceste iznos od 150.000,00 kuna

5. Za ceste planiran je iznos od 2.717.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge planirano je 1.600.000,00 kuna, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, za građevinske objekte 87.000,00 kuna, za nematerijalnu proizvedenu imovinu 220.000,00 kuna i za materijalna imovina-prirodna bogatstva 400.000,00 kuna

6. Za morsku obalu planirano je 951.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 841.000,00 kuna, kapitalne pomoći županijskim proračunima 100.000,00 kuna i tekuće pomoći županijskim proračunima 10.000,00 kuna

7. Za zaštitu okoliša planirano je 470.000,00 kuna, od toga za ugovorene kazne i ostale naknade šteta 50.000 kuna i za kapitalne pomoći u javnom sektoru 420.000,00 kuna 

8. Za razvoj vodoopskrbe planirano je 170.000,00 kuna za kapitalne pomoći

9. Za izgradnju kanalizacije i odvodnje planirano je 2.322.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 505.000,00 kuna, građevinski objekti 1.700.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 87.000,00 kuna i za nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

10. Za ostale komunalne usluge planirano je 1.877.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 855.000,00 kuna za dokumente prostornog uređenje – izmjene i dopune UPU Blato i Srebreno, izrade dopuna i izmjena PP, izrada UPU

12. Za kapitalna ulaganja u ceste planirano je 1.350.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu 1.750.000,00 kuna

Za izgradnju ostalih objekata planirano u iznosu 1.750.000,00 kuna za sportske i rekreacijske terene – izgradnja igrališta Brašina


Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu 2.058.000,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu planirano je 80.000,00 kuna za laboratorijske usluge

2. Za socijalno humanitarne usluge planirano je 98.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Socijalni program planirano je 1.880.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1007 Kultura planirano u iznosu od 703.000,00 kuna 

1. Za financijske djelatnosti udruga u kulturi planirano je 703.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije – udrugama u kulturi 373.000,00 kuna i ostale rashode za usluge 200.000,00 kuna

2. Za pokroviteljstva i pomoći u kulturi planirano je 130.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 100.000,00 kuna i rashode za usluge 30.000,00 kuna


Program 1008 Informiranje planirano u iznosu od 304.000,00 kuna

Za informiranje građana planirano je 304.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 1.050.000,00 kuna

Za donacije udrugama u sportu planirano je 1.050.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 50.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 kuna


Program 1011 Ostale aktivnosti općine planirano u iznosu 2.169.000,00 kuna

Za protupožarnu zaštitu planirano je 2.169.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije - DVD 1.965.000,00 kuna, za rashode za usluge 194.000,00 kuna i za postrojenja i opremanje 10.000,00 kuna


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 14.409.000,00 KUNA


Program 0205 Kapitalna ulaganja u dokumentaciju planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 14.309.000,00 kuna

1. Za predškolski odgoj planirano je 13.200.000,00 kuna, od toga 

• DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA planirano u iznosu od 13.200.000,00 kuna, od toga

• Plaće (bruto) 7.880.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 347.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.290.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 990.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.198.500,00 kuna, rashodi za usluge 1.315.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 9.600,00 kuna i postrojenja i oprema 40.000,00 kuna

• Za osnovno obrazovanje planirano je 559.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 530.000,00 kuna i tekuće donacije 29.000,00 kuna

• Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 550.000,00 kuna za stipendije i školarine


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 662.112,00 KUNA


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 662.112,00 kuna

1. Za općinsko vijeće planirano je 519.112,00 kuna, od toga rashodi za usluge 122.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 357.112,00 kuna i tekuće donacije 40.000,00 kuna 

2. Za mjesnu samoupravu planirano je 43.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 100.000,00 kuna za reprezentaciju


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 506.000,00 KUNA


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 506.000,00 kuna

Za Općinskog načelnika planirano je 206.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 220.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.000,00 kuna, tekuće donacije 135.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna


Program 2003 Proračunska rezerva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku rezervu planiran je iznos od 30.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. Privitak za Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Župa dubrovačka za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više