Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Župa dubrovačka

  Kontakt podaci
  Općina Župa dubrovačka
  Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  OIB: 26643690230
  020 487 470
  opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani žitelji Župe dubrovačke ,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Proračun Općine za 2021. planiran je u iznosu od 48.265.000,00 kuna. 

Iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka za aktivnosti komunalnog gospodarstva planiran je iznos od 23.658.700,00 kuna. Kroz navedeni iznos osigurana su sredstva u iznosu od  3.565.000,00 kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine , 7.840.200,00 kuna za nastavak izgradnje  Groblje Dubac. 

Kroz ovaj iznos osigurano je 1.322.000 kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete , plaćanja električne energije , kao i za izgradnju iste na javnim površinama. Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja cesta osigurano je ukupno 2.622.000 kuna, a odnose se na lokalne nerazvrstane ceste i županijske ceste na našem području.

Za komunalnu aktivnost izgradnje kanalizacijske mreže i oborinske odvodnje osigurano je  4.782.000,00 kuna od kojih je 4.000.000,00 kuna osigurano za izgradnju 1.faze kanalizacije Čibača. Na ovoj aktivnosti osigurana su i sredstva za izradu glavnih izvedbenih projekata 2. i 3. Faze kanalizacije Čibača.

Kroz aktinost komunalno gospodarstvo osigurana su sredstva za održavanje morske obale , razvoj vodoopskrbe i ostale komunalne aktivnosti.

Za potrebe izrade Prostorno planske dokumentacije osigurano je 505.000,00 kuna , a odnose se na izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka kao i više urbanističkih planova uređenja .

Zahvaljujući donaciji Ministarstva turizma  u iznosu od 418.000,00 kuna krećemo sa rekonstrukcijom nogometnog igrališta  NK Župa dubrovačka za koje će Općina izdvojiti dodatno 500.000,00 kuna , dok je za potrebe uređenja dječjih igrališta osigurano 200.000,00 kuna .

Kako bismo i dalje za potrebe mještana Župe dubrovačke zadržali utvrđeni vozni red autobusnih linija osigurana je subvencija JGP Libertas  u iznosu od 500.000,00 kuna.


Za zdravstvenu i socijalnu skrb namjeravamo izdvojiti 1.685.500,00 kuna ;od toga  80.000,00 kuna kako bi i nadalje zadržali laboratorijske usluge u okviru zdravstvene stanice Srebreno kao i za potrebe pedijatrije . Osigurana su sredstva za rad svih socijalno, humanitarno, zdravstvenih udruga, udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Socijalni program u iznosu 1.557.000,00 kuna osigurava pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagradu za novorođenu djecu, te sufinanciranje dobro razrađenog sustava javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija.

 Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 za drugo, 3.000 kuna za treće dijete, a 5.000 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete, te sufinanciramo boravak djece u vrtiću. Općina Župa dubrovačka sufinancira rad vrtića u iznosu od 6.630.000,00 kuna. 

Za redovan rad svih sportskih klubova koji djeluju na području naše Općine putem Zajednice sportova osigurano je 650.000,00 kuna, kao i sredstva za održavanje sportskih objekata. 

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga sufinanciramo kupnju školskih udžbenika učenicima osnovne škole; pravo na novčanu pomoć za kupnju udžbenika  i ostalog školskog pribora pripada obiteljima s područja Župe dubrovačke čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji, a čija djeca redovno pohađaju osnovnu ili srednju školu.- 300,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda- ,400,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda,- 1.100,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje. 

Proračun obuhvaća nastavak financiranja produženog boravka prvim i drugim razredima u osnovnoj školi i projekata izvannastavnih aktivnosti učenika.


Osigurana su sredstva za projektiranje dogradnje zgrade Osnovne škole Župa dubrovačka i tzv. „tople veze“ sa školskom sportskom dvoranom čime se omogućiti osnovnoškolsko obrazovanje u jednosmjenskom radu u jednoj zgradi  za potrebe naše Općine  .


Učenicima srednje škole osiguravamo besplatan prijevoz , te dodjeljujemo učeničke stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a studentske ovisno o mjestu studiranja  u iznosu od 600,00 i od 800,00 kuna . Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Studentima koji studiraju izvan grada Dubrovnika isplaćujemo za prijevoz jedanput u kalendarskoj godini iznos od 400,00 kuna. Stipendijama su obuhvaćeni i učenici i studenti deficitarnih zanimanja , oni koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja kao i stradalnici Domovinskog rata.  Za ovu aktivnost izdvajamo preko 500.000,00 kuna godišnje.


Poštovani stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u narednoj 2021. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u Župi dubrovačkoj napravimo po mjeri svakog čovjeka, pogotovo u teškim vremenima koja su nas snašla.

Dosad smo donijeli niz olakšica gospodarstvenicima i ljudima koji su ostali bez posla.  Ukoliko imate bilo kakve prijedloge, a koje se odnose na bilo koje područje našeg djelovanja,  a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini, budite ih slobodni uputiti.Vaš NačelnikŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Župa dubrovačka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Župa dubrovačka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju i predlaganju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Župa dubrovačka možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja / financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja / financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa, što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa Durovačka.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 43.585.000,00 kn 90,30 %
> Prihodi od poreza 20.590.000,00 kn 42,66 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.878.552,00 kn 18,40 %
> Prihodi od imovine 4.856.400,00 kn 10,06 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.288.435,50 kn 17,17 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 939.612,50 kn 1,95 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 32.000,00 kn 0,07 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 180.000,00 kn 0,37 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,10 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 kn 0,27 %
Vlastiti izvori 4.500.000,00 kn 9,32 %
UKUPNO 48.265.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 48.265.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 43.585.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 20.590.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu od 18.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.690.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 400.000,00 kuna

2 Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.878.552,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 6.208.552,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 500.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 2.170.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.856.400,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 34.400,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.822.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 8.288.435,50 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 267.635,50 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.120.800,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.900.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 939.612,50 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 100.800,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 838.812,50 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 32.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 30.000,00 kuna i ostali prihodi 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 130.000,00 kuna


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja


Višak prihoda planiran u iznosu od 4.500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 38.420.800,00 kn 79,60 %
> Rashodi za zaposlene 11.887.478,84 kn 24,63 %
> Materijalni rashodi 15.232.521,16 kn 31,56 %
> Financijski rashodi 38.800,00 kn 0,08 %
> Subvencije 550.000,00 kn 1,14 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 430.000,00 kn 0,89 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade 2.067.000,00 kn 4,28 %
> Ostali rashodi 8.215.000,00 kn 17,02 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.839.200,00 kn 20,39 %
> Rashodu za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 815.200,00 kn 1,69 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.024.000,00 kn 18,70 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.000,00 kn 0,01 %
UKUPNO 48.265.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade
Ostali rashodi
Rashodu za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 48.265.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu planirani su u iznosu od 38.420.800,00 kuna.

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 11.887.478,84 kuna, od toga plaće (bruto) 9.840.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 417.500,00 kuna i doprinosi na plaće 1.629.987,84 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.232.521,16 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 616.138,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.559.580,42 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 11.445.990,74 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 610.812,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 38.800,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 550.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 430.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.067.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 8.215.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.810.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 105.000,00 kuna i kapitalne pomoći 5.270.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.839.200,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 815.200,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.024.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 11.072.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 172.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.115.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.000,00 kuna – izdaci za dionice i udjele u glavnici


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 46.586.388,00 KUNA


Program 1001 Stručne službe Općine planirano u iznosu od 5.261.688,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 5.211.688,00 kuna, od toga za plaće zaposlenika Općine (bruto) 2.650.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 83.000,00 kuna, doprinosi na plaće 450.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 106.488,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 508.500,00 kuna, rashodi za usluge 1.290.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.700,00 kuna i ostali financijski rashodi 26.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirano je 50.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 35.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.000,00 kuna


GOSPODARSTVO


Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

Za gospodarstvo, poljoprivredu i ekonomske poslove planirano je 550.000,00 kuna, za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 


KOMUNALNO GOSPODARSTVO 


Program 1003 Komunalno gospodarstvo planirano u iznosu od 23.658.700,00 kuna

1. Za javne površine planirano je 3.565.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.365.000,00 kuna

2. Za groblje planirano je 7.840.200,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.340.000,00 kuna, materijalna imovina 415.200,00 kuna i građevinski objekti 6.085.000,00 kuna

3. Za javnu rasvjetu planirano je 1.322.000 kuna, od toga za rashode za usluge planirano u iznosu od 435.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirano u iznosu od 800.000,00 kuna i za građevinske objekte planirano u iznosu od 87.000,00 kuna

4. Za ceste planiran je iznos od 2.622.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge planirano je 922.000,00 kuna, kapitalne pomoći 800.000,00 kuna, za nematerijalnu proizvedenu imovinu 200.000,00 kuna i za materijalna imovina-prirodna bogatstva 400.000,00 kuna

5. Za morsku obalu planirano je 10.000,00 kuna za  rashode za usluge 

6. Za zaštitu okoliša planirano je 520.000,00 kuna, od toga za ugovorene kazne i ostale naknade šteta 100.000 kuna i za kapitalne pomoći u javnom sektoru 420.000,00 kuna 

7. Za razvoj vodoopskrbe planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći

8. Za izgradnju kanalizacije i odvodnje planirano je 4.782.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 265.000,00 kuna, građevinski objekti 4.100.000,00 kuna, za postrojenje i opremu 87.000,00 kuna i za nematerijalna proizvedena imovina 330.000,00 kuna

9. Za ostale komunalne usluge planirano je 1.792.500,00 kuna za rashode za usluge

10. Za kapitalna ulaganja u ceste planirano je 650.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 505.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu 800.000,00 kuna

Za izgradnju ostalih objekata planirano u iznosu 800.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu 1.685.500,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za socijalno humanitarne usluge planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Socijalni program planirano je 1.557.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1007 Kultura planirano u iznosu od 241.500,00 kuna 

1. Za financijske djelatnosti udruga u kulturi planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pokroviteljstva i pomoći u kulturi planirano je 80.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 65.000,00 kuna i rashode za usluge 15.000,00 kuna


Program 1008 Informiranje planirano u iznosu od 239.000,00kuna

Za informiranje građana planirano je 239.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

 Za donacije udrugama u sportu 


Program 1010  Udruge planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

 Za tekuće donacije planirano je 600.000,00 kuna


Program 1011 Ostale aktivnosti općine planirano u iznosu 1.845.000,00 kuna

Za protupožarnu zaštitu planirano je 1.850.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 35.000,00 kuna, a tekuće donacije 1.805.000,00 kuna i 10.000,00 kuna za postrojenje i opremuODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 12.625.000,00 KUNA


Program 0205 Kapitalna ulaganja u dokumentaciju planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu projektne dokumentacije planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 955.000.000,00 kuna

Za osnovno obrazovanje planiran je iznos od 445.000,00 kuna 

za srednjoškolsko obrazovanje planiran je iznos od 510.000,00 kuna


Program 0101 Općinska uprava DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA  planirano u iznosu od 11.570.000,00 kuna


od toga :

 Plaće (bruto) 7.190.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 334.500.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.179.978,84 kuna, naknade troškova zaposlenima 509.650,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.051.080,42 kuna, rashodi za usluge 1.130.490,74 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.500,00 kuna, ostali financijski rashodi 12.800,00 kuna i postrojenja i oprema 40.000,00 kuna


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 575.612,00 kuna KUNA


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 575.612,00 kuna

1. Za općinsko vijeće planirano je 518.112,00 kuna, od toga rashodi za usluge 182.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 321.112,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna 

2. Za mjesnu samoupravu planirano je 37.500,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 103.000,00 KUNA


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 73.000,00 kuna

Za Općinskog načelnika planirano je 73.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 kuna, tekuće donacije 25.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kunaProgram 2003 Proračunska rezerva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku rezervu planiran je iznos od 30.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. 3. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu
  PREUZMI: