Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Župa dubrovačka

  Kontakt podaci
  Općina Župa dubrovačka
  Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
  OIB: 26643690230
  020 487 470
  opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Župa dubrovačka prikuplja i investira sredstva. Sa željom da Vam omogućimo uvid u rad naše Općine i da je učinimo što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.zupa-dubrovacka.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Proračun Općine za 2022. planiran je u iznosu od 45.855.000,00 kuna. 

Iz ukupnog proračuna Općine Župa dubrovačka kroz tri programa komunalnih aktivnosti : program održavanja komunalne infrastrukture, program gradnje komunalne infrastrukture te program drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima planirano je ukupno 13.497.000,00 kn. Kroz navedene programe osigurana su sredstva u iznosu od 4.400.000,00 kuna za održavanje javnih i zelenih površina na cijelom području Općine. 

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine osiguran je iznos od 1.242.000,00 kn koji podrazumijeva održavanje cesta, nogostupa, skalinata na područje Općine Župa dubrovačka. 

Kroz aktivnost održavanja javne rasvjete osigurano je 1.906.500,00 kuna za potrebe redovnog održavanja javne rasvjete  te plaćanje električne energije za javnu rasvjetu.

Kroz program gradnje komunalne infrastrukture osigurano je 2.660.000,00 kuna za nastavak realizacije kapitalnog projekta izgradnje Groblja Dubac. U ulaganje u izgradnju nerazvrstanih cesta osiguran je iznos od 1.865.000,00 kn koji uključuje izgradnju prometnica i kupnju zemljišta za gradnju istih. Ulaganja u izgradnju javne rasvjete iznose 250.000,00 kn.

Za razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnju i zaštitu voda planiran je iznos od 3.250.000,00 kuna. 

Za potrebe izrade Prostorno planske dokumentacije i pripremu projektne dokumentacije osigurano je 305.000,00 kuna, za projektnu dokumentaciju – izgradnju dječjih i spostrskih igrališta planiran je iznos od 50.000,00 kuna, dok za projektnu dokumentaciju – morska obala, luke i lučice plan je izvdvojiti 150.000,00 kuna.

Kako bismo ojačali gospodarstvo, omogućujemo subvencije trgovačkim društvima u iznosu od 550.000,00 kuna.

Za zdravstvenu i socijalnu skrb namjeravamo izdvojiti 1.594.000,00 kuna za zdravstvenu zaštitu. Osigurana su sredstva za rad svih socijalno, humanitarno, zdravstvenih udruga, udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Socijalni program u iznosu 1.515.000,00 kuna osigurava pomoć najugroženijim obiteljima s područja naše Općine, nagradu za novorođenu djecu, te sufinanciranje dobro razrađenog sustava javnog prijevoza učenicima, umirovljenicima te korisnicima posebnih kategorija. Kroz socijalni program nastavljamo s brigom i zadovoljenjem potreba svih skupina građana

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo dijete, 1.500,00 za drugo, 3.000 kuna za treće dijete, a 5.000 kuna za četvrto i svako sljedeće dijete, te sufinanciramo boravak djece u vrtiću. Općina Župa dubrovačka sufinancira rad vrtića u iznosu od 5.770.00 kuna što čini udio u poslovanju od 66%svih troškova rada vrtića.

Za redovan rad svih sportskih klubova koji djeluju na području naše Općine putem Zajednice sportova osigurano je 650.000,00 kuna, kao i sredstva za održavanje sportskih objekata. 

Mladi su naša budućnost! Želimo omogućiti svim mladima jednake uvjete za obrazovanje i potaknuti ih na što veći trud i zalaganje stoga sufinanciramo kupnju školskih udžbenika učenicima osnovne škole; pravo na novčanu pomoć za kupnju udžbenika  i ostalog školskog pribora pripada obiteljima s područja Župe dubrovačke čiji iznos ukupnih mjesečnih primanja ne prelazi 2.000,00 kuna po članu obitelji, a čija djeca redovno pohađaju osnovnu ili srednju školu.- 300,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 1. do 4. razreda- ,400,00 kuna po djetetu za osnovno obrazovanje od 5. do 8. razreda,- 1.100,00 kuna po djetetu za srednjoškolsko obrazovanje. 

Proračun obuhvaća nastavak financiranja produženog boravka prvim i drugim razredima u osnovnoj školi i projekata izvannastavnih aktivnosti učenika. Za predškolski odgoj planirano je 12.476.000,00 kuna, od toga 9.876.000,00 kuna  za redovan rad vrtića i 2.600.000,00 kuna  za produljeni rad vrtića.

Učenicima srednje škole osiguravamo besplatan prijevoz , te dodjeljujemo učeničke stipendije u iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a studentske ovisno o mjestu studiranja  u iznosu od 600,00 i od 800,00 kuna . Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Studentima koji studiraju izvan grada Dubrovnika isplaćujemo za prijevoz jedanput u kalendarskoj godini iznos od 400,00 kuna. Stipendijama su obuhvaćeni i učenici i studenti deficitarnih zanimanja , oni koji dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja kao i stradalnici Domovinskog rata.  Za ovu aktivnost izdvajamo preko 500.000,00 kuna godišnje.

Poštovani stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u narednoj 2022. godini. Iz godine u godinu trudimo se da život u Župi dubrovačkoj napravimo po mjeri svakog čovjeka, pogotovo u teškim vremenima koja su nas snašla. Čovjek uvijek treba biti na prvom mjestu, a ova pandemija nas je upravo na to podsjetila.

Dosad smo donijeli niz olakšica gospodarstvenicima i ljudima koji su ostali bez posla.  Ukoliko imate bilo kakve prijedloge, a koje se odnose na bilo koje područje našeg djelovanja ,  a za koje smatrate da bi mogli poboljšati i olakšati život u našoj Općini, budite ih slobodni uputiti.


Vaše prijedloge i komentare možete ostavljati do 12.12.2021. kada ćemo sve zaprimljeno razmotriti na sjednici Općinskog vijeća, te prihvaćene prijedloge uvrstiti u konačan proračun za 2022. godinu.Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu bilo je provedeno od 12.11.2021. do 12.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Župa dubrovačka koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Župa dubrovačka kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju i predlaganju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja / financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja / financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Župa dubrovačka je Dječji vrtić Župa Durovačka.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 43.225.794,00 kn 5.737.048,78 € 94,27 %
> Prihodi od poreza 19.790.000,00 kn 2.626.584,38 € 43,16 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 12.723.400,00 kn 1.688.685,38 € 27,75 %
> Prihodi od imovine 5.022.000,00 kn 666.533,94 € 10,95 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 4.971.600,00 kn 659.844,71 € 10,84 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 701.794,00 kn 93.144,07 € 1,53 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.000,00 kn 2.256,29 € 0,04 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 180.000,00 kn 23.890,11 € 0,39 %
Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja 2.449.206,00 kn 325.065,50 € 5,34 %
UKUPNO 45.855.000,00 kn 6.086.004,38 €
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od imovine
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 45.855.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 43.225.794,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 19.790.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planiran u iznosu od 17.000.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.390.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 400.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.971.600,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 2.321.600,00 kuna, i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 50.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.600.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.022.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 16.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.006.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 12.723.400,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 519.900,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.703.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 9.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 701.794,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 95.794,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 606.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 17.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 15.000,00 kuna i ostali prihodi 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna


Vlastiti izvori/Rezultat poslovanja

Višak prihoda planiran u iznosu od 2.449.206,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 39.058.000,00 kn 5.183.887,45 € 85,18 %
> Rashodi za zaposlene 12.759.742,00 kn 1.693.508,79 € 27,83 %
> Materijalni rashodi 16.456.758,00 kn 2.184.187,14 € 35,89 %
> Financijski rashodi 38.000,00 kn 5.043,47 € 0,08 %
> Subvencije 550.000,00 kn 72.997,54 € 1,20 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 885.000,00 kn 117.459,69 € 1,93 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.025.000,00 kn 268.763,69 € 4,42 %
> Ostali rashodi 6.343.500,00 kn 841.927,14 € 13,83 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.777.000,00 kn 634.016,86 € 10,42 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.277.000,00 kn 567.655,45 € 9,33 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 66.361,40 € 1,09 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.020.000,00 kn 268.100,07 € 4,41 %
UKUPNO 45.855.000,00 kn 6.086.004,38 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 45.855.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu planirani su u iznosu od 39.058.000,00 kuna.

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.759.742,00 kuna, od toga plaće (bruto) 10.599.206 kuna, ostali rashodi za zaposlene 535.536,00 kuna i doprinosi na plaće 1.625.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.456.758,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 509.910,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.754.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 11.640.400,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 560.948,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 38.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 550.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 885.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.025.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.343.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.888.500,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 205.000,00 kuna ,kapitalne pomoći 3.220.000,00 kuna i izvanredni rashodi 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.777.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.277.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.450.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 82.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 745.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 2.020.000,00 kuna 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 45.432.972,00 KUNA


Program 1001 Stručne službe Općine planirano u iznosu od 7.872.472,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 7.767.472,00 kuna, od toga za plaće zaposlenika Općine (bruto) 2.650.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 115.000,00 kuna, doprinosi na plaće 450.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 106.572,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 803.500,00 kuna, rashodi za usluge 1.473.400,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 141.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 28.000,00 kuna i Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 2.000.000,00 kuna

2. Za kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave planirano je 105.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 40.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 20.000,00 kuna


GOSPODARSTVO


Program 1002 Razvitak gospodarskih djelatnosti planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

Za gospodarstvo, poljoprivredu i ekonomske poslove planirano je 550.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 50.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


KOMUNALNO GOSPODARSTVO 


Program 1030 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 7.548.500,00 kuna

1. Za održavanje ostalih javnih površina planirano je 1.150.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površine planirano je 1.550.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.700.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.242.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.906.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.500.000,00 kuna i rashodi za usluge 406.500,00 kuna


Program 1004 Gradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.425.000,00 kuna 

1. Za ulaganju u javno zelene površine planirano je 650.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za kapitalno ulaganje u groblje Dubav planirano je 2.660.000,00 kuna, od toga za materijalne rashode 1.360.000,00 kuna, za kapitalne pomoći 50.000,00 kuna i za građevinske objekte 1.250.000,00 kuna 

3. Za ulaganje u javnu rasvjetu planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za ulaganje u nerazvrstane ceste planirano je 1.865.000,00 kuna, od toga za nematerijalnu imovinu 215.000,00 kuna, za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva 500.000,00 kuna i za građevinske objekte 1.150.000,00 kuna 


Program 1015 Obavljanja drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima planirano u iznosu od 523.500,00 kuna 

1. Za održavanje izvora i javnih fontana planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nekoncesionaranih plaža, luka i lučica planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja planirano je 36.500,00 kuna za rashdoe za usluge

5. Za Božićno ukrašavanje planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama planirano je 87.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za održavanje i uređenje javne hidrantske mreže planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za održavanje protupožarnih puteva planirano je 45.000,00 kuna za rashode za usluge

10. Za održavanje crkvica i ostalih spomenika kulture planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

11. Za održavanje domova kulture planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1017 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnja i zaštita voda planirano u iznosu od 3.250.000,00 kuna

1. Za ulaganja u kanalizaciju i odvodnju planirano je 2.550.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja planirano je 130.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

3. Za ulaganja u održavanje kanalizavije, vodovoda i odvodnje planirano je 570.000,00 kuna, od toga za rashode za materijal i energiju 200.000,00 kuna i za rashode za usluge 370.000,00 kuna 


Program 1016 Prostrono uređenje i priprema projektne dokumentacije planirano u iznosu od 592.000,00 kuna 

1. Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 305.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Za projektnu dokumentaciju - dječja i sportska igrališta planirano je 50.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

3. Za projektnu dokumentaciju - morska obala, luke, lučice planirano je 150.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

4. Za geodetsko - katastarske usluge planirano je 87.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1020 Ulaganja u komunalnu infrastrukturu uz ostale ceste planirano u iznosu od 550.000,00 kuna 

Za ulaganje u ceste planirano je 550.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 200.000,00 kuna, za kapitalne pomoći 200.000,00 kuna i za građevinske objekte 150.000,00 kuna 


Program 1006 Zdravstvo i socijalna skrb planirano u iznosu 1.594.000,00 kuna

1. Za zdravstvenu zaštitu planirano je 79.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za Socijalni program planirano je 1.515.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1007 Očuvanja sakralne kulturne baštine planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za pokroviteljstva i pomoći u kulturi planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1008 Informiranje planirano u iznosu od 258.000,00kuna

Za informiranje građana planirano je 258.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

Za Donacije Zajednice sportova Općine Župa dubrovačka planirano je 650.000,00 kuna za službe rekreacije i sporta


Program 1010  Udruge planirano u iznosu od 268.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovisnkog rata planirano je 78.500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje udruga u kulturi planirano je 190.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1018 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 735.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 735.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge 115.000,00 kuna i za ostale rashode 620.000,00 kuna


Program 1019 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 1.830.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 1.820.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za projektnu dokumentaciju - dogradnju OŠ Župa dubrovačka planirano je 350.000,00 kuna 


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 13.736.000,00 KUNA


Program 1005 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.260.000,00 kuna

1. Za osnovno obrazovanje planiran je iznos od 400.000,00 kuna 

2. Za srednjoškolsko obrazovanje planiran je iznos od 510.000,00 kuna


Program 1013 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 12.476.000,00 kuna

1. Za dječji vrtić Župa dubrovačka planirano je 9.876.000,00 kuna, od toga: plaće(bruto) 6.449.206,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 348.536,00 kuna, doprinosi na plaće 1.056.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 303.838,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.089.500,00 kuna, rashodi za usluge 472.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 114.920,00 kuna, ostali financijski rashodi 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 32.000,00 kuna

2. Za Produljeni rad DV - EU Projekt planirano je 2.600.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 1.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 72.000,00 kuna, doprinosi na plaće 250.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 107.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna, rashodi za usluge 657.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 306.028,00 kuna 


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 306.028,00 kuna

1. Za općinsko vijeće planirano je 262.528,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.528,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna 

2. Za mjesnu samoupravu planirano je 28.500,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 86.000,00 KUNA


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 86.000,00 kuna

Za Općinskog načelnika planirano je 86.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna, tekuće donacije 20.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna


Program 2003 Proračunska rezerva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku rezervu planiran je iznos od 30.000,00 kuna

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog proračuna Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI:

  2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu
    PREUZMI:

  3. Proračun Općine Župa dubrovačka za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
    PREUZMI: