Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinakonavle.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Općina Konavle dobila je priznanje od Instituta za javne financije kao jedna od najtransparentnijih Općina u RH, ovo priznanje nam je jako važno jer želimo vama dragi stanovnici približiti rad naše Općine i pokazati vam što sve radimo kako bismo je unaprijedili i učiniti sve na transparentan način.

U 2016. godini imali smo dosta projekata koje smo napravili, neki su i dalje u tijeku ili pri završetku. Projekt „Čiro“ je pušten u funkciju i već je održana prva biciklistička utrka, ovaj projekt bio nam je važan za vas, ali isto tako i za naše posjetitelje.

Dom za starije i nemoćne osobe je počeo s radom i jako nam je drago što se možemo brinuti za naše najstarije stanovnike.

Radili smo na izgradnji kanalizacije i izgradnji cesta.

I u 2017. godini veliki dio novaca izdvojili smo za izgradnju kanalizacijskih sustava na Grudi (prijava projekta na natječaj za sredstva iz EU fonda: Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Gruda koji bi se proveo kroz dvije faze i to: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES, te izgradnja kanalizacijske mreže duljine 4500 m sa dvije crpne stanice) i kanalizacijskog sustava Cavtat II. faza. 

Ulažemo u održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i izgradnju tržnice (poslovno trgovačka zgrada s tržnicom) u Cavtatu, u cilju nam je postići što ljepši izgled naše Općine, na koji ćemo svi skupa biti ponosni i uživati u njemu.

Značajan projekt koji je u planu je izgradnja Vatrogasnog doma, bitno nam je ulagati u zaštitu i spašavanje kako bismo očuvali našu Općinu, ali i živote ljudi.

Od iznimne važnosti nam je očuvanje tradicije i njegovanje kulture s toga planiramo sanaciju i obnovu kuće Bukovac, adaptaciju zavičajnog muzeja i ulaganja u formiranje arheološkog depoa u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. Ministarstvo kulture je podržalo projekt depoa i izložbenog prostora. Svi nalazi nađeni u Konavlima (uključujući Sokol) biti će inventirani i čuvani u Odjelu za arheologiju u Pridvorju

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije i prijevoz, kako bismo nagradili njihov trud i zalaganje i pomogli im u školovanju, jer oni su naša budućnost u koju treba ulagati. Ove godine stipendiramo 78 studenata, te smo još proširili mogućnost odobravanja stipendija za 30 učenika 2., 3. i 4. razreda srednje škole koji pohađaju strukovni program obrazovanja.

U planu je proširenje vrtića u Grudi jer želimo našim najmlađima urediti lijepu ustanovu u kojoj se mogu zabavljati, učiti i razvijati i izražavati svoju kreativnost i još puno toga što im vrtić pruža i čemu ih sve uči. Ulažemo u opremanje postojećih vrtićkih skupina.

Zajedno s Dubrovačko-neretvanskom županijom napravljeno je Idejno rješenje za izgradnju nove škole i vrtića koje će se poslati Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na suglasnost. Naglašeno je da je izrada glavnog projekta u procesu. Nadamo se kako će izgradnja započeti što prije kako bi naša djeca imala najbolje uvjete za obrazovanje.

Mislili smo i na naše socijalno ugrožene stanovnike, te osiguravamo jednokratne novčane pomoći, te naknade za troškove stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Projektom Pomoć u kući želimo pomoći starijim i nemoćnima kroz obavljanje svakodnevnih radnji i učiniti im život lakšim.

Dragi stanovnici izdvojili smo nekoliko projekata koje želimo realizirati u 2017. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Općinski NačelnikSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 

Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 77.763.752,00 kn 80,42 %
> Prihodi od poreza 27.426.900,00 kn 28,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.764.052,00 kn 23,54 %
> Prihodi od imovine 10.871.000,00 kn 11,24 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.840.000,00 kn 16,38 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 98.000,00 kn 0,10 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 763.800,00 kn 0,79 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.670.000,00 kn 6,90 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.100.000,00 kn 5,27 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.570.000,00 kn 1,62 %
Vlastiti izvori 12.266.248,00 kn 12,68 %
> Višak/manjak prihoda 12.266.248,00 kn 12,68 %
UKUPNO 96.700.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2017. godinu planirani su u iznosu od 96.700.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2017. godinu planirani su u iznosu od 77.763.752,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 27.426.900,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 19.865.894,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 6.061.006,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 1.500.000, 00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 22.764.052,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.725.937,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 2.800,00 kuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 1.733.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 3.005.115,00 kuna i Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 11.500.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 10.871.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 62.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.809.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 15.840.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 760.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 8.080.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 763.800,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 360.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 403.800,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 98.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 8.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.670.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.100.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.570.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 62.846.750,00 kn 64,99 %
> Rashodi za zaposlene 20.345.765,00 kn 21,04 %
> Materijalni rashodi 29.096.825,00 kn 30,09 %
> Financijski rashodi 1.113.200,00 kn 1,15 %
> Subvencije 1.200.000,00 kn 1,24 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.983.000,00 kn 2,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na osnovu osiguranja i druge naknade 4.155.000,00 kn 4,30 %
> Ostali rashodi 4.952.960,00 kn 5,12 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.805.250,00 kn 21,52 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 185.000,00 kn 0,19 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.580.250,00 kn 21,28 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 40.000,00 kn 0,04 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.048.000,00 kn 13,49 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 10.748.000,00 kn 11,11 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.300.000,00 kn 2,38 %
UKUPNO 96.700.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na osnovu osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2017. godinu planirani su u iznosu od 96.700.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2017. godinu planirani su u iznosu od 62.846.750,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.345.765,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 16.741.941,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 538.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.065.824,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.096.825,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.272.842,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 6.003.230,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 19.360.405,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 121.348,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.339.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.113.200,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 270.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 843.200,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.983.000,00 kuna, od toga Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.075.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 908.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 4.155.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.952.960,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.412.960,00, Kapitalna donacije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 450.000,00 kuna, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.820.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.805.250,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 100.000,00 kuna i nematerijalna imovina 85.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.580.250,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 16.090.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 975.250,00 kuna, Prijevozna sredstva planirana u iznosu od 1.835.000,00 kuna, Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 5.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.675.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 40.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 13.048.000,00, od toga Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirane u iznosu od 10.748.000,00 kuna i Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana u iznosu od 2.300.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 1.780.460,00 KUNA


Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 1.063.960,00 kuna


Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 1.063.960,00 kuna

1. Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 333.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 kuna

2. Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 72.960,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Lokalni izbori planirani u iznosu od 590.00,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 435.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda za tekuće donacije

5. Za objavu akata – službeni glasnik planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Načelnik i zamjenika načelnika planirano u iznosu od 716.500,00 kuna


Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 716.500,00 kuna

1. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 466.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• rashodi za zaposlene 446.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 380.000,00 kuna i doprinosi na plaće 66.500,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za proračunsku zalihu planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashodeUPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 52.273.146,00 KUNA


Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo planirano u iznosu od 16.257.443,00 kuna


Program 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi planirano u iznosu od 13.249.443,00 kuna

1. Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 8.209.443,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.617.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.000.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 537.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.152.443,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 337.442,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 587.801,00 kuna, rashodi za usluge 2.818.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.900,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 390.000,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za kazne penale i naknade štete

2. Za jamstvenu zalihu – kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava planirano je 2.105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici i trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći od toga 65.000,00 za postrojenje i opremu i 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe planirano je 2.570.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 270.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 2.300.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

5. Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat), do 30.06.29. planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2011 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 550.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 345.000,00 kuna. rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od  308.000,00 kuna

Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 308.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

Za potpore i poticaje razvoja gospodarstva – javni prijevoz (subvencioniranje lokalnih nerentabilnih linija) planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za kazne, penale i naknade štete


Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od  800.000,00 kuna

1. Za poticanje projekata EU planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 78.000,00 kuna za rashode za usluge, 10.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 100.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 300.000,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za Učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 300.000,00 kuna za ostale financijske rashode


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO JE 7.412.000,00 KUNA


Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva planirano u iznosu od 622.000,00 kuna 

1. Za Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana, Dana Općine i slično planirano je 519.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 219.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 kuna

2. Za potpore i pokroviteljstva planirano je 103.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 3.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna i 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 415.000,00 kuna

1. Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za program izdavanja knjiga i časopisa planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za program kulturne suradnje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 780.000,00 kuna

1. Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna z financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za program organiziranja i provedbe sustava natjecanja planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za organizaciju i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za održavanje sportskih objekata planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 4.185.000,00 kuna

1. Za pomoć za liječenje planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade troškova stanovanja planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoć podmirenja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i uslugu

7. Za pomoć za nabavu školskih udžbenika planirano je 90.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za pomoć za novorođenu djecu planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, za svako novorođeno dijete Općina će roditeljima isplatiti jednokratnu naknadu od 3.000,00 kuna

9. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 690.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 30 stipendija će se podijeliti studentima iz obitelji slabog imovinskog stanja, iznos stipendija koje će se dodijeliti je: -za studente koji se školuju u Dubrovniku 450,00 kn mjesečno i za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 700,00 kn mjesečno;

Iznos stipendija koje će se dodijeliti nadarenim studentima je: -za studente koji se školuju u Dubrovniku 750,00 kn mjesečno i za studente koji se školuju izvan Dubrovnika 1000,00 kn mjesečno

10. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12. Za pomoć za ogrjev planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna socijalno ugroženim obiteljima

13. Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

14. Za program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji za starije i nemoćne osobe planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

15. Za program „Usluga pomoći u kući“ planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

16. Za pomoć za podmirenje pogrebnih troškova planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

17. Za jednokratnu pomoć planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

18. Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 950.000,00 kuna z financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od  1.035.000,00 kuna

1. Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za rashode za usluge

2. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 620.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 375.000,00 kuna

1. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacija

2. Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 25.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna i 20.000,00 kuna tekuće donacije

4. Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


USTANOVA U KULTURI


Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 5.286.303,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – Muzeji i galerije Konavle planirano je 1.978.948,00 kuna od toga

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.328.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 178.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 618.548,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 92.000,00 kuna, rashodi za usluge 421.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

2. Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

3. Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija za rashode za usluge

4. Za izložbeni program planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći

5. Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

6. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 360.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 216.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 185.000,00 kuna i doprinosi na plaće 31.500,00 kuna

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 143.500,00 kuna za rashode za usluge

7. Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija za rashode za usluge

8. Za informatizaciju ustanove u kulturi planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći za postrojenje i opremu

9. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 224.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

10. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara planirano je 169.575,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

11. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Rat , Cavtat planirano je 212.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna i rashodi za usluge 208.500,00 kuna

12. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje planirano je 677.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za usluge 391.250,00 kuna, nematerijalna imovina 85.000,00 kuna i postrojenje i oprema 201.250,00 kuna

13. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – zidni oslici Kuća Bukovac planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 190.000,00 kuna

14. Za izložbenu djelatnost – Zaboravljeni Bukovčev portret planirano je 51.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za usluge 46.500,00 kuna i naknade troškova izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna

15. Za izložbeni program Zavičajni muzej Konavala – Konavoska oglavja planirano je 107.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za usluge, od toga rashodi za usluge 57.000,00 kuna i postrojenje i oprema 50.000,00 kuna

16. Za izložbeni program Kuća bukovac – Inovativne prakse: željeznica planirano je 41.380,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći od toga rashodi za materijal i energiju 3.500,00 kuna i rashodi za usluge 37.880,00 kuna 

17. Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 241.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

18. Za digitalnu platformu sustava rijeke Ljuta planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

19. Za međunarodnu suradnju – Češka planirano je 212.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za usluge 42.400,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna


USTANOVA SOCIJALNE SKRBI


Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 6.614.060,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 1.759.060,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga;   Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.605.640,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 1.370.000 i doprinosi na plaće 235.640,00

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 153.420,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 235.640,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2. Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je 4.650.000,00 kuna od toga,

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.410.720,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga Plaće(bruto) 2.010.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 345.720,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.144.580,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacije, od toga naknade troškova zaposlenima 166.580,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.305.000,00 kuna, rashodi za usluge 497.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.000,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 700,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 94.000,00 kuna od toga za postrojenje i opremu 89.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 5.000,00 kuna

3. Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 50.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

4. Za program nabave knjižne i neknjižne građe planirano je 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

5. Za nabavu dostavnog vozila planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za prijevozna sredstva


USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.703.340,00 KUNA


Program 2015 Odgoj, naobrazbu i skrb o predškolskoj djeci planirano je 16.703.340,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 8.538.000,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.978.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga plaće (bruto) 6.576.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 280.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.122.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 560.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 400.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna

2. Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 255.440,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 105.440,00 kuna i postrojenje i oprema 150.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 2.459.900,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.369.900,00 kuna financirano os prihoda za posebne namjene. Od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.690.000,00 kuna, rashodi za usluge 520.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Za nabavu dostavnog vozila planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za prijevozna sredstva

6. Za proširenje dječjeg vrtića na Grudi planirano je 5.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga građevinski objekti 5.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 42.646.394,00 KUNA


Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 37.466.000,00 kuna


Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 865.000,00 kuna 

1. Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 850.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 2.435.000,00 kuna

1. Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode i usluge

2. Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

4. Za razvoj civilne zaštite planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga rashodi za materijal i energiju 95.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za projektiranje i izgradnju vatrogasnog doma planirani je 2.220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga građevinski objekti 2.070.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna


Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 420.000,00 kuna

1. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geodetski elaborat planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine za rashode za usluge


Program  2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.773.000,00 kuna 

1. Za održavanje čistoće – čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle planirano je 4.050.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak,  prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina – godišnji ugovor planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za interventno održavanje javnih površina – odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama planirano je 570.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak,  prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

6. Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za održavanje cesta – organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna i rashodi za usluge 78.000,00 kuna

8. Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.660.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene i pomoći za materijalne rashode

10. Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 1.555.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

11. Za obveznu preventivu DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

12. Za obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

13. Za individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbor, manja komunalna uređenja…) planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 280.000,00 kuna

14. Za održavanje sustava oborinske odvodnje planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

15. Za ulov i zbrinjavanje pasa lutalica planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

16. Za održavanje groblja planirano je 138.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirano u iznosu od 6.750.000,00 kuna 

1. Za rekonstrukciju i izgradnju javnih površina, trgova i šetnica planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga građevinski objekti 300.000,00 kuna i nematerijalana proizvedena imovina 200.000,00 kuna

2. Za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kuna, građevinski objekti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

4. Za sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC) planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna

5. Za sufinanciranje rekonstrukcije ceste – priključak na D8, ulaz u Cavtat planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za izgradnju nogostupa – uređenje dijela ulice Put od Cavtata ( skretanje za Maćajac – raskrižje Trumbićev put) planirano je 4.150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

7. Za izgradnju, uređenje, opremanje parkinga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

8. Za izgradnju nogostupa Poluganje planirano je 200.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna u 150.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu


Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 5.060.000,00 kuna 

1. Za izgradnju tržnice Cavtat planirano je 4.400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja i namjenskih primitaka od zaduživanja od toga kapitalne pomoći 300.000,00 kuna, građevinski objekti 3.900.000,00 kuna i 200.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Za autobusna stajališta i nadstrešnice planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

3. Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

4. Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za kapitalne pomoći

5. Za ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 7.923.000,00 kuna

1. Za izgradnju kanalizacijskog sustava Zvekovica (IPARD program) planirano je 30.000,00 kuna  financirano od pomoći, prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja i namjenskih primitaka i zaduživanja za građevinske objekte

2. Za druga ulaganja u vodoopskrbni sustav – izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

3. Za izradu dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

4. Za izradu dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat planirano je 343.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

5. Za druga ulaganja u kanalizacijski sustav – izrade idejnih rješenja i projekta, elektroenergetske suglasnosti planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

6. Za rekonstrukciju Crpne stanice Prahivac planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

7. Za sanaciju cjevovoda Plat – Debeli Brijeg planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

8. Za izradu kanalizacijskog sustava Gruda planirano je 4.500.000,00 kuna financirano od pomoći za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

9. Za kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

10. Za vodovod i kanalizaciju uz nogostup na dijelu ulice Put od Cavtata (Maćajac-raskrižje Trumbićev put) planirano je 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

11. Za kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

12. Za sanaciju dijela kanalizacijskog sustava Cavtata planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

13. Za projektiranje kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta-Gruda planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 140.000,00 kuna

1. Za energetsko certificiranje planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za mjere energetske učinkovitosti planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2096 Program gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadima planirano je 1.150.000,00 kuna

Za projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta planirano je 1.150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za kapitalne pomoći


Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 300.000,00 kuna

Za izgradnju novog dječjeg vrtića planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za ulaganja u sportske objekte planirano je 50.000,00 prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte


Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za program ulaganja u objekte javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za legalizaciju objekata planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za neproizvedenu materijalnu imovinu


Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 100.000,00 kuna

1. Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za uređenje plaža planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


USTANOVU ZA VATROGASNU DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 5.180.394,00 KUNA FINANCIRANO


Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 5.180.394,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 2.008.894,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.808.005,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga plaće (bruto) 1.445.941,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 359.064,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 200.889,00 kuna financirao od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 50.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 122.498,00 kuna i rashodi za usluge 28.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 1.586.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 925.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 675.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 190.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 656.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i donacija, od toga naknade troškova zaposlenima 105.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 144.000,00 kuna, rashodi za usluge 255.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 50.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

4. Za nabavu vatrogasnog vozila planirano je 1.535.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za prijevozna sredstva


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti