Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

Proračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinakonavle.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2018. godini planiramo izgradnju kanalizacijskih sustava na Grudi i kanalizacijskog sustava Cavtat II. faza. Planiramo izgradnju nogostupa Poluganje, nogostup uz D - 8 Gruda – Tušići, nogostup u naselju Zvekovica i nogostup u Čilipima.

Ulažemo u održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu, u cilju nam je postići što ljepši izgled naše Općine, na koji ćemo svi skupa biti ponosni i uživati u njemu.

Veliki dio novca izdvojen je za skupljanje i recikliranje otpada. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata u Općini Konavle u narednom razdoblju koji će iziskivati potporu i razumijevanje svih građana, jer poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Značajan projekt je izgradnja Vatrogasnog doma na Grudi, bitno nam je ulagati u zaštitu i spašavanje kako bismo očuvali našu Općinu, ali i živote ljudi.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije i prijevoz, kako bismo im pomogli u školovanju i nagradili njihov trud i zalaganje, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su naše budućnosti. Ove godine dodjeljujemo 61 stipendiju, od toga 36 stipendija dodjeljujemo studentima prema kriteriju izvrsnosti i 35 stipendija studentima prema socijalnom kriteriju.

U planu je proširenje vrtića u Grudi kao i pripremne radnje za projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića u Čilipima. Želimo da naši najmlađi od početka mogu učiti, razvijati se i zabavljati u najboljem okruženju. Ulažemo u opremanje postojećih vrtićkih skupina.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Projektom Pomoć u kući želimo pomoći starijim i nemoćnima kroz obavljanje svakodnevnih radnji i učiniti im život lakšim.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 13.11.2017. do 05.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.

Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 

Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 84.061.400,00 kn 84,36 %
> Prihodi od poreza 30.376.035,00 kn 30,48 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 21.043.240,00 kn 21,12 %
> Prihodi od imovine 11.261.000,00 kn 11,30 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 20.447.000,00 kn 20,52 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 823.125,00 kn 0,83 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 111.000,00 kn 0,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.760.000,00 kn 6,78 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.460.000,00 kn 6,48 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 0,30 %
Vlastiti izvori 8.828.600,00 kn 8,86 %
> Rezultat poslovanja 8.828.600,00 kn 8,86 %
UKUPNO 99.650.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 99.990.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 84.401.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 30.366.035,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 21.480.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 6.136.035,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 2.750.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 21.043.240,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 294.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 965.000,00 kuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 2.038.000,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 3.545.540,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 14.200.700,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 11.261.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 52.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.209.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 20.797.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 868.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 8.079.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 11.850.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 823.125,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 323.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 500.125,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 111.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 21.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.760.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.460.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 300.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat višak/manjak prihoda 8.828.600,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 68.538.000,00 kn 68,78 %
> Rashodi za zaposlene 22.030.400,00 kn 22,11 %
> Materijalni rashodi 35.272.560,00 kn 35,40 %
> Financijski rashodi 447.000,00 kn 0,45 %
> Subvencije 1.270.000,00 kn 1,27 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 624.000,00 kn 0,63 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.020.000,00 kn 4,03 %
> Ostali rashodi 4.874.040,00 kn 4,89 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.065.000,00 kn 22,14 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 kn 0,15 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.875.000,00 kn 21,95 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 40.000,00 kn 0,04 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.047.000,00 kn 9,08 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 6.797.000,00 kn 6,82 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.250.000,00 kn 2,26 %
UKUPNO 99.650.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 99.990.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2018. godinu planirani su u iznosu od 68.418.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 22.030.400,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 17.988.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 718.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.324.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 35.142.560,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.287.300,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 6.443.700,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 25.245.010,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 146.050,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.020.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 437.000,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 180.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 257.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.250.000,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 634.000,00 kuna, od toga Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 325.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 309.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 4.050.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.874.040,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.539.040,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 120.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 265.000,00 kuna, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.700.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 22.525.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.335.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 15.755.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 1.328.000,00 kuna, Prijevozna sredstva planirana u iznosu od 2.989.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 2.263.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 40.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 9.047.000,00 kuna, od toga Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirane u iznosu od 6.797.000,00 kuna i Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana u iznosu od 2.250.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 1.205.940,00 KUNA


Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 489.440,00 kuna


Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 489.440,00 kuna

1. Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 330.000,00 kuna za ostali nespomenute rashodi poslovanja

2. Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 73.440,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 35.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i objavu akata – službeni glasnik planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Načelnik i zamjenika načelnika planirano u iznosu od 716.500,00 kuna


Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 716.500,00 kuna, od toga:

1.Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 466.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• rashodi za zaposlene 446.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 380.000,00 kuna i doprinosi na plaće 66.500,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za proračunsku zalihu planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashodeUPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 52.243.060,00 KUNA


Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo planirano u iznosu od 12.741.685,00 kuna

Program 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi planirano u iznosu od 12.491.685,00 kuna

1. Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 7.771.685,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.355.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.580.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 625.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.121.685,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 320.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 581.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.819.685,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 381.000,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 190.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 115.000,00 kuna za kazne penale i naknade štete

2. Za jamstvenu zalihu – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava planirano je 2.030.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici i trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći od toga 40.000,00 za postrojenje i opremu i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe planirano je 2.430.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga 180.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 2.250.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

5. Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat), do 30.06.29. planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2011 Mjesna samoupravu planirano u iznosu od 250.000,00 kuna 

Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 105.000,00 kuna, rashodi za usluge 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO JE 8.133.600,00 KUNA


Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva planirano u iznosu od 739.000,00 kuna

1. Za Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično planirano je 549.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 259.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.000,00 kuna

2. Za potpore i pokroviteljstva planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge, 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti 

Za aktivnost rada upravnog odjela planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna


Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

1. Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

1. Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za program izdavanja knjiga i časopisa planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za program kulturne suradnje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 870.000,00 kuna

1. Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za program organiziranja i provedbe sustava natjecanja planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

7. Za organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima planirano je 28.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

8. Za najmove zemljišta i objekata za sportsku djelatnost planirano je 72.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 4.150.000,00 kuna

1. Za pomoć za liječenje planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade troškova stanovanja planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoć sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za pomoć djeci i mladima s teškoćama u razvoju i mladim invalidnim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za pomoć za novorođenu djecu planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, za svako novorođeno dijete Općina će roditeljima isplatiti jednokratnu naknadu od 3.000,00 kuna

6. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 705.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 930.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za pomoć za ogrjev planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna socijalno ugroženim obiteljima

10. Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji za starije i nemoćne osobe planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

12. Za program „Usluga pomoći u kući“ planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

14. Za jednokratnu pomoć planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15. Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

16. Za sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

17. Za mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja za pomoći unutar općeg proračuna

18. Za mjere sufinanciranja prijevoza osobama starijim od 65 godina planirano je 120.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 1.045.000,00 kuna

1. Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za rashode za usluge

2. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 620.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 426.600,00 kuna

1. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacija

2. Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 69.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 25.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna, 24.000,00 kuna pomoći korisnicima drugih proračuna i 20.000,00 kuna tekuće donacije

4. Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 232.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 5.000,00 kuna rashodi za usluge i 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 448.000,00 kuna

Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 448.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


USTANOVA U KULTURI


Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 7.013.775,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – Muzeji i galerije Konavle planirano je 1.866.400,00 kuna od toga

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.328.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 178.400,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 507.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 102.000,00 kuna, rashodi za usluge 283.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

2. Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

3. Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija za rashode za usluge, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i postrojenje i oprema 15.000,00 kuna

4. Za izložbeni program planirano je 155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

5. Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 127.410,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga 70.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 55.000,00 kuna rashodi za usluge i 2.410,00 kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

6. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 271.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 175.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 83.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 22.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

8. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 185.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

9. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara planirano je 145.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija za rashode za usluge

10. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka planirano je 750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 550.000,00 kuna, i postrojenje i oprema 180.000,00 kuna

11. Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija, od toga rashodi za usluge 65.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

12. Za digitalnu platformu sustava rijeke Ljuta planirano je 800.125,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 790.125,00 kuna

13. Za međunarodnu suradnju – Češka planirano 132.640,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.640,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna

14. Za centar za posjetitelje – Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun planirano je 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 550.000,00 kuna i postrojenje i oprema 50.000,00 kuna

15. Za SWITCH, Zavičajni muzej Konavala planirano je 885.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 785.000,00 kuna

16. Za KUL KONAVLe planirano je 665.700,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 565.000,00 kuna


USTANOVA SOCIJALNE SKRBI


Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 6.374.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 1.214.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (bruto) 990.000, doprinosi na plaće 170.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 54.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je 4.918.000,00 kuna od toga,

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.690.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga Plaće(bruto) 2.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna, doprinosi na plaće 380.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.179.500,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacije, od toga naknade troškova zaposlenima 138.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.275.000,00 kuna, rashodi za usluge 538.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 223.500,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 5.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 43.000,00 kuna od toga za postrojenje i opremu 40.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 3.000,00 kuna

3. Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 43.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna

4. Za nabavu gospodarskog kombi vozila planirano je 199.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene za prijevozna sredstva


USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 17.980.000,00 KUNA


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 17.980.000,00 kuna

1  Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 9.352.000,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.692.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga plaće(bruto) 7.138.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 320.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.234.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 560.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 400.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 210.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za izmjenu grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 2.848.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.848.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene pomoći i donacija, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.873.000,00 kuna, rashodi za usluge 615.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za proširenje dječjeg vrtića na Grudi planirano je 5.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga građevinski objekti 5.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 43.194.000,00 KUNA


Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 36.710.500,00 kuna


Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 865.000,00 kuna 

1. Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 850.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 4.190.000,00 kuna

1. Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode i usluge

2. Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

4. Za razvoj civilne zaštite planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za projektiranje i izgradnju vatrogasnog doma planirani je 4.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte


Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 1.011.000,00 kuna

1. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 550.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geodetske snimke i elaborat, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige planirano je 131.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 115.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna


Program 2082 Redovan rad upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano u iznosu od 135.000,00 kuna

Za aktivnost rada upravnog tijela planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna


Program  2091 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 13.072.500,00 kuna 

1. Za održavanje čistoće – čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle planirano je 4.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak, prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih površina – godišnji ugovor planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za interventno održavanje javnih površina – odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama planirano je 455.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo) planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 2.250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

7. Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

8. Za održavanje cesta – organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 75.000,00 kuna

9. Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći od toga rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna

11. Za skupljanje i odvoz komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 1.555.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

12. Za obveznu preventivu DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija) planirano je 72.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

13. Za obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 37.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

14. Za individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbor, manja komunalna uređenja…) planirano je 410.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 390.000,00 kuna

15. Za sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

16. Za održavanje sustava oborinske odvodnje planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

17. Za ulov i zbrinjavanje pasa lutalica planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

18. Za održavanje groblja planirano je 138.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirano u iznosu od 1.810.000,00 kuna 

1. Za rekonstrukciju i izgradnju javnih površina, trgova i šetnica planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalanu proizvedenu imovina

2. Za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kuna, građevinski objekti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

4. Za sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih cesta i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC) planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za pomoći unutar općeg proračuna

5. Za izgradnju, uređenje i opremanje parkinga planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

6. Za izgradnju nogostupa – Poluganje planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

7. Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

8. Za nogostup uz D8 Gruda – Tušići planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

9. Za nogostup u naselju Zvekovica planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

10. Za nogostup u Čilipi planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte


Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 3.394.000,00 kuna 

1. Za poslovno trgovačku zgradu s tržnicom Cavtat planirano je 854.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja i namjenskih primitaka od zaduživanja, od toga kapitalne pomoći 150.000,00 kuna, građevinski objekti 50.000,00 kuna, postrojenje i oprema 400.000,00 kuna i za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 254.000,00 kuna

2. Za autobusna stajališta i nadstrešnice planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 

3. Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

4. Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga kapitalne pomoći 1.400.000,00 kuna i dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru 100.000,00 kuna

5. Za nabavu kamiona za komunalni otpad 1 i 2 planirano je u iznosu od 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 2.663.000,00 kuna

1. Za druga ulaganja u vodoopskrbni sustav – izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

2. Za izradu dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat planirano je 343.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

3. Za druga ulaganja u kanalizacijski sustav – izrade idejnih rješenja i projekta, elektroenergetske suglasnosti planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja  za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

4. Za rekonstrukciju Crpne stanice upravljačkog sistema Prahivac planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

5. Za sanaciju cjevovoda Plat – Debeli Brijeg planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

6. Za izradu kanalizacijskog sustava Gruda planirano je 1.300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

7. Za kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

8. Za projektiranje i izgradnju kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

9. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Frana Laurena – Cavtat planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

10. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića – Cavtat planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

11. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Palje brdo planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 50.000,00 kuna

Za energetsko certificiranje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 5.100.000,00 kuna

Za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 5.100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga kapitalne pomoći 100.000,00 kuna i građevinski objekti 5.000.000,00 kuna


Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 915.000,00 kuna

1. Za izgradnju novog dječjeg vrtića planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima planirano je 415.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga rashodi za usluge 300.000,00 kuna i građevinski objekti 115.000,00 kuna

3. Za pripremne radnje, projektiranje i izgradnja Dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za rashode za usluge


Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 75.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna

2. Za uređenje nogometnih igrališta i prostora oko igrališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo planirano je 480.000,00 kuna

1. Za ulaganje u zdravstvene ustanove – ambulante planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za građevinske objekte

2. Za uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 470.000,00 kuna

1. Za održavanje i ulaganje u objekte javne namjene – kultura (domovi kulture i sl.) planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna


Program 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte,nabava imovine i projekti planirano u iznosu od 2.030.000,00 kuna

1. Za legalizaciju objekata planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,0 kuna, nematerijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za otkup zemljišta za buduće projekte planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

3. Za ulaganja u poslovne/uredske objekte planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjenu imovine, uknjižbu i drugo planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za nabavu vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda planirano je 440.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka za prijevozna sredstva

6. Za nabavu kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije – kombinirka planirano je 550.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 350.000,00 kuna

1. Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za uređenje plaža planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge


USTANOVU ZA VATROGASNU DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 6.483.500,00 KUNA


Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 6.483.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 2.038.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.833.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga plaće (bruto) 1.460.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 365.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 205.000,00 kuna financirao od pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 55.300,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 122.700,00 kuna i rashodi za usluge 27.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 1.985.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 990.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 280.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 630.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i donacija, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 167.000,00 kuna, rashodi za usluge 235.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

• Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

3. Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

4. Za nabavu vatrogasnog vozila planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za prijevozna sredstva

5. Za nabavu vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom planirano je 1.850.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za prijevozna sredstva

6. Za nabavu vozila za prijevoz vatrogasaca planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, pomoći, donacija i prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja za prijevozna sredstva


UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.350.000,00 KUNA


Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 1.270.000,00 kuna

1. Za potpore i poticaj za razvoj gospodarstva – javni prijevoz (subvenc. Lokalnih nerentabilnih linija) planirano uje 1.200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za mjere održivog poslovanja malog poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna rashodi za usluge i 50.000,00 kuna subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 2062 Program poticanja razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 750.000,00 kuna

1. Za potpore poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju turizma planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za istraživačke i razvojne aktivnosti na području poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za pilot projekt u ruralnom području – pogodnost postojećih prostora planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za podršku razvoja poljoprivrede planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 230.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna


Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kazne, penale i naknade štete


Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

1. Za poticanje projekata EU planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i uslugu 32.000,00 kuna, rashodi za usluge 158.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

2. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 50.000,00 kuna

3. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2065 Redovan rad Upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva, EU fondove – povremeni opći troškovi planirano u iznosu od 380.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi  za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 270.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Nacrt proračuna Općine Konavle za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Konavle za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018. godinu
  PREUZMI: