Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinakonavle.hr.


Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca izdvojili smo za  izgradnju kanalizacijskih sustava Molunat, kanalizacijskog sustava na Grudi i kanalizacijskog sustava Cavtat II. faza. Planiramo izgradnju nogostupa Poluganje, nogostup uz D -8 Gruda – Tušići, nogostup u naselju Zvekovica,nogostup u Čilipima i nogostup u naselju Gruda.

Ulažemo u održavanje čistoće, javnih zelenih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu te ukrašavanje naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, Dana Općine i slično. 

Veliki dio novca izdvojen je za izgradnju reciklažnog dvorišta, jer poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Kao i prošle godine, namjeravamo izdvojiti novac za stipendije i prijevoz našim učenicima i studentima kako bismo im pomogli u školovanju i nagradili njihov trud i zalaganje. Također, planiramo dio novca izdvojiti za nabavu školskih udžbenika našim školarcima. Studentima dodjeljujemo 55 stipendija, od toga 25 stipendija dodjeljujemo studentima prema kriteriju izvrsnosti, a 30 stipendija dodjeljujemo prema socijalnom kriteriju.

U planu je proširenje dječjeg vrtića u Grudi kao i pripremne radnje za izgradnju dječjeg vrtića i osnovne škole u Cavtatu. Želimo da naši najmlađi od početka mogu učiti, razvijati se i zabavljati u najboljem okruženju. Ulažemo u opremanje postojećih vrtićkih skupina.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo pomoć za ogrjev, jednokratne novčane pomoći i naknade za troškove stanovanja, kao i sufinanciranje prijevoza umirovljenicima. 

Projektom “Usluga pomoći u kući“ želimo pomoći starijim i nemoćnima kroz obavljanje svakodnevnih radnji i učiniti im život lakšim.

Značajan projekt u 2019. godini je izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG, bitno nam je ulagati u zaštitu i spašavanje kako bismo očuvali našu Općinu, ali i živote ljudi.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 9.11.2018. do 25.11.2018. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.                                                                                                          Općinski NačelnikŠto je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 

Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 102.954.449,00 kn 74,34 %
> Prihodi od poreza 36.407.310,00 kn 26,29 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 23.928.360,00 kn 17,28 %
> Prihodi od imovine 18.572.419,00 kn 13,41 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 22.937.400,00 kn 16,56 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 897.960,00 kn 0,65 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 211.000,00 kn 0,15 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.960.000,00 kn 7,19 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 9.780.000,00 kn 7,06 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kn 0,13 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 13.000.000,00 kn 9,39 %
> Primici od zaduživanja 13.000.000,00 kn 9,39 %
Vlastiti izvori 12.585.551,00 kn 9,09 %
> Višak/manjak prihoda 12.585.551,00 kn 9,09 %
UKUPNO 138.500.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 138.500.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 102.954.449,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 36.407.310,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 25.100.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 7.303.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 4.004.310,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 23.928.360,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.084.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 2.245.000,00 kuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 2.073.480,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 3.132.380,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 12.393.500,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 18.572.419,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 52.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.520.419,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 22.937.400,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.050.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 8.887.400,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 13.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 897.960,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 386.060,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 511.900,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 211.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 121.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.960.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.780.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 180.000,00 kunaPrimici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 13.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.Vlastiti izvori

Višak/manjak iz prethodnih godina planiran u iznosu od 12.585.551,00 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 80.675.479,00 kn 58,25 %
> Rashodi za zaposlene 23.289.550,00 kn 16,82 %
> Materijalni rashodi 40.795.989,00 kn 29,46 %
> Financijski rashodi 783.500,00 kn 0,57 %
> Subvencije 1.530.000,00 kn 1,10 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.865.000,00 kn 1,35 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.555.000,00 kn 3,29 %
> Ostali rashodi 7.856.440,00 kn 5,67 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 46.269.521,00 kn 33,41 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 470.101,00 kn 0,34 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.739.420,00 kn 33,02 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 60.000,00 kn 0,04 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 11.555.000,00 kn 8,34 %
> Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8.880.000,00 kn 6,41 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.675.000,00 kn 1,93 %
UKUPNO 138.500.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 138.500.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2019. godinu planirani su u iznosu od 80.675.479,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 23.289.550,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 19.157.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 775.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.357.550,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.795.989,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.443.800,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 6.622.040,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 30.537.649,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 191.500,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.001.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 783.500,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 375.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 408.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.530.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 330.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.865.000,00 kuna, od toga Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU planirane u iznosu od 75.000,00 kuna, Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.305.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 485.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 4.555.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.856.440,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.721.440,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 185.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 250.000,00 kuna, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 4.450.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 46.269.521,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 407.101,00 kuna, od toga materijalna imovina-prirodna bogatstva planirana u iznosu od 350.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 120.101,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 45.739.420,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 36.965.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 3.358.420,00 kuna, Prijevozna sredstva planirana u iznosu od 2.110.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 3.306.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 60.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 11.555.000,00 kuna, od toga  dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirani u iznosu od 8.880.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova planirana u iznosu od 2.675.000,00 kuna.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 1.226.440,00 KUNA

Za Općinsko vijeće - predstavničko tijelo planirano je izdvojiti 471.440,00 kuna


Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 471.440,00 kuna


1. Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 300.000,00 kuna za ostali nespomenute rashodi poslovanja

2. Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 73.440,00 kuna za tekuće donacije

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i objavu akata – službeni glasnik planirano je 63.000,00 kuna za rashode za usluge


Načelnik i zamjenika načelnika planirano u iznosu od 755.000,00 kuna


Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 755.000,00 kuna, od toga:


1. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 505.000,00 kuna, od toga

• rashodi za zaposlene 445.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 380.000,00 kuna i doprinosi na plaće 65.000,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za proračunsku zalihu planirano je 250.000,00 kuna za izvanredne rashode


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI i UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 47.146.510,00 KUNA


Upravni odjel za proračun i financije planirano u iznosu od 11.434.519,00 kuna


Program 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi planirano u iznosu od 10. 904.419,00 kuna


1. Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 7.284.419,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.380.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.630.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 600.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.624.419,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 345.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 516.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.392.419,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 361.000,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kazne penale i naknade štete

2. Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je 190.000,00 kuna, od toga 110.000,00 za postrojenje i opremu, 60.000,00 kuna za prijevozna sredstva i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.09.24. planirano je 2.405.000,00 kuna, od toga 155.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 2.250.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

4. Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacije Cavtat), do 30.06.29. planirano je 380.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

5. Za otplatu primljenih kredita od banaka – Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom planirano je 475.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 325.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

6. Za otplatu kredita od banaka – energetska učinkovitost 2018. – planirano je 170.000,00 kuna, od toga 700.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 100.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 


Program 2011 Mjesna samoupravu planirano u iznosu od 530.000,00 kuna 


Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 530.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 345.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kunaUPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO JE 9.569.500,00 KUNA


Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva planirano u iznosu od 1.385.000,00 kuna


1. Za Program protokola, odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično planirano je 730.000,00, od toga rashodi za usluge 565.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 kuna

2. Za potpore i pokroviteljstva planirano je 215.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge, 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 100.000,00 kuna za tekuće donacije i 25.000,00 kuna za kapitalne donacije

3. Za obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije planirano je 250.000,00 kuna od toga, 200.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 190.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti 


Za aktivnost rada upravnog odjela planirano je 32.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  16.500,00 kuna


Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 650.000,00 kuna


1. Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 85.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 320.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 300.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za program izdavanja knjiga i časopisa planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za program kulturne suradnje planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 932.000,00 kuna


1. Za najam zemljišta i objekata za sportsku djelatnost planirano je 72.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za program organiziranja i provedbe sustava natjecanja planirano je 300.000,00 za tekuće donacije


Program 2040 Program demografskih mjera planirano u iznosu od 2.080.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za potpore za novorođeno dijete planirano je 380.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 300.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 2.575.000,00 kuna

1. Za pomoć za liječenje planirano je 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade troškova stanovanja planirano je 170.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 25.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoć sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za pomoć djeci i mladima s teškoćama u razvoju i mladim invalidnim osobama planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za stipendije studentima planirano je 705.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

10. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 280.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12. Za pomoć za ogrjev planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna socijalno ugroženim obiteljima

13. Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

14. Za program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji za starije i nemoćne osobe planirano je 25.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

15. Za program „Usluga pomoći u kući“ planirano je 25.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

16. Za jednokratnu pomoć planirano je 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

17. Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

18. Za sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

19. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenicima planirano je 170.00,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 1.110.000,00 kuna


1. Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 280.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 110.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 95.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 100.000,00 kuna, od toga 4.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 86.000,00 kuna za rashode za usluge i 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 620.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 375.000,00 kuna


1. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacija

2. Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 45.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna, 20.000,00 kuna pomoći korisnicima drugih proračuna i 20.000,00 kuna tekuće donacije

4. Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga 17.000,00 kuna rashodi za usluge i 3.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 430.000,00 kuna


Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 430.000,00 kuna za rashode za usluge


USTANOVA U KULTURI

Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 6.251.591,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi –planirano je 2.423.700,00 kuna, od toga

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.775.700,00 kuna, od toga plaće(bruto) 1.480.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 245.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 607.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, rashodi za usluge 333.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 60.000,00 kuna, za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

3. Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i postrojenje i oprema 15.000,00 kuna

4. Za arheološka istraživanja planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za izložbeni program planirano je 426.020,00 kuna, od toga 35.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 310.020,00 kuna za rashode za usluge, 12.000,00 kuna za nespomenute rashode poslovanja i 69.000,00 kuna za postrojenja i opremu

6. Za konzervatorsko restauratorske radove planirano je 30.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 28.000,00 kuna i rashodi za usluge 2.000,00 kuna

7. Za redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 98.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 35.000,00 kuna rashodi za usluge i 3.000,00 kuna naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

9. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 260.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 148.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 126.000,00 kuna i doprinosi na plaće 22.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 99.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 49.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna  i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

10. Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 231.300,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 191.300,00 kuna

11. Za izradu web stranice planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

12. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

13. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

14. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 630.000,00 kuna i postrojenja i oprema 70.000,00 kuna

15. Za izložbeni program i programe očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 51.000,00 kuna i postrojenja i oprema 7.000,00 kuna

16. Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 65.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

17. Za digitalnu platformu sustava rijeke Ljuta planirano je 550.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 450.000,00 kuna

18. Za međunarodnu suradnju planirano 122.560,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 12.260,00 kuna, rashodi za usluge 54.800,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 55.500,00 kuna 

19. Za ERASMUS+ planirano je 155.551,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 18.850,00 kuna, od toga plaće (bruto) 16.000,00 kuna i doprinosi na plaće 2.850,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 51.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 21.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 7.500,00 kuna, rashodi za usluge 17.600,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 75.000,00 kuna za pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.101,00 kuna za nematerijalnu imovinu

20. Za razvijanje edukativnih programa planirano je 197.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 87.000,00 kuna i nematerijalna imovina 110.000,00 kuna

21. Za program “Oduševiti Barbaru“ planirano je 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

22. Za digitalizaciju Kuće Bukovac planirano je 29.960,00 kuna za rashode za usluge

23. Za zeleni projekt Kuća Bukovac planirano je 187.500,00 kuna za rashode za usluge

24. Za sanaciju i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i postrojenja i oprema 25.000,00 kuna


USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 6.325.000,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 1.100.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 900.000, kuna doprinosi na plaće 148.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 52.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je 5.177.000,00 kuna od toga,

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.920.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 2.390.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 135.000,00 kuna, doprinosi na plaće 395.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.205.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 161.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.271.000,00 kuna, rashodi za usluge 550.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 218.500,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 48.000,00 kuna od toga za postrojenje i opremu 45.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 3.000,00 kuna

3. Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 48.00,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 33.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.566.000,00 KUNA

Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 13.566.000,00 kuna


1. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 9.931.000,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.351.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 7.775.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 350.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.226.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 580.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 420.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna 

2. Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 260.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 100.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 100.000,00 kuna 

4. Za izmjenu grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda planirano je 120.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za postrojenja i opremu

6. Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 2.895.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.715.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.915.000,00 kuna, rashodi za usluge 615.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za postrojenje i opremu


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 85.364.050,00 KUNA

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 79.169.050,00 kuna


Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 865.000,00 kuna 


1. Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 850.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 4.275.000,00 kuna


1. Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

4. Za razvoj civilne zaštite planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za projektiranje i izgradnju Vatrogasnog edukacijskog centra JUG planirani je 4.100.000,00 kuna  za građevinske objekte


Program  2091  Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 14.090.000,00 kuna 


1. Za održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor planirano je 3.900.000,00 kuna, prihoda za posebne namjene i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površina – godišnji ugovor planirano je 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za  održavanje javnih zelenih površina – odluke komunalnog redarstva (novo hortikulturno uređenje, oštećenja vrem. nepog. i sl.) planirano je 640.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za interventno  održavanje čistoće javnih zelenih površina planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 3.000.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 500.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za organizaciju prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 130.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

8. Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.800.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 kuna i rashodi za usluge 600.000,00 kuna

10. Za izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa planirano je 570.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

12. Za održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

13. Za održavanje groblja planirano je 138.000,00 kuna za rashode za usluge

14. Za održavanje javnih zelenih površina – kom. oprema i drugi popravci planirano je 173.000,00 kuna za rashode za usluge

15. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 232.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 187.000,00 kuna

16. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 435.000,00 kuna za rashode za usluge

17. Za komunalni linijski prijevoz planirano je 1.200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirano u iznosu od 20.140.000,00 kuna 


1. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom (trg, šetnica, plaža i sl) planirano je 2.100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna,građevinski objekti 1.850.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna

2. Za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 730.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kuna, građevinski objekti 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju javne rasvjete – povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete planirano je 3.050.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 3.000.000,00 kuna

5. Za sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih cesta i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC) planirano je 1.300.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za izgradnju, uređenje i opremanje parkinga planirano je 1.640.000,00 kuna, od toga rashodi  za usluge 40.000,00 kuna, kapitalne pomoći 500.000,00 kuna, građevinski objekti 800.000,00 kuna i postrojenja i oprema 300.000,00 kuna

7. Za izgradnju nogostupa – Poluganje planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

9. Za nogostup uz D8 Gruda – Tušići planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za nogostup u naselju Zvekovica planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za nogostup u Čilipi planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

12. Za nogostup u naselju Gruda planirano je 1.700.000,00 kuna, od toga 1.500.000,00 kuna za građevinske objekte i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za cestu Pridvorje – Knežev dvor planirano je 760.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za rashode za usluge, 500.000,00 kuna za građevinske objekte i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za nogostup Čilipi – Zvekovica planirano je 2.650.000,00 kuna, od toga 2.500.000,00 kuna za građevinske objekte i 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za proširenje groblja  Gruda planirano je 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

16. Za groblje s pratećim objektom – Cavtat planirano je 680.000,00 kuna, od toga 130.000,00 kuna za rashode za usluge i 550.000,00 kuna za građevinske objekte

17.Za cestu Prahivac planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,000 kuna i građevinski objekti 250.000,00 kuna

18. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom (ulice, stube) planirano je 630.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i građevinski objekti 600.000,00 kuna

19. Za građevine i uređaje javne namjene (autobusna stajališta, nadstrešnice) planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i građevinski objekti 60.000,00 kuna

20. Za javne zelene površine - uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda planirano je 1.440.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 700.000,00 kuna, građevinski objekti 400.000,00 kuna i postrojenja i oprema 340.000,00 kuna

21. Za aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 315.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 14.750.000,00 kuna 


1. Za poslovno trgovačku zgradu s tržnicom Cavtat planirano je 10.300.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 150.000,00 kuna, građevinski objekti 10.000.000,00 kuna, postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 kuna

2. Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 350.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 2.950.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 2.350.000,00 kuna,  dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru 500.000,00 kuna i postrojenja i oprema 100.000,00 kuna

4. Za ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad planirano je 150.000,00 kuna za kapitalne pomoći

5. Za nabavu kamiona za komunalni otpad 1 i 2 planirano je u iznosu od 1.000.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru


Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 5.050.000,00 kuna


1. Za rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže planirano je 300.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 200.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 kuna

2. Za druga ulaganja u vodoopskrbni sustav – izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije planirano je 150.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 50.000,00 kuna  i dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru 100.000,00 kuna

3. Za druga ulaganja u kanalizacijski sustav – izrade idejnih rješenja i projekta, elektroenergetske suglasnosti planirano je 50.000,00 kuna  za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

4. Za rekonstrukciju Crpne stanice upravljačkog sistema Prahivac planirano je 200.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

5. Za sanaciju cjevovoda Plat – Debeli Brijeg planirano je 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

6. Za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda planirano je 1.400.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

7. Za izgradnju kanalizacijskog sustava Molunat planirano je 1.000.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

8. Za kanalizacijski sustav Cavtat – nastavak 2. faza planirano je 150.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

9. Za kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci  planirano je 600.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

10. Za projektiranje i izgradnju kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda planirano je 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

11. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Frana Laurena – Cavtat planirano je 50.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

12. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića – Cavtat planirano je 200.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

13. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Palje brdo planirano je 450.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

14. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Bani planirano je 50.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

15. Za nadzorno upravljački sustav planirano je 250.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 350.000,00 kuna


1. Za energetsko certificiranje planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za mjere energetske učinkovitosti planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 8.468.000,00 kuna


1. Za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 6.768.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 60.000,00 kuna, kapitalne pomoći 700.000,00 kuna, građevinski objekti 4.205.000,00 kuna, postrojenja i oprema 1.400.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 400.000,00 kuna

2. Za izgradnju pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad planirano je 1.700.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 2.011.000,00 kuna


 Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 2.011.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.886.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna


Program 2098 Program gospodarenja otpadom planirano je 2.070.000,00 kuna


1. Za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 1.555.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada planirano je 210.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za izobrazno - informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom planirano je 305.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.500,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,00 kuna


Program 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti planirano je 209.500,00 kuna


1. Za obveznu preventivnu DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) planirano je 72.000,00

2. Za obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 37.500,00 kuna za rashode za usluge

3. Za aktivnosti iz područja zaštite životinja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 4.200.000,00 kuna


1. Za proširenje dječjeg vrtića na Grudi planirano je 3.150.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju novog dječjeg vrtića u Cavtatu planirano je 400.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta planirano je 400.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna za rashode za usluge i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 1.055.000,00 kuna


1. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 325.000,00, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i građevinski objekti 300.000,00 kuna

2. Za izgradnju sportskih igrališta - objekata Bećarski dom planirano je 230.000,00 kuna, od toga  30.000,00 kuna za rashode za usluge i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo planirano je 150.000,00 kuna


1. Za ulaganje u zdravstvene ustanove – ambulante planirano je 50.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 730.000,00 kuna


1. Za održavanje i ulaganje u objekte javne namjene – kultura (domovi kulture i sl.) planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i  rashodi za usluge 150.000,00 kuna

2. Za program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna i kapitalne donacije 150.000,00 kuna

3. Za ulaganja u objekt za javnu namjenu - kultura, spomen kuća hrvatskog lijeričara planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna

4. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva planirano je 140.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna


Program 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte,nabava imovine i projekti planirano u iznosu od 360.000,00 kuna


1. Za otkup zemljišta za buduće projekte planirano je 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Za ulaganja u poslovne/uredske objekte planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjenu imovine, uknjižbu i drugo planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna 

4. Za nabavu vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda planirano je 90.000,00 kuna za prijevozna sredstva


Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 395.550,00 kuna


1. Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i zaštitu pomorskog dobra – uređenje plaža, riva i drugo planirano je 345.550,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 295.550,00 kuna i postrojenja i oprema 25.000,00 kunaUSTANOVU ZA VATROGASNU DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 6.195.000,00 KUNA


Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 6.195.000,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 2.073.480,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.853.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.470.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 373.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 220.480,00, od toga naknade troškova zaposlenima 60.300,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 130.180,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 1.961.520,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 990.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 280.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 603.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 167.600,00 kuna, rashodi za usluge 209.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.420,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 160.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za nabavu vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom planirano je 1.600.000,00 kuna za prijevozna sredstva

5. Za nabavu šumskog radnog vozila planirano je  250.000,00 kuna za prijevozna sredstva

6. Za nabavu vozila za prijevoz vatrogasaca planirano je 150.000,00 kuna za prijevozna sredstva


UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.980.000,00 KUNA


Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna


 Za mjere održivog poslovanja malog poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna


Program 2062 Program poticanja razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 1.510.000,00 kuna


1. Za potpore u turizmu i ruralnom razvoju planirano je 300.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 180.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna i tekuće donacije 100.000,00 kuna

2. Za istraživačke i razvojne aktivnosti na području ruralnog razvoja i gospodarstva planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za pilot projekt u ruralnom području – pogodnost postojećih prostora planirano je 195.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 125.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

4. Za podršku razvoja poljoprivrede planirano je 415.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 345.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

5. Za potpore u poljoprivredi i stočarstvu planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 150.000,00 kuna


Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 150.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od 1.020.000,00 kuna


1. Za poticanje projekata EU planirano je 370.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i uslugu 32.000,00 kuna, rashodi za usluge 228.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

2. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 450.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 100.000,00 kuna

3. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 100.000,00 kuna


Program 2065 Redovan rad Upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva, EU fondove – povremeni opći troškovi planirano u iznosu od 230.000,00 kuna


Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 230.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi  za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 140.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.783.000,00 KUNA


 Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 828.000,00 kuna


1. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 543.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 518.000,00 kuna

2. Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 175.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geodetske snimke i elaborate, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja planirano je 110.000,00 kuna za rashode za uslugeProgram 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela


 Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti planirano je 880.000,00 kuna


 Za legalizaciju objekata planirano je 880.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna, materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna, građevinski objekti 50.000,00 kuna  nematerijalna proizvedena imovina 650.000,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Konavle za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2019.-2021. godine
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2018. godinu
  PREUZMI:

 6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više