Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

Poštovani građani,

 

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinakonavle.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Značajan dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda te izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat. U planu nam je izgradnja nogostupa uz D-8 Gruda – Tušići, te nogostupa u naseljima Zvekovica, Čilipi, Gruda i Poluganje. 

Ulažemo u rekonstrukciju, izgradnju i uređenje javnih površina, trgova i šetnica, dječjih igrališta, parkinga, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, proširenje groblja te ukrašavanje naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, Dana Općine i drugih manifestacija. 

Nastavljamo s izgradnjom reciklažnog dvorišta, jer želimo postići maksimalnu stopu izdvajanja iskoristivog otpada, kao što su papir, karton, staklo i plastika iz miješanog komunalnog otpada. Reciklažno dvorište imat će i Kutak za ponovnu uporabu. Ponovna uporaba predstavlja mjeru sprječavanja nastanka otpada, a odnosi se na postupke kojima se omogućava ponovno korištenje proizvoda.

I ove godine namjeravamo izdvojiti novac za stipendije i prijevoz našim učenicima i studentima kako bismo im pomogli u daljnjem obrazovanju i nagradili njihov trud i zalaganje. Studentima dodjeljujemo 70 stipendija, od toga 25 stipendija dodjeljujemo studentima prema kriteriju izvrsnosti, a 45 stipendija dodjeljujemo prema socijalnom kriteriju. Za učenike osnovnih škola sufinanciramo nabavu školskih udžbenika i produženi boravak u osnovnoj školi, a za naše najmlađe osigurali smo sredstva za sufinanciranje troška boravka u dječjem vrtiću.

Značajan projekt je proširenje dječjeg vrtića u Grudi za koji planiramo izdvojiti veći dio novca iz proračuna, te pripremne radnje za izgradnju dječjeg vrtića i osnovne škole u Cavtatu. Želimo da naši najmlađi od početka mogu učiti, razvijati se i zabavljati u najboljem okruženju.

Želimo poticati rođenje što više djece, s toga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane potpore. za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 3.000,00 kuna, za treće novorođeno dijete u obitelji 5.000,00 kuna, za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji 7.000,00 kuna.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo pomoć za ogrjev, jednokratne novčane pomoći i naknade za troškove stanovanja, kao i sufinanciranje prijevoza umirovljenicima. 

U 2020. godini nastavljamo sa izgradnjom Vatrogasnog edukacijskog centra JUG, bitno nam je ulagati u zaštitu i spašavanje kako bismo očuvali našu Općinu, ali i živote ljudi.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.
Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.
Općinski NačelnikSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2020. godinu bilo je provedeno od 08.11.2019. do 25.11.2019.godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pogledati OVDJE.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 
Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.
Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 98.995.570,00 kn 72,03 %
> Prihodi od poreza 35.599.150,00 kn 25,90 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.211.350,00 kn 13,98 %
> Prihodi od imovine 16.452.000,00 kn 11,97 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 24.261.500,00 kn 17,65 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.160.570,00 kn 2,30 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 311.000,00 kn 0,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.960.000,00 kn 7,25 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.500.000,00 kn 6,18 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.460.000,00 kn 1,06 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 24.400.000,00 kn 17,75 %
> Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 24.400.000,00 kn 17,75 %
Višak/manjak prihoda 4.084.430,00 kn 2,97 %
> Dio viška/manjka iz prethodne godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2022. 4.084.430,00 kn 2,97 %
UKUPNO 137.440.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Dio viška/manjka iz prethodne godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-2022.
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 137.440.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 98.995.570,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 35.599.150,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 25.400.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 6.698.450,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 3.500.700,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.211.350,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 157.500,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.744.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 1.855.000,00 kuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 2.088.850,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 1.592.500,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 7.773.500,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 16.452.00,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 52.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 16.400.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 24.261.500,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.100.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 10.161.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 13.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.160.570,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 390.500,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 2.770.070,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 311.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 221.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.960.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.500.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.460.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

 Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 24.400.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Vlastiti izvori

Rezultat višak/manjak prihoda 4.084.430,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 86.661.630,00 kn 63,05 %
> Rashodi za zaposlene 27.526.360,00 kn 20,03 %
> Materijalni rashodi 43.940.830,00 kn 31,97 %
> Financijski rashodi 769.000,00 kn 0,56 %
> Subvencije 1.750.000,00 kn 1,27 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.056.000,00 kn 1,50 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.500.000,00 kn 3,27 %
> Ostali rashodi 6.119.440,00 kn 4,45 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.638.370,00 kn 29,57 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,04 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.508.370,00 kn 29,47 %
> Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti 80.000,00 kn 0,06 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.140.000,00 kn 7,38 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 6.440.000,00 kn 4,69 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.700.000,00 kn 2,69 %
UKUPNO 137.440.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 137.440.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2020. godinu planirani su u iznosu od 86.661.630,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 27.526.360,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 22.611.980,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.005.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.909.380,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 43.940.830,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.908.350,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 7.622.600,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 32.102.180,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 148.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 2.159.700,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 769.000,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 360.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 409.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.750.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 550.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.056.000,00 kuna, od toga Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU planirane u iznosu od 37.000,00 kuna, Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.311.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 708.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 4.500.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.119.440,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.796.440,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 485.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 250.000,00 kuna, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.338.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 40.638.370,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.508.370,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 31.066.370,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 4.062.000,00 kuna, Prijevozna sredstva planirana u iznosu od 3.260.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 2.120.00,00 kuna

3. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 80.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 10.140.000,00 kuna, od toga Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirane u iznosu od 6.440.000,00 kuna i Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana u iznosu od 3.700.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 1.430.000,00 KUNA


Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 480.000,00 kuna


Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 480.000,00 kuna

1. Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 300.000,00 kuna za ostali nespomenute rashodi poslovanja

2. Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 73.440,00 kuna za tekuće donacije

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i objavu akata – službeni glasnik planirano je 71.560,00 kuna za rashode za usluge


Načelnik i zamjenika načelnika planirano u iznosu od 950.000,00 kuna


Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 950.000,00 kuna, od toga:

1. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 700.000,00 kuna, od toga

• rashodi za zaposlene 605.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 520.000,00 kuna i doprinosi na plaće 85.000,00 kuna

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 95.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za proračunsku zalihu planirano je 250.000,00 kuna za izvanredne rashodeUPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 47.600.530,00 KUNA


Upravni odjel za opće poslovne, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 17.883.430,00 kuna


Program 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi planirano u iznosu od 7. 450.741,00 kuna

1. Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 7.450.741,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.658.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.880.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 628.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.492.741,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 325.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 334.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.522.741,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 296.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kazne penale i naknade štete


Program 2011 Mjesna samoupravu planirano u iznosu od 535.000,00 kuna 

Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 535.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 400.000,00 kuna, rashodi za usluge 130.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva planirano u iznosu od 1.357.000,00 kuna

1. Za Program protokola, odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično planirano je 632.000,00, od toga rashodi za usluge 465.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 167.000,00 kuna

2. Za potpore i pokroviteljstva planirano je 285.000,00 kuna, od toga 120.000,00 kuna za rashode za usluge, 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 100.000,00 kuna za tekuće donacije i 25.000,00 kuna za kapitalne donacije

3. Za obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije planirano je 250.000,00 kuna od toga, 200.000,00 kuna za rashode za usluge i 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 190.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti  planirano u iznosu od 170.689,00 kuna

1. Za aktivnosti redovnog rada upravnog odjela planirano je 30.689,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.189,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja  16.500,00 kuna

2. Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je  140.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, postrojenja i oprema 110.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna


Program 2022 Provedba izbora i referenduma planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

• Za financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

1. Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 95.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

1. Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 275.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 255.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za program izdavanja knjiga i časopisa planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 1.000.000,00 kuna

1. Za najam zemljišta i objekata za sportsku djelatnost planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 620.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2040 Program demografskih mjera planirano u iznosu od 2.080.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 380.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoz učenika i studenata planirano je 620.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 2.600.000,00 kuna

1. Za pomoć za liječenje planirano je 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade troškova stanovanja planirano je 170.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 25.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoć sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za pomoć djeci i mladima s teškoćama u razvoju i mladim invalidnim osobama planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 705.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 280.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za pomoć za ogrjev planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

8. Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za jednokratnu novčanu pomoć planirano je 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi planirano je 205.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

12. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenicima planirano je 170.00,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 1.135.000,00 kuna

1. Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 280.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 130.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 120.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 105.000,00 kuna, od toga 9.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 86.000,00 kuna za rashode za usluge i 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 620.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 375.000,00 kuna

1. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacija

2. Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 48.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 32.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna, 20.000,00 kuna pomoći korisnicima drugih proračuna i 10.000,00 kuna tekuće donacije

4. Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 202.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 53.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga 17.000,00 kuna rashodi za usluge i 3.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2052 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 430.000,00 kuna

Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 430.000,00 kuna za rashode za usluge


USTANOVA U KULTURI


Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 5.361.100,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi (korisnik Muzeji i Galerije Konavala) –planirano je 2.623.100,00 kuna, od toga

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.900.700,00 kuna, od toga plaće(bruto) 1.580.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 kuna i doprinosi na plaće 260.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 680.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 117.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 135.000,00 kuna, rashodi za usluge 374.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.700,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.700,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 80.000,00 kuna, za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

3. Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 65.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i postrojenje i oprema 15.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

4. Za arheološka istraživanja planirano je 90.500,00 kuna za rashode za usluge

5. Za izložbeni program  planirano je 185.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 141.000,00 kuna za rashode za usluge, 12.000,00 kuna za nespomenute rashode poslovanja i 22.000,00 kuna za postrojenja i opremu (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

6. Za konzervatorsko restauratorske radove planirano je 22.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 2.000,00 kuna

7. Za redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi planirano je 28.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 13.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

8. Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 330.000,00 kuna, od toga 73.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 160.000,00 kuna rashodi za usluge, 3.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 24.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

9. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 312.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 147.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 126.000,00 kuna i doprinosi na plaće 21.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 152.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 69.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 kuna  i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

10. Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 195.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 170.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

11. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

12. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv. Barbara planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

13. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka planirano je 35.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 25.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

14. Za izložbeni program i programe očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala planirano je 67.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna, postrojenja i oprema 5.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

15. Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

16. Za digitalnu platformu sustava rijeke Ljuta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

17. Za međunarodnu suradnju planirano 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna  (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

18. Za ERASMUS+ planirano je 64.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.660,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.980,00 kuna i doprinosi na plaće 680,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.040,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.040,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 300,00 kuna 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 37.000,00 kuna za pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 4.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna

19. Za program “Oduševiti Barbaru“ planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

20. Za digitalizaciju Kuće Bukovac planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.000,00 kuna. postrojenja i oprema 8.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovine 10.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

21. Za zeleni projekt Kuća Bukovac planirano je 860.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi  za usluge 710.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

22. Za sanaciju i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice planirano je 37.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i postrojenja i oprema 17.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

23. Za Mauzolej Račić, restauratorski radovi planirano je 87.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna, rashodi za usluge 55.000,00 kuna i postrojenja i oprema 15.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala) 


USTANOVA SOCIJALNE SKRBI


Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 6.542.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 1.252.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 1.073.790, kuna doprinosi na plaće 135.376,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 42.834,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je 5.250.000,00 kuna od toga,

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.932.834,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 2.343.210,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 143.000,00 kuna, doprinosi na plaće 446.624,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.275.666,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 154.166,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.292.000,00 kuna, rashodi za usluge 618.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 206.500,00 kuna

• financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 38.000,00 kuna od toga za postrojenje i opremu 35.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 3.000,00 kuna

3. Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 40.00,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kunaUSTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 17.814.000,00 KUNA


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 17.814.000,00 kuna

1.Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 10.560.000,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.950.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 8.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 400.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.350.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 610.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 450.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna 

2. Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 364.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 134.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna i postrojenje i oprema 130.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 100.000,00 kuna 

4. Za izmjenu grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 3.371.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 300.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.861.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.021.000,00 kuna, rashodi za usluge 635.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za Dječji vrtić – unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ ( 30 mj od 1.2.19. do 31.7.21.) planirano je 3.169.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.140.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.800.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 240.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 774.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 386.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 318.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 30.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 255.000,00 kuna za postrojenja i opremuUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 83.203.970,00 KUNA


Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 77.659.020,00 kuna


Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 865.000,00 kuna 

1. Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 850.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 9.595.000,00 kuna

1. Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

4. Za razvoj civilne zaštite planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za izgradnju zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta  - Vatrogasni dom Gruda planirano je 7.220.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 110.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i građevinski objekti 7.100.000,00 kuna

6. Za nabavu opreme za potrebe protupožarne zaštite, Program Interreg IPA CBC Croatia – BiH – Montenegro planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i postrojenja i oprema 250.000,00 kuna

7. Za nabavu vatrogasnog vozila – kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom, Program Interreg planirano je 1.900.000,00 kuna za prijevozna sredstva


Program  2091 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 15.720.000,00 kuna 

1. Za održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor planirano je 3.720.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površina – godišnji ugovor planirano je 700.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih zelenih površina – odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 850.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 4.000.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 500.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za organizaciju prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 130.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

7. Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.900.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 kuna i rashodi za usluge 500.000,00 kuna

9. Za izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa planirano je 650.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 500.000,00 kuna

10. Za sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

12. Za održavanje groblja planirano je 138.000,00 kuna za rashode za usluge

13.Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 232.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 187.000,00 kuna

14. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 1.225.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.205.000,00 kuna

15. Za komunalni linijski prijevoz planirano je 1.200.000,00 kuna za subvencije trgovački društvima u javnom sektoru

Program 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirano u iznosu od 11.621.370,00 kuna 

1. Za rekonstrukciju i izgradnju javnih površina, trgova i šetnica planirano je 550.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, građevinski objekti 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, građevinski objekti 270.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju javne rasvjete – povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete planirano je 3.050.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 3.000.000,00 kuna

5. Za sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih cesta i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC) planirano je 630.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za izgradnju, uređenje i opremanje parkinga planirano je 940.000,00 kuna, od toga rashodi  za usluge 40.000,00 kuna, kapitalne pomoći 350.000,00 kuna, građevinski objekti 500.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

7. Za izgradnju nogostupa – Poluganje planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

9. Za nogostup uz D8 Gruda – Tušići planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za nogostup u naselju Zvekovica planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za nogostup u Čilipi planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna

12. Za nogostup u naselju Gruda planirano je 930.000,00 kuna, od toga 900.000,00 kuna za građevinske objekte i 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za cestu Pridvorje – Knežev dvor planirano je 535.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna, građevinski objekti 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 175.000,00 kuna

14. Za nogostup Čilipi – Zvekovica planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za proširenje groblja  Gruda planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

16. Za uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s groblje i pratećim objektom planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 250.000,00 kuna, građevinski objekti 400.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

17. Za cestu Prahivac planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

18. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, ulice, stube- planirano je 926.370.000,0 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i građevinski objekti 896.370,00 kuna

19. Za građevine i uređaje javne namjene, autobusna stajališta, nadstrešnice – planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i građevinski objekti 60.000,00 kuna

20. Za javne zelene površine – uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda planirano je 800.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 500.000,00 kuna, građevinski objekti 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 200.000,00 kuna

21. Za aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige  planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 315.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 1.492.000,00 kuna 

1. Za poslovno trgovačku zgradu s tržnicom Cavtat planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 542.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

3. Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 500.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 137.000,00 kuna i kapitalne pomoći 363.000,00 kuna

4. Za nabavu kamiona za komunalni otpad 1 i 2 planirano je u iznosu od 400.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 300.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 kuna


Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 4.850.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže planirano je 200.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 150.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 kuna

2. Za druga ulaganja u vodoopskrbni sustav – izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći 

3. Za druga ulaganja u kanalizacijski sustav – izrade idejnih rješenja i projekta, elektroenergetske suglasnosti planirano je 50.000,00 kuna  za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

4. Za rekonstrukciju Crpne stanice upravljačkog sistema Prahivac planirano je 200.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

5. Za sanaciju cjevovoda Plat – Debeli Brijeg planirano je 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

6. Za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda planirano je 1.400.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

7. Za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže  Molunat planirano je 1.400.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

8. Za kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci  planirano je 500.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

9. Za projektiranje i izgradnju kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda planirano je 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

10. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Frana Laurena – Cavtat planirano je 50.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

11. Za izgradnju kanalizacije u Ulici Silvija Strahimira Kranjčevića – Cavtat planirano je 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

12. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava Palje brdo planirano je 450.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

13. Za nadzorno upravljački sustav planirano je 250.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za energetsko certificiranje planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za mjere energetske učinkovitosti planirano je  200.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 5.458.000,00 kuna

Za projektiranje, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 5.458.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 133.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 575.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.750.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 4.250.000,00 kuna i postrojenja i oprema 500.000,00 kuna


Program 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 1.073.150,00 kuna

 Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 1.073.150,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 828.150,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 kuna


Program 2098 Program gospodarenja otpadom planirano je 2.085.000,00 kuna

1. Za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 1.555.000,00 kuna za rashode za usluge 

2. Za aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada planirano je 210.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za izobrazno – informativne aktivnosti o održivo gospodarenju otpadom (EU 84,9 %) planirano je 320.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 2.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.500,00 kuna, rashodi za usluge 305.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti planirano je 210.500,00 kuna

1. Za obveznu preventivnu DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) planirano je 73.000,00

2. Za obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 37.500,00 kuna za rashode za usluge

3. Za aktivnosti iz područja zaštite životinja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 12.152.000,00 kuna

1. Za proširenje dječjeg vrtića na Grudi planirano je 11.300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna, građevinski objekti 9.350.000,00 kuna i postrojenja i oprema 1.800.000,00 kuna

2. Za izgradnju novog dječjeg vrtića u Cavtatu planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje planirano je 402.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 352.000,00 kuna

4. Za pripremne radnje, projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića Čilipi planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

5. Za ulaganje u školske objekte planirano je 150.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 2.815.000,00 kuna

1. Za pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 490.000,00, od toga rashodi za usluge 200.000,00 kuna i građevinski objekti 290.000,00 kuna

3. Za izgradnju sportskih igrališta/objekata – Boćarski dom, Dubravka – planirano je 1.100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna, građevinski objekti 1.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

4. Za uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta planirano je 1.025.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 975.000,00 kuna


Program 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo planirano je 150.000,00 kuna

1. Za ulaganje u zdravstvene ustanove – ambulante planirano je 50.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 1.990.000,00 kuna

1. Za održavanje i ulaganje u objekte javne namjene – kultura (domovi kulture i sl.) planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i  rashodi za usluge 150.000,00 kuna

2. Za program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 350.000,00 kuna  i kapitalne donacije 350.000,00 kuna

3. Za ulaganje u objekte javne namjene – kultura, turizam planirano je 160.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i kapitalne donacije 110.000,00 kuna

4. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Spomen kuća hrvatskog Iljeričara planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna i građevinski objekti 50.000,00 kuna

5. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Muzej iseljeništva (Stranj) planirano je 140.000,00 kuna, od toga rashodi za  usluge 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

6. Za razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia – BiH – Montenegro planirano je 700.000,00 kuna, og toga rashodi za usluge 500.000,00 kuna, građevinski objekti 150.000,00 kuna i prijevozna sredstva 50.000,00 kuna


Program 2105 Upravljanje imovinom - kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte,nabava imovine i projekti planirano u iznosu od 1.270.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta za buduće projekte planirano je 550.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna i građevinski objekti 500.000,00 kuna

2. Za ulaganja u poslovne/uredske objekte planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjenu imovine, uknjižbu i drugo planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna 

4. Za nabavu vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 312.000,00 kuna

1. Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 37.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i zaštitu pomorskog dobra – uređenje plaža, riva i drugo planirano je 275.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 270.000,00 kuna


Program 2012 Jamstveni fond i otplate kredita planirano u iznosu od 5.750.000,00 kuna

1. Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24 – planirano je 2.370.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 120.000,00 kuna i otplate glavnice primljenih kredita i zajmova 2.250.00,00 kuna

2. Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kaliz. Cavtat) do 30.6.29. planirano je 590.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgobvačkih društava u javnom sektoru

3. Za jamstvenu zalihu – ČIZK d.o.o, kredit – psolovno trgovačka zgrada s tržnicom planirano je 1.100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4. Za otplatu primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost planirano je 60.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i  otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnojg sektora 50.000,00 kuna

5. Za otplatu primljenih kredita od banaka – reciklažno dvorište planirano je 1.430.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.400.000,00 kuna

6. Za otplatu primljenih kredita od banaka – Vatrogasni dom planirano je 130.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

7. Za otplatu primljenih kredita od banaka – vrtić Gruda planirano je 70.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmoveUSTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 5.544.950,00 KUNA


Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 5.544.950,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 2.083.850,00 kuna, od toga:

•  rashodi za zaposlene 1.875.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 363.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 208.850,00, od toga naknade troškova zaposlenima 54.350,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 124.500,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 2.011.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.000.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 280.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 603.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 197.600,00 kuna, rashodi za usluge 179.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 140.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za nabavu šumskog radnog vozila planirano je  310.000,00 kuna za prijevozna sredstva

5. Za nabavu vatrogasnog vozila – autoljestve planirano je 1.000.000,00 kuna za prijevozna sredstva


UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.950.500,00 KUNA


Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

 Za mjere održivog poslovanja malog poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna


Program 2062 Program poticanja razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 1.390.000,00 kuna

1. Za potpore u turizmu i ruralnom razvoju planirano je 280.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 170.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 100.000,00 kuna

2. Za istraživačke i razvojne aktivnosti na području ruralnog razvoja i gospodarstva planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za pilot projekt u ruralnom području – pogodnost postojećih prostora planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 125.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

4. Za podršku razvoja poljoprivrede planirano je 350.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 320.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

5. Za potpore u poljoprivredi i stočarstvu planirano je 330.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 150.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od 1.020.000,00 kuna

1. Za poticanje projekata EU planirano je 370.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 223.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

2. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 450.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 100.000,00 kuna

3. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 100.000,00 kuna


Program 2065 Redovan rad Upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva, EU fondove – povremeni opći troškovi planirano u iznosu od 138.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 138.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 118.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna


Program 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.182.500,00 kuna

1. Za Dječji vrtić, unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše ! ( 30 mj od 1.2.19. do 31.7.21.) – planirano je 320.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga plaće (bruto)  145.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostlai nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za sportsku zajednicu Općine “Podignimo letvicu visoko“, 2019 planirano je 710.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 169.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 140.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 24.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 526.000,00 kuna,od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 96.000,000 kuna, rashodi za usluge 410.000,00 kuna  iostlai nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kua

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za EACEA, Parma (Italija) – Konavle(Hrvatska) 2019-2020 – planirano je 40.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

4. Za WiFi4EU, Europska komisija – planirano je 112.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 106.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.255.000,00 KUNA


Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 560.000,00 kuna

1. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 275.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna

2. Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 175.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geodetske snimke i elaborate, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 65.000,00 kuna

 Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 65.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 kuna


Program 2108 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 630.000,00 kuna

Za Legalizaciju objekata planirano je 630.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 250.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna, građevinski objekti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovine 250.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Konavle za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje Proračuna Općine Konavle za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020., opisni i financijski dio
  PREUZMI:

Više