Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

Proračun za građane za 2021. godinuPoštovani građani,


predstavljamo vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na mrežnoj stranici www.proracun.hr i na našoj službenoj mrežnoj stranici www.opcinakonavle.hr.

Kako bismo vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna, predstavljamo vam projekt Proračun za građane.

Podizanje je kvalitete života naših stanovnika prioritet i u 2021. godini. Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Također, u 2021. godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte.

Zaštita okoliša jedan je od najviših prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode za naše buduće naraštaje, stoga značajna sredstva ulažemo u nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže, izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, održavanje čistoće javnih površina, javnih zelenih površina, sustava oborinske odvodnje i održavanje groblja. U planu nam je i nastavak izgradnje sportskih igrališta – Boćarski dom i Dubravka, uređenje igrališta za djecu, uređenje i opremanje parkinga i uređenje šetnice i parka okoliša Mauzolej Račić. 

Jedan je od velikih projekata i nastavak izgradnje zajedničkoga Vatrogasnog doma na Grudi u suradnji s Općinom Župa dubrovačka. Izgradnjom vatrogasnoga doma osigurat će se kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite, spašavanja i borbe protiv požara.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, stoga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata, sufinanciranje nabave školskih knjiga i sufinanciranje troška prijevoza učenicima srednjih škola. Studentima dodjeljujemo 60 stipendija, od toga 25 stipendija dodjeljujemo studentima prema kriteriju izvrsnosti, a 35 stipendija dodjeljujemo prema socijalnom kriteriju.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našega društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Općine Konavle nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima i osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih potpora; za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 3000 kn, za treće novorođeno dijete u obitelji 5000 kn, za četvrto i svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji 7000 kn. Također, sufinanciramo i boravak djece u dječjim vrtićima. 

Neki su od značajnih projekata u ovoj godini izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu i proširenje dječjega vrtića na Grudi. Želimo da naši najmlađi od početka mogu učiti, razvijati se i zabavljati u najboljem okruženju.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo pomoć za ogrjev, jednokratnu novčanu pomoć i naknade za troškove stanovanja, kao i sufinanciranje prijevoza umirovljenicima. 

Bitni su segmenti svakoga kraja njegovi povijest i kultura koji ga čine posebnim i jedinstvenim, stoga ih nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše općine dajemo donacije kako bismo ih podržavali i pomogli u predstavljanju i prikazivanju svega najboljeg iz našega kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Konavle da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ako mislite da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu, molimo vas da nam napišete.


Općinski načelnik


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2021. godinu bilo je provedeno od 12.11.2020. do 27.11.2020. godine. 


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pogledati ovdje

Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 

Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 108.269.902,00 kn 80,91 %
> Prihodi od poreza 24.021.674,00 kn 17,95 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 47.827.012,00 kn 35,74 %
> Prihodi od imovine 11.447.000,00 kn 8,55 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 23.444.704,00 kn 17,52 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.191.512,00 kn 0,89 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 338.000,00 kn 0,25 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.230.000,00 kn 1,67 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 21.000.000,00 kn 15,69 %
Vlastiti izvori 2.315.098,00 kn 1,73 %
UKUPNO 133.815.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 133.815.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 108.269.902,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 24.021.674,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 18.870.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.281.674,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 870.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 47.827.012,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.263.600,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 15.868.500,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 1.474.000,00 kuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 2.094.012,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 632.400,000 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 22.494.500,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 11.447.000,00, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 12.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.435.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 23.444.704,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 770.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 10.674.704,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 12.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.191.512,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 359.512,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 832.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 338.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 143.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 195.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.230.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 990.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.240.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 21.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


Vlastiti izvori

Rezultat višak/manjak prihoda 2.315.098,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 68.988.130,00 kn 51,55 %
> Rashodi za zaposlene 21.734.680,00 kn 16,24 %
> Materijalni rashodi 32.885.450,00 kn 24,58 %
> Financijski rashodi 757.000,00 kn 0,57 %
> Subvencije 3.000.000,00 kn 2,24 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.464.000,00 kn 1,84 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.650.000,00 kn 2,73 %
> Ostali rashodi 4.497.000,00 kn 3,36 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.736.870,00 kn 39,41 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 12.090.000,00 kn 9,03 %
UKUPNO 133.815.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 133.815.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2021. godinu planirani su u iznosu od 68.988.130,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 21.734.680,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 17.590.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.062.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.082.680,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 32.885.450,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 1.846.390,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 7.020.512,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 22.418.548,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 65.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.535.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 757.000,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 320.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 437.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 3.000.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 2.800.000,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 200.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.464.000,00 kuna, od toga, Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.737.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 707.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.497.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 2.002.000,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 45.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 200.000,00 kuna, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 2.000.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 52.736.870,00 kuna, a čine ih:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 52.736.870,00 kuna, od toga građevinski objekti 42.295.570,00 kuna, postrojenja i oprema 3.891.300,00 kuna, prijevozna sredstva 2.850.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.670.000,00 kuna.Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 12.090.000,00 kuna, od toga Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.490.000,00 kuna i Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana u iznosu od 10.600.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 1.580.000,00 KUNA


Za Općinsko vijeće planirano je izdvojiti 830.000,00 kuna


Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 830.000,00 kuna

1. Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 125.000,00 kuna za ostale nespomenute rashodi poslovanja

2. Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 75.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i 17.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za provedbu lokalnih izbora planirano je 555.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 kuna i tekuće donacije 70.000,00 kuna

5. Za pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i objavu akata – službeni glasnik planirano je 55.000,00 kuna za rashode za usluge


Načelnik i zamjenika načelnika planirano u iznosu od 750.000,00 kuna


Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 750.000,00 kuna, od toga:

1. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 500.000,00 kuna, od toga

● rashodi za zaposlene 435.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 375.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

● materijalni rashodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za proračunsku zalihu planirano je 250.000,00 kuna za izvanredne rashodeUPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 41.440.000,00 KUNA


Upravni odjel za opće poslovne, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 19.130.000,00 kuna


Program 2010 Javna uprava i administracija – zajednički troškovi planirano u iznosu od 11.237.500,00 kuna

1. Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 11.237.500,00 kuna, od toga:

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.709.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 3.030.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 534.500,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.798.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 355.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 318.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.932.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 203.000,00 kuna

● Financijski rashodi planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za ostale financijske rashode

● Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kazne penale i naknade štete


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 4.500.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti 3.500.000,00 kuna


Program 2011 Mjesna samoupravu planirano u iznosu od 470.000,00 kuna 

Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 470.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 410.000,00 kuna, rashodi za usluge 59.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva planirano u iznosu od 610.000,00 kuna

1. Za odnose s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično planirano je 340.000,00, od toga rashodi za usluge 305.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna

2. Za potpore i pokroviteljstva planirano je 100.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna za rashode za usluge, 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 70.000,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije planirano je 100.000,00 kuna od toga, 90.000,00 kuna za rashode za usluge i 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 70.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti  planirano u iznosu od 148.500,00 kuna

1. Za aktivnosti redovnog rada upravnog odjela planirano je 33.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja  23.500,00 kuna

2. Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je  115.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 105.000,00 kuna 


Program 2022 Provedba izbora i referenduma planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora planirano je 100.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 90.000,00 kuna ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 85.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije

1. Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 620.000,00 kuna

1. Za najam zemljišta i objekata za sportsku djelatnost planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2040 Program demografskih mjera planirano u iznosu od 1.450.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoz učenika i studenata planirano je 470.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 2.390.000,00 kuna

1. Za pomoć za liječenje planirano je 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade troškova stanovanja planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 10.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoć sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

3. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 260.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć za ogrjev planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6. Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za jednokratnu novčanu pomoć planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Za sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi planirano je 190.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

10. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenicima planirano je 100.00,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 1.110.000,00 kuna

1. Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 280.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 110.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 105.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 100.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 90.000,00 kuna za rashode za usluge 

4. Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 620.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 294.000,00 kuna

1. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacija

2. Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 12.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 152.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 60.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2052 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 390.000,00 kuna

Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 390.000,00 kuna za rashode za uslugeUSTANOVA U KULTURI


Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 2.930.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi (korisnik Muzeji i Galerije Konavala) –planirano je 1.799.378,00 kuna, od toga

● rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.210.300,00 kuna, od toga plaće(bruto) 983.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 kuna i doprinosi na plaće 162.300,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 577.378,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 84.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 118.878,00 kuna, rashodi za usluge 337.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.500,00 kuna

● Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.700,00 kuna za ostale financijske rashode

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 30.000,00 kuna, za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

3. Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 12.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 6.000,00 kuna i postrojenje i oprema 4.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

4. Za izložbeni program  planirano je 243.900,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 210.900,00 kuna za rashode za usluge, 12.000,00 kuna za nespomenute rashode poslovanja i 6.000,00 kuna za postrojenja i opremu (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

5. Za konzervatorsko restauratorske radove planirano je 13.800,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 11.800,00 kuna i rashodi za usluge 2.000,00 kuna

6. Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 75.000,00 kuna, od toga 51.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 11.000,00 kuna rashodi za usluge, 2.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 6.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

7. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 111.480,00 kuna, od toga:

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 85.880,00 kuna, od toga plaće (bruto) 72.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna i doprinosi na plaće 11.800,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna  i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

● Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za postrojenje i opremu

8. Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 120.960,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna i rashodi za usluge 116.960,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

9. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

10. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 25.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

11. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv.Petar planirano je 73.312,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 8.312,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kuna

12. Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 11.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna i postrojenje i oprema 4.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

13. Za razvijane edukativnih programa planirano je 41.500,00 kuna za rashode za usluge

14. Za zeleni projekt Kuća Bukovac planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi  za usluge 110.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

15. Za sanaciju i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice planirano je 8.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

16. Za Mauzolej Račić, restauratorski radovi planirano je 65.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna,i rashodi za usluge 60.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

17. Za ERASMUS+ Kreativan pristup recikliranju planirano je 39.920,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 29.790,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 9.830,00 kuna i ostali financijskih rashodi 300,00 kuna

18. Za ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti planirano je 94.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.700,00 kuna, rashodi za usluge 56.250,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 500,00 kuna i  rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.300,00 kun


USTANOVA SOCIJALNE SKRBI


Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 6.250.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 670.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 550.000,00, kuna doprinosi na plaće 91.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 29.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je 5.567.000,00 kuna od toga,

● rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.204.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 2.620.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna, doprinosi na plaće 434.000,00 kuna;

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.321.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 159.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.457.000,00 kuna, rashodi za usluge 640.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 kuna

● financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00  kuna za postrojenja i opremu

3. Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 13.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna


USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.130.000,00 KUNA


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 13.130.000,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 7.270.000,00 kuna, od toga:

● rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.710.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 5.400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 400.000,00 kuna, doprinosi na plaće 910.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 560.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 450.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna 

2. Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 175.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 128.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 37.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 80.000,00 kuna 

4. Za izmjenu grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat planirano je 90.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 3.040.000,00 kuna, od toga:

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 175.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.720.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1,937.000,00 kuna, rashodi za usluge 610.000,00 kuna iostali nespomenuti rashodi poslovanja 103.000,00 

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za postrojenja i opremu

7. Za Dječji vrtić – unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ ( 30 mj od 1.2.19. do 31.7.21.) planirano je 2.325.000,00 kuna, od toga:

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.570.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.320.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 180.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 625.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 280.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 255.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 20.000,00 kuna

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za postrojenja i opremuUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 82.400.000,00 KUNA


Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 77.600.000,00 kuna


Program 2012 Jamstveni fond i otplate kredita planirano u iznosu od 6.925.000,00 kuna

1. Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.09.2024.  planirano je 2.370.000,00 kuna , od toga kamate za primljene kredite I zajmove 120.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.250.000,00 kuna

2. Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod, Vitaljina, II. Faza kanalizac.Cavtat) do 30.06.2029. planirano je 505.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za otplatu primljenih kredita od banaka – reciklažno dvorište planirano je 3.920.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 70.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.850.000,00 kuna

4. Za otplatu primljenih kredita  od banaka – VATROGASNI DOM planirano je 80.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

5. Za otplatu primljenih kredita od banaka – vrtić Gruda planirano je 50.000,00 kuna za kamate za primljene kredite I zajmove


Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 865.000,00 kuna 

1. Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 850.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 10.340.000,00 kuna

1. Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za razvoj civilne zaštite planirano je 40.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 kuna 

5. Za izgradnju zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta  - Vatrogasni dom Gruda planirano je 10.220.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 110.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i građevinski objekti 10.100.000,00 kuna


Program  2091 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.268.000,00 kuna 

1. Za održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor planirano je 600.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površina – godišnji ugovor planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih zelenih površina – odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano je 560.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 510.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 3.750.000,00 kuna za rashode za usluge

5.  Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 600.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za organizaciju prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

7. Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.850.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 1.400.000,00 kuna i rashodi za usluge 450.000,00 kuna

9. Za izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa planirano je 900.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 750.000,00 kuna

10. Za sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

12. Za održavanje groblja planirano je 138.000,00 kuna za rashode za usluge

13. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna i rashodi za usluge 187.000,00 kuna

14. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 645.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 625..000,00 kuna

15. Za komunalni linijski prijevoz planirano je 1.200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirano u iznosu od 4.555.500,00 kuna 

1. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, trg, šetnica, plaža i sl. planirano je 250.00,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

2. Za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 650.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna, građevinski objekti 150.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih cesta i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC) planirano je 1.000.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5. Za izgradnju, uređenje i opremanje parkinga planirano je 436.000,00 kuna, od toga rashodi  za usluge 40.000,00 kuna, kapitalne pomoći 175.000,00 kuna, građevinski objekti 171.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

6. Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

7. Za cestu Pridvorje – Knežev dvor planirano je 370.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna i građevinski objekti 300.000,00 kuna

8. Za uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 250.000,00 kuna, građevinski objekti 400.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

9. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, ulice, stube- planirano je 399.500.000,0 kuna, od toga rashodi za usluge 34.930,00 kuna i građevinski objekti 364.570,00 kuna

10. Za građevine i uređaje javne namjene, autobusna stajališta, nadstrešnice – planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i građevinski objekti 60.000,00 kuna

11. Za javne zelene površine – uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 i postrojenja i oprema 200.000,00 kuna

12. Za aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige  planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 155.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 1.507.000,00 kuna 

1. Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 600.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 317.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 137.000,00 kuna i kapitalne pomoći 180.000,00 kuna

3. Za nabavu kamiona za komunalni otpad 1 i 2 planirano je u iznosu od 590.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 490.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 kuna


Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 1.490.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava Gruda planirano je 500.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

3. Za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže  Molunat planirano je.400.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4. Za kanalizacijski sustav Zvekovica – kolektor, priključci  planirano je 200.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

5. Za projektiranje i izgradnju kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda planirano je 90.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru

6. Za nadzorno upravljački sustav planirano je 200.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za energetsko certificiranje planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za mjere energetske učinkovitosti planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za projektiranje, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 150.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 575.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 575.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 41.980,00 kuna, rashodi za usluge 458.020,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna


Program 2098 Program gospodarenja otpadom planirano je 3.214.000,00 kuna

1. Za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 1.415.000,00 kuna za rashode za usluge 

2. Za aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada planirano je 1.799.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 199.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.600.000,00 kuna


Program 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti planirano je 190.500,00 kuna

1. Za obveznu preventivnu DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) planirano je 73.000,00

2. Za obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 37.500,00 kuna za rashode za usluge

3. Za aktivnosti iz područja zaštite životinja planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 34.000.000,00 kuna

1. Za proširenje dječjeg vrtića na Grudi planirano je 11.300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna, građevinski objekti 9.350.000,00 kuna i postrojenja i oprema 1.800.000,00 kuna

2. Za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu planirano je 22.550.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, građevinski objekti 20.000.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.500.000,00 kuna

3. Za ulaganje u školske objekte planirano je 150.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 835.000,00 kuna

1. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izgradnju sportskih igrališta/objekata – Boćarski dom, Dubravka – planirano je 550.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, građevinski objekti 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

3. Za uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta planirano je 185.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna


Program 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo planirano je 200.000,00 kuna

1. Za ulaganje u zdravstvene ustanove – ambulante planirano je 100.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

1. Za održavanje i ulaganje u objekte javne namjene – kultura (domovi kulture i sl.) planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i  rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti planirano je 115.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna  i kapitalne donacije 45.000,00 kuna

3. Za ulaganje u objekte javne namjene – kultura, turizam planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Spomen kuća hrvatskog Iljeričara planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Muzej iseljeništva (Stranj) planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za  usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 kuna


Program 2105 Upravljanje imovinom - kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte,nabava imovine i projekti planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

1. Za ulaganja u poslovne/uredske objekte planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjenu imovine, uknjižbu i drugo planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna 

3. Za nabavu vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći

4. Za poduzetničku zonu Čilipi planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 100.000,00 kuna


Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 250.000,00 kuna

1. Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i zaštitu pomorskog dobra – uređenje plaža, riva i drugo planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge


USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 4.800.000,00 KUNA


Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 4.800.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 2.094.012,00 kuna, od toga:

● Rashodi za zaposlene 1.884.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.510.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 354.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 210.012,00, od toga naknade troškova zaposlenima 55.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 125.012,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 1.595.988 kuna, od toga:

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.225.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 180.000,00 kuna i doprinosi na plaće 195.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 365.488,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 151.000,00 kuna, rashodi za usluge 149.488,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

● Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna za ostale financijske rashode

● Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 110.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za nabavu vatrogasnog vozila – autoljestve planirano je 1.000.000,00 kuna za prijevozna sredstva


UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 7.530.000,00 KUNA


Program 2062 Program poticanja razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 485.000,00 kuna

1. Za potpore u turizmu i ruralnom razvoju planirano je 150.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 kuna i tekuće donacije 100.000,00 kuna

2. Za istraživačke i razvojne aktivnosti na području ruralnog razvoja i gospodarstva planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za pilot projekt u ruralnom području – pogodnost postojećih prostora planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kuna

4. Za podršku razvoja poljoprivrede planirano je 85.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

5. Za potpore u poljoprivredi i stočarstvu planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 100.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za poticanje projekata  planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

2. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 200.000,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 100.000,00 kuna


Program 2065 Redovan rad Upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva, EU fondove – povremeni opći troškovi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna


Program 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija planirano u iznosu od 6.445.000,00 kuna

1. Za Dječji vrtić, unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše ! ( 30 mj od 1.2.19. do 31.7.21.) – planirano je 320.000,00 kuna, od toga: 

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga plaće (bruto)  145.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostlai nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za PART – HER project, EACEA, Parma( Italija) –Konavle (Hrvatska) 2019-2020 planirano je 45.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

3. Za WiFi4EU, Europska komisija – planirano je 112.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 106.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

4. Za FLOOF & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia – BIH – Montenegro planirano je 3.180.500,00 kuna, od toga: 

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 337.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 280.00,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 292.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 58.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

● Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.550,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 700.000,00 kuna i prijevozna sredstva 1.850.000,00 kuna

5. Za ČIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia – BIH – Montenegro planirano je 2.787.000,00 kuna, od toga: 

● Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 337.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 280.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 7.500,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna

● Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.599.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 58.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.511.500,00 kuna

● Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 850.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 500.000,00 kuna i postrojenja i oprema 350.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 865.000,00 KUNA


Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 495.000,00 kuna

1. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 275.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna

2. Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 155.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geodetske snimke i elaborate, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja planirano je 65.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 40.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 40.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 2108 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

Za Legalizaciju objekata planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna, i nematerijalna proizvedena imovine 250.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Plan razvojnih Programa Općine Konavle za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Konavle za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i planom razvojnih programa
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Proračuna za 2021-2023
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Konavle za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020., opisno
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2020., opisni i financijski dio
  PREUZMI:

 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. financijski dio
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021.-opisni dio
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021.-financijski dio
  PREUZMI:

 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021
  PREUZMI:

 13. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna za 2021
  PREUZMI:

 15. Prve izmjene i dopune Proračuna za 2021. - Plan razvojnih programa
  PREUZMI:

Više