Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Konavle

  Kontakt podaci
  Općina Konavle
  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  OIB: 24482197680
   020/478-401
  info@opcinakonavle.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Cilj nam je što više približiti funkcioniranje lokalne samouprave te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Konavle i njezine stanovnike.

I u ovoj godini prioritet stavljamo na ulaganje u projekte komunalne infrastrukture, kao što su održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, groblja, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, uređenje i opremanje parkinga, uređenje šetnice i parka okoliša Mauzolej Račić s grobljem i pratećim objektom, izgradnja i uređenje sportskih i dječjih igrališta te sufinanciranje održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta.

Zaštita okoliša iznimno nam je bitna, stoga u 2022. godini planiramo sanaciju nepropisnih odlagališta, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i opremanje reciklažnog dvorišta, a jedan od značajnih projekata je i izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat.

Želim podići kvalitetu života naših stanovnika i preokrenuti negativne trendove iseljavanja mladih obitelji. U cilju nam je da naša Općina postane mjesto koje će svojom ljepotom, uređenošću i udobnošću privući nove stanovnike. 

Nastavljamo s projektom koji je od velike važnosti za Općinu Konavle, a to je izgradnja zajedničkog Vatrogasnog doma na Grudi u suradnji s Općinom Župa dubrovačka. Želimo osigurati kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Isto tako, planira se i nabava novog vatrogasnog vozila – autoljestve.

Općina i ove godine provodi program razvoja gospodarstva i poduzetništva kojim se pomaže poljoprivrednicima i poduzetnicima. Osigurali smo sredstva za dodjelu subvencija i sredstva za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda.

Smatram da su mladi i obrazovni ljudi temelj našeg društva. Želimo im pomoći u njihovom daljnjem obrazovnom putu, financijski im olakšati i potaknuti ih na još veći trud i zalaganje, stoga Općina i ove godine izdvaja sredstva iz proračuna za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje nabave školskih udžbenika i troška prijevoza.

U 2022. godini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove Osnovne škole u Cavtatu, projekta koji će omogućiti da učenici mogu učiti, razvijati svoje vještine i zabavljati se u ugodnom i kvalitetnom okruženju. 

Demografskim mjerama na području Općine Konavle nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih potpora, za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 3.000,00 kuna, za treće novorođeno dijete u obitelji 5.000,00 kuna, za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji 7.000,00 kuna. Također, sufinanciramo i boravak djece u dječjim vrtićima. 

Proračunom su naravno obuhvaćene socijalne potrebe naših najugroženijih sugrađana. Osobama slabijeg imovinskog stanja isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i stanovanje te sufinanciramo prijevoz umirovljenika.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

U planu nam je sanacija i obnova kuće Bukovac, zaštita i očuvanje arheološke baštine –kao i zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.


Općinski NačelnikSavjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu trajalo je od 15.11.2021. do 30.11.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 

Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o.

Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 91.050.921,00 kn 12.084.533,94 € 76,88 %
> Prihodi od poreza 25.360.339,00 kn 3.365.895,41 € 21,41 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 30.980.632,00 kn 4.111.836,49 € 26,16 %
> Prihodi od imovine 8.747.000,00 kn 1.160.926,41 € 7,39 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 24.409.100,00 kn 3.239.644,30 € 20,61 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.247.850,00 kn 165.618,16 € 1,05 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 306.000,00 kn 40.613,18 € 0,26 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.150.000,00 kn 2.674.364,59 € 17,01 %
Vlastiti izvori 4.644.079,00 kn 616.375,21 € 3,92 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.580.000,00 kn 342.424,85 € 2,18 %
UKUPNO 118.425.000,00 kn 15.717.698,59 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Vlastiti izvori
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2022. godinu planirani su u iznosu od 118.425.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2022. godinu planirani su u iznosu od 91.050.921,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 25.360.339,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 19.520.000 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.940.339,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 900.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 30.980.632,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 7.007.120,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 15.891.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 2.467.000,00 kuna, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 2.094.012,00 kuna, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 523.000,00 kuna i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 2.998.500,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 8.747.000,00 od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 12.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.735.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 24.409.100,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 950.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 11.119.100,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 12.340.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.247.850,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 422.850,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 825.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 306.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 111.000,00 kuna i ostali prihodi planirani u iznosu od 195.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.580.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.340.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.240.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 20.150.000,00 kuna, o toga 15.400.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru i 4.750.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Vlastiti izvori

Rezultat višak/manjak prihoda 4.644.079,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 81.337.630,00 kn 10.795.358,68 € 68,68 %
> Rashodi za zaposlene 24.433.850,00 kn 3.242.929,19 € 20,63 %
> Materijalni rashodi 40.516.444,00 kn 5.377.456,23 € 34,21 %
> Financijski rashodi 688.500,00 kn 91.379,65 € 0,58 %
> Subvencije 3.200.000,00 kn 424.712,99 € 2,70 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.495.000,00 kn 198.420,60 € 1,26 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.625.000,00 kn 481.120,18 € 3,06 %
> Ostali rashodi 7.378.836,00 kn 979.339,84 € 6,23 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.622.370,00 kn 3.666.118,52 € 23,32 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.465.000,00 kn 1.256.221,38 € 7,99 %
UKUPNO 118.425.000,00 kn 15.717.698,59 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2022. godinu planirani su u iznosu od 118.425.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2022. godinu planirani su u iznosu od 81.337.630,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 24.433.850,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 19.898.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.071.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 3.464.850,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 40.516.444,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 2.005.250,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 9.104.492,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 28.407.352,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 67.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 932.350,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 688.500,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 215.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 473.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 3.200.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 2.950.000,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 250.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.495.000,00 kuna, od toga, Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 750.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 745.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.625.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.378.836,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.857.336,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 45.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 200.000,00 kuna, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna i kapitalne pomoći 5.026.500,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 27.622.370,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost planirani u iznosu od 27.618.370,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 9.465.000,00 kuna, od toga izdaci za dionice i udjele u glavnici 20.000,00 kuna i izraci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 9.445.000,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 788.000,00 KUNA

Za Općinsko vijeće - predstavničko tijelo planirano je izdvojiti 188.000,00


Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 188.000,00 kuna

1. Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashodi poslovanja

2. Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 27.336,00 kuna za tekuće donacije

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 3.000,00 kuna i 17.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i objavu akata – službeni glasnik planirano je 60.664,00 kuna za rashode za usluge


Za Općinskog načelnika planirano je izdvojiti 600.000,00 kuna 

Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga:

1. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 350.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene 300.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 250.000,00 kuna i doprinosi na plaće 50.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za proračunsku zalihu planirano je 250.000,00 kuna za izvanredne rashode


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 47.545.000,00 KUNA


Upravni odjel za opće poslovne, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 21.759.000,00 kuna


Program 2010 Javna uprava i administracija – zajednički troškovi planirano u iznosu od 13.833.500,00 kuna

1. Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 13.833.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.489.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.850.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 145.000,00 kuna i doprinosi na plaće 494.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.884.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 305.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 348.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.017.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.000,00 kuna i ostali nespomenutu rashodi poslovanja 203.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 165.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kazne penale i naknade štete

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 7.195.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.000.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti 6.195.000,00 kuna


Program 2011 Mjesna samoupravu planirano u iznosu od 730.000,00 kuna 

Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 730.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 655.000,00 kuna, rashodi za usluge 74.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva planirano u iznosu od 620.000,00 kuna

1. Za odnose s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično planirano je 360.000,00, od toga rashodi za usluge 305.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna

2. Za potpore i pokroviteljstva planirano je 100.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna za rashode za usluge, 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 70.000,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije planirano je 100.000,00 kuna od toga, 90.000,00 kuna za rashode za usluge i 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za obilježavanje Dana Općine planirano je 60.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti  planirano u iznosu od 148.500,00 kuna

1. Za aktivnosti redovnog rada upravnog odjela planirano je 33.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 kuna

2. Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je 115.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 105.000,00 kuna 


Program 2022 Provedba izbora i referenduma planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

• Za financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora planirano je 100.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 90.000,00 kuna ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 265.000,00 kuna

1. Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 85.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

1. Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 625.000,00 kuna

1. Za najam zemljišta i objekata za sportsku djelatnost planirano je 85.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2040 Program demografskih mjera planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoz učenika i studenata planirano je 470.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 2.825.000,00 kuna

1. Za pomoć za liječenje planirano je 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade troškova stanovanja planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 10.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 80.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za pomoć sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 650.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

9. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 260.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10. Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11. Za pomoć za ogrjev planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

12. Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13. Za jednokratnu novčanu pomoć planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

14. Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 550.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15. Za sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi planirano je 200.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

16. Za sufinanciranje prijevoza umirovljenicima planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 900.000,00 kuna

1. Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 110.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 105.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 100.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 90.000,00 kuna za rashode za usluge 

4. Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacija

2. Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 10.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 170.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 70.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2052 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 390.000,00 kuna

Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 390.000,00 kuna za rashode za usluge


USTANOVA U KULTURI


Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 3.208.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi (korisnik Muzeji i Galerije Konavala) –planirano je 1.897.200,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.344.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.110.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 51.000,00 kuna i doprinosi na plaće 183.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 536.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 75.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 135.000,00 kuna, rashodi za usluge 298.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.700,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 15.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 60.000,00 kuna, za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

3. Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 3.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

4. Za izložbeni program  planirano je 220.000,00 kuna, od toga 14.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 197.000,00 kuna za rashode za usluge, 6.000,00 kuna za nespomenute rashode poslovanja i 3.000,00 kuna za postrojenja i opremu (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

5. Za konzervatorsko restauratorske radove planirano je 11.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

6. Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 86.800,00 kuna, od toga 62.300,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 10.500,00 kuna rashodi za usluge, 2.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 6.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 6.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

7. Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 174.950,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 139.700,00 kuna, od toga plaće (bruto) 119.000,00 kuna i doprinosi na plaće 20.700,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 14.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna  i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.850,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za postrojenje i opremu

8. Za istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturne baštine planirano je 35.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

9. Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 244.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

10. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

11. Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv.Barbara planirano je 55.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 18.000,0 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 37.000,00 kuna

12. Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 5.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

13. Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 40.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 37.000,00 kuna i postrojenje i oprema 2.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

14. Za digitalnu platformu sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa planirano je 10.000,00 kuna za materijal i energiju

15. Za razvijane edukativnih programa planirano je 12.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna i nematerijalna imovina 4.000,00 kuna

16. Za zeleni projekt Kuća Bukovac planirano je 127.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi  za usluge 42.000,00 kuna i postrojenja i oprema 75.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

17. Za sanaciju i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice planirano je 8.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 7.000,00 kuna (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

18. Za Mauzolej Račić, restauratorski radovi planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

19. Za ERASMUS+ Kreativan pristup recikliranju planirano je 86.300,00 kuna, od toga plaće(Bruto) 10.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.650,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 51.350,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 300,00 kuna

20. Za ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti planirano je 94.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.700,00 kuna, rashodi za usluge 56.250,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 500,00 kuna i  rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.300,00 kuna


USTANOVA SOCIJALNE SKRBI


Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 7.157.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 1.352.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 920.000,00, kuna doprinosi na plaće 150.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna i rashodi za usluge 42.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je 5.796.000,00 kuna od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.240.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 2.740.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 450.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.519.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 110.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.692.000,00 kuna, rashodi za usluge 647.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00  kuna za postrojenja i opremu

3. Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 9.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna


USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 


Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 15.423.000,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 8.790.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.240.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 6.750.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 400.000,00 kuna, doprinosi na plaće 1.090.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 450.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna 

2. Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 178.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 158.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenje i oprema 10.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 180.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i postrojenja i oprema 80.000,00 kuna 

4. Za izmjenu grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 130.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna

6. Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 3.060.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 175.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.740.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1,972.000,00 kuna, rashodi za usluge 600.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000,00 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za postrojenja i opremu

7. Za Dječji vrtić – unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ ( II. FAZA) planirano je 2.990.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.910.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna i doprinosi na plaće 250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 880.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 400.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 310.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 20.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za postrojenja i opremu


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA 


Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 55.790.000,00 kuna


Program 2012 Jamstveni fond i otplate kredita planirano u iznosu od 2.980.000,00 kuna

1. Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.09.2024.  planirano je 2.330.000,00 kuna , od toga kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.250.000,00 kuna

2. Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod, Vitaljina, II. Faza kanalizac.Cavtat) do 30.06.2029. planirano je 515.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za otplatu primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost – javna ravjeta – planirano je 15.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

4. Za otplatu primljenih kredita  od banaka – Vatrogasni dom, vatrogasno vozilo planirano je 120.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove


Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 865.000,00 kuna 

1. Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 850.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 11.385.000,00 kuna

1. Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za razvoj civilne zaštite planirano je 40.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 kuna 

5. Za izgradnju zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta  - Vatrogasni dom Gruda planirano je 8.320.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 110.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, građevinski objekti 7.700.000,00 kuna i postrojenja i oprema 500.000,00 kuna

6. Za FLOOD&FIRE – Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BiH-Montenegro planirano je 2.925.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 375.000,00 kuna, postrojenja i oprema 2.550.000,00 kuna i prijevozna sredstva 1.850.000,00 kuna


Program  2091 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 13.035.000,00 kuna 

1. Za održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor planirano je 600.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površina – godišnji ugovor planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih zelenih površina – odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano je 560.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 510.000,00 kuna

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 2.500.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 900.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za organizaciju prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

7. Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

8. Za održavanje javne rasvjete planirano je 2.750.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 1.800.000,00 kuna i rashodi za usluge 450.000,00 kuna

9. Za izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa planirano je 1.090.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna i rashodi za usluge 900.000,00 kuna

10. Za sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) planirano je 1.830.000,00 kuna za rashode za usluge

11. Za održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

12. Za održavanje groblja planirano je 115.000,00 kuna za rashode za usluge

13. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna i rashodi za usluge 187.000,00 kuna

14. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 645.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 625..000,00 kuna


Program 2092 Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirano u iznosu od 10.985.500,00 kuna 

1. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, trg, šetnica, plaža i sl. planirano je 250.00,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

2. Za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju javne rasvjete – povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete planirano je 7.300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 150.000,00 kuna i građevinski objekti 7.150.000,00 kuna

5. Za sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih cesta i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC) planirano je 150.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Za izgradnju, uređenje i opremanje parkinga planirano je 424.000,00 kuna, od toga rashodi  za usluge 40.000,00 kuna, kapitalne pomoći 171.500,00 kuna, građevinski objekti 162.500,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

7. Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 42.000,00 kuna za postrojenje i opremu

8. Za nogostup u naselju Zvekovica planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za nogostup u naselju Čilipi planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za ceste Pridvorje - Knežev dvor - Samostan planirano je 550.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 70.000,00 kuna i građevinski objekti 480.000,00 kuna

11. Za uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom planirano je 700.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 250.000,00 kuna, građevinski objekti 400.000,00 kuna i postrojenja i oprema 50.000,00 kuna

12. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, ulice, stube- planirano je 399.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 34.930,00 kuna i građevinski objekti 364.570,00 kuna

13. Za građevine i uređaje javne namjene, autobusna stajališta, nadstrešnice – planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i građevinski objekti 60.000,00 kuna

14. Za javne zelene površine – uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 200.000,00 i postrojenja i oprema 200.000,00 kuna

15. Za aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige  planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 155.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna

16. Za Cestu Mećajac  jug planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 1.430.000,00 kuna 

1. Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 600.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

2. Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 180.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Za nabavu kamiona za komunalni otpad 1 i 2 planirano je u iznosu od 650.000,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 550.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 100.000,00 kuna


Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 2.200.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći

2. Za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat planirano je 2.000.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

3. Za nadzorno upravljački sustav planirano je 100.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru


Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za energetsko certificiranje planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za mjere energetske učinkovitosti planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći, 

2. Za projektiranje, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 150.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 855.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 855.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 56.980,00 kuna, rashodi za usluge 723.020,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna


Program 2098 Program gospodarenja otpadom planirano je 3.214.000,00 kuna

1. Za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 1.415.000,00 kuna za rashode za usluge 

2. Za aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada planirano je 1.799.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 199.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.600.000,00 kuna


Program 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti planirano je 220.500,00 kuna

1. Za obveznu preventivnu DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) planirano je 73.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 37.500,00 kuna za rashode za usluge

3. Za aktivnosti iz područja zaštite životinja planirano je 110.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 4.700.000,00 kuna

1. Za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu planirano je 4.550.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.050.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.500.000,00 kuna

2. Za ulaganje u školske objekte planirano je 150.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 835.000,00 kuna

1. Za ulaganja u sportske objekte planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izgradnju sportskih igrališta/objekata – Boćarski dom, Dubravka – planirano je 550.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, građevinski objekti 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna

3. Za uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta planirano je 185.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 45.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna


Program 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo planirano je 150.000,00 kuna

1. Za ulaganje u zdravstvene ustanove – ambulante planirano je 100.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za održavanje i ulaganje u objekte javne namjene – kultura (domovi kulture i sl.) planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i  rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti planirano je 115.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna  i kapitalne donacije 45.000,00 kuna

3. Za ulaganje u objekte javne namjene – kultura, turizam planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Spomen kuća hrvatskog Iljeričara planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Muzej iseljeništva (Stranj) planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za  usluge 20.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna


Program 2105 Upravljanje imovinom - kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte,nabava imovine i projekti planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

1. Za ulaganja u poslovne/uredske objekte planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjenu imovine, uknjižbu i drugo planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 80.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna 

3. Za nabavu vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda planirano je 60.000,00 kuna za kapitalne pomoći

4. Za osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čipili planirano je 990.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00 kuna, kapitalne pomoći 700.000,00 kuna, postrojenja i oprema 20.000,00 kuna i dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 kuna


Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 550.000,00 kuna

1. Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i zaštitu pomorskog dobra – uređenje plaža, riva i drugo planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2109 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

Za komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost planirano je 1.200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST 

Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 4.675.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 2.094.012,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.864.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.494.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 350.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 230.012,00, od toga naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 135.012,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

2. Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 1.480.988 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 815.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 185.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 375.488,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 154.000,00 kuna, rashodi za usluge 163.488,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za nabavu vatrogasnog vozila – autoljestve planirano je 1.000.000,00 kuna za prijevozna sredstvaUPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE 

Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planiran je u iznosu od 170.000,00 kuna

1. Za Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije 50.000,00 kuna;

2. Za Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2062 Program poticanja razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 485.000,00 kuna

1. Za potpore u turizmu i ruralnom razvoju planirano je 150.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 kuna i tekuće donacije 100.000,00 kuna

2. Za istraživačke i razvojne aktivnosti na području ruralnog razvoja i gospodarstva planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za pilot projekt u ruralnom području – pogodnost postojećih prostora planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 65.000,00 kuna

4. Za podršku razvoja poljoprivrede planirano je 85.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

5. Za potpore u poljoprivredi i stočarstvu planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 100.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za poticanje projekata planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

2. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 200.000,00 kuna za ostale financijske rashode

3. Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 100.000,00 kuna


Program 2065 Redovan rad Upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva, EU fondove – povremeni opći troškovi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 45.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna


Program 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija planirano u iznosu od 7.492.000,00 kuna

1. Za PART-HERT project, EACEA, Parma (Italija)-Konavle (Hrvatska) 2019-2020 – planirano je 35.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

2. Za FLOOD&FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia – BiH – Montenegro – planirano je 1.234.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 580.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 470.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 503.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 106.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 47.000,00 kuna, rashodi za usluge 330.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.500,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

3. Za CIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia – BIH – Montenegro planirano je 5.902.500,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 610.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna;,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.662.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 106.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 124.500,00 kuna i rashodi za usluge 3.432.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.630.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 500.000,00 kuna i postrojenja, postrojenja i oprema 1.050.000,00 kuna i prijevozna sredstva 80.000,00 kuna;

4. Za Dječji vrtić, unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše ! ( II.FAZA – planirano je 320.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.000,00 kuna, od toga plaće (bruto)  145.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 85.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za postrojenja i opremu


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 


Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 510.000,00 kuna

1. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 290.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 40.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna

2. Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 155.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geodetske snimke i elaborate, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja planirano je 65.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 40.000,00 kuna

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 40.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna


Program 2108 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

Za Legalizaciju objekata planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna, i nematerijalna proizvedena imovine 250.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Konavle za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna Općine Konavle za 2022-2024.opći i posebni dio
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022
  PREUZMI:

 5. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022., lipanj 2022
  PREUZMI:

 6. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022., lipanj
  PREUZMI:

 7. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2022., lipanj
  PREUZMI:

 8. Odluka o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna za 2022., lipanj 2022
  PREUZMI:

 9. Vodič za građane uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle 2022.objava
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2022.-opisni dio, konačno
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 6-22, financijski dio, konačno
  PREUZMI:

Više