Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

Proračun za građane za 2016. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2016. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Varaždinske Toplice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.

Kroz ovaj projekt željeli smo vam još više približiti i pokazati što radimo za naš Grad i za vas.

Ulaganja i razvitak našeg grada su nam prioritet, želimo stvoriti mjesto ugodno za život, rad i razvoj.

Iz tog razloga izradili smo Strategiju razvoja Grada Varaždinskih Toplica 2014 – 2020 godine. Uz pomoć strategije želimo napraviti plan kako ćemo se razvijati i što trebamo napraviti. Glavni cijevi koje želimo postići kroz Strategiju razvoja jesu: 

1) Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti

2) Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša

3) Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo.

Kako bismo ostvarili zadane ciljeve iz Strategije i pospješili našu zajednicu dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje komunalne infrastrukture. Planiramo asfaltiranje i rekonstrukciju cesta i ulica, kao i u adaptaciju već postojećih.

U planu nam je nastavak izgradnje grobne kuće u Rukljevini, kao i adaptacija društvenih domova.

Izdvojili smo novac iz proračuna za kupnju zemljišta za izgradnju pristupne ceste autobusnom kolodvoru, kako bismo omogućili izgradnju kolodvora kakav ovaj Grad zaslužuje. 

Još jedan veliki projekt koji je u planu jeste izgradnja novog Dječjeg vrtića. Želimo našoj djeci pružiti samo najbolje kako bi se kroz igru i učenje razvijali i pripremali za školu. Želja nam je povećati i kapacitete za broj upisane djece. Iz tog razloga Grad Varaždinske Toplice roditeljima novorođene djece daruje 2.000,00 kuna, cilj nam je da bude što više djece jer ona su naša budućnost.

Kako bismo našim učenicima i studentima pomogli i olakšali školovanje izdvojili smo novac za njihove stipendije kao i nagrade za one najbolje. Žalimo ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji.

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Kako bismo potakli naše poljoprivrednike i poduzetnike i pomogli im bar jednim malim dijelom izdvojili smo novac i za njihovo sufinanciranje.

To je jedan dio stvari za koje se zalažemo kako bismo naš grad učinili boljim razvijenijim.

Ponosni smo na ljepotu našeg grada, na sve ono što ga okružuje i čini posebnim i drugačijim od drugih. Naše Toplice su najstarije lječilište u Hrvatskoj te s toga imamo puno potencijala u razvoju zdravstvenog turizma. Radi toga moramo i dalje ulagati u razvoj turizma kako bismo turistima pružili što više sadržaja i kako bismo bili mjesto na koje se ljudi rado vraćaju.

Dragi naši građani ako imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte ulagati slobodno nam predložite.


Naša vizija glasi: „Grad Varaždinske Toplice Grad je bogate i očuvane prirodne, kulturno-povijesne i spomeničke baštine na čijim temeljima razvija svoju prepoznatljivost i konkurentnost kao turističke destinacije. Pruža poticajno poduzetničko te kreativno društveno okruženje za ugodan, kvalitetan i zdrav život lokalnog stanovništva u skladu s očuvanom prirodom i zdravom lokalnom zajednicom.“


Gradonačelnica

Grada Varaždinskih Toplica

Goranka Štefanić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 26.675.000,00 kn 89,91 %
> Prihodi od poreza 7.830.000,00 kn 26,39 %
> Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna 14.070.000,00 kn 47,42 %
> Prihodi od imovin 432.000,00 kn 1,46 %
> Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, po posebnim propisima 3.047.000,00 kn 10,27 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugu i prihodi od donacija 815.000,00 kn 2,75 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 481.000,00 kn 1,62 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.995.000,00 kn 10,09 %
> Prihodi od prodaje zemljišta 2.965.000,00 kn 9,99 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,10 %
UKUPNO 29.670.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna
Prihodi od imovin
Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugu i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu planirani su u iznosu od 29.670.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu su 26.675.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.830.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 7.100.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 500.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 230.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 14.070.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirani u iznosu od 7.931.000,00 kuna, pomoći iz institucija i tijela EU planirane u iznosu od 5.900.000,00 kuna i pomoći iz proračuna za Dječji vrtić i Zavičajni muzej planirane u iznosu od 239.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 432.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 240.000,00 kuna i prihodi od parkiranja planirani u iznosu od 162.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.047.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, naknade utvrđene gradskom odlukom planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja Dječji vrtić planirana u iznosu od 828.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – ulaznice Zavičajni muzej planirani u iznosu od 34.000,00 kuna, ostali prihodi – povrat za izgradnju mrtvačnice planiran u iznosu od 675.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 815.000,00 kuna od toga prihodi od pruženih usluga planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, prihodi od pruženih usluga – Dječji vrtić planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 775.000,00 kuna i donacije Dječjeg vrtića planirane u iznosu od 5.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 481.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 131.000,00 kuna. Ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i Ostali prihodi – povrat ZM planirano u iznosu od 300.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu planiranih u iznosu od 2.995.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje gradskog zemljišta planirani u iznosu od 2.965.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 30.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi tekući 11.907.000,00 kn 40,13 %
> Rashodi za zaposlene 2.901.000,00 kn 9,78 %
> Materijalni rashodi 6.443.000,00 kn 21,72 %
> Financijski rashodi 147.000,00 kn 0,50 %
> Subvencije 220.000,00 kn 0,74 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 127.000,00 kn 0,43 %
> Naknade građanima I kućanstvima 495.000,00 kn 1,67 %
> Ostali rashodi 1.574.000,00 kn 5,31 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.563.000,00 kn 55,82 %
> Zemljište 1.100.000,00 kn 3,71 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.138.000,00 kn 51,02 %
> Dodatno ulaganje 325.000,00 kn 1,10 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 1.200.000,00 kn 4,04 %
UKUPNO 29.670.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima I kućanstvima
Ostali rashodi
Zemljište
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Dodatno ulaganje
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu planirani su u iznosu od 29.670.000,00 kuna


Rashodi tekući

Ukupni tekući rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu planirani su u iznosu od 11.907.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.901.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.382.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene planirani u iznosu od 98.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 421.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.443.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 214.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.234.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.327.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 85.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 583.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 147.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove planirane u iznosu od 80.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 67.000,00 kuna

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane u iznosu od 220.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 127.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 27.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 495.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.574.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.444.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 80.000,00 kuna i proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu planirani u iznosu od 16.563.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zemljište – građevinsko zemljište planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.138.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 13.430.000,00 kuna, postrojenje i oprema planiran u iznosu od 1.559.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 149.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 325.000,00 kuna


Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Grada Varaždinskih Toplica za 2016. Godinu planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a čine ih:

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 651.000,00 KUNA

Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 311.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute izdatke poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga izdaci za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti izdaci 10.000,00 kuna

Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 340.000,00 kuna

1. Za redovnu aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice planirano je 290.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 kuna

2. Za pričuvu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za proračunsku pričuvu


UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 28.857.000,00 KUNA

Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 3.803.000,00 kuna, od toga 2.573.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći iz EU povrat za otplatu kredita:

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 2.450.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.010.000,00 kuna, a čine i: Plaće (bruto) 820.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 145.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.280.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 205.000,00 kuna, rashodi za usluge870.000,00 kuna, naknada osobama izvan radnog odnosa 60.000,00 kuna  i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna

• Uredska oprema planirana u iznosu od 105.000,00 kuna od toga 60.000,00 kuna za uredsku opremu i 45.000,00 kuna za računalne programe

2. Za otplate kredita planirano je 1.280.000,00 kuna financirano, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za kamate i primljene zajmove od banaka 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirana u iznosu od 1.200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka

3. Za upravljanje imovinom – legalizacija objekata planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javne radove planirano je 43.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 39.000,00 kuna, od toga plaće 33.000,00 kuna i doprinosi na plaće 6.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.630.000,00 KUNA

Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.470.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava vodotoka i odvodnje planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 55.000,00 kuna

2. Za održavanje u čišćenje javnih i zelenih površina na području Grada planirano je 700.000,00 kuna – 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 700.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 670.000,00 kuna

3. Za održavanje cesta planirano je 630.000,00 kuna od toga 80.000,00 kuna financirano io općih prihoda i primitaka, 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od pomoći

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 630.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 560.000,00 kuna

4. Za javnu rasvjetu u svim mjesnim odborima planirano je 720.000,00 kuna od toga 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 720.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 540.000,00 kuna i rashodi za usluge 180.000,00 kuna

5. Za popravak stepenica u perivoju M.R.Strozzi planirano je 160.000,00 kuna, od toga 135.000,00 kuna financirano od pomoći i 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna rashode za usluge 

6. Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

7. Za sanaciju klizišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 16.085.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica i nogostupa planirano je 1.500.000,00 kuna od toga 450.000,00 kuna financirano od pomoći, 700.000,00 kuna financirano od donacija i 350.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za kapitalnu pomoć sufinanciranja ŽUC

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za grobnu kuću u Rukljevini planirano je 750.000,00 kuna od toga 75.000,00 kuna financirano od donacija, 100.000,00 kuna financirano od pomoći i 575.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 750.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za adaptaciju I.Tkalčića – centra za posjetitelje planirano je 225.000,00 kuna od toga 180.000,00 kuna financirano od pomoći i 45.000,00 kuna financirani od prihoda od prodaje

• Rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 225.000,00 kuna za dodatna ulaganja – projektna dokumentacija

4. Za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete planirano je 1.310.000,00 kuna od toga 700.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, 300.000,00 kuna financirano od pomoći i 310.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

5. Za dječja igrališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za opremu

6. Za autobusni kolodvor planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga

• Zemljište planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna za građevinsko zemljište

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte – projektna dokumentacija za pristupnu cestu

7. Za adaptaciju društvenih domova na području Grada planirano je 100.000,00 kuna od toga 40.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine i 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatno ulaganje Lovrentovec

8. Za regulaciju prometa i označavanje parkirnih mjesta planirani je 225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirano u iznosu od 225.000,00 kuna od toga građevinski objekti 145.000,00 kuna i oprema 80.000,00 kuna

9. Za geodetsku izmjeru K.O. Varaždinske Toplice planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

10. Za golf projekt Varaždinske Toplice planirano je 150.000,00 kuna od toga 100.000,00 kuna financiran od prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 50.000,00 kuna financirano do pomoći za rashode za usluge

11. Za uređenje trga Republike Hrvatske planirano je 100.000,00 kuna od toga 50.000,00 kuna financirano od pomoći i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje za građevinske objekte (projektna dokumentacija)

12. Za Dječji vrtić Varaždinske Toplice planirano je 8.500.000,00 kuna od toga 225.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, 4.275.000,00 kuna financirano od pomoći i 4.000.000,00 kuna financirano od pomoći EU, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za izdatke za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.050.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za reciklažno dvorište planirano je 1.925.000,00 kuna od toga 1.740.000,00 kuna financirano od pomoći i 185.000,00 kuna prihoda od prodaje

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.925.000,00 kuna od toga građevinski objekti 1.375.000,00 kuna i oprema 550.000,00 kuna


Program 2004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga:

1. Za deratizaciju i drugu zaštite okoliša planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za veterinarsko – higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 335.000,00 KUNA

Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 335.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 235.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije planirane u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima 120.000,00 kuna i subvencije poduzetnicima 100.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije (Županijski savez i LAG)

2. Za poslovnu zonu – prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 568.000,00 KUNA

Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 568.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 450.000,00 kuna za ostale rashode, od toga tekuće donacije 420.000,00 kuna i kapitalne donacije DVD Poljana Gornja 30.000,00 kuna

2. Za ažuriranje planova i procjena planirano je 50.000,00 kuna za intelektualne usluge

3. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 5.000,00 kuna za nabavu opreme

4. Za financiranje Crvenog križa planirano je 53.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 2.271.000,00 KUNA

Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 1.508.000,00 kuna, od toga 479.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 34.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 115.000,00 kuna financirano os prihoda od prodaje u 880.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga:

1. Za financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 395.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga plaće 232.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 103.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga uredski namještaj i oprema 8.000,00 kuna i računalni programi 4.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje uređenja tradicijske kuće planirano je 152.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za sufinanciranje Gradina Kukma planirano je 116.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga naknada troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i rashodi za usluge 109.000,00 kuna

4. Za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice planirani je 845.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za zaposlen planirani u iznosu od 67.000,00 kuna, od toga plaće 55.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 766.000,00 kuna za uredski materijal i opremu


Program 2008 sufinanciranje udruga i programa u kulturi planirano u iznosu od 83.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 83.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture planirano je 300.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće i kapitalne donacije

2. Za prezentaciju i popularizaciju topličkih prališća planirano je 200.000,00 kuna od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rekonstrukciju prališća


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 350.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Zajednice sportskih udruga Trka ulicama grada planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.545.000,00 KUNA

Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.267.000,00 kuna, od toga 1.419.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 828.000,00 financirani od prihoda za posebne namjene, 10.000,00 kuna financirano od pomoći, 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 5.000,00 kuna financirano od donacija

1. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 1.935.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.393.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 1.156.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlen 36.000,00 kuna i doprinosi na plaće 201.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 515.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 96.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 304.000,00 kuna, rashodi za usluge 80.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za uredski namještaj i opremu

2. Za financiranje Programa male škole planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 33.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 25.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlen 1.000,00 kuna i doprinosi na plaće 7.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 17.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje privatnog vrtića u Varaždinskim Toplicama i drugih vrtića koje pohađaju djeca s topličkog područja planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 72.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 118.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 91.000,00 kuna za najamnine i zakupnine

2. Za sufinanciranje natjecanja učenika osnovnih škola planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje izvannastavnih i drugih aktivnosti planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2013 Naknade, nagrade i pomoć učenicima i studentima planirano je 160.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za naknade i pomoći učenicima i studentima planirano je 160.000,00 kuna, od toga stipendije i školarine 150.000,00 kuna, nagrade najboljim učenicima i studentima 10.000,00 kuna


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 465.000,00 KUNA

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 465.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 275.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima od toga naknade građanima i kućanstvima – troškovi stanovanja i ostale naknade 105.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima – prijevoz vode 15.000,00 kuna, naknada za opremu za novorođenčad 140.000,00 kuna i pomoć za školu i maturalna putovanja 15.000,00 kuna

2. Za pomoć za drva planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje programa i projekata os interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 240.000,00 KUNA

Program 2015 Razvoj turizma i zajednice planiran u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga:

1. Za identifikaciju i obilježavanje pješačkih i biciklističkih staza planirano je 200.000,00 kuna od toga 150.000,00 kuna financirano od pomoći i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za opremu

2. Za prostorno planiranje planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i  primitaka za rashode za usluge


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 162.000,00 KUNA

Program 3001 Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 162.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 79.000,00 kuna, od toga plaće 61.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 12.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

2. Za održavanje i naplatu parkirnih mjesta planirano je 62.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka,od toga:

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga uredski i ostali materijal 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali rashodi 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti