Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Varaždinske Toplice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.

Kroz ovaj projekt željeli smo vam još više približiti i pokazati što radimo za naš Grad i za vas.

Ulaganja u razvitak našeg grada su nam prioritet, želimo stvoriti mjesto ugodno za život, rad i razvoj.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture, nastavak izgradnje grobne kuće u Rukljevini, kao i adaptaciju društvenih domova Lovrentovec i Tuhovec. Planiramo izradu projektne dokumentacije za, uređenje pristupne ceste do autobusnog kolodvora.

Ulažemo u održavanje i uređenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete 

Veliki dio novac izdvojili smo za izgradnju reciklažnog dvorišta, kako bismo mogli prikupljati odvojeni otpad koji se može reciklirati te izdvajati štetni i opasni otpad.

Kako bismo našim učenicima i studentima pomogli i olakšali školovanje izdvojili smo novac za njihove stipendije, kao i nagrade za one najbolje. Želimo ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji.

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Naš Grad je turističko mjesto i jedno od najpoznatijih Toplica u Hrvatskoj, naše Toplice su najstarije lječilište u Hrvatskoj te s toga imamo puno potencijala u razvoju zdravstvenog turizma. 

Dragi naši građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2017. godinu, ako imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte ulagati slobodno nam predložite.


Gradonačelnica

Grada Varaždinskih Toplica

Dragica Ratković


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R) povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.257.000,00 kn 98,39 %
> Prihodi od poreza 7.500.000,00 kn 51,76 %
> Prihodi iz inozemstva i unutar općeg proračuna 4.115.000,00 kn 28,40 %
> Prihodi od imovine 270.000,00 kn 1,86 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima 2.272.000,00 kn 15,68 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 62.000,00 kn 0,43 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 38.000,00 kn 0,26 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 135.000,00 kn 0,93 %
> Prihodi od prodaje zemljišta 100.000,00 kn 0,69 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,24 %
Preneseni višak iz prethodne godine 99.000,00 kn 0,68 %
UKUPNO 14.491.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi iz inozemstva i unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Preneseni višak iz prethodne godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu su 14.257.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 6.700.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 600.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 4.115.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 2.093.000,00 kuna, pomoći proračunu iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere planirane u iznosu od 1.700.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 32.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane  iznosu od 220.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna i prihodi od parkiranja planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.272.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 85.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja Dječji vrtić planirana u iznosu od 762.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – ulaznice Zavičajni muzej planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.230.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 62.000,00 kuna od toga prihodi od pruženih usluga planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od pruženih usluga – Dječji vrtić planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba - Dječji vrtić planirane u iznosu od 7.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 38.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 25.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 13000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planiranih u iznosu od 135.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje gradskog zemljišta planirani u iznosu od 100.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 35.000,00 kuna


Preneseni višak iz prethodne godine

Preneseni višak iz prethodne godine planirano je u iznosu od 99.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi tekući 10.399.000,00 kn 71,76 %
> Rashodi za zaposlene 3.015.000,00 kn 20,81 %
> Materijalni rashodi 4.691.000,00 kn 32,37 %
> Financijski rashodi 167.000,00 kn 1,15 %
> Subvencije 50.000,00 kn 0,35 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 177.000,00 kn 1,22 %
> Naknade građanima i kućanstvima 695.000,00 kn 4,80 %
> Ostali rashodi 1.604.000,00 kn 11,07 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.092.000,00 kn 28,24 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.742.000,00 kn 25,82 %
> Dodatno ulaganje 350.000,00 kn 2,42 %
UKUPNO 14.491.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Dodatno ulaganje
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 14.491,00 kuna


Rashodi tekući

Ukupni tekući rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 10.399.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.015.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.473.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 427.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.691.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 209.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.102.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.594.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 716.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 167.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 177.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 27.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 695.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.604.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.504.000,00 kuna, kapitalne donacije u planiranom iznosu od 50.000,00 kuna i proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani u iznosu od 4.092.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.742.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 2.707.000,00 kuna, postrojenje i oprema planiran u iznosu od 952.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 83.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 350.000,00 kuna
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.060.000,00 KUNA


Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 680.000,00 kuna, od toga 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 190.000,00 kuna financirano od pomoći

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute izdatke poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 30.000,00 za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 140.000,00 kuna, od toga izdaci za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti izdaci 40.000,00 kuna

4. Za izbore planirano je 360.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 340.000,00 kuna 

5. Za tekuće donacije planirano je 50.000,00 kuna

Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za redovnu aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice planirano je 330.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 170.000,00 kuna i materijalni rashodi 160.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna


RAZDJEL 002 UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.341.000,00 KUNA


Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 2.290.000,00 kuna, od toga 2.081.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 84.000,00 kuna preneseni višak, 60.000,00 kuna financirano od pomoći i 35.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 2.255.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.010.000,00 kuna, a čine ih: Plaće (bruto) 820.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.055.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna, rashodi za usluge700.000,00 kuna, naknada osobama izvan radnog odnosa 60.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga Uredska oprema 40.000,00 kuna i 30.000,00 kuna za računalne programe

2. Za upravljanje imovinom – legalizacija objekata planirano je 35.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za rashode za usluge i financijski rashodi planirani u iznosu od 32.000,00 kuna za ostale financijske rashode


KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.752.000,00 KUNA


Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.840.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje javnih i površina na području Grada planirano je 600.000,00 kuna – 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna i rashodi za usluge 560.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 600.000,00 kuna od toga 195.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 405.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 580.000,00 kuna

3. Za javnu rasvjetu u svim mjesnim odborima planirano je 605.000,00 kuna od toga 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 375.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 465.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna

4. Za održavanje odvodnih kanala i vodotoka planirano je 35.000,00 kuna od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 kuna


Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.837.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta i nogostupa planirano je 610.000,00 kuna, od toga 220.000,00 kuna financirano od pomoći, 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi 150.000,00 kuna za kapitalnu pomoć sufinanciranja ŽUC i 460.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za grobnu kuću u Rukljevini planirano je 600.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna financirano od donacija, 50.000,00 kuna financirano prihoda za posebne namjene i 53.000,00 kuna financirano od općih prihoda za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete planirano je 162.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinske objekte

4. Za autobusni kolodvor planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte – projektna dokumentacija za pristupnu cestu

5. Za adaptaciju društvenih domova planirano je 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za dodatna ulaganja, od toga dodatno ulaganje Lovrentovec 200.000,00 kuna i dodatno ulaganje Tuhovec 150.000,00 kuna

6. Za geodetsku izmjeru K.O. Varaždinske Toplice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za reciklažno dvorište planirano je 2.000.000,00 kuna od toga 1.600.000,00 kuna financirano od pomoći, 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje i 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga građevinski objekti 1.400.000,00 kuna i oprema 600.000,00 kuna

8. Za Izgradnju Dječjeg vrtića Varaždinske Toplice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte (vodni doprinos)


Program 2004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga:

1. Za deratizaciju i drugu zaštite okoliša planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za veterinarsko – higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 71.000,00 KUNA

Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 71.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 71.000,00 kuna, od toga:

• subvencije poljoprivrednicima 50.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna za tekuće donacije (Županijski savez i LAG)


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 467.000,00 KUNA


Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 467.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 400.000,00 kuna za toga tekuće donacije

2. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 5.000,00 kuna za nabavu opreme

3. Za financiranje Crvenog križa planirano je 52.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.138.000,00 KUNA


Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 625.000,00 kuna, od toga 443.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 12.000,00 kuna preneseni višak i 224.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga:

1. Za financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 420.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 315.000,00 kuna, od toga plaće 259.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 11.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 91.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 21.000,00 kuna, rashodi za usluge 26.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga uredski namještaj i oprema 7.000,00 kuna i 3.000,00 kuna za računalne programe

2. Za Zavičajni muzej : Projekt „Galerija Toplissa i izložba“ planirano je 42.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 32.000,00 kuna

3. Za Zavičajni muzej : Projekt „Gradina Kukuma“ planirano je 33.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

4. Za nabavu opreme za knjižnicu i čitaonicu planirano je 130.000,00 kuna, za uredski namještaj i opremu


Program 2008 sufinanciranje udruga i programa u kulturi planirano u iznosu od 83.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 83.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture planirano je 50.000,00 kuna

Za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 350.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zajednice sportskih udruga Trka ulicama grada planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.676.000,00 KUNA


Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.428.000,00 kuna, od toga 1.609.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 762.000,00 financirani od prihoda za posebne namjene, 42.000,00 kuna financirano od pomoći, 5.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 7.000,00 kuna financirano od donacija i 3.000,00 kuna preneseni višak

1. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 2.030.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.455.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 1.206.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 42.000,00 kuna i doprinosi na plaće 207.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 543.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 313.000,00 kuna, rashodi za usluge 101.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za uredski namještaj i opremu

2. Za financiranje Programa male škole planirano je 40.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 17.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 13.000,00 kuna i doprinosi na plaće 4.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje privatnog vrtića u Varaždinskim Toplicama i drugih vrtića koje pohađaju djeca s topličkog područja planirano je 276.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 72.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 118.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 91.000,00 kuna za najamnine i zakupnine

2. Za sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti učenika planirano je 27.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 2013 Naknade, nagrade i pomoć učenicima i studentima planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za naknade i pomoći učenicima i studentima planirano je 130.000,00 kuna, od toga stipendije i školarine 120.000,00 kuna i nagrade najboljim učenicima i studentima 10.000,00 kuna


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 695.000,00 KUNA


Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 695.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 505.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima – troškovi stanovanja i ostale naknade 355.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima – prijevoz vode 15.000,00 kuna, naknada za opremu za novorođenčad 120.000,00 kuna i pomoć za školu i maturalna putovanja 15.000,00 kuna

2. Za pomoć za drva planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 252.000,00 KUNA


Program 2015 Razvoj turizma planiran u iznosu od 252.000,00 kuna, od toga:

1. Za ulaganje u cikloturističku infrastrukturu Varaždinskih Toplica planirano je 152.000,00 kuna, od toga 108.000,00 kuna financirano od pomoći i 44.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 8.000,00 kuna za rashode za usluge i 144.000,00 kuna za opremu

2. Za prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga za rashode za usluge 50.000,00 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu 50.000,00 kuna


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 90.000,00 KUNA


Program 3001 Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost planirano je 50.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 48.000,00 kuna, od toga plaće 30.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi na plaće 6.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za održavanje i naplatu parkirnih mjesta planirano je 40.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene,od toga:

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga uredski i ostali materijal 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 28.000,00 kuna i ostali rashodi 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za ostale financijske rashode


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti