Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB:
  042/634-350
  

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Odluku o privremenom financiranju možete pronaći ovdje.Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.257.000,00 kn 98,39 %
> Prihodi od poreza 7.500.000,00 kn 51,76 %
> Prihodi iz inozemstva i unutar općeg proračuna 4.115.000,00 kn 28,40 %
> Prihodi od imovine 270.000,00 kn 1,86 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima 2.272.000,00 kn 15,68 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 62.000,00 kn 0,43 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 38.000,00 kn 0,26 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 135.000,00 kn 0,93 %
> Prihodi od prodaje zemljišta 100.000,00 kn 0,69 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,24 %
Preneseni višak iz prethodne godine 99.000,00 kn 0,68 %
UKUPNO 14.491.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi iz inozemstva i unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Preneseni višak iz prethodne godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIVREMENO FINANCIRANJE

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.800,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu su 2.795.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.020.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 1.800.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 180.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 132.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 85.000,00 kuna i prihodi od parkiranja planirani u iznosu od 46.000,00 kuna

3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 625.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 14.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna, Naknade utvrđene gradskom Odlukom planirane u iznosu od 5.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja Dječji vrtić planirana u iznosu od 205.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – ulaznice Zavičajni muzej planirani u iznosu od 8.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 350.000,00 kuna

4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 5.000,00 kuna 

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 7.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna za Prihode od prodaje gradskog zemljišta Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi tekući 10.399.000,00 kn 71,76 %
> Rashodi za zaposlene 3.015.000,00 kn 20,81 %
> Materijalni rashodi 4.691.000,00 kn 32,37 %
> Financijski rashodi 167.000,00 kn 1,15 %
> Subvencije 50.000,00 kn 0,35 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 177.000,00 kn 1,22 %
> Naknade građanima i kućanstvima 695.000,00 kn 4,80 %
> Ostali rashodi 1.604.000,00 kn 11,07 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.092.000,00 kn 28,24 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.742.000,00 kn 25,82 %
> Dodatno ulaganje 350.000,00 kn 2,42 %
UKUPNO 14.491.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Dodatno ulaganje
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIVREMENO FINANCIRANJE

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.800.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.489.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 731.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 588.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene planirani u iznosu od 37.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 106.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.319.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 58.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 311.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 858.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 84.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za ostale financijske rashode 


5. Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.000,00 kuna za tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 62.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 347.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 332.000,00 kuna i proračunska pričuva planirana u iznosu od 15.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu planirani u iznosu od 311.000,00 kuna, a čine ih:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 81.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 72.000,00 kuna i oprema planirana u iznosu od 9.000,00 kuna


PRIVREMENO FINANCIRANJE

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE 110.000,00 KUNA


Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća i Gradonačelnika 110.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća/Gradonačelnice/Povjerenika planirano je 66.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute izdatke poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga izdaci za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti izdaci 1.000,00 kuna

4. Za proračunsku pričuvu planirano je 15.000,00 kuna


UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 540.000,00 KUNA


Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga 536.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 540.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 226.000,00 kuna, a čine ih: Plaće (bruto) 180.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 14.000,00 kuna i doprinosi na plaće 32.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 289.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 15.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 74.000,00 kuna, rashodi za usluge 180.000,00 kuna, naknada osobama izvan radnog odnosa8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za opremu


KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.054.000,00 KUNA


Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 718.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava vodotoka i odvodnje planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2. Za održavanje u čišćenje javnih i zelenih površina na području Grada planirano je 101.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 235.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 430.000,00 kuna

4. Za javnu rasvjetu u svim mjesnim odborima planirano je 177.000,00 kuna od toga 83.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 94.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 140.000,00 kuna i rashodi za usluge 37.000,00 kuna

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 332.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju cesta planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 

2. Za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete planirano je 27.000,00 kuna od toga 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna financirano od prodaje nefinancijske imovine za građevinske objekte

3. Za adaptaciju društvenih domova planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja

4. Za dječji vrtić planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

5. Za geodetske izmjere k.o. Varaždinske Toplice planirano je 30.000,00 kuna, od toga 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge

Program 2004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 4.000,00 kuna, od toga:

Za veterinarsko – higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 117.000,00 KUNA


Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 117.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna za  tekuće donacije

2. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 1.000,00 kuna za nabavu opreme

3. Za financiranje Crvenog križa planirano je 13.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 3.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 101.000,00 KUNA


Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 103.000,00 kuna, od toga 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 8.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

Za financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga plaće 65.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 12.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 8.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


Program 2008 sufinanciranje udruga i programa u kulturi planirano u iznosu od 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 12.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 87.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 87.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.592.000,00 KUNA


Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 631,00 kuna, od toga 425.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 206.000,00 financirani od prihoda za posebne namjene i 1.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

1. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 486.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 369.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 310,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 54.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 112.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, rashodi za usluge 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za uredski namještaj i opremu

2. Za financiranje Programa male škole planirano je 40.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 15.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 kuna i doprinosi na plaće 4.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna

3. Za financiranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 3.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje privatnog vrtića u Varaždinskim Toplicama i drugih vrtića koje pohađaju djeca s topličkog područja planirano je 72.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 25.000,00 kuna za najamnine i zakupnine

2. Za sufinanciranje natjecanja učenika osnovnih škola planirano je 6.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2013 Naknade, nagrade i pomoć učenicima i studentima planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za naknade i pomoći učenicima i studentima planirano je 32.000,00 kuna za stipendije i školarine 


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 37.000,00 KUNA


Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 460.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima – troškovi stanovanja i ostale naknade 

2. Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 46.000,00 KUNA


Program 3001 Upravljanje pogonom i obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 46.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost planirano je 38.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu odn,36.000,00 kuna, od toga plaće 18.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 14.000,00 kuna i doprinosi na plaće 4.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2000,00 kuna za  naknade troškova zaposlenima 

2. Za održavanje i naplatu parkirnih mjesta planirano je 8.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene ,od toga:

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 7.000,00 kuna, od toga uredski i ostali materijal 1000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali rashodi 1.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti