Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Varaždinske Toplice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.


Kroz ovaj projekt željeli smo vam pokazati što radimo za naš Grad i za vas.

Ulaganja u razvitak našeg grada su nam prioritet, želimo stvoriti mjesto ugodno za život, rad i razvoj.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture, nastavak izgradnje grobne kuće u Rukljevini, kao i adaptaciju društvenog doma Tuhovec i zgrade uprave.

Ulažemo u održavanje i uređenje javnih površina, izgradnju i rekonstrukciju cesta i nogostupa te proširenje i modernizaciju javne rasvjete i zaštitu okoliša.

Velik dio novac izdvojili smo za izgradnju reciklažnog dvorišta, kako bismo mogli prikupljati odvojeni otpad koji se može reciklirati te izdvajati štetni i opasni otpad.

Kako bismo potaknuli razvoj različitih oblika poljoprivrede i poduzetništva planiramo dio novca namijeniti za isplate subvencija.

Planiramo izdvojiti novac za kulturu i sport te time sufinancirati kulturne udruge i sportske zajednice. 

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Našim učenicima i studentima želimo olakšati školovanje s toga smo izdvojili novac za njihove stipendije, te za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i produženog boravka. Želimo ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji.

Također mislimo i na naše najmlađe stanovnike te planiramo dio novca izdvojiti za opremanje dječjih igrališta i rekonstrukciju i dogradnju vrtića.

Naš Grad je turističko mjesto i jedno od najpoznatijih Toplica u Hrvatskoj, naše Toplice su najstarije lječilište u Hrvatskoj s toga imamo puno potencijala u razvoju zdravstvenog turizma za koji također imamo izdvojena sredstva iz proračuna.

Dragi naši građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2018. godinu, ako imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte ulagati slobodno nam predložite.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 24.11.2017. do 10.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.Gradonačelnica

Grada Varaždinskih Toplica

Dragica RatkovićŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R) povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 21.868.000,00 kn 92,75 %
> Prihodi od poreza 11.700.000,00 kn 49,62 %
> Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna 7.328.000,00 kn 31,08 %
> Prihodi od imovine 190.000,00 kn 0,81 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima 2.320.000,00 kn 9,84 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 240.000,00 kn 1,02 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 90.000,00 kn 0,38 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.000,00 kn 0,15 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,15 %
Višak/manjak iz prethodnih godina 1.675.000,00 kn 7,10 %
UKUPNO 23.578.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.578.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu su 21.868.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 11.700.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 11.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 500.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 200.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 7.328.000,00 kuna, od toga pomoći  iz institucija i tijela EU planirani u iznosu od 654.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 2.800.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 2.510.000,00 kuna, pomoći iz nenadležnog proračuna planirani u iznosu od 259.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 1.105.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.320.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja Dječji vrtić planirana u iznosu od 833.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – ulaznice Zavičajni muzej planirani u iznosu od 37.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 240.000,00 kuna od toga prihodi od pruženih usluga-naknada planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, prihodi od pruženih usluga – Dječji vrtić planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 190.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba - Dječji vrtić planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu planiranih u iznosu od 35.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje građevinskih objekata


Preneseni višak iz prethodne godine

Preneseni višak iz prethodne godine planirano je u iznosu od 1.675.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi tekući 13.420.000,00 kn 56,92 %
> Rashodi za zaposlene 3.462.000,00 kn 14,68 %
> Materijalni rashodi 6.162.000,00 kn 26,13 %
> Financijski rashodi 163.000,00 kn 0,69 %
> Subvencije 150.000,00 kn 0,64 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 263.000,00 kn 1,12 %
> Naknade građanima i kućanstvima 760.000,00 kn 3,22 %
> Ostali rashodi 2.460.000,00 kn 10,43 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.768.000,00 kn 41,43 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,42 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.668.000,00 kn 41,00 %
Dodatno ulaganje 390.000,00 kn 1,65 %
UKUPNO 23.578.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Dodatno ulaganje
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.578.000,00 kuna


Rashodi tekući


Ukupni tekući rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 13.420.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.462.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.857.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 505.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.162.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 263.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.174.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.273.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 422.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 163.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane u iznosu od 150.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 263.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 63.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 760.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.460.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 1.710.000,00 kuna, kapitalne donacije u planiranom iznosu od 50.000,00 kuna, proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 650.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu planirani u iznosu od 10.158.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna – materijalna imovina prirodna bogatstva 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.668.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 8.481.000,00 kuna, postrojenje i oprema planiran u iznosu od 1.007.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 147.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 33.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja - dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 390.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE  planiran u iznosu od 800.000 kuna


Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 150.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 30.000,00 za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 155.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna,  rashodi za usluge 95.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 55.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna


Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za redovnu aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice planirano je 400.000,00 kuna, od toga:

•  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 288.000,00 kuna, od toga bruto plaće planirane u iznosu od 246.000,00 kuna i  doprinosi na plaće planirani u iznosu do 42.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 112.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 107.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna

RAZDJEL 002 UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 22.778.000,00 KUNA


Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 3.110.000,00 kuna, od toga 2.725.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 300.000,00 kuna preneseni višak, 20.000,00 kuna financirano od pomoći i 35.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 3.110.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.190.000,00 kuna, a čine ih: Plaće (bruto) 980.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 170.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.550.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.220.000,00 kuna, naknada osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu uredske opreme planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 190.000,00 kuna i 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.095.000,00 KUNA


Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.995.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje javnih i površina na području Grada planirano je 690.000,00 kuna – 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 390.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna i rashodi za usluge 610.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 650.000,00 kuna od toga 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 580.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – kamere planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Za javnu rasvjetu u svim mjesnim odborima planirano je 605.000,00 kuna od toga 305.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 465.000,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna 

4.  Za održavanje odvodnih kanala i vodotoka planirano je 50.000,00 kuna od toga 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.000,00 kuna


Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.995.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta i nogostupa planirano je 5.000.000,00 kuna, od toga 1.060.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,  3.250.000,00 kuna financirano od pomoći, 170.000,00 kuna financirano od donacija, 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 320.000,00 kuna preneseni višak, od toga pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 kuna i 4.800.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za grobnu kuću u Rukljevini planirano je 1.100.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna financirano od donacija, 450.000,00 kuna financirano od pomoći, 600.000,00 preneseni višak i 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete planirano je 635.000,00 kuna, od toga 355.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, 250.000,00 kuna financirano od pomoći i 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinske objekte

4. Za dječja igrališta planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i oprema 200.000,00 kuna

5. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice planirano je 650.000,00 kuna, od toga 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

6. Za Dječji vrtić Varaždinske Toplice planirano je 250.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 180.000,00 kuna financirano od pomoći rashode za usluge

7  Za reciklažno dvorište planirano je 2.400.000,00 kuna od toga 400.000,00 kuna preneseni višak i 2.000.000,00 kuna financirano od pomoći , od toga 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  planirani u iznosu od 2.150.000, 00 kuna, od toga 1.750.000,00 kuna za građevinske objekte i 400.000,00 kuna za opremu

8. Za adaptaciju poslovnih objekata planirano je 390.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za zemljišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

10. Za revitalizaciju perivoja M.R.Strozzi planirano je 220.000,00 kuna, od toga 195.000,00 kuna financirano od pomoći i 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

Program 2004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga:

1. Za deratizaciju i drugu zaštite okoliša planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za veterinarsko – higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za rashode za usluge i 30.000,00 kuna za tekuće donacije


GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 150.000,00 kuna


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 586.000,00 KUNA


Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 586.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 500.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za usluge i 5.000,00 kuna za nabavu opreme

3. Za financiranje Crvenog križa planirano je 66.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.234.000,00 KUNA


Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 674.000,00 kuna, od toga 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 37.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 217.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga:

1. Za financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 413.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 312.000,00 kuna, od toga plaće 259.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 26.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za računalne programe

2. Za drvenu tradicijsku kuću planirano je 147.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za sufinanciranje Gradima Kukma planirano je 102.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 3.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 96.000,00 kuna

4. Za nabavu računala i printera planirano je 12.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 2008 sufinanciranje udruga i programa u kulturi planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 90.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture planirano je 50.000,00 kuna

Za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 420.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 400.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.225.000,00 KUNA


Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.682.000,00 kuna, od toga 1.345.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 833.000,00 financirani od prihoda za posebne namjene, 52.000,00 kuna financirano od pomoći, 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 10.000,00 kuna financirano od donacija i 5.000,00 kuna preneseni višak prihoda

1. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 2.179.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.474.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 1.207.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 217.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 667.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 123.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 351.000,00 kuna, rashodi za usluge 152.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za uredski namještaj i opremu

2. Za financiranje Programa male škole planirano je 63.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 27.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna i doprinosi na plaće 6.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 8.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 13.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje privatnog vrtića u Varaždinskim Toplicama i drugih vrtića koje pohađaju djeca s topličkog područja planirano je 355.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 72.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 143.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 80.000,00 kuna za najamnine i zakupnine

2. Za sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti učenika planirano je 63.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2013 Naknade, nagrade i pomoć učenicima i studentima planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za naknade i pomoći učenicima i studentima planirano je 400.000,00 kuna za  stipendije i školarine


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 510.000,00 KUNA


Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 510.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima – troškovi stanovanja i ostale naknade 150.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima – prijevoz vode 15.000,00 kuna, naknada za opremu za novorođenčad 120.000,00 kuna i pomoć za školu i maturalna putovanja 15.000,00 kuna

2. Za pomoć za drva planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 868.000,00 KUNA


Program 2015 Razvoj turizma planiran u iznosu od 768.000,00 kuna, od toga:

1. Za ulaganje u cikloturističku infrastrukturu Varaždinskih Toplica planirano je 93.000,00 kuna, od toga 79.000,00 kuna financirano od pomoći i 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

•  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 78.000,00 kuna od toga plaće (bruto) 66.000,00 kuna i doprinosi na plaće 12.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna od toga naknada troškova zaposlenima 3.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna

2. Za aktivno očuvanje, zaštitu, promicanje i razvoj kulturne baštine kroz održivi turizam – INTERREG SLO-HR planirano je 675.000,00 kuna, od toga 575.000,00 kuna financirano od pomoći i 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 61.000,00 kuna od toga plaće (bruto) 52.000,00 kuna i doprinosi na plaće 9.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 298.000,00 kuna od toga naknada troškova zaposlenima 23.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i  rashodi za usluge 266.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 316.000,00 kuna od toga za građevinske objekte 196.000,00 kuna i postrojenja i opremu 120.000,00 kuna


Program 2016 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna prenesi višak 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. -2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 01.01.2018.- 30.06.2018.
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica od 01.01.-31.12.2017. godine
  PREUZMI: