Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Varaždinske Toplice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.

Kroz ovaj projekt željeli smo vam pokazati što radimo za naš Grad i za vas.

Ulaganja u razvitak našeg grada su nam prioritet, želimo stvoriti mjesto ugodno za život, rad i razvoj.

I ove godine ulažemo u održavanje i uređenje javnih površina, trga, modernizaciju i proširenje javne rasvjete, zaštitu okoliša te izgradnju i rekonstrukciju cesta i nogostupa. 

Velik dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za izgradnju reciklažnog dvorišta, kako bismo mogli prikupljati odvojeni otpad koji se može reciklirati te izdvajati štetni i opasni otpad.

Dio novca izdvojili smo za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture, nastavak izgradnje grobne kuće u Rukljevini te uređenje sportske dvorane i izgradnju fitness parka. 

Kako bismo potaknuli razvoj različitih oblika poljoprivrede i poduzetništva osigurali smo dio novca za isplate subvencija poljoprivrednicima i poduzetnicima.

Našim učenicima i studentima želimo olakšati školovanje s toga smo izdvojili novac za njihove stipendije. Želimo ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji. Osnovnoškolcima sufinanciramo produženi boravak i izvannastavne aktivnosti te nabavu opreme. 

Također mislimo i na naše najmlađe stanovnike te planiramo dio novca izdvojiti za izgradnju dječjeg igrališta i rekonstrukciju dječjeg vrtića.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su socijalno ugrožene i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Planiramo izdvojiti novac za kulturu i sport te time sufinancirati kulturne udruge i sportske zajednice. 


Dragi naši građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2019. godinu, ako imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli još više razviti te u koje projekte ulagati slobodno nam predložite.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 15.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Gradonačelnica

Grada Varaždinskih Toplica

Dragica RatkovićŠto je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R) povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik/ca. Gradonačelnik/ca jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik/ca nije razriješen/a, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik/ca.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik/ca predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 24.312.000,00 kn 3.226.756,92 € 89,10 %
> Prihodi od poreza 13.800.000,00 kn 1.831.574,76 € 50,57 %
> Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna 7.970.000,00 kn 1.057.800,78 € 29,21 %
> Prihodi od imovine 110.000,00 kn 14.599,51 € 0,40 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima 2.174.000,00 kn 288.539,39 € 7,97 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženim usluga i donacija 196.000,00 kn 26.013,67 € 0,72 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 62.000,00 kn 8.228,81 € 0,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 400.000,00 kn 53.089,12 € 1,47 %
> Prihodi od prodaje zemljišta 150.000,00 kn 19.908,42 € 0,55 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kn 33.180,70 € 0,92 %
Prenijeti višak iz prethodne godine 2.575.000,00 kn 341.761,23 € 9,44 %
UKUPNO 27.287.000,00 kn 3.621.607,27 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženim usluga i donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prenijeti višak iz prethodne godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 27.287.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu su 24.312.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 13.800.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 13.000.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 650.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 7.970.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 3.208.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, pomoći iz nenadležnog proračuna Dječji vrtić planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, pomoći iz nenadležnog proračuna Zavičajni muzej planirani u iznosu od 502.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 4.215.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 60.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.174.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 25.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – participacija roditelja Dječji vrtić planirana u iznosu od 754.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – ulaznice Zavičajni muzej planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 196.000,00 kuna od toga prihodi od pruženih usluga-naknada Hrv. vode planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, prihodi od pruženih usluga – Dječji vrtić planirani u iznosu od 6.000,00 kuna, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 110.000,00 kuna i Donacije - Dječji vrtić planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 62.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 32.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu planiranih u iznosu od 400.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje gradskog zemljišta 150.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 250.000,00 kuna


Preneseni višak iz prethodne godine

Preneseni višak iz prethodne godine planirano je u iznosu od 2.575.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi tekući 15.787.000,00 kn 2.095.294,98 € 57,86 %
> Rashodi za zaposlene 3.790.000,00 kn 503.019,44 € 13,89 %
> Materijalni rashodi 7.196.000,00 kn 955.073,33 € 26,37 %
> Financijski rashodi 114.000,00 kn 15.130,40 € 0,42 %
> Subvencije 240.000,00 kn 31.853,47 € 0,88 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 600.000,00 kn 79.633,69 € 2,20 %
> Naknade građanima i kućanstvima 790.000,00 kn 104.851,02 € 2,90 %
> Ostali rashodi 3.057.000,00 kn 405.733,63 € 11,20 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.500.000,00 kn 1.526.312,30 € 42,14 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,73 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.650.000,00 kn 1.413.497,91 € 39,03 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 650.000,00 kn 86.269,83 € 2,38 %
UKUPNO 27.287.000,00 kn 3.621.607,27 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 27.287.000,00 kuna


Rashodi tekući


Ukupni tekući rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 15.787.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.790.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.063.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene planirani u iznosu od 187.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 540.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.196.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 263.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.254.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.191.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 478.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 114.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane u iznosu od 240.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 480.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 120.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 790.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.057.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 2.257.000,00 kuna, kapitalne donacije u planiranom iznosu od 100.000,00 kuna, proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 650.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu planirani u iznosu od 11.500.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za zemljište

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.650.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 8.905.000,00 kuna, postrojenja i oprema 505.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 592.000,00 kuna i nematerijalna imovina 648.000,00 kuna 

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 650.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE  planiran u iznosu od 955.000 kuna


Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 510.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 180.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 30.000,00 za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna,  rashodi za usluge 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 60.000,00 kuna i tekuće donacije 220.000,00 kuna

Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 445.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za redovnu aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice planirano je 395.000,00 kuna, od toga:

•  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga bruto plaće planirane u iznosu od 235.000,00 kuna i  doprinosi na plaće planirani u iznosu do 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 100.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna


RAZDJEL 002 UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 26.332.000,00 KUNA

Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 2.890.000,00 kuna, od toga 2.750.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 70.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 70.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje 

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 2.890.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.390.000,00 kuna, a čine ih: Plaće (bruto) 1.110.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 kuna i doprinosi na plaće 190.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.330.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 60.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.050.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu uredske opreme planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna 


KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 15.950.000,00 KUNA

Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.930.000,00 kuna

1. Za sustava atmosferske odvodnje planirano je 100.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 90.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređenje javnih i površina na području Grada planirano je 1.200.000,00 kuna – 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 550.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.140.000,00 kuna

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna od toga 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 350.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 950.000,00 kuna

4. Za javnu rasvjetu u svim mjesnim odborima planirano je 630.000,00 kuna od toga 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode, od toga rashodi za materijal i energiju 500.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna


Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.720.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta i nogostupa planirano je 2.780.000,00 kuna, od toga 927.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka,  1.318.000,00 kuna financirano od pomoći, 110.000,00 kuna financirano od donacija, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 325.000,00 kuna preneseni višak, od toga izdaci za usluge 65.000,00 kuna, kapitalna pomoć sufinanciranje ŽUP 200.000,00 kuna i građevinski objekti 2.515.000,00 kuna

2. Za grobnu kuću u Rukljevini planirano je 350.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00, građevinski objekti 250.000,00 kuna i oprema 70.000,00 kuna

3. Za uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište planirano je 300.000,00 kuna za dodatno ulaganje

4. Za rekonstrukciju, modernizaciju i proširenje javne rasvjete planirano je 910.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju dječjeg igrališta i fitness parka planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 40.000,00 kuna, oprema 180.000,00 kuna i građevinski objekti 180.000,00 kuna

6. Za autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada planirano je 270.000,00 kuna financirano od viška prihoda za nematerijalnu imovinu 

7. Za nadstrešnicu mrtvačnice u Svibovcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda za dodatno ulaganje

8. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice planirano je 650.000,00 kuna od prenesenog viška za kapitalne pomoći

9. Za kupnju zemljišta planirano je 200.000,000 kuna financirano od prihoda od prodaje za zemljišta

10. Za uređenje Trga Republike Hrvatske planirano je 1.300.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte 

11. Za rekonstrukciju dječjeg vrtića planirano je 250.000,00 kuna prenesenog viška

12. Za reciklažno dvorište planirano je 2.960.000,00 kuna od toga 460.000,00 kuna preneseni višak , 2.220.000,00 kuna financirano od pomoći, 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 130.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje, od toga 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 210.000,00 kuna , od toga izdaci za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti izdaci 10.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  planirani u iznosu od 2.750.000, 00 kuna

13. Za revitalizaciju perivoja M.R.Strozzi planirano je 1.220.000,00 kuna, 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći i 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda, od toga rashodi za usluge 220.000,00 kuna i građevinski objekti 1.000.000,00 kuna

14. Za sufinanciranje uređenja sportskog parka planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

15. Za sanaciju klizišta planirano je 750.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna finacnirano od općih prihoda i 550.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 2004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

1. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda

2. Za deratizaciju i drugu zaštite okoliša planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za veterinarsko – higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 30.000,00 kuna za tekuće donacije


GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 240.000,00 KUNA

Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 240.000,00 kuna


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 575.000,00 KUNA

Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 575.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 500.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 10.000,00 kuna, od toga 5.000,00 kuna za rashode za usluge i 5.000,00 kuna za nabavu opreme

3. Za financiranje Crvenog križa planirano je 55.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.849.000,00 KUNA

Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 1.129.000,00 kuna, od toga 587.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 502.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga:

1. Za financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice planirano je 487.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 367.000,00 kuna, od toga plaće 300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 14.000,00 kuna i doprinosi na plaće 53.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 112.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna, rashodi za usluge 43.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za računalne programe

2. Za drvenu tradicijsku kuću planirano je 592.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za stručni skup Aqua fest i Mala škola u prirodi planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 31.000,00 kuna i reprezentacija 19.000,00 kuna

Program 2008 sufinanciranje udruga i programa u kulturi planirano u iznosu od 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 220.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 350.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.823.000,00 KUNA

Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 3.223.000,00 kuna, od toga 2.408.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka, 754.000,00 financirani od prihoda za posebne namjene, 45.000,00 kuna financirano od pomoći, 6.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, 10.000,00 kuna financirano od donacija 

Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 2.492.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.671.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 1.351.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 78.000,00 kuna i doprinosi na plaće 242.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 777.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 132.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 386.000,00 kuna, rashodi za usluge 219.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za uredski namještaj i opremu

1. Za financiranje Programa male škole planirano je 79.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 34.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 8.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 34.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 13.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 47.000,00 kuna , od toga bruto plaća 33.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 kuna, doprinosi 7.000,00 kuna, naknade troškova 5.000,00 kuna

Drugi vrtići

4. Za sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Drugi korisnici  u obrazovanju 

5. Za financiranje pomagača djeci u drugim vrtićima i ustanovama planirano je 142.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika planirano je 120.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 80.000,00 kuna i oprema 40.000,00 kuna


Program 2013 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od  400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za stipendije planirano je 400.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 590.000,00 KUNA

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 390.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima – troškovi stanovanja i ostale naknade 180.000,00 kuna i naknada za opremu za novorođenčad 150.000,00 kuna

2. Za pomoć za drva planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 2015 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 2016 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 415.000,00 kuna 

1. Za prostorno planiranje planirano je 415.000,00 kuna, 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 200.000,00 kuna financirano od pomoći i 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 kuna

2. Za izradu strategije razvoja planirano je 115.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu imovinu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske toplice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnje izvješće o provedbi plana razvojnih programa za 2019. godinu
  PREUZMI: