Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Varaždinske Toplice

  Kontakt podaci
  Grad Varaždinske Toplice
  Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice
  OIB: 54177232254
  042/352-467
  

Proračun za građane za 2021. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Varaždinske Toplice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.varazdinske-toplice.hr.

Kroz ovaj projekt željeli smo vam pokazati što radimo za naš Grad i za vas.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijeloga Grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. 

U 2021. godini nastavljamo s održavanjem i uređenjem javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, izgradnjom i rekonstrukcijom nogostupa, ulica, cesta, trgova i javne rasvjete, izgradnjom dječjih igrališta i fitness parka te uređenjem Trga Republike Hrvatske kako bismo naš glavni trg i tradicionalno okupljalište građana Varaždinskih Toplica i posjetitelja pretvorili u dostojni gradski trg.

Jedan od većih projekata je prenamjena gospodarske zgrade u dječje jaslice kako bi našim najmlađim građanima omogućili ugodan boravak i sretno odrastanje te roditeljima osigurali sigurnu skrb o djetetu.

U cilju poticanja razvoja različitih oblika poljoprivrede i poduzetništva, u proračunu za 2021. godinu osigurali smo sredstva za isplatu subvencija poljoprivrednicima i poduzetnicima.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna, sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala, sufinanciranje  produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Grada nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, za treće dijete 5.000,00 kuna, a za svako sljedeće dijete u obitelju 7.500,00 kuna.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima, a kojima je naša pomoć potrebna za osiguranje osnovnih životnih potreba.  

Kao i svake godine, dio sredstava izdvojit ćemo za poticanje organizacija civilnog društva putem projekata i programa udruga i drugih organizacija te potporom udrugama i organizacijama od interesa za Grad Varaždinske Toplice. Pritom svakako imamo na umu Vatrogasnu zajednicu Grada Varaždinskih Toplica čiji rad, u svrhu osiguranja sigurnosti svih naših građana i njihove imovine, potpomažemo redovitim mjesečnim potporama sukladno mjerodavnom zakonu. Nadalje, sredstva ćemo izdvojiti i za Zajednicu športskih udruga Grada Varaždinskih Toplica, kao i za Crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja i KUD Varaždinske Toplice. Preostala sredstva namijenjena civilnom društvu u djelatnostima kulture, sporta i općim društvenim aktivnostima, dijelit ćemo na temelju javnog natječaja.

U predstojećoj godini, ukoliko to epidemiološka situacija dopusti, nastavljamo s organiziranjem manifestacije Aquafest, namijenjene obilježavanju antičke povijesti našeg grada i tradicije korištenja termalnih izvora u balneološke svrhe, a u sklopu koje se organizira Stručni skup Termalna voda – jučer, danas, sutra, namijenjen obradi recentnih znanstvenih saznanja iz područja balneologije, medicine, biologije, geologije, turizma i ekonomije, a sve na zajedničku temu korištenja termalnih voda.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Varaždinskih Toplica da zajedno s nama radite na boljitku našeg Grada kako bi  postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 13.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s uvaženim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Gradskog vijeća predstaviti.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu provedeno je od 13.11.2020. do 13.12.2020.Gradonačelnica
Grada Varaždinskih Toplica
Dragica Ratković


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Varaždinskih Toplica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Varaždinskih Toplica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Varaždinskih Toplica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje 

Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLP(R) povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Varaždinskih Toplica su: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik/ca. Gradonačelnik/ca jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik/ca nije razriješen/a, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik/ca.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik/ca predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 26.140.000,00 kn 83,97 %
> Prihodi od poreza 15.200.000,00 kn 48,83 %
> Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna 8.014.000,00 kn 25,74 %
> Prihodi od imovine 320.000,00 kn 1,03 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 2.203.000,00 kn 7,08 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 305.000,00 kn 0,98 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 98.000,00 kn 0,31 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.900.000,00 kn 6,10 %
Višak iz prethodnih godina 3.090.000,00 kn 9,93 %
UKUPNO 31.130.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Višak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 31.130.000,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu su 26.140.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.200.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 14.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 600.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 8.014.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 710.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 200.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna 319.000,00 kuna i pomoći iz držanog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6.785.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 280.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.203.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 963.000,00 kuna, i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 305.000,00 kuna od toga prihodi od pruženih usluga 95.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 210.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 98.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i Ostali prihodi planirani u iznosu od 48.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu planiranih u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje gradskog zemljišta 1.380.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 520.000,00 kuna


Višak iz prethodnih godina – 3.090.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 18.102.000,00 kn 58,15 %
> Rashodi za zaposlene 4.054.000,00 kn 13,02 %
> Materijalni rashodi 6.921.000,00 kn 22,23 %
> Financijski rashodi 72.000,00 kn 0,23 %
> Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima 100.000,00 kn 0,32 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 330.000,00 kn 1,06 %
> Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.050.000,00 kn 3,37 %
> Ostali rashodi 5.575.000,00 kn 17,91 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.028.000,00 kn 41,85 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,32 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.808.000,00 kn 25,08 %
> Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.120.000,00 kn 16,45 %
UKUPNO 31.130.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 31.130.000,00 kuna


Rashodi tekući


Ukupni tekući rashodi Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.102.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.054.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 3.226.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 290.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 538.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.921.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 295.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.205.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.532.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 889.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 72.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 330.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima - naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.050.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.575.000,00 kuna od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 2.975.000,00 kuna, kapitalne donacije u planiranom iznosu od 300.000,00 kuna, proračunska pričuva planirana u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.250.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu planirani u iznosu od 13.028.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za zemljište

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.808.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 6.797.000,00 kuna, postrojenja i oprema 135.000,00 kuna, prijevozna sredstva 180.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 236.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 460.000,00 kuna 

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 5.120.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE  planiran u iznosu od 1.255.000,00 kuna


Program 1001 Aktivnost iz djelokruga Gradskog vijeća planirana u iznosu od 775.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći iz proračuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 220.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 35.000,00 za tekuće donacije

3. Za proslave i manifestacije planirano je 70.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna,  rashodi za usluge 15.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 60.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna

4. Za provedbu izbora 2021. Planirano je 450.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.000,00 kuna i tekuće donacije 60.000,00 kuna


Program 1002 Aktivnost iz djelokruga gradonačelnika planirana u iznosu od 480.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

1. Za redovnu aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice planirano je 430.000,00 kuna, od toga:

•  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga bruto plaće planirane u iznosu od 240.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu do 40.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi  poslovanja 130.000,00 kuna

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 50.000,00 kuna


RAZDJEL 002 UPRAVNA TIJELA GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 29.875.000,00 KUNA


Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada planirana u iznosu od 3.382.000,00 kuna

1. Za upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima planirano je 3.382.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.470.000,00 kuna, a čine ih: Plaće (bruto) 1.140.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 140.000,00 kuna i doprinosi na plaće 190.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.596.000,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 113.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 235.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.180.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.000,00 kuna

• Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 61.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu uredske opreme planirani u iznosu od 255.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 45.000,00 kuna, prijevozna sredstva 180.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna


KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.235.000,00 KUNA


Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.140.000,00 kuna

1. Za održavanje sustava atmosferske odvodnje planirano je 140.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje javnih i zelenih površina na području Grada planirano je 1.300.000,00 kuna za rashode za usluge – 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalna naknada

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.000.000,00 kuna od toga 800.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za javnu rasvjetu u svim mjesnim odborima planirano je 700.000,00 kuna od toga 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za materijalne rashode 

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 14.855.000,00 kuna od toga:

1. Za izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica i nogostupa planirano je 1.560.000,00 kuna, od toga 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene - koncesije, 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – šumski doprinos, 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos, 500.000,00 kuna financirano od pomoći iz proračuna , 200.000,00 kuna financirano od donacija i 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine za građevinske objekte

2. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za izgradnju dječjeg igrališta planirano je 250.000,00 kuna, od toga 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 115.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

4. Za izgradnju Fitness parka planirano je 320.000,0 kuna, od toga 270.000,00 kuna financirano od pomoći prijenosa EU sredstava i 50.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine za građevinske objekte

5. Za dodatno ulaganje u objekte i domove u vlasništvu grada planirano je 520.000,00 kuna, od toga 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 200.000,00 kuna financirano od pomoći iz proračuna i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – vodni doprinosi i 1.250.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine

7. Za uređenje JZ obilaznice, prilaza autobus. kolodvoru i šireg prostora ruba grada, otkup zemljišta za druge namjene planirano je 155.000,00 kuna, od toga 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda – preneseni višak i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje imovine

8. Za uređenje Trga Republike Hrvatske planirano je 2.900.000,00 kuna financirano od općih prihoda – preneseni višak za građevinske objekte

9. Za dječji vrtić - prenamjenu gospodarske zgrade u Dječje jaslice planirano je 4.600.000,00 kuna financirano od pomoći prijenos EU sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za revitalizaciju Perivoja M.R.Strozzi planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od pomoći prijenos EU sredstava za građevinske objekte

11. Za dječja igrališta na području grada planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

12. Za vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim toplicama, planirano je 300.000,00 kuna, financirano od pomoći prijenosa EU sredstava, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

14. Za sanaciju kapelica i raspela na području grada planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 2004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga:

1. Za deratizaciju i drugu zaštite okoliša planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za veterinarsko – higijeničarsku službu i brigu o životinjama planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 60.000,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00 kuna

3. Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja planirano je 100.000,00 kuna


VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST PLANIRANE U IZNOSU OD 780.000,00 KUNA


Program 2006 Vatrogastvo i sigurnost planirano u iznosu od 780.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a planirano je u iznosu od 650.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite planirano je 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za financiranje Crvenog križa planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za sufinanciranje Gorske službe spašavanja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA I SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.868.000,00 KUNA


Program 2007 Proračunski korisnici u kulturi planirano u iznosu od 898.000,00 kuna, od toga

1. Za Zavičajni muzej Varaždinske Toplice planirano je 495.000,00 kuna, od toga 475.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 350.000,00 kuna, od toga plaće 280.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 kuna i doprinosi na plaće 46.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, rashodi za usluge 67.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za drvenu tradicijsku kuću planirano je 236.000,00 kuna, od toga 36.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i 200.000,00 kuna financiranih iz pomoći za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za projekt:  Brdo Tonimir- rimska kaptaža planirano je 117.000,00 kuna, od toga 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 99.000,00 kuna financirano od pomoći ZM za građevinske objekte

4. Za stručni skup Aqua fest planirano je 50.000,00 kuna financirano iz općih prihoda primitaka, od toga rashodi za usluge 31.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 19.000,00 kuna


Program 2008 sufinanciranje udruga i programa u kulturi planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za sufinanciranje programa i projekta u kulturi planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštite spomenika kulture planirano je 100.000,00 kuna 

Za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirano je 100.000,00 kuna financirano od opih prihoda i primitaka za kapitalne donacija


Program 2010 Sport i rekreacija planirano je 720.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje Zajednice sportskih udruga planirano je 650.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.210.000,00 KUNA


Program 2011 predškolski odgoj planirano u iznosu od 3.240.000,00 kuna, od toga

1. Za sufinanciranje vrtića drugih osnivača planirano je 550.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Dječji vrtić „Tratinčica“ – sufinanciranje redovne djelatnosti planirano je 2.560.000,00 kuna, od toga: od općih prihoda gradskog proračuna  1.837.000,00 kn, a od vlastitih prihoda, prihoda od pomoći, prihoda za posebne namjene i prihoda od donacija koje ostvari  Dječji vrtić 723.000,00 kn.

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.870.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 1.500.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 644.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 120.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 340.000,00 kuna, rashodi za usluge 159.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za postrojenje i opremu 30.000,00 kuna i za računalnu opremu 10.000,00 kuna

3. Za financiranje Programa male škole planirano je 62.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 41.000,00 kuna, od toga Bruto plaće 32.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 6.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna

4. Za financiranje rada stručnog suradnika/logopeda planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama planirano je 58.000,00 kuna, od toga plaće 34.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna, doprinosi na plaće 6.000,00 kuna naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva planirano u iznosu od 460.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za najam školskog prostora JPP planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za sufinanciranje uređenja dječjeg igrališta u PŠ Drenovec planirano je 30.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2013 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za stipendije studentima i nagrade učenicima i studentima planirano je 450.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2019 Obrazovanje – općenito planirano je u iznosu od 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 800.000,00 KUNA


Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugi interesi građana planirano u iznosu od 600.000,00 kuna

1. Za socijalni program planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima - troškove stanovanja i ostale naknade 

2. Za pomoć za drva planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Za potporu za novorođenčad planirano je 150.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka za naknade za opremu za novorođenčad 

4. Za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 2015 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE  PLANIRANO U IZNOSU OD 500.000,00 KUNA 


Program 2016 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za prostorno planiranje planirano je 100.000,00 kuna, 100.000,00 kuna financirano od od općih prihoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 2017 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za sufinanciranje rada Turističke zajednice planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje manifestacija TZ planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje uz Proračun 2021.-2023. g
  PREUZMI: